Connect with us

Marknadsnyheter

GRANGEX Första kvartalet 2023

Published

on

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 428 KSEK (4 571).
 • EBITDA uppgick till –1 730 KSEK (-4 443).
 • Rörelseresultatet uppgick till –1 885 KSEK (-4 494).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 SEK (-0,56).
 • AngloAmerican och dotterbolaget Dannemora Iron AB träffade ett royaltyavtal på USD 10 miljoner samt enades om bindande villkor för ett kommande leveransavtal för de första elva årens produktion.
   

Efter periodens utgång

 • Huvudförhandlingen om Dannemoras ansökan genomfördes i Mark- och miljödomstolen den 9 till 11 maj. Dom meddelas den 22 juni 2023.
Finansiell översikt Q1 2023 Q1 2022 FY 2022
Nettoomsättning KSEK 9 428 4 571 23 138
EBITDA KSEK -1 730 -4 443 -11 684
Rörelseresultat (EBIT) KSEK -1 885 -4 494 -12 574
Resultat per aktie före och efter utspädning SEK -0,13 -0,56 -1,51
Kassalikviditet (%) 707 500 125
Eget kapital, KSEK 131 295 140 140 132 408
Likvida medel, KSEK 103 741 50 106 12 712
Balansomslutning, KSEK 251 466 157 407 148 266
Soliditet (%) 52 89 89
Personal vid slutet av perioden 12 11 12

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

KOMMENTARER FRÅN VD

Den 6 mars skrev vi historia i GRANGEX i och med undertecknandet av det strategiskt viktiga avtalspaketet med AngloAmerican. Det innebär att vi har bindande villkor att sälja all produktion de första 11 åren med ett uppskattat försäljningsvärde på cirka SEK 15 miljarder samt att AngloAmerican betalade USD 10 miljonerför ett royaltyavtal. Med AngloAmerican förändras nu GRANGEX i grunden och vi märker tex att intresset för Dannemoraprojektet ökat påtagligt hos potentiella finansiärer och viktiga leverantörer. Det strategiska värdet av samarbetet med AngloAmerican är svårt att värdera men en sak är säker; det kommer accelerera projektgenomförandet och sänka risken i Dannemoraprojektet.

Under kvartalet lämnade vi även studiefasen i Dannemoraprojektet och gick in i första delen av genomförandefasen. Denna del av genomförandet pågår fram tills dess vi har fått miljötillstånd och att vi kan påbörja pumpningen av gruvan och inleda anläggningsarbetena i Dannemora.

I skrivandes stund har Mark- och miljödomstolen precis avslutat huvudförhandlingen avseende vår tillståndsansökan för återstarten av driften i Dannemoragruvan. Ansökan har behandlats på rekordfart från det att den lämnades in i slutet av juni förra året. Förhandlingen präglades av två centrala frågeställningar. Dels tillämpningen och tolkningen av EU:s ramdirektiv för vatten och hur det skall tillämpas under tömningen av gruvan till Sundbroån.  Dels EU:s artdirektiv och hur skall tillämpas på de förekommande fladdermössen i gruvans gamla delar. Vår samlade bedömning efter förhandlingens slut är att vi med stor sannolikhet lyckades övertyga domstolen om vår tolkning och tillämpning genom stringent underlag och argumentation i dessa frågor. Domstolen har aviserat att den kommer avge sitt domslut i vårt tillståndsärende den 22 juni.

Stockholm i maj

Christer Lindqvist

Verkställande Direktör.

VERKSAMHETEN

GRANGEX utvecklar, genom dotterbolagen Grängesberg Exploration AB och Dannemora Iron AB, mineralfyndigheter som innehåller järnmalm, apatit och sällsynta jordartsmetaller (REE). De lönsamhetsstudier som genomförts under 2021 fördjupades under 2022 och den slutliga feasibility-studien (studien gällande projektets genomförbarhet ) för Dannemora publicerades i december 2022.

Under 2021 avslutades arbetet med förberedelserna inför en ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för återstarten av Dannemoragruvan. Ansökan lämnades in till Mark och miljödomstolen i Nacka i juni 2022 och kungjordes i november samma år. Huvudförhandlingen hölls den 9 till 11 maj 2023 och efter avslutad förhandling har domstolen meddelat att dom kommer att avges under juni månad 2023.

För apatitprojektet i Grängesberg beräknas miljöansökan kunna lämnas in i slutet av 2023.

Dotterbolaget Sala Bly AB är den enda producenten i Norden av blymanufaktur som levererar insatsvaror till industrin. Sala Bly är den första fossilfria producenten av produkter baserad på cirkulärt bly.

DANNEMORAPROJEKTET

Under kvartalet har verksamheten varit inriktat på att slutföra förhandlingarna med två potentiella kunder och i mars träffade bolaget ett royaltyavtal med AngloAmerican med bindande villkor för ett kommande offtake-avtal för de första elva årens planerade produktion. Det beräknade försäljningsvärdet uppgår till ca SEK 15 miljarder. Dessutom har förberedelserna inför huvudförhandlingen avseende miljötillstånd för återstart av gruvan i Mark- och miljödomstolen varit i fokus.

Avtalet med AngloAmerican

Avtalet innebär att AngloAmerican har betalat USD 10 miljoner för rätten till en procentandel av det framtida försäljningsvärdet. Betalningen för denna rättighet bedöms vara marknadsmässig inbetalades under perioden. Därutöver har bolaget tecknat bindande villkor (term sheet) för ett kommande off-takeavtal som omfattar de första elva årens produktion. För att avtalet skall bli giltigt kommer Anglo American att delta i den kommande projektfinansieringen för Dannemoraprojektet, när ett miljötillstånd har meddelats av Mark och miljödomstolen.

Just nu pågår tekniska kompletteringar till den publicerade feasibility-studien, som en del av AngloAmericans kreditberedningsprocess. Bland annat kommer ett verifieringstest ske under sommaren i en pilotverk hos SGS i Chile som simulerar den kompletta anrikningsprocessen.

Under perioden har projektet övergått från studiefasen till första fasen av anläggningsprojektet med fokus på fördjupad planering, tidig konstruktion och upphandling av nödvändig utrustning för de inledande aktiviteterna i Dannemora.

APATITPROJEKTET I GRÄNGESBERG

Under perioden fortsatte den avslutande processutveckling hos SGS i Kanada. Nästa steg blir en bekräftande processtest inför den kommande miljöansökan och projektstudien

VERKSAMHETEN I SALA BLY

Den positiva trenden för Sala Bly från 2022 har fortsatt in i 2023. Omsättningen fördubblades under det första kvartalet jämfört med det första kvartalet 2022 och uppgick till 9 268 KSEK (4 592). Ökningen har skett främst i segmenten formatplåt och blytegel, som framför allt vänder sig till den medicintekniska industrin samt i segmentet blytråd till ammunitionsindustrin. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön fortsätter och ett nytt program initierades under kvartalet i syfte att lyfta både säkerhet och arbetsmiljö.

FINANSIELL KALENDER       

 • Årsstämma hålls den 16 maj 2023 på Jernkontoret i Stockholm.
 • Delårsrapport Q2 2023 publiceras den 23 augusti 2023.
 • Delårsrapport Q3 2023 publiceras den 9 november 2023.
 • Bokslutskommuniké för 2023 publiceras den 20 februari 2024.
 • Delårsrapport Q1 2024 publiceras den 16 maj 2024.

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter är tillgängliga på Bolagets hemsida: www.grangex.se

Stockholm den 16 maj 2023

Grängesberg Exploration Holding AB (publ.)

Christer Lindqvist

VD

Grängesberg Exploration Holding AB (publ.)

Kontaktperson

Christer Lindqvist, CEO, +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 klockan 08:45 (CEST).

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ), GRANGEX

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en koncern som utreder förutsättningarna för hållbar utvinning av identifierade mineralprojekt. Bolagets affärsidé är att, i första hand prospektera och utveckla hållbara och högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster och bli en hållbar råvaruleverantör till europeisk industri i den pågående klimatomställningen. GRANGEX avser att Dannemoragruvan vid driftstart blir den första koldioxidfria järnmalmsgruvan, samt att projektet GRANGEX Apatit i Grängesberg ska bli den första fossilfria producenten av apatit.

Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0018014243
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

grangex.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Essity avyttrar sin ryska verksamhet

Published

on

By

Hygien- och hälsobolaget Essity avyttrar bolagets verksamhet i Ryssland. Essity har tecknat ett avtal med en köpare och transaktionen har nu godkänts av ryska myndigheter. Transaktionen förväntas avslutas vid erhållen slutlikvid under andra kvartalet 2023.  

I april 2022 inledde Essity ett arbete för att lämna den ryska marknaden och under 2022 gjorde bolaget en nedskrivning av dess tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.

Essitys nettoomsättning i Ryssland 2022 motsvarande cirka 2 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
Resultateffekt kommer att redovisas vid avslutad transaktion men bedöms inte ha materiell finansiell påverkan. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, 0733 – 13 30 55, per.lorentz@essity.com
Karl Stoltz, Media Relations Director, 0709 – 426 338, karl.stoltz@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2022 var cirka 156 miljarder kronor (15 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt den kliniska nyttan av Leqembi® (lecanemab-irmb) som behandling av tidig Alzheimers sjukdom

Published

on

By

Stockholm den 10 juni 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai tillkännagav idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande expertkommitté (Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, PCNS) enhälligt bekräftat den kliniska nyttan av Leqembi. Kommitténs beslut baseras på resultaten från den kliniska fas 3-studien Clarity AD med Leqembi[1] i Alzheimers sjukdom. Den 6 januari 2023 godkände FDA Leqembi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA via det accelererade förfarandet. Eisais ansökan om fullt godkännande i USA genomgår en prioriterad granskning och FDA har angett 6 juli som senaste beslutsdatum, så kallat PDUFA action date.

Kommittéledamöterna bekräftade även den övergripande risk-nyttabedömningen[2] och den kliniska nyttan av Leqembi, samt diskuterade dess användning i specifika subgrupper, inklusive patienter som är ApoE4-homozygoter[3], patienter som samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel och patienter med cerebral amyloidangiopati[4].

Det enhälliga beslutet av den oberoende expertkommitté baserades på den kompletterande registreringsansökan (sBLA) som innehåller data från Eisais stora globala bekräftande kliniska fas 3-studie Clarity AD. Clarity AD-studien uppfyllde sitt fördefinierade primära effektmått och visade en hög statistiskt signifikant minskning av kognitiv och funktionell försämring (27 %, p=0,00005) jämfört med placebo över 18 månader. Höga statistiskt signifikanta behandlingseffekter observerades också för alla sekundära effektmått som utvärderade kognition och funktionella förändringar med hjälp av andra validerade skalor. De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1–2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%). Resultaten från Clarity AD-studien presenterades vid Alzheimer-konferensen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) och publicerades samtidigt i den referentgranskade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Leqembi är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga (protofibriller[5]) och olösliga former av amyloid beta (Aβ), erhöll ett accelererat godkännande den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari 2023. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och fortsatt godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i den bekräftande Clarity AD-studien. Den rådgivande kommittén var enig om att Clarity AD verifierade den kliniska nyttan.  Ett besked gällande ansökan om fullt godkännande förväntas att lämnas senast den 6 juli 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2023, kl. 01.00 CET.

I den engelska versionen av detta pressmeddelande, ”FDA Advisory Committee votes unanimously to confirm clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the treatment of early Alzheimer’s disease”, återfinns även en text avseende indikation, dosering och administrering, samt säkerhet relaterat till det accelererade godkännandet av lecanemab i USA, enligt amerikanska myndighetskrav. För läsare som vill ta del av denna information hänvisar vi till förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). I USA godkändes Leqembi i USA under det accelererade förfarandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari, 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom, det vill säga den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och lecanemabs fortsatta godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i en bekräftande studie. FDA har fastställt att Clarity AD-studien kan tjäna som bekräftande studie för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. 

Se Information kring förskrivning för Leqembi i USA (på engelska).

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Den japanska ansökan tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 26 januari 2023. Eisai nyttjade en PMDA-process som kallas ”prior assessment consultation” i syfte att förkorta granskningstiden för lecanemab. Den 9 januari 2023 lämnade Eisai in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) i Europa, vilken accepterades den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022 och prioriterad granskning beviljades den 27 februari 2023. I Kanada ansökte Eisai om marknadsgodkännande (New Drug Submission) hos läkemedelsmyndigheten Health Canada den 31 mars, 2023 och ansökan accepterades den 15 maj i år. I juni 2023 lämnade Eisai in en ansökan om marknadsgodkännande i Sydkorea.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Underhållsbehandling har studerats som en del av Fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Kompletterande registreringsansökningar för subkutan och underhållsbehandling kommer att lämnas in till FDA vid slutet av det första kvartalet 2024.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Leqembi (lecanemab-irmb) 100 mg/ml injektion vid intravenös användning

[2] En risk-nyttabedömning bedömer förhållandet mellan risken av att ta ett läkemedel med den kliniska nyttan läkemedlet i fråga ger

[3] Mutationer i ApoE4-genen är den vanligaste ärftliga riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. Risken ökar om individen är homozygota (har två uppsättningar av genen)

[4] Ett medicinskt tillstånd som ger upphov till avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor

[5] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75–5 000 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.06.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.06.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.06.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

51 055

9,73

496 714,10

CEUX

116 916

9,74

1 138 322,58

XSTO

54 094

9,73

526 481,68

XCSE

13 343

9,72

129 667,39

Summa

235 408

9,73

2 291 185,75

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,6484 och DKK till EUR 7,4520
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 897 512 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.