Hoodin AB (publ) publicerar kommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Fjärde kvartalet, 2020-10-01 – 2020-12-31

 • Nettoomsättning 250 (331) KSEK

 • Rörelseresultat -2 013 (-1 746) KSEK

 • Resultat efter skatt -1 600 (-1 482) KSEK

 • Resultat per aktie före utspädning* -0,12 (-0,11) SEK

 • Resultat per aktie efter utspädning* -0,12 (-0,11) SEK

   

  Helåret, 2020-01-01 – 2020-12-31

 •  Nettoomsättning 885 (1 802) KSEK

 • Rörelseresultat -8 147 (-5 562) KSEK

 • Resultat efter skatt -6 474 (-4 486) KSEK

 • Resultat per aktie före utspädning* -0,49 (-0,34) SEK

 • Resultat per aktie efter utspädning* -0,49 (-0,34) SEK

   

  * Resultat per aktie beräknat på antalet registrerade aktier vid periodens utgång.

VD har ordet

I flera avseenden kan det fjärde kvartalet sammanfattas som att det var dubbelt så bra som det tredje kvartalet. Under denna period har vi åstadkommit dubbelt så bra utfall från det mesta inom våra sälj- och marknadsaktiviteter. Vi har nu dubbelt så många partners, där vi under året gått från 12 till 24 partners, vi har dubblerat vår prospect-pipe av potentiella nya partners och vi har även fördubblat vår pipe avseende slutkunder som testat och utvärderat Hoodin inför den kommande ändringen i regelverket (Medical Device Regulation) som snart börjar gälla för bolag inom Medtech-branschen.

Jag ser framförallt två viktiga anledningar till det fördubblade utfallet; regeländringen den 26:e maj kommer närmare för varje dag vilket gör att behovet av Hoodins lösning prioriteras högre. Allt fler företag inom Medtech går från att bedriva översiktlig planering till att snart vara redo att påbörja de förändringar som krävs. Den andra anledningen återkopplar till vad som beskrevs i VD-ordet efter det tredje kvartalet, nämligen att vi varit noggranna med att ständigt effektivisera vår process för kund- och partnerbearbetning så att vi nu, till minsta möjliga tid och kostnad, kan få ombord en ny kund eller partner.

Det är viktigt att vi fortsatt är ihärdiga och håller fast vid vår strategi om att bygga upp ett brett, internationellt nätverk av partners, som i sin tur har bandbredden att nå ut till de drygt 50 000 företag som Medtech-branschen utgör. För varje partner vi tar in beräknar vi att de i genomsnitt kommer att generera minst 20 sålda licenser under den kommande 12- månadersperioden.

Utfallet och resultatet från vårt arbete under det fjärde kvartalet har lagt grunden för att vi ska kunna göra ett väsentligt bättre 2021. Hoodin är ett unikt företag med en unik situation på marknaden. Vi har siktet inställt på en stor och växande bransch med ett behov avhängigt ett specifikt datum. Det absolut smartaste vi kan göra är att bygga upp en infrastruktur som ger oss muskler att nå ut till så många av dem som möjligt, på så kort tid som möjligt.

I resultaträkningen för det fjärde kvartalet ser man dock inte utfallet från allt det vi byggt upp under kvartalet. Det kommer att visa sig successivt först under 2021 och tiden därefter. På resultatsidan blir detta extra synbart då vi inte längre har några projektintäkter likt de vi hade under 2019. Beslutet att ändra erbjudandet togs redan under 2019. Det var en medveten strategi vilken syftade till att frigöra resurser för att fokuserat bearbeta Medtech som bransch, då införandet av Medical Device Regulation skapar ett behov som Hoodin kan leverera en lösning på.

Våra fokusområden under perioden;

Partners och försäljning – Försäljning och intäkter är fortfarande våra primära fokusområden och strategin är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och påbörjat gemensam utvärdering tillsammans med dem. Vi har även haft visst fokus på att bedriva direktförsäljning, primärt mot kunder inom Medtech, vilket under perioden lett till ett antal nya kunder.

 

Plattformen – 

Den nya versionen av Hoodin kommer att innebära en förbättrad så kallad onboarding för användare. Plattformen kommer även att vara snabbare i att generera resultat. Sist men inte minst så innebär den nya versionen att vi byggt in bättre stöd för cross selling, där varje användare kommer att kunna se och även välja att starta fler än ett projekt utifrån ett särskilt use case vilket ökar möjligheten till intäkter från merförsäljning. Efter det fjärde kvartalet är marknadsläget fortsatt färgat av osäkerhet på grund av pågående Corona-pandemi. Dock upplever vi den positiva trenden på marknaden som ytterligare förstärkt jämfört med det tredje kvartalet. Den trend som visar att Medtech-marknaden har vaknat för att anpassa sin verksamhet till Medical Device Regulation i kombination med behovet att effektivisera. Då Hoodin sänker sina kunders kostnader för informationsbevakning med upp till 90 procent, anser vi oss ha fortsatt godaförutsättningar att vinna både nya partners och slutkunder. 

Marcus Emne, VD Hoodin
 

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: [email protected]

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *