Connect with us

Marknadsnyheter

Gotländska Lilla Bjers vinnare av EU:s pris till bästa ekorestaurang

Published

on

I dag presenterar kommissionen åtta vinnare av EU:s första ekopris, från jordbrukare till restaurang. Bästa ekorestaurang går till Lilla Bjers på Gotland. 

Vinnarna kommer från Belgien, Frankrike, Italien, Kroatien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike och representerar tillväxt och innovation i EU:s ekologiska sektor och värdekedja. Deras insatser har bidragit till att minska jordbrukets inverkan på klimatet och miljön. Premiären för EU:s ekopris är den andra delen i firandet av Europeiska ekodagen som Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen lanserade förra året.

– Jag är imponerad av historierna bakom vinnarna. Det handlar om otroligt engagerade människor, organisationer och institutioner som har främjat ekologisk produktion långt innan trenden satte in och ofta under mycket svåra förhållanden. De kommer från vitt skilda platser i EU, vilket visar att ekologiskt jordbruk bedrivs med god spridning och hög kvalitet. Det ger mig hopp om vidareutvecklingen av den ekologiska produktionen och de fördelar den kan medföra för våra jordbrukare, landsbygder och samhället i stort, säger jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski vid prisutdelningen.

För att stimulera ekologisk produktion krävs en ökad efterfrågan på ekologiska produkter, och därför arbetar kommissionen med att lyfta fram fördelarna med ekologisk produktion. EU:s ekopris belönar olika aktörer längs den ekologiska värdekedjan som har utvecklat ett innovativt, hållbart och inspirerande projekt med ett verkligt mervärde för ekologisk produktion och konsumtion. Priset anordnas gemensamt av EU-kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténEuropeiska regionkommitténCopa-Cogeca och IFOAM Organics Europe, medan Europaparlamentet och rådet sitter i juryn för utmärkelserna.

Åtta priser delades ut:

 • Bästa kvinnliga jordbrukare till Nazaret Mateos Álvarez i Spanien. Nazaret Mateos Álvarez driver en anläggning för produktion av ekologisk svamp i norra Spanien. Hon har utvecklat en unik odlingsmetod som maximerar produktkvaliteten, minimerar råvaruanvändningen och drastiskt minskar vattenförbrukningen.
 • Bästa manliga ekojordbrukare till David Pejić i Kroatien. David Pejić driver den äldsta ekologiska gården nära Zagreb i Kroatien och odlar över 60 olika grödor. Gården är också tillägnad utbildning, fortbildning och rådgivning och innefattar även ett bageri och en restaurang.
 • Bästa ekoregion till Occitanie i Frankrike. Ekologisk produktion prioriteras vid utvecklingen av regionen Occitanie i södra Frankrike. För tillfället används 19 % av regionens jordbruksmark för ekologiskt jordbruk, med 13 265 jordbruksföretag på 608 285 hektar. Målet är att 30 % av all jordbruksmark ska brukas ekologiskt senast 2030. Regionen har en övergripande strategi som omfattar en inkluderande regional styrning och hela värdekedjan från produktion till konsumtion.
 • Bästa ekostad till Seeham i Österrike. Staden ligger i nordvästra Österrike och är medlem i Organic Cities Network Europe. Stadens offentliga matsalar, förskolor och skolor lagar och serverar enbart ekologisk mat. De har också ett nära samarbete med turistnäringen, vilket gör att de ekologiska produkterna når restauranger och hotell.
 • Bästa ekodistrikt till Associazione Bio-Distretto Cilento i Italien. Ekodistriktet Cilento investerar i hållbar och lokal livsmedelsproduktion och främjar dessutom turisminitiativ som ekostränder och ekovandringsleder. Detta leder till nya arbetstillfällen, ger bättre social sammanhållning och väcker nytt liv i området.
 • Bästa ekologiska SMF-företag till Goodvenience.bio i Tyskland. Det här företaget har tio anställda och producerar egentillverkade och ekologiska buljonger, soppor, såser, kryddor och oljor. De lägger stor vikt vid hållbar, cirkulär och innovativ produktion och främjar hälsosamma kostvanor via en receptblogg och matlagningsvideor.
 • Bästa ekohandlare till La ferme à l’arbre de Liège i Belgien. Denna småskaliga stormarknad håller hus på en gård och har sålt ekologiska produkter som kött och mjöl från hela regionen sedan 1978. Företaget har ett starkt fokus på hållbar och cirkulär produktion, använder grön energi, undviker förpackningar och begränsar utsläppen från transporter genom att fokusera på lokal upphandling.
 • Bästa ekorestaurang till Lilla Bjers i Sverige. Lilla Bjers ligger på Gotland och är en ekologisk gård och restaurang som drivs med ett ekologiskt helhetsgrepp. Gården producerar 300 olika grödor med rik biologisk mångfald och drivs med fossilfria bränslen. Restaurangen har även blivit ett nav för utbildning av unga ekologiska jordbrukare och kockar.

Ansökan till EU:s första ekopris skedde mellan den 25 mars och den 8 juni 2022 och de 24 finalisterna tillkännagavs i juli 2022. De valdes ut från ett urval av över 200 bidrag från 26 medlemsländer. Juryn för utmärkelserna bestod av företrädare för kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén, Copa-Cogeca och IFOAM Organics Europe samt företrädare för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Alla aktörer eller institutioner längs den ekologiska värdekedjan välkomnades att delta och granskades mot kriterierna spetskompetens, innovation, hållbarhet och möjligheten att reproducera projektet på andra håll i EU, med tanken att bidra till ökad tillgänglighet av ekologiska produkter till överkomliga priser.

handlingsplanen för ekologisk produktion i EU beskrivs hur man ska uppnå målet att 25 % av EU:s jordbruksmark ska brukas ekologiskt senast 2030 och få till en betydande ökning av det ekologiska vattenbruket. Mer ekologisk produktion innebär mindre användning av konstgödsel, bekämpningsmedel och antimikrobiella medel och har positiva effekter på klimatet, miljön, marken, vattnet, den biologiska mångfalden och djurs välbefinnande – centrala mål i den europeiska gröna givenfrån jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald.

Läs mer

EU:s ekopris

Ekologiskt jordbruk – översikt

Presskontakt

Anna REZETTE
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk vid EU-kommissionen i Sverige
+46 8 562 44 29
+46 72 084 99 95
anna-johansson.rezette@ec.europa.eu

Presskontakter EU-kommissionen i Bryssel
Miriam GARCIA FERRER

+32 2 299 90 75
miriam.garcia-ferrer@ec.europa.eu

Thérèse LEREBOURS
+32 2 296 33 03
therese.lerebours@ec.europa.eu

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Marknadsnyheter

edyoutec publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

edyoutec AB (”edyoutec” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.edyoutec.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post:
eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec
edyoutec AB
är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyotecs webbplats www.edyoutec.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERBOO HOLDING AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i Wonderboo Holding AB, org.nr 559397–1723 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2024 via e-post till anmalan@wonderboo.com eller per post till Wonderboo Holding AB, Färögatan 33, 24 tr, 164 51 Kista. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER           

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wonderboo.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att periodens resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till de ordinarie styrelseledamöterna eller till styrelsens ordförande.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ansökt om upptagande till handel på NGM Nordic SME. Fram till att ansökan har godkänts är förslaget att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt med godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor

För perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås att Anders Blom, Björn Rosengren och Daniel Rudeklint omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Angelica Stebrant har avböjt omval. En fjärde styrelseledamot kommer att presenteras genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelsen föreslår, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som Bolagets revisor. WeAudit Sweden AB har meddelat att Mikael Köver kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor om WeAudit Sweden AB omväljs.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra.

Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen som beslutas med stöd   av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 5 756 612 aktier, vilket motsvarar 5 756 612 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.  Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.wonderboo.com senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2024

Wonderboo Holding AB

Styrelsen

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.