Connect with us

Marknadsnyheter

IDAG INLEDS NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 OCH TO 5 I CHROMOGENICS

Published

on

PRESSMEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CHROMOGENICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Idag, den 13 mars 2023, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 4 och TO 5 (”Teckningsoptioner”) som emitterades i samband med ChromoGenics AB:s (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) företrädesemissioner av units som offentliggjordes den 8 februari 2022 (”Företrädesemissionen TO 4”) respektive den 6 oktober 2022 (”Företrädesemissionen TO 5”). Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 22 mars 2023 alternativt nyttjas för teckning av aktier senast den 27 mars 2023 förfaller utan värde.

Inom ramen för Företrädesemissionen TO 5 emitterade ChromoGenics 63 480 036 teckningsoptioner av serie TO 5. Vidare emitterade ChromoGenics ytterligare 1 043 094 teckningsoptioner av serie TO 5 till garanter i Företrädesemissionen TO 5 som valt att erhålla garantiersättning i units. Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 13 mars 2023, till och med den 27 mars 2023. En (1) teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 februari 2023 till och med den 7 mars 2023, dock lägst 0,2 SEK och högst 1,0 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till 0,25 SEK varför teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per aktie.

Inom ramen för Företrädesemissionen TO 4 emitterade ChromoGenics 18 145 892 teckningsoptioner av serie TO 4. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 13 mars 2023, till och med den 27 mars 2023. En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna 0,44 aktier i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 februari 2023 till och med den 7 mars 2023, dock lägst 1,4 SEK och högst 2,6 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,23 SEK varför teckningskursen har fastställts till 1,4 SEK per aktie.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas för teckning av aktier tillförs ChromoGenics cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas för teckning av aktier tillförs ChromoGenics cirka 11,2 MSEK.

Nettolikviden om högst cirka 23,7 MSEK avses i sin helhet att användas för go-to-market-strategin, vilket innefattar att öka säljtrycket genom utökad säljorganisation, utveckla partnerkonceptet och synliggöras genom marknadsföring.

Verkställande direktör Fredrik Fränding kommenterar:

”Våra lösningar, inte minst ConverLight® Interlayer, skapar stort intresse bland nya och befintliga samarbetspartners. Vi ser en hög aktivitet i marknaden i Europa och ökande hållbarhetambitioner såsom NollCO2 och BREEAM Excellent certifieringar i Norden. Vi har ett starkt erbjudande och en unik och skalbar teknologi för att kapitalisera på dessa trender. Jag vill avsluta med att tacka nya aktieägare samt de som har stöttat oss genom åren för ert förnyade förtroende.”

Nyttjande av Teckningsoptioner TO 4 och TO 5

Anmälan för teckning – direktregistrerade ägare

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och ChromoGenics respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 27 mars 2023.

Anmälan för teckning – förvaltarregistrerade ägare

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

Preliminär tidplan

Nyttjandeperioden inleds: 13 mars 2023
Sista dag för handel: 22 mars 2023
Nyttjandeperioden slutar: 27 mars 2023
Offentliggörande av utfall: 29 mars 2023
Planerat datum för omvandling till aktier: 6-11 april 2023

Aktier, aktiekapital och utspädning

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 7 984 192 aktier och aktiekapitalet med 1 596 838,4 SEK. För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 64 523 130 aktier och aktiekapitalet med 12 904 626,0 SEK.

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 och TO 5 nyttjas så kommer antalet aktier i Bolaget således att öka med totalt 72 507 322 aktier till 215 312 457 aktier och aktiekapitalet med totalt 14 501 464,4 SEK till 43 062 491,4 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om högst cirka 33,7 procent.

Omräkning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 4

Enligt de ursprungliga villkoren för teckningsoptioner serie TO 4 berättigar fyra (4) teckningsoptioner, under perioden 13 – 27 mars 2023, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 februari – 7 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK per aktie.

På grund av Företrädesemissionen TO 5 som offentliggjordes den 6 oktober 2022 har Vator Securities, på uppdrag av ChromoGenics och i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO 4, genomfört en omräkning av den lägsta och den högsta teckningskursen i teckningskursintervallet samt antalet aktier varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till nyteckning av.

Omräkningen resulterade i att den nya lägsta teckningskursen i intervallet uppgår till 1,4 SEK och den nya högsta teckningskursen i intervallet uppgår till 2,6 SEK, dvs. lägst 1,4 SEK och högst 2,6 SEK per aktie samt att varje teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna 0,44 nya aktier i Bolaget. Övriga villkor för teckningsoptioner serie TO 4 kvarstår oförändrade.

Uppsala den 13 mars 2023

ChromoGenics AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fränding, VD, ChromoGenics
Tel: +46 (0)72 249 24 62
E-post: info@chromogenics.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2023 kl. 08.00 CEST.

Certified Advisor:
Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm
Email: ca@vatorsec.se.
Tel: +46 (0)8-580 065 99

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i ChromoGenics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 respektive TO 5 i ChromoGenics har endast skett genom de prospekt som ChromoGenics offentliggjorde den 16 februari 2022 respektive den 8 november 2022. Läsare ombeds att läsa prospekten för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sedana Medical publicerar sin årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sedana Medical AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser och finansiell information för 2023, samt bolagets framsteg på sina strategiska huvudprioriteringar under året.

”Under 2023 tog Sedana Medical flera viktiga steg mot att bli ett långsiktigt lönsamt och välmående bolag. Vi har återgått till en stabil försäljningstillväxt efter den utmanande perioden efter covid, vi har tagit avgörande steg mot att nå lönsamhet i vår verksamhet utanför USA och vi gör framsteg mot lansering i USA – vår enskilt största tillväxtmöjlighet och en avgörande milstolpe för bolaget”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sedanamedical.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

Denna information är sådan information som Sedana Medical är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 21:00 CEST.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bio Vitos Pharma meddelar styrelseledamots avgång

Published

on

By

Bio Vitos Pharma meddelar att Igor Lokot avgår som styrelseledamot i bolagets styrelse per idag.

Jag avgår på egen begäran då övriga uppdrag inte gör det möjligt för mig att avsätta nödvändig tid och engagemang som uppdraget kräver, säger Igor Lokot.

Efter Igors avgång består styrelsen av två ledamöter, ordförande Richard Wall och Bo Ziedén. Kallelse till årsstämma den 14 maj är redan utfärdad, där val av ny styrelseledamot ska genomföras.

Bolaget riktar ett stort tack till den tid Igor lagt ned sedan han tillträdde som styrelseledamot för bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2023 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:

https://www.sensysgatso.com/se/investors/investors/investors/financial-reports/2023/%C3%A5rsredovisning-2023

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter som begär att få ett tryckt exemplar.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 19.50.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 302 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.