Connect with us

Marknadsnyheter

Hamlet BioPharma AB meddelar att bolaget genom företrädesemission tillförs totalt cirka 46,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Published

on

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Hamlet BioPharma AB meddelar att bolaget genom företrädesemission tillförs totalt cirka 46,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Hamlet BioPharma AB (”Hamlet BioPharma” eller ”Bolaget”), det innovativa läkemedelsbolaget med en stark portfölj av projekt för behandling av cancer och infektioner, meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 14 december 2023 och för vilken teckningsperioden avslutades den 7 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 46,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilket överträffar målet att säkra minst 40 MSEK.

Slutligt utfall

Som meddelades den 27 november 2023 siktade Hamlet BioPharma på att vid full teckning exklusive huvudägarens andel tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 40 MSEK före emissionskostnader, varav ca 13,3 MSEK har tecknats i förhand via teckningsförbindelser. Huvudägaren Catharina Svanborg som genom åren investerat totalt cirka 30 MSEK i Bolaget hade inte finansiell möjlighet att delta i emissionen.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 7 februari 2024 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 46,7 MSEK med eller utan stöd av teckningsrätter.  29 232 347 B-aktier, motsvarande cirka 32,7 MSEK tecknades med stöd av teckningsrätter och 12 524 187 B-aktier, motsvarande cirka 14 MSEK, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att Bolaget nådde målet med emissionen och tillförs det kapital som behövs för fortsatt utveckling.

Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 46,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Hamlet BioPharma avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att driva utvecklingen av dels Alpha1H som läkemedel mot urinblåsecancer dels en IL-1 receptor antagonist som behandling av blåssmärta respektive akut cystit samt utveckla lovande nya substanser i pipeline fram till kliniska studier.

Utfallet överträffar vår förväntan som var att försöka säkra cirka 40 MSEK. Vi är stolta, glada och tacksamma över förtroendet från våra aktieägare och nya investerare. Likviden på cirka 46,7 miljoner kronor före emissionskostnader kommer bland annat att användas till förberedelser inför klinisk fas III prövning av Alpha1H i urinblåsecancer och Fas II studier av immunterapi för patienter med svårt smärtsyndrom eller återkommande infektioner i urinblåsan. Vi har ett starkt team och en unik affärsmodell för kommersialisering av vår projektportfölj med 15 läkemedelskandidater. De nyare projekten i vår pipeline är mycket lovande. HamletBioPharmas läkemedelsportfölj innehåller intressanta nya substanser och starka projekt för behandling av cancer och infektioner.

Varmt välkommen till nästa fas i utvecklingen av Hamlet Biopharma!” kommenterar ordförande och grundare Catharina Svanborg.

Besked om tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i styrelsens förslag till beslut om Företrädesemissionen samt i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av avräkningsnota som skickas ut omkring den 12 februari 2024. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 417 565,34 kronor genom emission av 41 756 534 B-aktier. Efter registrering kommer Bolagets aktiekapital således uppgå till 1 677 629,02 kronor och antalet B-aktier i Bolaget kommer uppgå till 127 757 438. Antalet A-aktier i Bolaget uppgår till 40 005 464. För aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen resulterar Företrädesemissionen i en utspädning om cirka 24,9 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna i Bolaget.  

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 8. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTA att ombokas till B-aktier.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma

+46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Martin Erixon, CEO (acting) Hamlet BioPharma

+46-733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

Denna information är sådan information som Hamlet BioPharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, den 9 februari 2024 kl. 16:20 CET

Om Hamlet BioPharma

Hamlet BioPharma är ett läkemedelsbolag med en bred portfölj av läkemedelskandidater för behandling av cancer och infektionssjukdomar, totalt 15 projekt. Teamet utvecklar bland annat en familj läkemedelskandidater som effektivt dödar cancerceller från olika typer av tumörer samt substanser för behandling av infektioner i urinblåsan. Studier i cancermodeller har visat kraftfulla effekter mot tumörer i urinblåsan, tjock-tarmen och hjärnan. Kliniska studier har framgångsrikt visat effekter på patienter med urinblåsecancer och bolagets läkemedelskandidat Alpha1H erhöll i november 2023 s.k. Fast Track status från USAs läkemedelsmyndighet Food and Drug Administration, FDA, för fortsatta kliniska studier mot fas III för behandling av blåscancer, en av de vanligaste cancerformerna. Teamet arbetar också med två kliniska studier i Fas II för substanser inom immunterapi. Hamlet Biopharma grundades av professor Catharina Svanborg som är medicinskt ansvarig och styrelseordförande. Bolaget bedriver läkemedelsutveckling i samarbete med forskare vid Lunds universitet och ett brett internationellt nätverk av specialister. Hamlet BioPharma är noterat på Spotlight Stockmarket med kortnamn HAMLET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act (”Securities Act”) och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Framåtriktade uttalanden

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”avser”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Aktieägarrapporten 2023

Published

on

By

Aktieägarrapporten ger en unik bild av hur aktieägandet i Sverige såg ut 2023 och hur det har utvecklats över tid. Den belyser skillnader i aktieägandet mellan privatpersoner, juridiska personer och utländska ägare. Rapporten ger också en ingående bild av aktieägandet mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper och regioner.

Euroclear Sweden har licens från Finansinspektionen att hålla aktieägarregistret över Sveriges alla noterade bolag i egenskap av Sveriges värdepapperscentral.

Underlaget i rapporten utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, vilket för närvarande är totalt 1 659 bolag. Årets rapport är den sjunde upplagan.

Ladda ned Aktieägarrapporten 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, kommunikationschef, Euroclear Sweden
072-225 69 00, cecilia.strommar@euroclear.com
 
Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral. Bolaget hanterar transaktioner till ett värde av 470 miljarder SEK per dag och bidrar till en säker och effektiv värdepappershandel. Euroclear Sweden anordnar årsstämmor med fler än 150 börsnoterade bolag samt erbjuder data och insikter om bolags aktieägarstruktur genom analystjänsten Vantage by Euroclear. Bland kunderna finns 1 700 aktiebolag, 50 banker och finansiella institut samt 70 fondbolag. Euroclear Sweden har 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en del av Euroclearkoncernen med 4 000 medarbetare med 80 nationaliteter i fler än 20 länder. För mer information: www.euroclear.com/sweden

Continue Reading

Marknadsnyheter

Astronomer hittar vatten där nya planeter bildas

Published

on

By

Ett internationellt forskarlag har hittat vattenånga runt en ung solliknande stjärna, exakt i de områden där planeter nu kan vara på väg att bildas. Forskarnas studie visar hur vatten kan påverka utvecklingen av ett planetsystem – precis som det gjorde i vårt eget solsystem för flera miljarder år sedan. Upptäckten har möjliggjorts av instrument som har utvecklats bland annat på Chalmers.

Studien, som publiceras idag i Nature Astronomy, avslöjar att stjärnan HL Tauri omges av minst tre gånger så mycket vatten som i alla jordens hav. Vattenångan finns i den inre delen av en skiva av gas och stoft som omger stjärnan. HL Tauri är bara en miljon år gammal, och ligger 450 ljusår från jorden i stjärnbilden Oxen.

Forskarnas resultat pekar ut områden där vattenångan kan påverka den kemiska sammansättningen i de planeter som kan bildas runt stjärnan. Stoftkornen i skivan utgör frön för planetbildning, genom att de kolliderar och klumpar ihop sig till allt större kroppar som kretsar runt stjärnan. Astronomerna tror att stoftpartiklarna fäster bättre vid varandra i de områden där det är tillräckligt kallt för vattnet att frysa – en idealisk plats för planetbildning.

Tidigare har det inte varit möjligt att kartlägga hur vatten är fördelat i en stabil och sval gas- och stoftskiva runt en ung stjärna – den typ av skiva som erbjuder de bästa förutsättningarna för planetbildning runt stjärnor. Men nu går det att göra med superteleskopet Alma i Chile.

De nya observationerna gjordes med radiomottagare för två olika frekvensområden – band 5 och 7. Almas band 5-mottagare har utvecklats vid Onsala rymdobservatorium på Chalmers, med bidrag från European Southern Observatory (ESO).

– Alma är den enda anläggningen i världen som kan observera fördelningen av vatten i en sval planetbildande skiva, säger Wouter Vlemmings, professor i radioastronomi på Chalmers och medförfattare till studien. Tack vare band 5-mottagarna kan Alma nu observera i ett nytt frekvensområde, med huvudsyftet att just detektera och avbilda vatten i vår del av universum.

Bildtext:
Ett internationellt forskarlag har identifierat vattenånga i en gas- och stoftskiva runt en ung stjärna, exakt i de områden där planeter kan vara på väg bildas. De blå områdena i bilden visar vattenånga, i de nya observationerna som gjorts med teleskopet Alma. Nära centrum av skivan och den unga stjärnan är gasen varmare och ljusare. Områdena i rött har observerats tidigare med Alma och visar fördelningen av stoft runt stjärnan.
Bild: Alma (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Facchini m. fl.

Länkar:

För mer information, kontakta:

  • Robert Cumming, astronom och kommunikatör, Onsala rymdobservatorium på Chalmers, 070-493 31 14, robert.cumming@chalmers.se
  • Wouter Vlemmings, professor i radioastronomi, Chalmers, 031-772 63 54, wouter.vlemmings@chalmers.se  

Båda kontaktpersonerna talar engelska, och Robert Cumming talar även engelska. På Chalmers har vi podd-studior och filmutrustning på plats och kan bistå vid förfrågningar om tv-, radio- eller podd-intervjuer.

Johanna Wilde
Presskommunikatör
031-772 2029
johanna.wilde@chalmers.se

________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. 

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Det är tillåtet att ladda ner, sprida och använda bifogade bilder och illustrationer, om inget annat anges, för publiceringar i samband med Chalmers pressmeddelanden så länge Chalmers och fotograf/illustratör står med som upphovsperson där möjlighet ges. Det är tillåtet att beskära och justera i materialet för att anpassa format för publikation men det är ej tillåtet att omarbeta originalet på ett sådant sätt att det ändrar den ursprungliga innebörden. Materialet är avsett att användas i redaktionellt syfte. Kommersiell användning, som del i marknadsföring av varor och tjänster, är inte tillåten.

Vi vill att Chalmers och våra fotografer och illustratörer namnges i samband med publicering där det är möjligt enligt följande modell:

  • Foto: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn
  • Grafik/Illustration: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Omvandling av aktier i NCC AB, februari 2024

Published

on

By

Läs original

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under februari 2024 har på aktieägares begäran 4 651 501 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 161 275 551.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 99 760 956, varav 6 834 955 aktier av serie A och 92 926 001 aktier av serie B. NCC innehar 2 099 221 B-aktier i eget förvar.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of External Relations NCC, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Media bank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 11.00 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.