Connect with us

Marknadsnyheter

Genomför omstrukturering

Published

on

Scout Gaming Group AB, vidare ”bolaget” eller ”SGG” meddelar att bolaget genomfört en omfattande förändring av sin organisation, medförande en betydande nedskärning av antalet anställda och konsulter. Vid utgången av första kvartalet i år sysselsatte SGG 131 heltidstjänster, efter beslut fattat i bolagets styrelse, minskas nu organisationen till att omfatta 63 heltidstjänster. Vidare skapas en ny ledningsgrupp vilken förutom VD består av chefspositionerna för ekonomi, försäljning och produkt. Förändringarna sker i syfte skapa en bättre fungerande organisation, anpassad till bolagets bedömda affärsvolymer under innevarande år.

Niklas Braathen, styrelseordförande kommenterar; ”Att ta bort 68 tjänster, motsvarande drygt 50% av alla anställda är givetvis ett stort beslut. Nedskärningar sker inom samtliga avdelningar och vid båda de operativa kontoren som är belägna i Bergen och i Lviv, samt inom de anställda som är distansanställda. Det är ett synnerligen svårt beslut, särskilt vad avser våra anställda i Lviv relaterat till den situation som råder i Ukraina. Det är med mycket stor ledsamhet detta sker, men är tyvärr nödvändigt för att säkerställa bolagets fortsatta existens. Bolagets personalgrupp har tillåtits växa, till synes okontrollerat, under flera år. Det är vår uppfattning att de nedskärningar som nu genomförs i betydande grad kommer att bidra till ett förbättrat kunderbjudande och en betydligt mer snabbfotad organisation som i mycket högre grad kommer att kunna serva våra kunder och samarbetspartners.

Den sekundära bieffekten av omstruktureringen utgörs av en kostnadsbesparing om ca 32 MSEK på årsbasis (jämfört med personalkostnaderna under Q1 innevarande år), detta tillsammans med andra kostnadsbesparingar samt den kommande nyemission vilken bolaget informerar om i separat pressmeddelande, säkerställer koncernens fortsatta existens, men oaktat och relaterat till situationen i Ukraina så skall betonas att beslutet varit mycket svårt att ta ur ett humanitärt perspektiv.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Braathen, Styrelseordförande
Tel: +46 705 25 27 77
E-mail: niklas@erlinghundra.se

Niklas Jönsson, Finanschef och tf VD
Tel: +46 725 494 173
E-mail: niklas.jonsson@scoutgaminggroup.com

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad fullsortiments leverantör inom Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad tjänst med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: Certifiedadviser@redeye.se, +46812157690.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 30 juni 2022, klockan 08:01 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Större ras på E6 vid Stenungsundsmotet

Published

on

By

Ett större ras har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet, raset är enligt uppgift cirka 150 meter långt. Larmet inkom till räddningsjänsten 01:48.

Ett antal personer och fordon samt byggnader är drabbade. Skadeläget är i nuläget oklart. Räddningstjänst är på plats med ett flertal enheter liksom polis och ambulans.

Vägen är avstängd i både riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. Risk för ytterligare skred kan inte uteslutas. Trafikanter och allmänhet ombeds undvika området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.