Connect with us

Marknadsnyheter

IDAG INLEDS NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 OCH TO 5 I CHROMOGENICS

Published

on

PRESSMEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CHROMOGENICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Idag, den 13 mars 2023, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 4 och TO 5 (”Teckningsoptioner”) som emitterades i samband med ChromoGenics AB:s (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) företrädesemissioner av units som offentliggjordes den 8 februari 2022 (”Företrädesemissionen TO 4”) respektive den 6 oktober 2022 (”Företrädesemissionen TO 5”). Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 22 mars 2023 alternativt nyttjas för teckning av aktier senast den 27 mars 2023 förfaller utan värde.

Inom ramen för Företrädesemissionen TO 5 emitterade ChromoGenics 63 480 036 teckningsoptioner av serie TO 5. Vidare emitterade ChromoGenics ytterligare 1 043 094 teckningsoptioner av serie TO 5 till garanter i Företrädesemissionen TO 5 som valt att erhålla garantiersättning i units. Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 13 mars 2023, till och med den 27 mars 2023. En (1) teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 februari 2023 till och med den 7 mars 2023, dock lägst 0,2 SEK och högst 1,0 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till 0,25 SEK varför teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per aktie.

Inom ramen för Företrädesemissionen TO 4 emitterade ChromoGenics 18 145 892 teckningsoptioner av serie TO 4. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 13 mars 2023, till och med den 27 mars 2023. En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna 0,44 aktier i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 februari 2023 till och med den 7 mars 2023, dock lägst 1,4 SEK och högst 2,6 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,23 SEK varför teckningskursen har fastställts till 1,4 SEK per aktie.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas för teckning av aktier tillförs ChromoGenics cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas för teckning av aktier tillförs ChromoGenics cirka 11,2 MSEK.

Nettolikviden om högst cirka 23,7 MSEK avses i sin helhet att användas för go-to-market-strategin, vilket innefattar att öka säljtrycket genom utökad säljorganisation, utveckla partnerkonceptet och synliggöras genom marknadsföring.

Verkställande direktör Fredrik Fränding kommenterar:

”Våra lösningar, inte minst ConverLight® Interlayer, skapar stort intresse bland nya och befintliga samarbetspartners. Vi ser en hög aktivitet i marknaden i Europa och ökande hållbarhetambitioner såsom NollCO2 och BREEAM Excellent certifieringar i Norden. Vi har ett starkt erbjudande och en unik och skalbar teknologi för att kapitalisera på dessa trender. Jag vill avsluta med att tacka nya aktieägare samt de som har stöttat oss genom åren för ert förnyade förtroende.”

Nyttjande av Teckningsoptioner TO 4 och TO 5

Anmälan för teckning – direktregistrerade ägare

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och ChromoGenics respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 27 mars 2023.

Anmälan för teckning – förvaltarregistrerade ägare

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

Preliminär tidplan

Nyttjandeperioden inleds: 13 mars 2023
Sista dag för handel: 22 mars 2023
Nyttjandeperioden slutar: 27 mars 2023
Offentliggörande av utfall: 29 mars 2023
Planerat datum för omvandling till aktier: 6-11 april 2023

Aktier, aktiekapital och utspädning

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 7 984 192 aktier och aktiekapitalet med 1 596 838,4 SEK. För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 64 523 130 aktier och aktiekapitalet med 12 904 626,0 SEK.

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 och TO 5 nyttjas så kommer antalet aktier i Bolaget således att öka med totalt 72 507 322 aktier till 215 312 457 aktier och aktiekapitalet med totalt 14 501 464,4 SEK till 43 062 491,4 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om högst cirka 33,7 procent.

Omräkning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 4

Enligt de ursprungliga villkoren för teckningsoptioner serie TO 4 berättigar fyra (4) teckningsoptioner, under perioden 13 – 27 mars 2023, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 februari – 7 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK per aktie.

På grund av Företrädesemissionen TO 5 som offentliggjordes den 6 oktober 2022 har Vator Securities, på uppdrag av ChromoGenics och i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO 4, genomfört en omräkning av den lägsta och den högsta teckningskursen i teckningskursintervallet samt antalet aktier varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till nyteckning av.

Omräkningen resulterade i att den nya lägsta teckningskursen i intervallet uppgår till 1,4 SEK och den nya högsta teckningskursen i intervallet uppgår till 2,6 SEK, dvs. lägst 1,4 SEK och högst 2,6 SEK per aktie samt att varje teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna 0,44 nya aktier i Bolaget. Övriga villkor för teckningsoptioner serie TO 4 kvarstår oförändrade.

Uppsala den 13 mars 2023

ChromoGenics AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fränding, VD, ChromoGenics
Tel: +46 (0)72 249 24 62
E-post: info@chromogenics.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2023 kl. 08.00 CEST.

Certified Advisor:
Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm
Email: ca@vatorsec.se.
Tel: +46 (0)8-580 065 99

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i ChromoGenics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 respektive TO 5 i ChromoGenics har endast skett genom de prospekt som ChromoGenics offentliggjorde den 16 februari 2022 respektive den 8 november 2022. Läsare ombeds att läsa prospekten för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bostadsministern besökte K2A:s studentbostäder

Published

on

By

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) besökte idag K2A Knaust & Andersson Fastigheters studentbostäder i Barkarbystaden i Järfälla. Ministern träffade studenter som tack vare bygget av nya studentbostäder kunnat flytta till Stockholmsregionen för att studera och fick även se konkreta exempel på K2A:s prisbelönta hållbarhetsarbete.

– Att kunna hitta en bostad på den ort där man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning. Det är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation att det finns tillräckligt med tillgängliga studentbostäder, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD).

K2A är ett av få rikstäckande studentbostadsföretag och har studentbostäder från Lund i söder till Kiruna i norr med en gemensam kö för samtliga orter, som alla som fyllt 16 år kan ställa sig i – oavsett var de sedan kommer att studera.

– När man är ung är det väldigt svårt att på förhand veta vad eller var man kommer att plugga efter gymnasiet. Det kan också vara så att man vill byta lärosäte när man väl börjar läsa på universitet eller högskola. Vi ser att det finns en väldigt stark poäng med att det finns ett studentbostadsföretag som har bostäder i alla delar av landet, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Mer från ministerbesöket går att lyssna på i kommande avsnitt av K2A:s egen podd Den gröna fastighetspodden.

För ytterligare information:
Johan Knaust, vd, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Pontus Ekerljung, pr-chef, 073-024 36 00, pontus.ekerljung@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navian inleder samarbete med Propstreet

Published

on

By

Navian och Propstreet är glada över att meddela att bolagen inleder ett strategiskt partnerskap med syfte att skapa en mer transparent och effektiv marknad för bostadsfastighetsutveckling.

Som två prisbelönta företag vid årets Nordic PropTech Awards, för med sig detta partnerskap toppmodern teknologi och djup branschkunskap för att erbjuda fastighetsinvesterare och utvecklare innovativa lösningar för fastighetsutveckling.

 ”Vi är mycket nöjda över att samarbeta med Propstreet. Deras rykte som ett ledande PropTech-företag och engagemang för att skapa en mer transparent fastighetsmarknad gör dem till den perfekta partnern för oss. Detta partnerskap kommer att möjliggöra att vi kan erbjuda nya och spännande projekt för våra kunder, vilket resulterar i en bättre fastighetsupplevelse för alla”, säger Sergey Kazachenko, VD på Navian.

”Det gläder oss att kunna samarbeta med Navian i vårt gemensamma mål att skapa en mer transparent och effektiv marknad för kommersiella fastigheter. Navians internationella nätverk och expertis inom branschen gör dem till den perfekta partnern för oss. Tillsammans är vi engagerade i att öka likviditeten på marknaden och tillhandahålla innovativa lösningar som gynnar fastighetsinvesterare och utvecklare”, säger Henrik Olofsson, VD på Propstreet.

Genom detta partnerskap är Navian och Propstreet engagerade i att driva positiv förändring och göra fastighetsmarknaden mer tillgänglig och effektiv. Som ett resultat kan fastighetsinvesterare och utvecklare förvänta sig en omfattande och effektiv upplevelse som kommer att förändra deras tillvägagångssätt för bostadsfastighetsutveckling.

Matias Rodriguez
Head of Marketing
E-post:matias.rodriguez@naviangroup.com

Tel: +46 705 65 44 55

Navian Tech är den första digitala plattformen på marknaden som kopplar samman alla faserna i fastighetsutvecklings– och investeringsresan. Plattformen erbjuder de tjänster du behöver för att göra fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling enklare, mer effektivt och mer tillgängligt för alla. 

Företagets vision är att öppna dörren till nya sätt att utveckla och investera i fastigheter för privata och institutionella investerare, små och mellanstora utvecklare samt andra inom fastighetstjänster och teknikleverantörer. Navian Tech grundades i Sverige och är numera också verksamt i Storbritannien. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BELLPAL med Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America

Published

on

By

BELLPAL med  Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America om att leverera lösningar som ska ta över den traditionella “larmknappen”. Projektet startade i början av mars.  Idag har bolaget drygt 1,1 miljoner trygghets-larmknapp kunder. Connect America är Nordamerikas största bolag inom Connective Care, med ca $359 miljoner i omsättning (2022). Bolaget har i sin helhet ca 4,5 miljoner kunder.Connect America äger flera bolag som är anses vara  Best in Class på marknaden. Projektet är i steg, där delmålen är tydliga.

“Deras egna ambitioner är att med de produkter och lösningar vi redan har, och potentiellt  kommer leverera, ska penetrera marknaden ytterligare med fokus målgruppen 70-80 år, som idag inte väljer det traditionella trygghetslarmet av alla kända och uttalade faktorer målgruppen uttrycker. Till det vill Connect America i sin helhet inom koncernen att halva den befintliga kundbasen ska gå över till den nya produkten i steg, över en 24 månadersperiod. Det är ett stort strategiskt beslutat fattat av dem, där Motorola BELLPAL är deras val för att gå vidare i processen. 

Det är givetvis hedrande att bli utvald, de är noggranna och seriösa. Det är ett bevis på att vårt samarbete med Motorola skapar möjligheter med aktörer som annars inte vänder sig till små bolag som oss. En validering helt enkelt på att vi har något riktigt bra som fungerar. 

Jag ser fram emot att i närtid delge marknaden mer information om status avseende detta projekt.” Säger David Ziemsky VD och grundare. 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.