Connect with us

Marknadsnyheter

Hansa Biopharma publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

Published

on

Bolaget gjorde betydande framsteg inom sina kommersiella och R&D-prioriteringar

Lund, 21 mars 2024 Hansa Biopharma AB, ”Hansa” eller ”bolaget” (Nasdaq Stockholm: HNSA), tillkännagav idag publiceringen av sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023. Under 2023 gjorde företaget stora framsteg inom både sina kommersiella prioriteringar och R&D-prioriteringar och fortsatte sin resa mot att bli en hållbar organisation.

Peter Nicklin, styrelseordförande i Hansa Biopharma, kommenterar: ”2023 var ytterligare ett viktigt år för Hansa Biopharma. Vårt syfte grundar sig på vetenskaplig innovation, förbättring av patientresultat och högsta etiska standard i verksamheten, och vi ser fram emot att utveckla kritisk vetenskap och leverera nya läkemedel. Styrelsen har förtroende för det starka och mycket erfarna teamet på Hansa och tror på dess förmåga att leverera viktiga prioriteringar inom läkemedelsutveckling och kommersialisering.”

Søren Tulstrup, vd och koncernchef, Hansa Biopharma säger: ”Under 2023 låg bolagets fokus fast på att främja spjutspetsforskning och leverera nya behandlingar inom områden med stora ouppfyllda behov. Med ett mycket erfaret och resultatinriktat team fortsätter vi att verkställa våra viktigaste strategiska prioriteringar, med stöd av vår omfattande vetenskapliga och kommersiella expertis. I takt med att vi expanderar vår verksamhet kommer vi också att öka vår förståelse och vårt åtagande när det gäller att vara en hållbar och ansvarsfull organisation som spelar en viktig roll i samhället. Vi strävar också efter att ha en positiv inverkan på de samhällen där vi är verksamma. Vi är redo att leverera på vår djärva ambition att tillhandahålla livsförändrande och livräddande läkemedel till människor med sällsynta immunologiska sjukdomar och tillstånd.”

Höjdpunkter under 2023

De kommersiella framstegen hade stöd av market access på totalt 14 europeiska marknader, vilket inkluderar de fem största marknaderna. Utanför Europa blev Australien det första landet att ge provisoriskt godkännande för Idefirix® vid njurtransplantation från både levande och avlidna donatorer. Hansa etablerade också ett nytt kommersiellt partnerskap med NewBridge Pharmaceuticals för regionerna Mellanöstern och Nordafrika.

Framstegen inom klinisk utveckling bestod bland annat av att en långsiktig uppföljningsstudie av imlifidase vid njurtransplantation (17-HMedIdeS-14) slutfördes, som bekräftade fortsatt nytta upp till fem år, samt positiva övergripande data från en fas 2-studie vid Guillain-Barrés syndrom (GBS) (15-HMedIdeS-09). Den första patienten behandlades i en pivotal fas 3-studie av anti-glomerulär basalmembransjukdom (anti-GBM) (GOODIDES-02) samt i en ny prövarinitierad fas 2-studie av ANCA-associerad vaskulit (ImlifidARDSe.01).

I sitt engagemang för att främja vetenskapen om immunmodulerande behandlingar gick Hansa in i klinisk fas (NICE-01) med HNSA-5487, huvudkandidaten från sitt program för nästa generations IgG-klyvande enzymer (NiceR), och delade uppmuntrande övergripande resultat avseende säkerhet och tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik.

Inom området genterapi fortsätter Hansa att fokusera på att samarbeta med ledande innovatörer inom genterapi för att potentiellt göra det möjligt för fler patienter att få tillgång till livsförändrande genterapier. Bolagets partnerskap med Sarepta Therapeutics har nu övergått till klinisk fas i och med starten av den första kliniska studien som utvärderar imlifidase som förbehandling till genterapin SRP-9001 vid Duchennes muskeldystrofi (DMD). Under 2023 ingick Hansa även ett partnerskap med Généthon, en ledande ideell forskningsorganisation inom genterapi, för att utvärdera imlifidase som förbehandling till genterapi vid Crigler-Najjars syndrom.

Hansas resa mot en mer hållbar verksamhet 

På Hansa ser vi hållbarhet som en viktig del av vår övergripande verksamhet. Hansas hållbarhetsrapport för 2023 belyser bolagets fortsatta insatser inom prioriterade terapiområden för att säkerställa att vi bedriver en transparent och etisk verksamhet med lämplig styrning. Vi vill också främja en kultur som värdesätter mångfald, där alla medarbetare är inkluderade och känner stöd.

Hansa använder en årlig företagsövergripande undersökning av Great Place to Work®, en global auktoritet inom arbetsplatskultur, för att få feedback från medarbetarna. Målet är att kunna erbjuda en hälsosam arbetsmiljö, som ständigt utvecklas och förbättras, med engagerade och motiverade kollegor. Under 2023 erhöll Hansa Great Place to Work®-certifiering för fjärde året i rad, och 100 procent av medarbetarna deltog i undersökningen, vilket anses vara över branschstandard för ett företag av denna storlek. 2023 utsågs Hansa dessutom till en av de 25 bästa arbetsplatserna i Sverige. 

Läs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 här

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2024 kl. 07:00 CET.

— SLUT PÅ PRESS­MEDDELANDET —

Kontaktpersoner för mer information:

Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
M: +46 (0) 709 298 269
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
M: +1 (484) 319 2802
E: stephanie.kenney@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymtekiknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com och följ oss på LinkedIn.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.