Connect with us

Marknadsnyheter

Håndverksgruppen sätter ytterligare fart på tillväxten i Sverige genom inkludering av målerikoncernen Dextry

Published

on

Håndverksgruppens införlivande av den svenska målarkoncernen Dextry Group (Dextry) ökar Håndverksgruppens omsättning i Sverige med cirka SEK 750 mio. Tack vare ytterligare M&A-aktiviteter och en solid organisk tillväxt räknar företaget med att i slutet av 2023 uppnå en årlig total omsättning i Sverige på över SEK 2,5 mrd.

Övertagandet av Dextrys 14 lokala operativa bolag och 600 anställda ger en kraftig förstärkning av Håndverksgruppens verksamhet inom måleribranschen i Stockholm och Göteborg. Det innebär också en satsning på norra, mellersta och södra delarna av Sverige, där Håndverksgruppen för närvarande har mindre närvaro. Dextry har 99 procent av sin omsättning från projekt för offentliga sektor och privata företag, och har begränsad exponering mot nybyggnation.

 

Øyvind Emblem, VD för Håndverksgruppen, kallar det för en perfekt matchning.

 

Det kan låta som en klyscha, men det är faktiskt sant att detta är en perfekt matchning. Dextrys olika fristående bolag i Sverige finns i områden där Håndverksgruppen idag har begränsad närvaro. Samtidigt är vår styrka och erfarenhet av att utnyttja den lokala förankringen samtidigt som vi uppnår skalfördelar, något som kommer att gynna Dextry. Detta är en situation där två plus två ger mer än fyra. I och med att Dextry ansluter sig till koncernen sätter Håndverksgruppen ytterligare en turbo på tillväxten i Sverige”, säger Øyvind Emblem.

 

I likhet med Håndverksgruppens verksamhet i Norge och Danmark kännetecknas inkluderingen av Dextry av att deras lokala företag som ansluter sig till Håndverksgruppen fortsätter under sina nuvarande varumärken med befintlig ledning och utnyttjar sin lokala marknads- och kundkännedom för att fortsätta sin framgångsresa.

 

”I det sammanhanget passar Dextrys med sina 14 olika lokala operativa bolag, som vi välkomnar till koncernen, otroligt bra in i den strategin. Dessutom kommer vi nu också att kunna ta på oss större nationella avtal med ökad nationell räckvidd,” säger Øyvind Emblem.

 

Johan Möller, VD för Håndverksgruppen Sverige, är också mycket nöjd med att Dextry ansluter sig till Håndverksgruppen.

 

”Vi har redan haft en bra dialog med både Dextrys högsta ledning och med flera av de ledande medarbetarna i de operativa bolagen. Jag ser mycket fram emot att utöka Håndverksgruppen-familjen och det fortsatta samarbetet med alla duktiga medarbetare på Dextry”, tillägger han.

 

Dextrys VD Conny Endrell välkomnar möjligheten att bli en del av Håndverksgruppen.

 

”Tillsammans med våra 14 operativa bolag runt om i Sverige blir vi nu en del av Håndverksgruppen-familjen, som är specialiserad på hantverk och mer specifikt på ytor, vilket också är det vi brinner för. Samtidigt har vi sett i både Sverige, Norge och Danmark att Håndverksgruppen är en bra ägare som verkligen har professionella arbetssätt och höga affärsambitioner. Jag tror att det här är ett koncept som passar perfekt med vårt sätt att arbeta och som kommer att gynna båda parter,” säger Conny Endrell.

 

Affären är beroende av de svenska konkurrensmyndigheternas godkännande.

 

Om Håndverksgruppen

         Håndverksgruppen bildades i juli 2020 i Norge med 30 lokala hantverksföretag som gick samman. Sedan dess har Håndverksgruppen gått in i Sverige (april 2021) och Danmark (november 2022) och har idag 128 hantverksföretag i de tre länderna.

         Håndverksgruppens företag utför alla typer av ytbehandlingstjänster inom målning, kakel, murning och golvbeläggning.

         Gruppens mål är att professionalisera branschen genom att systematiskt investera i ESG, ett gott och säkert arbetsliv och enastående kvalitet i hela Norden.

         Håndverksgruppen tror på lokal förankring och marknadsinsikt med skalfördelar.

         Efter att ha inkluderat Dextry har Håndverksgruppen en ackumulerad omsättning på SEK 5,8 mrd. och sysselsätter omkring 4 000 anställda.

         Håndverksgruppen ägs av FSN Capital och dess anställda.

 

Om Dextry

 • Dextry grundades 2001 och har sedan dess vuxit både organiskt och genom förvärv.
 • Dextry fokuserar på interiör- och exteriörmålning, främst inom renovering.
 • Koncernfunktionerna är belägna i Stockholm med geografisk närvaro i Stockholm, Norrland, Skåne och Östergötland/Mälardalen med 14 bolag.
  • Stockholm: Bröderna Siljendahls Måleri, Delér Måleri, Malmstens Måleri & Färgsättning, NP Måleri & Fastighetsservice och Södermalms Glas & Fönsterrenovering.
  • Göteborg: M. M Måleri och Målab
  • Karlstad: ÅJ Måleri
  • Katrineholm / Eskilstuna / Nyköping: Björsons Måleri
  • Malmö: Måla i Skåne
  • Norrköping: P&A Måleri
  • Sjöbo: Skånska Tak
  • Umeå: Larssons Måleri
  • Skellefteå: Nymålat

 

För frågor kontakt:

Morten Huse Eikrem-Jeppesen, Mobil +45 53 85 07 70

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RLS Global AB årsredovisning 2022

Published

on

By

RLS Global årsredovisning 2022 finns från och med idag, 9 juni 2023, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här för nedladdning.
Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska.

Denna information är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-09 16:45 CET.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO, RLS Global
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Tel: +46 766 20 17 25

Eva Jagenheim, CFO, RLS Global
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Tel: +46 730 23 13 57

 

OM RLS GLOBAL:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS Global produkter under varumärket ChloraSolv® för indikationer inom avancerad sårvård.
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat sårvård och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron arbetar RLS Global med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS Globals övertygelse är att företagets plattformsteknologi och dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter runt om i världen. Läs mer på rls.global.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Delregistrering av företrädesemission samt sista dag för handel med BTA i Inhalation Sciences

Published

on

By

Företrädesemissionen i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (”ISAB” eller ”Bolaget”) har delregistrerats vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas av aktier. Sista dag för handel med BTA är den 14 juni 2023 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive aktieägares depå/VP-konto den 20 juni 2023.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

ISAB har valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier och få del av emissionslikviden utbetald.  Delregistreringen har idag den 9 juni 2023 registrerats vid Bolagsverket.

Information om betalda tecknade aktier

Kortnamn: ISAB BTA

ISIN-kod: SE0020053718

Sista handelsdag: 14 juni 2023

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 21 april 2023. Inga åtgärder har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller att erbjudande om att sälja nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagsstiftning.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Manoush Masarrat, VD
Tel: +46 (0) 73 628 9153
E-post:
manoush.masarrat@inhalation.se  

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Continue Reading

Marknadsnyheter

EURIS: Rättelse av pressmeddelande: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i European Institute of Science AB

Published

on

By

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: European Institute of Science AB gick idag ut med ett pressmeddelande om avstämningsdag för den sammanläggning som beslutats om vid årsstämman den 31 maj 2023. Bolaget har erhållit fel ISIN-kod för A-aktien och B-aktien. Rätt ISIN-koder är:

A-aktien: SE0020357440

B-aktien: SE0020357457

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

Dario Kriz

Informationsansvarig

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.