Connect with us

Marknadsnyheter

Hamlet BioPharma AB föreslår företrädesemission av B-aktier med möjlighet att säkra cirka 40MSEK. Cirka 13MSEK har tecknats i förhand via teckningsförbindelser. Tekniskt uppgår emissionen till 80MSEK

Published

on

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Hamlet BioPharma, det innovativa läkemedelsbolaget med en stark portfölj av projekt för behandling av cancer och infektioner, bjuder in till nyemission. Styrelsen för Hamlet BioPharma AB (”Hamlet BioPharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning exklusive huvudägarens andel tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 40 MSEK före emissionskostnader, varav ca 13,3 MSEK har tecknats i förhand via teckningsförbindelser. Huvudägaren Catharina Svanborg som genom åren investerat totalt cirka 30 MSEK i bolaget har inte finansiell möjlighet att delta i den föreslagna emissionen. Rent tekniskt uppgår emissionen till cirka 80 MSEK. Företrädesemissionen genomförs med syftet att säkerställa fortsatt utveckling av läkemedel i klinisk fas och nya läkemedelskandidater i bolagets pipeline. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.   

 

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 

 • Företrädesemissionen omfattar högst 72 003 638 B-aktier som kan tecknas till en teckningskurs om 1,12 SEK per B-aktie.
 • Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 29 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under 20 handelsdagar, från och med den 30 oktober 2023 till och med den 24 november 2023, vilken uppgick till cirka 1,58 SEK.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 80 MSEK, före transaktionskostnader. Då grundaren Catharina Svanborg med bolag inte har finansiell möjlighet att teckna sin fulla andel så möjliggör förslaget cirka 40 MSEK i emissionslikvid före transaktionskostnader.
 • Den som är aktieägare, oavsett aktieslag, i Bolaget på avstämningsdagen den 22 januari 2024 kommer att få fyra (4) teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen, oavsett aktieslag. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie inom ramen för Företrädesemissionen.  
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 24 januari 2024 – 7 februari 2024.
 • Handel med teckningsrätter förväntas ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 januari 2024 – 2 februari 2024 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 januari 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 9.  
 • Bolaget har erhållit teckningsåtaganden uppgående till cirka 13,3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets befintliga aktieägare.  Grundaren Catharina Svanborg via ägarbolaget Linnane Pharma AB överlåter teckningsrätter till nya investerare som förbundit sig att teckna i emissionen och till aktieägare som förbundit sig att teckna utöver sin prorata andel. Därmed säkerställs teckning av del av Linnane Pharmas prorata andel. Teckningsrätter från grundaren kan finnas tillgängliga för nya investerare och de aktieägare som vill teckna fler aktier än sin prorata-andel, vilket kan innebära att mer än 40 MSEK kan tillföras bolaget.
 • Företrädesemissionen ökar antalet utestående aktier med 72 003 638, från 126 006 368 aktier, varav 40 027 118 A-aktier och 85 979 250 B-aktier, till 198 010 006 aktier, varav 40 027 118 A-aktier och 157 982 888 B-aktier, och antalet röster med 72 003 638, från 486 250 430 röster till 558 254 068 röster, vid full teckning.  
 • Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 720 036,38 kronor, från 1 260 063,68 kronor till 1 980 100,06 kronor, vid full teckning.
 • För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 36 procent av kapitalet och cirka 13 procent av rösterna i Bolaget vid full teckning, exklusive grundarens andel. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att till viss del kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter. 
 • Endast B-aktier kommer att emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsrätter kommer att tilldelas i förhållande till det antal aktier som ägs på avstämningsdagen, oavsett aktieslag.
 • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 22 januari 2024.

 

”Vi välkomnar våra aktieägare och nya investerare att delta i företrädesemissionen och är tacksamma för förhandsteckningen från befintliga aktieägare och nya aktieägare som ger en bra start. Likviden från nyemissionen kommer bl.a. att användas till förberedelser inför klinisk fas III prövning av Alpha1H i urinblåsecancer och Fas II studier av immunterapi för patienter med svårt smärtsyndrom eller återkommande infektioner i urinblåsan. De nyare projekten i bolagets pipeline är mycket lovande och HamletBioPharmas läkemedelsportfölj innehåller intressanta nya substanser och starka projekt för behandling av cancer och infektioner”, kommenterar ordförande och grundare Catharina Svanborg.

 

 

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

 

Hamlet BioPharma är ett läkemedelsbolag som innehar en bred portfölj av läkemedelsprojekt för behandling och prevention av cancer- och infektionssjukdomar. Bolaget utvecklar bland annat en familj av läkemedelskandidater som effektivt dödar cancerceller och växande tumörvävnad, med hög precision. Fas II studier på patienter med blåscancer visar mycket goda effekter på tumören och FDA har godkänt bolagets läkemedel Alpha1H för fortsatta kliniska studier. Bolaget utvecklar även immunmodulerande substanser för behandling av infektioner och inflammatoriska sjukdomar. Två studier i Fas II undersöker effekterna mot smärttillstånd och infektioner i urinblåsan.

 

Alpha1H är ett peptidläkemedel som dödar tumörceller snabbt, både i laboratorium och i djurmodeller. Hos behandlade patienter kan svaret mätas redan inom några timmar och efter en månad minskar tumörerna i storlek hos >80% av patienter som behandlats med hög dos.  Verkningsmekanismen har studerats i detalj och resultaten har publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter.  Alpha1H har visat kraftfulla positiva effekter i cancermodeller på djur och det kliniska studieprogrammet har kunnat utformas med hög precision tack vare den omfattande forskningen.

 

Blåscancer är vanlig, kostsam och svårbehandlad. Marknaden är mycket stor och det saknas för närvarande läkemedel mot tidig sjukdom och mot svår avancerad sjukdom. Återfallsfrekvensen är hög och patienternas livskvalitet påverkas oerhört mycket, förutom risken för spridd sjukdom och död. Hamlet BioPharma valde blåscancer som första indikation eftersom tidigare studier med HAMLET hade visat tydliga effekter på just denna cancerform. Bolaget befinner sig för närvarande i slutet av Fas II med behandling av blåscancer i tidigt skede för Alpha1H. Eftersom Alpha1H i det kliniska studieprogrammet visat positiva effekter på tumören (blåscancer) och frånvaron av allvarliga biverkningar även vid högre dos, har FDA godkänt att fortsätta det kliniska prövningsprogrammet som innebär en upprepad behandlingsstrategi, vilket bättre motsvarar den framtida kliniska verkligheten. Detta kan ses som en viktig förberedelse inför en fas III studie. Bolaget har ansökt om Fast track hos FDA för Alpha 1H och förväntas kunna presentera resultat från pågående studier under första halvåret 2024.

 

Parallellt utvecklar Bolaget nya läkemedel för behandling av infektion och inflammation. Den immunterapi, som bolaget utvecklar, förbättrar immunsvarets precision och erbjuder ett alternativ eller komplement till antibiotika, med fördelen att även verka mot resistenta bakterier. Bolaget har patenterat användningen av substansen anakinra för behandling av ett svårt handikappande smärttillstånd i urinblåsan och mot akut cystit, som är ett problem för kvinnor i stora delar av världen, inte minst på grund av antibiotikaresistenta bakterier, som gör sjukdomen svår att behandla. Anakinra utgör den aktiva substansen i det godkända läkemedlet Kineret®, vilket kan innebära en snabbare regulatorisk process.

 

För närvarande är Bolagets primära kommersiella fokus Alpha1H, med målet att genomföra Fas III studier och erhålla marknadsgodkännande från FDA/EMA.  Den primära kommersiella strategin efter företrädesemissionen är partnering med större läkemedelsföretag, vilket kan generera framtida intäkter genom upfront-, milestone- och royaltybetalningar. Bolaget välkomnar även partnering kring anakinra för marknadsgodkännande och utveckling av bolagets pipeline. Bolaget förväntas kunna presentera resultat från ovan beskrivna pågående studier under första halvåret 2024.

 

För att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets strategi har Hamlet BioPharma beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

 

Emissionslikvidens användning

Om Företrädesemissionen fulltecknas, exklusive grundarens andel,  kommer Bolaget att tillföras cirka 40 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Hamlet BioPharma avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen enligt följande:

 • Driva utvecklingen av Alpha1H som läkemedel mot urinblåsecancer mot Fas III och marknadsgodkännande – Cirka 60%
 • Driva  utvecklingen av Kineret som behandling av blåssmärta respektive akut cystit mot marknadsgodkännande – Cirka 20%
 • Utveckla lovande nya substanser i pipeline fram till kliniska studier, inklusive pågående prekliniska studier, toxikologi och produktionsteknologi – Cirka 10%
 • Allmänna löpande kostnader – Cirka 10%

 

Företrädesemissionen

Hamlet Biopharmas styrelse har idag den 27 november 2023 beslutat att föreslå en nyemission av högst 72 003 638 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 1,12 kronor per B-aktie, vilket vid fullteckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 40 miljoner kronor före emissionskostnader, exklusive grundarens andel. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 29 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under 20 handelsdagar, från och med den 30 oktober 2023 till och med den 24 november 2023, vilken uppgick till cirka 1,58 SEK.   

 

Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen är beroende av att styrelsens förslag till beslut godkänns vid extra bolagsstämman som avses hållas den 14 december 2023. Kallelsen till stämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Aktieägare med innehav motsvarande cirka 48,35 procent av antalet aktier och cirka 82,74 procent av antalet röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag till beslut om Företrädesemissionen vid extra bolagsstämman.

 

Teckningsåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden uppgående till cirka 13,3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets befintliga aktieägare. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bank- eller annan säkerhet för teckningsåtagandena.

 

Ytterligare information om parterna som har ingått teckningsåtaganden kommer att presenteras i prospektet som offentliggörs innan teckningsperioden inleds.

 

Lock-up-åtaganden

Innan offentliggörandet av Företrädesemissionen har medlemmar i Bolagets styrelse och VD ingått lock-up-åtaganden, vilket bland annat innebär att de har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena löper ut 180 dagar efter Företrädesemissionens genomförande.

 

Villkor och anvisningar  

De som på avstämningsdagen måndagen den 22 januari 2024 är registrerade som aktieägare, oavsett aktieslag, i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att erhålla fyra (4) teckningsrätter för varje aktie som innehavs i Bolaget. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

 

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med onsdagen den 24 januari 2024 till och med onsdagen den 7 februari 2024. Teckningskursen uppgår till 1,12 SEK per B-aktie. Courtage eller andra kostnader för teckning utgår ej.

 

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med onsdagen den 24 januari 2024 till och med fredagen den 2 februari 2024. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl primär som subsidiär teckningsrätt till den nya innehavaren.

 

Företrädesemissionen ökar antalet utestående aktier med 72 003 638, från 126 006 368 aktier, varav 40 027 118 A-aktier och 85 979 250 B-aktier, till 198 010 006 aktier, varav 40 027 118 A-aktier och 157 982 888 B-aktier, och antalet röster med 72 003 638, från 486 250 430 röster till 558 254 068 röster, vid full teckning. Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 720 036,38 kronor, från 1 260 063,68 kronor till 1 980 100,06 kronor, vid fullteckning.     

 

För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt om cirka 36 procent av kapitalet och cirka 13 procent av rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att till viss del kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.  

 

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att presenteras i ett prospekt som förväntas publiceras på Bolagets webbplats www.hamletbiopharma.se runt 22 januari 2024 före inledandet av teckningsperioden.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

14 december 2023

Extra bolagsstämma.

18 januari 2024

Sista handelsdag i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

19 januari 2024

Första handelsdag i Bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

22 januari 2024

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.

22 januari 2024

Publicering av prospekt.

24 januari – 2 februari 2024

Handel med teckningsrätter.

24 januari – 7 februari 2024

Teckningsperiod.

24 januari 2024 fram till dess att Företrädes-emissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel med BTA (betalda tecknade aktier).

9 februari 2024

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

 

Ovan preliminär tidplan förutsätter att prospektet godkänns och kan offentliggöras vid beräknad tidpunkt 22 januari 2024.

 

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan information som Hamlet BioPharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2023 kl. [19:30] CET.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma

+46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

 

Martin Erixon, CEO (acting) Hamlet BioPharma

+46-733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

 

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det prospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.  

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget innan teckningsperiodens inledande.  

 

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act (“Securities Act”) och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

 

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.  

 

I samtliga EES-medlemsstater (”EES“), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

 

Framåtriktade uttalanden

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”avser”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.  

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tableflip Entertainment erhåller uppdragsavtal till ett värde om ca 3,2 miljoner kr

Published

on

By

Tableflip Entertainment har ingått ett uppdragsavtal med ett större spelbolag till ett värde om ca 3,2 miljoner kr. Avtalet avser en remaster av ett klassiskt spel som kommer att relanseras för PC och konsol.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké 2023, 1 januari – 31 december

Published

on

By

ADDvise levererar sitt starkaste kvartal hittills och överträffar de finansiella målen för 2023. Nettoomsättningen ökade med 24 % och EBITDA uppgick till rekordhöga 126 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32 %.

Oktober – december 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 397,0 MSEK (320,3), en ökning med 24,0 %. Organiskt minskade nettoomsättningen med 15,8 %.

EBITDA för perioden uppgick till 126,1 MSEK (90,4).

Periodens resultat uppgick till 29,9 MSEK (28,1).

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,16 SEK (0,16).

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 77,9 MSEK (75,4).

Januari – december 2023

Nettoomsättningen för året uppgick till 1 373,0 MSEK (951,5), en ökning med 44,3 %. Organisk tillväxt uppgick till 5,0 %.

EBITDA för året uppgick till 425,5 MSEK (185,1).

Årets resultat uppgick till 103,5 MSEK (81,1).

Resultat per aktie för året uppgick till 0,56 SEK (0,46).

Operationellt kassaflöde för året uppgick till 332,4 MSEK (114,3).

Nettoskuld/EBITDA för året uppgick till 2,3 (2,8).

Styrelsen föreslår ingen utdelning till ADDvise årsstämma 2024.

VD-kommentar

ADDvise överträffar målen för 2023 i bolagets starkaste kvartal hittills.

ADDvise avslutar ett exceptionellt år med ett fjärde kvartal som visade fortsatt stark tillväxt och rekordhög vinst. Jämfört med 2022 ökade nettoomsättningen för året med 44 % samtidigt som EBITDA mer än fördubblades till 426 MSEK med en EBITDA-marginal om 31 %. För första gången överstiger årets resultat 100 MSEK. Under året har vi genomfört fyra förvärv och vår portfölj består nu av 21 bolag inom affärsområdena Sjukvård och Lab. Tillsammans bidrar de med nettoomsättning och EBITDA proforma om 1 851 MSEK respektive 579 MSEK. Det betyder inte bara att vi har överträffat våra finansiella mål för 2023, utan även att tre av våra fyra långsiktiga finansiella mål har uppnåtts.

Med fina bidrag från våra senaste förvärv växte nettoomsättningen i fjärde kvartalet med 24 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 397 MSEK. EBITDA uppgick till 126 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32 %. Organisk tillväxt och orderingång påverkades negativt av starka jämförelsesiffror. Under fjärde kvartalet 2022 fick affärsområdet Lab sin största order någonsin samtidigt som en period av exceptionell efterfrågan inom vår läkemedelsverksamhet började. Vi ser nu en normalisering av volymer inom produktkategorin. För helåret uppgick organisk tillväxt för koncernen till 5 %, vilket är i linje med vår ambition att växa organiskt i takt med våra underliggande marknader.

Affärsområdet Lab levererade ytterligare ett stabilt kvartal med en omsättningstillväxt om 84 %, varav 24 % organiskt, drivet bland annat av hög efterfrågan inom renrum och utrustning till kliniska studier. Det är glädjande att konstatera sekventiell tillväxt i orderingång, även organiskt, och jag förväntar mig en fortsatt positiv utveckling i takt med att vi konsoliderar våra senaste förvärv.

Operationellt kassaflöde under kvartalet uppgick till 78 MSEK, vilket motsvarar en cash conversion om 62 %. För helåret uppgick cash conversion till 78 %, vilket innebär en betydande förbättring jämfört med föregående år. Våra insatser för att förbättra kassagenereringen kommer att fortsätta även under 2024.

Under kvartalet förvärvades två bolag till affärsområdet Lab. Axelerist är en amerikansk ledande leverantör av skräddarsydda lösningar för uthyrning och köp av laboratorie- och medicinteknisk utrustning för kliniska studier. Bolagets kunder består av kontraktsforskningsorganisationer samt biotech- och läkemedelsbolag. Bolaget är sedan tidigare en partner till vårt dotterbolag CliniChain och kommer att bidra till att geografiskt bredda vårt erbjudande inom området. Labplan, baserat på Irland, är en distributör av specialiserade instrument, förbrukningsvaror och service inom life science och biopharma. Vi ser fortsatta goda möjligheter till att genom förvärv stärka vår position och bygga densitet inom utvalda vertikaler, samtidigt som rådande marknadsläge ger oss möjligheten att vara än mer selektiva.

Vi går in i 2024 med en bredare och mer diversifierad life science-plattform än tidigare. Vi har stärkt upp organisationen för att möjliggöra ännu bättre uppföljning och utveckling av våra bolag genom vår operationella styrmodell. Tillväxten i de marknader där vi verkar är fortsatt robust, drivet av långsiktiga demografiska trender. Rekordåret 2023 innebär utmanande jämförelsetal för 2024, dock är jag övertygad om att koncernen är väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt samtidigt som vi bidrar till att förlänga, förbättra och rädda människors liv.

Rikard Akhtarzand, VD

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

076-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Oliver Humlen, Finanschef

070-916 26 97

oliver.humlen@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 07.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Bokslutskommunikén publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Nowonomics beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 24,0 MSEK, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) har idag den 22 februari 2024, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024, beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”). Företrädesemissionen genomförs i syfte att (a) säkerställa återbetalning av vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S inklusive upplupen ränta, (b) erhålla rörelsefinansiering, (c) digitalisera affären försäkringsdistribution samt nyanställning av fler försäkringsrådgivare, och (d) marknadsföra Bolagets tjänsteerbjudande, med fokus på pensionsrådgivningen. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av de vederlagsfria teckningsoptionerna som Erbjudandet omfattar kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare om cirka 8,8 MSEK motsvarande cirka 36,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har avtal om emissionsgarantier om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen ingåtts med vissa befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är således på förhand säkerställd till sammantaget cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tio (10) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. 
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, inklusive eventuell kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå och som högst med cirka 0,6 MSEK.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6, inom ramen för emitterade Units och till högsta möjliga teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 36,9 procent av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare. Därutöver har avtal om emissionsgarantier ingåtts med vissa befintliga aktieägare om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Företrädesemissionen är villkorad efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman planerad till den 25 mars 2024, samt förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning, vilket också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget har beslutat att genomföra Företrädesemissionen, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, i syfte att möjliggöra återbetalning av utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S, erhålla rörelsekapital, samt för att kunna exekvera enligt Bolagets strategiska plan. Nettolikviden om högst cirka 22,1 MSEK från Företrädesemissionen avses användas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

 • Återbetalning av vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S, inklusive upplupen ränta – cirka 54,0 procent av nettolikviden.
 • Rörelsefinansiering – cirka 24,0 procent av nettolikviden. 
 • Digitalisering av affären försäkringsdistribution samt nyanställning av fler försäkringsrådgivare – cirka 12,9 procent av nettolikviden.
 • Marknadsföring av Bolagets tjänsteerbjudande, med fokus på pensionsrådgivningen – cirka 9,1 procent av nettolikviden.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Nowonomics har idag den 22 februari 2024, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande villkor:

 • Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Nowonomics erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie i Bolaget. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit i Företrädesemissionen. En (1) Unit består av fem (5) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.
 • Teckningskursen är 17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, inklusive eventuell kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå och som högst med cirka 0,6 MSEK.
 • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 25 mars 2024. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 26 mars 2024. 
 • Teckningsperioden för teckning av Units i Företrädesemissionen kommer att löpa från den 2 april 2024 till den 16 april 2024.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 368 728 Units, motsvarande högst 6 843 640 aktier och högst 4 106 184 teckningsoptioner av serie TO6. 
 • För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO6

 • Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO6 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från den 1 augusti 2024 till den 15 augusti 2024.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för erbjudna Units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. 
 • Teckningsoptionerna av serie TO6 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME snarast efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, beräknad till omkring vecka 18, 2024.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 183 707,885480 SEK genom emission av högst 6 843 640 aktier. Totalt emitteras högst 4 106 184 teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för Företrädesemissionen, innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om 710 224,731288 SEK genom utgivande av högst 4 106 184 aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antal aktier i Bolaget att uppgå till 20 530 929 och aktiekapitalet till 3 551 125,213122 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 24 637 113 och aktiekapitalet till 4 261 349,944441 SEK. Noteras att ovan beräkningar inte inkluderar eventuella aktier som kan komma att tilldelas (a) inom ramen för Ersättningsemissionen (enligt nedan definition), (b) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO3 med nyttjandeperiod från och med den 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024 och uppgående till högst 463 342 aktier vid fullt utnyttjande eller (c) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO5 med nyttjandeperiod från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024 och uppgående till högst 707 965 aktier vid fullt utnyttjande.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om cirka 33,33 procent för det fall Företrädesemissionen fulltecknas och, för det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, om en ytterligare utspädning om högst cirka 16,67 procent, medförande en maximal potentiell utspädning om cirka 44,44 procent. Noteras att ovan beräkning inte heller inkluderar eventuella aktier som kan komma att tilldelas inom (a) Ersättningsemissionen, (b) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO3 eller (c) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO5.

Teckningsförbindelser, emissionsgarantier och garantiersättning
Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 36,9 procent, av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare. Därutöver har vissa befintliga aktieägare åtagit sig att garantera Företrädesemissionen med ytterligare cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats av vissa större befintliga aktieägare i Bolaget.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För ingångna emissionsgarantier ska garantiersättning i första hand utgå i form av nyemitterade Units i Bolaget, med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garantibeloppet genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av Units (aktier och teckningsoptioner av serie TO6) till garanten (”Ersättningsemissionen”) efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid garantens fordran på garantiersättning kvittas mot betalningen för de nyemitterade Units som tecknas av garanten. Garantiersättning i form av nyemitterade Units utgår enbart upp till det antal Units som medför att respektive garants innehav i Bolaget inte överstiger en viss ägarandel i Bolaget efter genomförd Företrädesemission och Ersättningsemission (”Tröskelvärde”). 

För det fall någon garants ägarandel i Bolaget överstiger sådan garants Tröskelvärde efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, till följd av att garantiersättningen i Ersättningsemissionen till garanten utgår i form av nyemitterade Units i Bolaget, ska garanten istället erhålla kontant garantiersättning för den del av garantibeloppet som garantiersättning inte kan utgå i form av nyemitterade Units i Ersättningsemissionen utan att garantens Tröskelvärde överstigs. 

Garantiersättning, som i förekommande fall ska utbetalas kontant av Bolaget, ska enligt garantiavtalen utgå med ett belopp motsvarande femton (15) procent av den del av garantibeloppet som garanten inte kan erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units för. Den sammanlagda eventuella garantiersättning som i förekommande fall ska utbetalas kontant av Bolaget kan uppgå till högst cirka 0,6 MSEK, givet respektive garants enskilda Tröskelvärde och potentiella ägande efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen. 

Ersättningsemissionen ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget med en teckningskurs per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden i Företrädesemissionen – från den 2 april 2024 till den 16 april 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie). 

Beslut om Ersättningsemissionen till garanter, samt tillhörande finala villkor och förutsättningar kommer beslutas av styrelsen i Bolaget under bemyndigande, eller, om tillämpligt, av extra bolagsstämma i Bolaget, efter Företrädesemissionen och offentliggöras genom separat pressmeddelande. 

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

EU-tillväxtprospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden den 2 april 2024 (”Prospektet”).

Preliminär tidplan

25 mars 2024 Extra bolagsstämma
25 mars 2024 Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
26 mars 2024 Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter
27 mars 2024 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen
27 mars 2024 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet.
2 april – 11 april 2024 Handel med uniträtter på NGM Nordic SME
2 april – 16 april 2024 Teckningsperiod
2 april – vecka 18 2024 Handel med BTU
18 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
vecka 18 2024 Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket
18 juli – 31 juli 2024 Mätperiod för fastställande av teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6
1 augusti – 15 augusti 2024 Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024 och beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

Denna information är information som Nowonomics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 07:45 CET

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nowonomics kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 27 mars 2024 på Nowonomics hemsida, https://investor.nowonomics.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.

För mer information, kontakta: 
Amelie Söderberg, VD Nowo, E-post: amelie@nowo.se, Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ) 
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Vi blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.