Idag inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s företrädesemission av units

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

Idag, den 6 juli 2022, inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna units i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 20 juli 2022. Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolaget maximalt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. I mars 2023 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, vilket är hänförligt till inlösen av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2. Den initiala delen av Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Prospekt, teaser och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna units med digital signering på Nordic Issuing AB:s hemsida.

Bakgrund, motiv och målsättningar

Sedan Prostatype Genomics noterades på First North i november 2020 har Bolaget uppnått flera viktiga milstolpar. Under 2020 presenterade Prostatype Genomics en extern valideringsstudie från Skånes universitetssjukhus på EAU (European Association of Urology), som visade att patienter vars prostatacancer ursprungligen kategoriserats som högrisk, kunde med hjälp av Prostatype® kategoriseras om till låg- (10,5 procent) och intermediär risktyp (31,5 procent). Detta har stor betydelse inför beslutet om en patient ska genomgå en radikal cancerbehandling eller inte. Bolaget har också meddelat positiva resultat från det första steget i Bolagets pågående valideringsstudie i Taiwan. En ytterligare uppnådd milstolpe är en klinisk studie som genomförts med Prostatype® på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Studien indikerar att Prostatype® på ett tydligt sätt kan hjälpa sjukvården att enklare och med större säkerhet identifiera de patienter som behöver radikal behandling och de patienter som inte behöver genomgå någon radikal behandling, t.ex. operation. Studien har rönt stort intresse och har presenterats på AUA (American Urology Association’s) årsmöte i New Orleans, USA, under våren 2022.

Utöver ovanstående vetenskapliga milstolpar har Bolaget dessutom uppnått flera kommersiella mål. Prostatype Genomics har bl.a. ingått avtal med distributörer i Spanien, Portugal och Storbritannien för vidare kommersialisering, försäljningsorganisationer har etablerats i Tyskland samt Italien och försäljning har påbörjats i Tyskland samt Kina. Bolaget har också levererat den första ordern av Prostatype® till Storbritannien. Något som har möjliggjort kommersialisering och expandering är Bolagets förstärkta marknadsorganisation, där fyra positioner inom kommunikation och försäljning har tillsatts.

Motivet bakom Företrädesemissionen är att kunna finansiera och intensifiera lanseringen av Bolagets gentest, Prostatype®, i USA och EMEA samt initiera och slutföra ett flertal valideringsstudier på utvalda europeiska marknader samt i USA och Asien. För att kunna inleda försäljning på olika marknader behöver ett antal målsättningar uppnås. För innevarande år har Prostatype Genomics som främsta mål att inleda försäljning på utvalda marknader i Europa och ingå distributörsavtal med en eller flera CLIA-partners (som kan erbjuda Prostatype® med godkännande från FDA) i USA. Andra viktiga målsättningar för 2022 är att påbörja en amerikansk valideringsstudie och rekrytera en VD samt kompletterande organisation till det nyligen etablerade dotterbolaget i USA. Under 2023 avser Bolaget att huvudsakligen initiera samarbete med utvalda distributörer i Frankrike och Mellanöstern, starta försäljning i USA, Frankrike, Taiwan och Mellanöstern samt ingå avtal med flertalet distributionspartners i USA. Vidare har Bolaget som finansiell målsättning att generera en organisk försäljningstillväxt om cirka 250–400 procent per år under de kommande tre verksamhetsåren som ett resultat av accelererad kommersialisering och ökade marknadsandelar. Efter det förväntas tillväxten vara hög under överskådlig framtid.

För fullständig information, inklusive villkor för erbjudandet, hänvisas till det prospekt som upprättas med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, en sammanfattande teaser samt anmälningssedlar finns att tillgå på Bolagets (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna units med digital signering på Nordic Issuing AB:s hemsida.

Viktiga datum

 • Handel med uniträtter: 6 juli – 15 juli 2022
 • Teckningsperiod: 6 juli – 20 juli 2022
 • Handel med BTU: 6 juli 2022 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket
 • Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen: omkring den 25 juli 2022

Erbjudandet i sammandrag

 • Emissionsvolym: Bolaget kan initialt tillföras cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 22,5 MSEK i mars 2023.
 • Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehafts på avstämningsdagen den 30 juni 2022 erhålls en uniträtt. Trettiosju (37) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nitton (19) aktier och nitton (19) teckningsoptioner av serie TO 2.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 15 juli 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Teckningskurs: 55,10 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 15 103 602 aktier.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units, kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 34 procent genom den initiala emissionen. Vid fullt nyttjande av TO 2 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 25 procent.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Prostatype Genomics har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 22,5 MSEK (motsvarande cirka 100 procent av initial emissionsvolym). För utställda garantiåtaganden från garanter som inte avser styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om tio procent. För garantiåtaganden från styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om fem procent.
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

Teckningsoptioner av serie TO 2 har en inlösenperiod från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Lösenkursen kommer att vara samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av Företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Prostatype Genomics anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: [email protected]

www.sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt

Telefon: +46 708-89 33 34

E-post: [email protected]

www.prostatypegenomics.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, [email protected]

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.