Connect with us

Marknadsnyheter

FXI avlämnar kvartalsrapport för Q1 2024 (januari – mars)

Published

on

Sammanfattning av kvartalsrapport (Koncern)

Rörelseresultat: -7 486 KSEK

Resultat före skatt: -7 476 KSEK

Resultat per aktie efter skatt: -0,09 SEK

FXI ingår per den 30 januari 2024 i en koncern. Därav finns det inga jämförbara tal att redovisa.

Sammanfattning av kvartalsrapport (Moderbolaget)

Rörelseresultat: -5 531 KSEK (-4 146 KSEK)

Resultat före skatt: -5 531 KSEK (-4 146 KSEK)

Resultat per aktie efter skatt: -0,09 SEK (-0,07 SEK)

VD KOMMENTAR

Globalt har rapportperioden varit utmanande och aviseringar om räntesänkningar inger förhoppningar för SME-sektorn. Vi hoppas att ett bättre ekonomiskt klimat skall bidra till att investeringsviljan ökar och att företag inom SME-segmentet framöver kommer att kunna attrahera investerare och att marknaden tar fart. Vi ser med tillförsikt framemot att marknaden får en uppåtgående trend och att ekonomin åter tar fart. där FXI vill vara en motor och bidra till att öka tillgängligheten på kapital och leverera goda investeringsmöjligheter.

Arbetet med att sammanlänka våra alla verksamheter är prioriterat och framöver kommer det vara fullt fokus på att strukturera och skapa synergier inom vår organisation. Fortsatt strategisk inriktning är att genom förvärv tillföra FXI kompletterande affärsmodeller och stärka vår organisation ytterligare.

Förlusten under kvartalet kommer från nedgångar i våra investeringar som är exponerade mot aktiemarknaden. Vår AI-plattform, Genova FX, som handlar på valutamarknaden, har under perioden varit föremål för underhållsarbete och presenterade ett resultat om +0,68 %. Inom organisationen har vi ett ökat inflöde av nya projekt och kunder och förbättras de ekonomiska förutsättningarna ytterligare ser vi möjligheter till nyanställningar inom koncernen.

FXI har sedan 2020 genomgått en större omorganisation och tagit steget mot att utöka sin verksamhet med ytterligare investeringsprodukter samt förändrat bolagsstrukturen genom förvärv. Genom förvärvet av Villand Capital innehar FXI idag rådgivningstillstånd från den danska finansinspektionen. Tillståndet möjliggör för FXI att genom sitt dotterbolag agera rådgivare till finansiella och institutionella företag och institutioner och genom förvärvet har FXI tillförts FXI ett nytt affärsområde, Corporate Finance. Tillståndet ger möjligheter inom kapitalanskaffningar, noteringar och garantiåtaganden.

Framöver skall vi utveckla våra verksamheter och vårt produkt- och tjänsteutbud för att kunna erbjuda skräddarsydd service som är anpassat åt våra kunders behov, inriktning och investeringsstrategi. Genom dedikerad service och synergier mellan koncernen kan vi erbjuda marknaden finansiella tjänster och produkter inom, försäljning och investering till en kundbas som omfattar professionella – och institutionella investerare och företag inom SME-segmentet. Framöver finns även planer på att tillföra nya affärsinriktningar som kan komplettera befintliga och tillföra ytterligare finansiella tjänster till vårt utbud.

Koncernstruktur för framtida tillväxt

För att utveckla FXI och nå tillväxt genom synergieffekter är fokus på att förvärva företag och ingå samarbeten med andra aktörer där det finns utrymme för god tillväxt genom att använda kunskapsdelning och kunna erbjuda tjänster inom olika affärsinriktningar. Genom att skräddarsy tjänster och tillgodose kundens specifika behov vid det specifika tillfället skapas långsiktiga återkommande kunduppdrag inom koncernen, både gällande företagskunder såväl som investerare.

Syftet med utvecklingen är att skapa förutsättningarna för både organisk och förvärvad tillväxt genom att ytterligare främja möjligheter för samarbete inom koncernen och dess marknadssektorer, affärssegment och teknologi.

Idag är FXI representerade i Sverige och Danmark samt innehar ett fondbolag på Malta. Långsiktigt finns intentioner att utöka med representation inom andra delar av EU och i USA.

Strategisk riktning för tillväxt och lönsamhet

Bolagets affärsfilosofi är att med ett stort affärsengagemang driva, utveckla och förbättra koncernverksam-heten genom att förvärva bolag där synergier mellan verksamheter stärker marknadspositionering, bidrar till affärsutveckling, kompletterar nuvarande affärsområden och medverkar till ett långsiktigt hållbart värdeskapande.

FXI skall verka för att bygga en internationell finanskoncern som kännetecknas av entreprenörsanda och som med ett gediget medarbetarengagemang har förmågan att bygga långvariga och nära relationer med företagskunder och investerare. Genom att

tillvarata tillväxtpotential och idka kunskapsdelning mellan bolag ökar koncernens tillväxt och skapar lönsamhet. Vidare skall verksamheten breddas till att omfatta ytterligare affärsinriktningar, affärsmodeller och fler marknader.

FXI skall verka för att skapa förutsättningar för Bolagets kunder att framgångsrikt utveckla sina företag, erbjuda investeringsmöjligheter och generera god avkastning på investerat kapital.

FXI skall möjliggöra för fler entreprenörer att driva och utveckla innovativa företag och bidra till en god och hållbar samhällsutveckling där fler ges möjlighet att driva företag och få människor och företag att växa. Genom sin internationella inriktning skall FXI verka för att internationellt investeringskapital investeras i nordiska företag samt erbjuda kunder intressanta investeringsmöjligheter av internationell karaktär.

Sofie DanielssonCEO+46 (0) 708 901097sofie.danielsson@fxi.se

FX international AB (publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsprodukter till professionella och instutionella investerare genom sitt fondbolag, AI2 SICAV plc.

Bolaget innehar även en egenutvecklade valutahandelsplattform, Genova FX. Handeln sker genom statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens. Genom sitt dotterbolag Villand Capital erbjuder FXI rådgivning till instutitioner samt bedriver Corporate Finanace verksamhet med inriktning på innovativa och hållbara SME-företag.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen tar nästa steg för ett förbättrat järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Published

on

By

Regeringen tar nu nästa steg för ett förbättrat skydd för resenärer i järnvägs- och kollektivtrafiken. I linje med regeringens tidigare aviserade intentioner får Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

– Resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt i Sverige och det är ett ansvar som delas mellan flera olika aktörer. Tanken är att ett nationellt program ska tydliggöra ansvarsfördelningen och skapa förutsättningar för att på ett strukturerat och samordnat sätt säkerställa att det finns väl avvägda skyddsåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juli 2023 gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Mot bland annat den bakgrunden gav regeringen den 18 augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

De båda myndigheterna redovisade uppdraget den 31 januari 2024 genom rapporten Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. I rapporten redovisar myndigheterna bland annat ett förslag till utformning och process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. 

Regeringen ger nu Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta genom att utarbeta förslag på vidareutvecklade strategiska förutsättningar för, och genomförande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2025.

Bakgrund

Rapporten: Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet – Transportstyrelsen

Tidigare pressmeddelande: Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas – Regeringen.se

Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Prekliniska data för Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS585 som visar hög selektivitet för IP-receptorn presenterade på EHA 2024 Hybrid Congress

Published

on

By

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett banbrytande bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att en vetenskaplig sammanfattning för den prekliniska läkemedelskandidaten, den nya IP-receptoragonisten CS585, presenterats på EHA 2024 Hybrid Congress i Madrid, den 15 juni 2024.

Den vetenskapliga sammanfattningen, med titeln “Superior Selectivity of CS585 to The Prostacyclin Receptor Translates to A New Viable Target for Prevention of Thrombosis”, var författad av L. Stanger, P Yalavarthi, A. Rickenberg, K. Goerger, D. Gilmore och M. Holinstat, vid University of Michigan, Ann Arbor, USA; och B. Dahlöf, Cereno Scientific.

 

Den muntliga presentationen hölls av Livia Stanger, från Holinstat Lab vid University of Michigan, som leds av Dr. Michael Holinstat, Professor vid Department of Pharmacology, Department of Internal Medicine (Division of Cardiovascular Medicine), och Department of Vascular Surgery vid University of Michigan. Dr. Holinstat är ansvarig för Cerenos tidiga utvecklingsprogram vid University of Michigan och är Director of Translational Research för Cereno Scientific.

 

”Vår prekliniska läkemedelskandidat CS585 fortsätter att visa potential att förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar, i detta fall det vanligt förekommande tillståndet trombos. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete att utveckla CS585 för klinisk användning och till patienter”, sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

 

”Vi är glada att ha varit en del av detta arbete tillsammans med Dr. Michael Holinstat och hans globalt erkända forsknings-labb på University of Michigan. De prekliniska data som presenterats på EHA-konferensen stödjer hög selektivitet av vår kandidat CS585”, sa Björn Dahlöf, CSO, Cereno Scientific.

 

Presentationen kan nås via EHA:s webbsida.

 

Om CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

 

Ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan ger Cereno Scientific exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering av CS585.

 

I början av november 2023 lyftes CS585 fram i den topp-rankade medicinska tidskriften Blood, som en lovande anti-trombotisk strategi utan risk för blödning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 70-817 59 96

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1:s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. I april 2024 skickade Cereno in ansökan för att starta en klinisk studie (CTA) för en Fas I-First-in-Human-studie, som förväntas starta under andra kvartalet 2024. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som pulmonell hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning. CS585 licensierades från University of Michigan 2023. Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studsvik ingår avtal om förvärv av Extrem Borr och Sågteknik AB

Published

on

By

Studsvik har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Extrem Borr och Sågteknik AB, specialister på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin. Enligt avtalet ska tillträde för förvärvet äga rum den 1 juli 2024.

Extrem Borr och Sågteknik AB (EBS) är specialiserade på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin (kapning, sågning, borrning etc). Företaget är beläget i Ängelholm, har 8 anställda och arbetar som projektledare och problemlösare vid olika typer av demonteringsprojekt, i huvudsak på kärntekniska anläggningar. Vid utförande av projekten ingår ofta utveckling och/eller anpassning av utrustning  för kundens behov. EBS omsätter drygt 30 Mkr per år med en operativ marginal i storleksordningen 30 procent.

Företaget kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, främst genom att den kompetens och de maskiner EBS tillhandahåller kompletterar verksamheten i affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster (DRPS). Tillsammans med EBS kan Studsvik erbjuda kunderna en mer komplett tjänst, där EBS bidrar med att bredda kompetensen, vilket underlättar för en expansion på den svenska marknaden.

Enligt avtalet ska Studsvik erlägga en initial köpeskilling uppgående till 35 MSEK samt en årlig tilläggsköpeskilling om upp till 7 % av det initiala beloppet under 3 år, baserat på om EBS uppnår fastställda finansiella mål.

”EBS kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, och vi ser många synergifördelar med detta förvärv – både på kort och lång sikt” konstaterar Camilla Hoflund, vd och koncernchef Studsvik.

Jan och Dorthe Sjöholm, ägarna till EBS, tillägger ”Vi känner oss mycket nöjda med att ha funnit en långsiktig ägare till vårt livsverk, och är trygga i att EBS kommer att utvecklas och växa inom Studsvik.”

Förvärvet förväntas få en positiv inverkan på bolagets resultat under 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Extrem Borr & Sågteknik AB

Extrem Borr & Sågteknik AB arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i exterma och känsliga miljöer. Vi erbjuder totallösningar men även uthyrning/försäljning av maskiner samt konsultering av arbetsmetoder.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl.18:00..

www.studsvik.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.