Connect with us

Marknadsnyheter

Hoi Publishing har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Published

on

Hoi Publishing AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 8 juli 2022.

Hoi Publishing driver ett digitaliserat förlag i nära samarbete med sina författare. Bolaget finns till för att sprida god litteratur och stora författarupplevelser till en bredare läsekrets. Ambitionen är att bygga en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet genom ett unikt samarbete där verksamhetens risker och möjligheter delas mellan förlag och författare.

”En notering av Hoi Publishing på NGM Nordic SME skapar större möjligheter inte bara för oss som förlag utan också för många andra som vill engagera sig i kulturell verksamhet, som författare, läsare och den litterärt intresserade allmänheten. Under mer än tio år har vi utvecklat vår unika samarbetsmodell som ger många fler en bättre chans att lyckas som författare. Litteraturen är central i ett demokratiskt samhälle och genom Hoi finns nu möjlighet för alla att investera i en verksamhet som jag är övertygad om kommer skapa både verkliga ekonomiska och kulturella värden – och därtill mycket underhållning. Det gör mig oerhört glad”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar hybridförlaget Hoi Publishing till Nordic Growth Market och vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Hoi Publishing AB på www.hoi.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, [email protected]

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, [email protected]

Lars Rambe, VD, Hoi Publishing AB, [email protected]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

OssDsign AB genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 65,6 miljoner kronor

Published

on

By

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

29 NOVEMBER, 2022, 22:40 CET

OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission om 14 268 626 aktier till en teckningskurs om 4,60 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”), varigenom Bolaget tillförs cirka 65,6 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen genomfördes för att finansiera Bolagets expansionsplaner och tillväxt i linje med Bolagets strategi ”ASCENT25”. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som Sole Bookrunner.

Styrelsen för OssDsign har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2022 och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag genomfört den Riktade Nyemissionen om 14,268,626 aktier, vilka bland andra tecknades av Adrigo Small & Midcap samt två av bolagets största ägare, Karolinska Development AB (publ) och Lancelot Asset Management.

 

Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 4,60 kronor och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförs av Bolagets finansiella rådgivare SEB, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med de senaste 10 dagarnas volymvägda genomsnittskurs. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs OssDsign cirka 65,6 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

 

Syftet med den Riktade Nyemissionen är att säkerställa finansiering av Bolagets verksamhet och strategiska prioriteringar under tidigare kommunicerade tillväxtstrategin ” ASCENT25”. Tillväxtstrategin innebär bland annat att bygga en global verksamhet för benersättningsprodukter, accelerera tillväxten i USA, expandera Bolagets produktportfölj och accelerera kliniska program. Styrelsen är av bedömningen att den Riktade Nyemissionen är positiv för Bolagets kapitalstruktur och allmänna risknivå. Styrelsen har även övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har gjort bedömningen att en företrädesemission skulle varit väsentligt mer tidskrävande att genomföra och därmed inneburit ökad exponering för marknadsrisk jämfört med en riktad emission. Dessutom, givet den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under 2022, och som fortsatt pågår, har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission skulle krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som hade utgått för sådana garantiåtaganden. Vidare har den Riktade Nyemissionen, till skillnad från en företrädesemission, breddat aktieägarbasen och tillfört Bolaget nya välrenommerade ägare, vilket styrelsen bedömer kommer stärka likviditeten i aktien och vara fördelaktigt för Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var det mest fördelaktiga alternativet för OssDsign och i Bolagets aktieägares bästa intresse. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i Bolaget (dvs. de nya aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer motsvara 20 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen). Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster med 14 268 626, från 57 074 504 till 71 343 130. Bolagets aktiekapital ökar med 891 789,125 kronor, från 3 567 156,50 kronor till 4 458 945,62 kronor.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar efter leveransen av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter och personer i bolagsledningen, inklusive VD och CFO, har åtagit sig att inte avyttra några aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter leveransen av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

SEB agerar Sole Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, VD 
Telefon: + 46(0)73 382 43 90 
E-post: [email protected]

Anders Svensson, CFO  
Telefon: + 46(0)70 272 96 40 
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som OssDsign AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2022, kl. 22:40 CET.             
 

Om OssDsign   

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

SEB agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. SEB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och accepterar inte något ansvar för hur de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande överensstämmer med det faktiska resultatet eller utfallet. Varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets befintliga aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy AB: Delårsrapport januari-september 2022

Published

on

By

Tredje KVARTALET – Juli-SEPTEMBER 2022

       Omsättningen uppgick till 14 361 (4 626) TSEK.

       Rörelseresultatet uppgick till -1 487 (-6 787) TSEK.

       Finansnetto uppgick till 53 964 (8 095) TSEK.

       Resultatet före skatt uppgick till 52 477 (-43 684) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 66 442 (-38 832) TSEK, motsvarande 0,14 (-0,08) SEK per aktie.

 

 delårsperioden – JANUARi-september 2022

       Omsättningen uppgick till 33 280 (15 188) TSEK.

       Rörelseresultatet uppgick till -16 758 (-18 558) TSEK.

       Finansnetto uppgick till 101 473 (-6 953) TSEK.

       Resultatet före skatt uppgick till 100 965 (-71 643) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 99 225 (-64 244) TSEK, motsvarande 0,21 (-0,13) SEK per aktie.

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER rapporteringsperioden januari-September 2022

       Den 3 mars 2022 meddelade Crown Energy att joint venture Block 2B offshore i Sydafrika har tecknat ett avtal om en halvt nedsänkbar rigg, Island Innovator, för att borra en brunn vid Gazania-1 senast i oktober 2022.

       Crown Energy meddelade den 21 april 2022 att den andra delbetalningen om USD 8 miljoner betalats till Bolagets konto i enlighet med avtalet om avyttring av majoriteten av dess olje- och gastillgångar som undertecknades den 20 oktober 2021. Det totala belopp som erhållits i enlighet med avtalet sedan oktober 2021 uppgår till 83 miljoner USD.

       I september 2022 meddelade Bolaget att riggen Island Innovator är mobiliserad och på väg till borrplatsen.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER rapporteringsperioden

       Crown Energy meddelade den 21 oktober 2022 att den tredje delbetalningen om 8 miljoner USD har krediterats Bolagets konto i enlighet med villkoren i Försäljnings- och Köpeavtalet daterat den 20 oktober 2021. Det totala antalet erhållna i enlighet med Avtalet sedan oktober 2021 uppgår till 91 miljoner USD.

       Efter periodens slut meddelade Bolaget att Island Innovator-riggen hade anlänt till Sydafrika och hade påbörjat borrningsaktiviteter på Gazania-1-brunnen på Block 2 B i oktober. Brunnen stötte inte på kolväten i några kommersiella mängder och pluggas och överges som planerat. Operatören bedömer den tekniska information som och kommer att rapportera till det Joint Ventures partners i sinom tid. Operatören ansökte också i november för det gemensamma företaget om att gå vidare till nästa fas av licensen som är produktion.

       Den 29 november meddelade styrelsen för Crown Energy att den inte längre anser att det är fördelaktigt för företaget ur kommersiell eller miljömässig synvinkel att försöka omförhandla och fortsätta med Madagaskarlicensen, så tillgången kommer att nedskrivas under Q4 2022.

 

 

 

 

 

 

VD har ordet

 

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE, 

Crown Energy har under det tredje kvartalet, jobbat med oförminskad styrka, mot bolagets långsiktiga mål att göra en ansvarsfull, och för våra aktieägare ekonomisk fördelaktig, exit från olje- och gasindustrin. 

Crown har en mycket positiv och stark kassaposition med cirka 870 miljoner USD i fritt kassaflöde, 150 miljoner USD i ränteinvesteringar och en säker inkomst på 16 miljoner USD per år i enlighet med vårt försäljnings- och köpeavtal från oktober 2021. Crown är därför mycket väl positionerat ekonomiskt för att driva nya projekt.

Som tidigare kommunicerats ämnar vi att använda denna likvid för att göra investeringar i snabbväxande segment som medicinteknik, telemedicin och CO2-avskiljning. Vi förväntar oss att en första investering inom något av dessa områden kommer ske inom en nära framtid.

 

 

ASSET DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

 

Efter ett svårt år för kontorsuthyrning i Angola 2021, där nästan alla företag omförhandlade sina hyror och undvek flyttkostnader, finns det några positiva tecken för marknaden 2022. Det förhöjda oljepriset och inträdet av nya riggar i landet är viktiga faktorer som spelar in i utsikterna för en ljusare framtid.

Även om prispressen kvarstår ser vi låga vakansgrader i våra fastigheter och förväntar oss att efterfrågan förblir stabil med tanke på att dessa fastigheter är attraktivt belägna.

 

Energy

 

Under perioden har fokus framförallt legat på att, tillsammans med våra joint venture partners, påbörja borrningen i Gazania-1 brunnen i Block 2B i Sydafrika. Förberedelserna gick enligt plan med undantag för smärre förseningar på grund av dåligt väder och borrningen kunde påbörjas under den första halvan av oktober. 

Tyvärr blev utfallet inte vad projektets joint venture partners hade räknat med och ingen kommersiell gångbar mängd olja kunde hittas. Efter att operatören tillhandahållit råd och mer information avseende borresultatet kommer vi tillsammans med våra partners utvärdera om och i så fall hur vårt engagemang i detta projekt ska fortlöpa.

Vi vill påminna om att Crown Energy inte belastas med kostnader för detta projekt och att resultatet, även om det var en besvikelse, inte påverkar bolaget och dess finansiella position nämnvärt.

När det gäller vår Manja-licens i Block 3108 på Madagaskar har vi beslutat att inte omförhandla licensen eftersom den inte har kommersiell bärkraft för Crown. Detta är ett direkt resultat av de kraftigt ökade kostnaderna relaterade till projektet och det faktum att vi lämnar projekt som vi tror kommer innebära en negativ miljöpåverkan.

 

 

 

Yoav Ben Eli

CEO, Crown Energy

 

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022, kl. 22.00 CET.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Yoav Ben-Eli, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 76 312 97 93

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Familjeföretagaren Kari Andersson är Svealands främsta entreprenör

Published

on

By

Som fjärde generationen familjeföretagare av sågverket AB Hilmer Andersson mottog Kari Andersson utmärkelsen som Svealands främsta entreprenör. Hon fick priset den 29 november vid regionfinalen av EY Entrepreneur Of The Year 2022. Under kvällen delades flera priser ut. Oskar Ståhlberg och Linus Karlsson, Dalarnas Takmontage tog hem priset som ”Årets manliga stjärnskott” och Sophie Wilhelmsson, Equality Line fick ”Årets kvinnliga stjärnskott”. Priset för ”Bästa internationella tillväxt” delades ut till Mohammed Hadad, CDE.

Svealand var sist bland höstens regionfinaler och att utnämna de främsta entreprenörerna. Kari Andersson mottog utmärkelsen och hon är vd för det nästan 100 år gamla sågverket AB Hilmer Andersson. Det var hennes gammelfarfar som startade bolaget och i dag driver hon det tillsammans med två syskon, där hon fortsätter att värna om både skog och bygd. Kari håller fokus på hållbarhet genom samarbeten mellan sågverket och andra lokala verksamheter för återanvändning och därmed minskat spill från produktionen. På anläggningen i Åmotfors finns även ett måleri, ett impregneringsverk och produktion av råspontluckor, vilket särskiljer Hilmer Andersson från många andra sågverk.

– Vilken avslutning vi fick på höstens regionfinaler när det äntligen var dags för oss i Svealand att hylla våra entreprenörer. Jag är imponerad av alla vinnarna och vilken drivkraft de har. Kari Andersson har tagit det värmländska sågverket till nya höjder och jag önskar henne stort lycka till i den nationella finalen i februari, säger Marie Olander, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Svealand.

Den oberoende jury som korade vinnarna i region Svealand leddes av juryordförande Linda Take, vd Mericon AB, Pauline Grindvall, grundare My Perfect Day, Gerald Engström, grundare SystemAir AB, Anders Wall, vd, Dormy Golf samt regionvinnare 2020 och Mårten Åkeson, grundare och VD Proteinbolaget AB.

Juryns motivering löd:
Att både förvalta ett flera generationer gammalt arv, och samtidigt vara nyskapande, är naturligtvis en utmaning. Och för den som inte ser skogen för alla träd är det nog i det närmaste omöjligt. Men så finns det de som vågar bryta normer och tänka i nya banor, utan att lämna den ursprungliga affärsidén, men med produkter som påfallande ofta lämnar landet. Som med modiga och moderna idéer lotsar familjeföretaget in i en fortsatt ljus framtid där det trygga ledarskapet är direkt kopplat till medarbetarnas engagemang och laganda. En lokal och global framgångssaga.

Entreprenörer från Falun, Hammarö och Västerås mottog också utmärkelser
Under kvällen på Elite Stadshotellet i Karlstad delades det även ut pris till Falunentreprenörerna Oskar Ståhlberg och Linus Karlsson, Dalarnas Takmontage AB för ”Årets manliga stjärnskott”, till Hammaröbon Sophie Wilhelmsson, Equality Line AB för ”Årets kvinnliga stjärnskott” och pris för ”Bästa internationella tillväxt” gick till Mohammed Hadad, Commissioning Design Engineering Sweden AB (CDE) från Västerås. Samtliga vinnare går vidare till den nationella finalen i Stockholms stadshus den 9 februari 2023.

Kari Andersson EY Entrepreneur Of The Year Region Svealand

Läs mer om alla finalisterna i region Svealand.

För mer information: www.eoy.se
Pressbilder från kvällen
https://flic.kr/s/aHBqjAhbXV

Jurymotiveringar region Svealand:

EY Entrepreneur Of The Year – Kari Andersson, AB Hilmer Andersson
Att både förvalta ett flera generationer gammalt arv, och samtidigt vara nyskapande, är naturligtvis en utmaning. Och för den som inte ser skogen för alla träd är det nog i det närmaste omöjligt. Men så finns det de som vågar bryta normer och tänka i nya banor, utan att lämna den ursprungliga affärsidén, men med produkter som påfallande ofta lämnar landet. Som med modiga och moderna idéer lotsar familjeföretaget in i en fortsatt ljus framtid där det trygga ledarskapet är direkt kopplat till medarbetarnas engagemang och laganda. En lokal och global framgångssaga.

Årets manliga stjärnskott – Oskar Ståhlberg och Linus Karlsson, Dalarnas Takmontage AB
Här är kvalitet centralt i alla led. I relationer med kunder och i att skapa ett vinnande lag som kompletterar varandras kompetenser. Från att ha arbetat med traditionell uppsökande försäljning, går man allt mer åt att låta det goda ryktet skapa fler affärer. Det här är ett företag som fortsatt är i en tillväxtfas, men det får inte gå fortare än att ett hållbart medarbetarskap bibehålls. Man vill växa med stil och inte gärna slå huvudet i taket.

Årets kvinnliga stjärnskott – Sophie Wilhelmsson, Equality Line AB
Med en hängiven passion kan man komma långt. I de här fallet en passion som driver verksamheten framåt i alla led. Med en lyhördhet för kundens behov utvecklas produkterna i nära samarbete med leverantörerna, så att de synnerligen kräsna kunderna fortsätter att köpa produkterna och dessutom rekommendera dem till andra. Det här företaget har gjort sig ett stort namn inom sin bransch och är nu ett självklart förstahandsval bland elitidrottare i yppersta världsklass. Man sporras med mottot ”Equine Quality for Quality Riders”.

Bästa internationella tillväxt – Mohammed Hadad, Commissioning Design Engineering Sweden AB (CDE Sweden AB)
En entreprenör som tidigt såg ett behov på marknaden; en lucka som han med sin kompetens kunde fylla. Men på en begränsad marknad finns inte utrymme att göra fel. Det betyder att en hög och jämn kvalitet är vad som behövs för att skapa det förtroende som varken konjunktur eller pandemi kan rubba. Med örat mot rälsen skapas erbjudanden, tjänster och utbildningar som fått verksamheten att göra en stark organisk tillväxt i flera år. Och för att kunna leverera är man därför i hög grad aktiv i sin egen kompetensförsörjning. Med sin egen och kollegernas kompetens bidrar den här entreprenören till ökad hållbarhet i Sveriges energisystem. En internationell spelare med en ostoppbar utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Olander, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Svealand, 072 183 24 99, [email protected]

Om EY Entrepreneur Of The Year
EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Tävlingen startade i USA 1986 och i Sverige började utmärkelsen delas ut 1995. Det är den första internationella utmärkelsen för entreprenörer som med tydliga visioner och goda ledaregenskaper bygger upp framgångsrika företag. Tävlingen genomförs på regional, nationell och internationell nivå i fler än 140 städer i fler än 60 länder. En oberoende jury bedömer entreprenörerna efter kriterierna inflytande, entreprenörsanda, syfte och tillväxt. Vid de regionala finalerna och vid den nationella finalen i Sverige utses även vinnare i kategorierna Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och Bästa internationella tillväxt.
Den första entreprenören att ta hem den prestigefulla titeln i Sverige 1995 var Karin Henriksson, då vd på Hogia Institutet AB i Stenungssund. Bland vinnarna genom åren finns entreprenörer från företag som Kopparbergs Bryggeri, Meda, Poolia, New Wave Group, Stadium, Klarna och Netonnet group.
För mer information om utmärkelsen, besök gärna
www.eoy.se
Mer information om EY som organisation: www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.