Connect with us

Marknadsnyheter

Halvårsrapport 2022

Published

on

Nordea Bank Abp
Halvårsrapport
18 juli 2022, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Fortsatt tillväxt i utlåningsvolymer drivet av starka resultat i företagssektorn. Fortsatt hög affärsaktivitet och ökade marknadsandelar ledde till att bolånevolymerna steg med 6 procent och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent. Tack vare hög aktivitet och efterfrågan från kunderna ökade utlåningen till stora företag med 16 procent jämfört med samma period förra året. Det förvaltade kapitalet minskade med 9 procent under kvartalet till följd av nedgången på finansmarknaden. Nordea genererade emellertid ett positivt nettoinflöde av sparkapital för andra kvartalet.

Ökade intäkter och högre rörelseresultat trots svagare marknad. Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 2 procent, till 1 361 mn euro, jämfört med rekordnivån från andra kvartalet 2021. Intäkterna ökade med 1 procent. Räntenettot ökade med 6 procent, understött av stark tillväxt i utlåningen. Avgifts- och provisionsnettot minskade med 5 procent, till följd av lägre förvaltat kapital och betydligt lägre transaktionsvolymer på kapital­mark­naden jämfört med förra året. Nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 1 procent. Kostnaderna ökade med 1 procent, men exklusive lagstadgade avgifter minskade de med 1 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Stark kreditkvalitet, med återföringar på 6 punkter. Kreditförluster och liknande nettoresultat utgjordes av återföringar på 56 mn euro eller 6 punkter under kvartalet. Realiserade kreditförluster var liksom under tidigare kvartal mycket låga. Dessutom återfördes 45 mn euro från den covid-19-relaterade bufferten enligt ledningens bedömning, till följd av sänkt kreditrisk i sektorer som påverkats av pandemin.

Avkastningen på eget kapital var 13,3 procent och K/I-talet 49 procent. Nordeas avkastning på eget kapital ökade till 13,3 procent, från 11,4 procent för samma kvartal i fjol. K/I-talet var stabilt, jämfört med andra kvartalet 2021, och låg på 49 procent. Exklusive lagstadgade avgifter minskade det emellertid till 46 procent, från 47 procent för ett år sedan. Resultatet per aktie ökade med 12 procent till 0,28 euro, från 0,25 euro.

Stark kapitalposition – nytt återköpsprogram godkänt. Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade till 16,6 procent, från 16,3 procent föregående kvartal, och är 6,3 procentenheter över regelkravet. Som tidigare meddelats ska Nordea upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och har hittills under 2022 återfört 4,5 md euro till aktieägarna. Nordea har dessutom fått godkännande från Europeiska centralbanken för ett nytt återköpsprogram till ett värde av 1,5 md euro, och Nordeas styrelse har idag beslutat att inleda programmet.

Utsikterna oförändrade – Nordea mycket väl positionerat för framtiden, även i osäkra tider. De nordiska länderna står inför en ökad makroekonomisk osäkerhet till följd av högre inflation och sänkta BNP-prognoser. Nordea har emellertid en motståndskraftig affärsmodell och vi är mycket väl positionerade och fast beslutna att nå vårt finansiella mål för 2025, en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent. Utsikterna för helåret 2022 är oförändrade: En avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För ordlista, se sidan 55 i halvårsrapporten för 2022.)

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv2 2022

Mn euro

Kv2 2022

Kv2 2021

Föränd-ring %

Kv1 20221

Föränd-ring %

Jan-jun 20221

Jan-jun 2021

Föränd-ring %

Räntenetto

1 308

1 232

6

1 308

0

2 616

2 444

7

Avgifts- och provisionsnetto

838

878

-5

870

-4

1 708

1 705

0

Nettoresultat av poster till verkligt värde

282

278

1

295

-4

577

648

-11

Övriga rörelseintäkter

16

30

 

17

 

33

41

 

Summa rörelseintäkter

2 444

2 418

1

2 490

-2

4 934

4 838

2

Summa rörelsekostnader exklusive lagstadgade avgifter

-1 122

-1 131

-1

-1 116

1

-2 237

-2 226

0

Summa rörelsekostnader

-1 139

-1 131

1

-1 388

-18

-2 527

-2 450

3

Rörelseresultat före kreditförluster

1 305

1 287

1

1 102

18

2 407

2 388

1

Kreditförluster och liknande nettoresultat

56

51

 

12

 

68

-1

 

Rörelseresultat

1 361

1 338

2

1 114

22

2 475

2 387

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

46

47

 

45

 

45

46

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

49

49

 

48

 

49

48

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

13,3

11,4

 

12,5

 

12,9

11,2

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,28

0,25

12

0,22

27

0,49

0,44

11

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i halvårsrapporten för 2022 för vidare information.
 

Vd har ordet

Under andra kvartalet bibehöll vi vår starka affärsutveckling, ökade kundnöjdheten och fortsatte att göra ytterligare framsteg i enlighet med vår affärsplan och våra viktigaste prioriteringar.

Bolånevolymerna steg med 6 procent och vi ökade återigen våra marknadsandelar i hela Norden. Aktiviteten på de nordiska bostadsmarknaderna saktade ner till följd av ökad ekonomisk osäkerhet och accelererande räntehöjningar. Efterfrågan från kunderna är emellertid fortsatt på historiskt höga nivåer.

Efterfrågan på företagslån – i synnerhet bland stora företag – har ökat och med vår nordiska plattform är vi väl positionerade att tillgodose den. Utlåningen till stora företag ökade med 16 procent och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent. Företagskunder i behov av finansiering vänder sig till Nordea och vi räknar med att den trenden håller i sig.

Rörelseresultatet ökade med 2 procent till 1 361 mn euro och överträffade rekordnivån från andra kvartalet 2021. K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter förbättrades till 46 procent, från 47 procent för ett år sedan. Avkastningen på eget kapital var 13,3 procent och både intäkter och rörelseresultat ökade trots ett utmanande marknadsläge och ökat regulatoriskt tryck. Vi står fast vid utsikterna för 2022: En avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent.

Under andra kvartalet förändrades förutsättningarna för vår verksamhet. Det fortsatta kriget i Ukraina och högre inflation ledde till stigande räntor, sämre tillväxtutsikter för ekonomin, minskat förtroende bland konsumenter och svagare finansmarknader. Vi förväntar oss att volatiliteten och osäkerheten fortsätter under kommande kvartal. Det högre ränteläget kommer att dämpa den ekonomiska aktiviteten, men det bör också ses som en sund korr­iger­ing som gradvis tar oss tillbaka till mer normala marknadsförhållanden. För Nordea kommer det att innebära en bättre balans i intäktsfördelningen, genom att vi återigen kan generera intäkter från vår omfattande inlåning.

Kreditkvaliteten är fortsatt stark. Vår portfölj är den mest diversifierade bland bankerna i Norden – både vad gäller länder och sektorer. Kreditförlusterna utgjordes av återföringar på 6 punkter. Individuella förluster var fortsatt mycket låga i alla sektorer.

Vi har återfört 45 mn euro från den covid-19-relaterade bufferten enligt ledningens bedömning, efter en uppdaterad kreditriskbedömning i sektorer som påverkats betydligt av pandemin. Detta är i linje med vad som meddelades i samband med vår kapitalmarknadsdag i februari, där vi sa att om förutsättningarna är de rätta kan vi börja återföra bufferten under 2022. 

Våra affärsområden fortsätter att leverera starka resultat. I Personal Banking fortsatte vi att ha intensiv kontakt med våra kunder i alla kanaler – särskilt i våra högt rankade digitala kanaler – för att öka aktiviteten och ta ytterligare marknadsandelar. Bolånevolymerna ökade med 5 procent i linje med tidigare kvartal – trots att antalet bostadsförsäljningar minskade i hela Norden. Bolånemarginalerna minskade något till följd av snabbt stigande upplåningskostnader, främst i Sverige.

Business Banking redovisade ett starkt resultat, framför allt i Norge och Sverige, vilket bidrog till att utlåningen ökade med 7 procent. Vi fortsatte att öka våra marknadsandelar i hela Norden. Inlåningsmarginalerna förbättrades och efterfrågan på risksäkringar var stor. I Sverige rankades vi som nummer ett i Prosperas kundnöjdhetsundersökning i kategorin ”Small Corporate Banking”, och mobilbanken fick rekordhöga betyg av våra svenska och finska kunder.

I Large Corporates & Institutions ökade utlåningen med 16 procent när allt fler företag vände sig till oss med sina finansieringsbehov. Denna utveckling berodde främst på intensiva kundkontakter, större efterfrågan på krediter och högre räntor på företagsobligationer. Vi behöll även vår ledande roll inom finansiering av klimatomställningen och rankades än en gång som nummer ett när det gäller hållbara obligationer i Norden.

I Asset & Wealth Management var kundnöjdheten fortsatt hög, tack vare vår proaktivitet, våra nära relationer med kunderna, vår stora expertis och vårt digitala erbjudande. Vi utökade vårt utbud av ESG-relaterade produkter och vann flera stora mandat från internationella institutionella kunder under kvartalet. Turbulensen på finans­mark­naden hade en negativ effekt på det förvaltade kapitalet som minskade med 9 procent under kvartalet, men vi bibehöll trots det ett positivt nettoinflöde. Private Bankings nettoflöden var rekordhöga i alla nordiska länder, trots turbulensen på marknaden.

Vår kapitalposition är fortsatt en av de bästa i Europa. Kärnprimärkapitalrelationen var 16,6 procent, vilket är 6,3 procentenheter över regelkravet. Som utlovat upprätthåller vi en effektiv kapitalstruktur och vi fortsätter återföra överskottskapital till våra aktieägare. Utöver utdelningen på 0,69 euro per aktie som betalades ut i april, slutförde vi ett uppföljande återköpsprogram till ett värde av 1 md euro under juni, vilket innebär att sammanlagt 4,5 md euro, eller 1,2 euro per aktie, har återförts till aktieägarna under första halvåret. Jag är glad över att vi nyligen fick godkännande för ytterligare återköp för upp till 1,5 md euro och att styrelsen idag meddelat sitt beslut att inleda programmet.

Vi fortsätter att leverera på vår affärsplan för 2025 och våra viktigaste prioriteringar: att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten. Hållbarhet är kärnan i vår affärsplan och vi fortsatte hjälpa våra kunder att göra hållbara val och gjorde ytterligare framsteg mot våra hållbarhetsmål. Vi vill vara en verklig digital föregångare och antalet aktiva och engagerade kunder ökar stadigt. Under kvartalet hade vi 300 miljoner inloggningar och 4,1 miljoner aktiva kunder i våra digitala kanaler – rekordnivåer i båda fallen. Vi fortsatte utveckla våra digitala kanaler och introducerade många nya tjänster och produkter. Därmed säkerställer vi att vi effektivt och smidigt kan tillgodose alla våra kunders behov av banktjänster – när och var de vill.

Sammantaget redovisade Nordea ett mycket bra resultat för andra kvartalet och vi fortsatte att verkställa vår affärsplan som planerat. Jag är dock säker på att ökad ekonomisk osäkerhet, stigande inflation och sänkta BNP-prognoser kommer att medföra utmaningar för våra kunder och samhället i stort under de kommande kvartalen. Vi står väl rustade för att klara svårare ekonomiska förhållanden och stötta våra kunder. Vi räknar med att kunna dra nytta av styrkan och bredden i vår verksamhet liksom det högre ränteläget, och vi är fast beslutna att nå vårt finansiella mål för 2025 – en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Det är vägen framåt för oss – vi vill vara förstahandsvalet för kunder som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster. I både goda och utmanande tider.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef
 

Utsikter (oförändrade)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2022

Nordea räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent för 2022.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

 Mn euro

Kv2 2022

Kv2 2021

Föränd- ring %

Kv1 2022

Föränd- ring %

Jan-jun 2022

Jan-jun 2021

Föränd- ring %

Räntenetto

1 308

1 232

6

1 308

0

2 616

2 444

7

Avgifts- och provisionsnetto

838

878

-5

870

-4

1 708

1 705

0

Nettoresultat av poster till verkligt värde

282

278

1

295

-4

577

648

-11

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-4

3

 

0

 

-4

-11

-64

Övriga rörelseintäkter

20

27

-26

17

18

37

52

-29

Summa rörelseintäkter

2 444

2 418

1

2 490

-2

4 934

4 838

2

Personalkostnader

-699

-705

-1

-703

-1

-1 402

-1 387

1

Övriga kostnader

-265

-262

1

-266

0

-531

-524

1

Lagstadgade avgifter

-17

0

 

-273

-94

-290

-224

29

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-158

-164

-4

-146

8

-304

-315

-3

Summa rörelsekostnader

-1 139

-1 131

1

-1 388

-18

-2 527

-2 450

3

Resultat före kreditförluster

1 305

1 287

1

1 102

18

2 407

2 388

1

Kreditförluster och liknande nettoresultat

56

51

10

12

 

68

-1

 

Rörelseresultat

1 361

1 338

2

1 114

22

2 475

2 387

4

Skatt

-307

-313

-2

-246

25

-553

-574

-4

Periodens resultat

1 054

1 025

3

868

21

1 922

1 813

6

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1,2

 

Kv2 2022

Kv2 2021

Föränd-ring %

Kv1 2022

Föränd-ring %

Jan-jun 2022

Jan-jun 2021

Föränd-ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,28

0,25

12

0,22

27

0,49

0,44

11

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,00

0,83

20

0,98

2

1,00

0,83

20

Avkastning på eget kapital, %

14,0

11,9

 

10,7

 

12,3

10,7

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

15,9

13,4

 

12,1

 

13,9

12,0

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

2,8

2,7

 

2,2

 

2,5

2,4

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

13,3

11,4

 

12,5

 

12,9

11,2

 

K/I-tal, %

47

47

 

56

 

51

51

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

49

49

 

48

 

49

48

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

46

47

 

45

 

45

46

 

Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

-6

-6

 

-1

 

-4

0

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

18,2

17,7

 

15,1

 

16,6

15,7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,3

17,0

 

17,7

 

17,5

16,4

 

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här.

Volymer, nyckeluppgifter1

 Md euro

30 jun 2022

30 jun 2021

Föränd-ring %

31 mar 2022

Föränd-ring %

Utlåning till allmänheten

347,6

338,4

3

351,9

-1

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

328,5

317,2

4

333,1

-1

In- och upplåning från allmänheten

223,0

204,6

9

221,1

1

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

210,6

196,2

7

212,0

-1

Summa tillgångar

611,0

586,8

4

624,5

-2

Kapital under förvaltning

355,5

384,2

-7

389,4

-9

Eget kapital

30,7

35,5

-14

30,9

-1

1. Vid periodens slut.

Resultaträkning, inklusive jämförelsestörande poster

 Mn euro

Kv2 2022

Kv2 2021

Föränd- ring %

Kv1 2022

Föränd- ring %

Jan-jun 2022

Jan-jun 2021

Föränd- ring %

Räntenetto

1 308

1 232

6

1 308

0

2 616

2 444

7

Avgifts- och provisionsnetto

838

878

-5

870

-4

1 708

1 705

0

Nettoresultat av poster till verkligt värde

282

278

1

-242

 

40

648

-94

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-4

3

 

0

 

-4

-11

-64

Övriga rörelseintäkter

20

27

-26

17

18

37

52

-29

Summa rörelseintäkter

2 444

2 418

1

1 953

25

4 397

4 838

-9

Personalkostnader

-699

-705

-1

-703

-1

-1 402

-1 387

1

Övriga kostnader

-265

-262

1

-266

0

-531

-524

1

Lagstadgade avgifter

-17

0

 

-273

-94

-290

-224

29

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-158

-164

-4

-146

8

-304

-315

-3

Summa rörelsekostnader

-1 139

-1 131

1

-1 388

-18

-2 527

-2 450

3

Resultat före kreditförluster

1 305

1 287

1

565

 

1 870

2 388

-22

Kreditförluster och liknande nettoresultat

56

51

10

-64

 

-8

-1

 

Rörelseresultat

1 361

1 338

2

501

 

1 862

2 387

-22

Skatt

-307

-313

-2

-232

32

-539

-574

-6

Periodens resultat

1 054

1 025

3

269

 

1 323

1 813

-27

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv2 2022

Kv2 2021

Föränd-ring %

Kv1 2022

Föränd-ring %

Jan-jun 2022

Jan-jun 2021

Föränd-ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,28

0,25

12

0,06

367

0,34

0,44

-23

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,84

0,83

1

0,82

2

0,84

0,83

1

Aktiekurs2, euro

8,40

9,40

-11

9,38

-10

8,40

9,40

-11

Eget kapital per aktie2, euro

8,18

8,79

-7

8,04

2

8,18

8,79

-7

Potentiellt antal utestående aktier2, miljoner

3 753

4 050

-7

3 860

-3

3 753

4 050

-7

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 792

4 041

-6

3 894

-3

3 850

4 040

-5

Avkastning på eget kapital, %

14,0

11,9

 

3,3

 

8,4

10,7

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

15,9

13,4

 

3,7

 

9,6

12,0

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

2,8

2,7

 

0,7

 

1,7

2,4

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

13,3

11,4

 

5,1

 

9,1

11,2

 

K/I-tal, %

47

47

 

71

 

57

51

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

49

49

 

61

 

55

48

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

-6

-6

 

7

 

0

0

 

Kärnprimärkapitalrelation2,3, %

16,6

18,0

 

16,3

 

16,6

18,0

 

Primärkapitalrelation2,3, %

18,8

19,5

 

18,4

 

18,8

19,5

 

Total kapitalrelation2,3, %

20,9

21,3

 

20,5

 

20,9

21,3

 

Primärkapital2,3, md euro

28,4

29,6

 

28,3

 

28,4

29,6

-4

Riskexponeringsbelopp2, md euro

150,7

152,2

-1

154,0

-2

150,7

152,2

-1

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

18,2

17,7

 

4,7

 

11,5

15,7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,3

17,0

 

7,2

 

12,3

16,4

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)2

27 350

27 510

-1

27 076

1

27 350

27 510

-1

Ekonomiskt kapital2, md euro

22,8

23,2

-100

23,4

-100

22,8

23,2

-100

1. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för andra kvartalet 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens halvårsrapport 2022

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 18 juli kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet.

Om du vill följa webbsändningen, använd denna länk eller ring något av dessa nummer:
+44 33 3300 0804, +46 8 5664 2651, +358 9 8171 0310, +45 35 445 577, bekräftelsekod 13359084, senast kl. 10.50 EET (09.50 CET).

Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 5547 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 18 juli 2022.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.