Connect with us

Marknadsnyheter

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari-september 2023

Published

on

InDex Pharmaceuticals avbryter fas III-programmet med cobitolimod

”Denna överraskande och nedslående nyhet bekräftar sjukdomens komplexitet och behovet av ytterligare forskning inom detta område, särskilt då måttlig till svår ulcerös kolit är en sjukdom med stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Vi är otroligt tacksamma för allt engagemang från patienter, prövare och studiepersonal så här långt. Vi kommer att genomföra en omfattande analys av alla studiedata innan vi meddelar nästa steg,” säger Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals.

Perioden juli – september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –42,1 MSEK (–4,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –37,9 MSEK (–3,5), motsvarande –0,07 SEK per aktie (–0,01) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –47,8 MSEK (–23,8)

Perioden januari – september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 97,5 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (–45,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,3 MSEK (–44,0), motsvarande 0,02 SEK per aktie (–0,08) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 MSEK (–95,2)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 363,7 MSEK (398,3)
 • Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
 • Antalet aktier var vid periodens slut 532 687 650

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2022.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ett nytt patent har beviljats i Europa för den kommersiella formuleringen av cobitolimod

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InDex avbryter fas III-programmet med cobitolimod

Övriga händelser

 • De positiva resultaten från PK-studie med cobitolimod blev utsedd till en av de bästa abstrakten för posterpresentation vid UEGW

VD har ordet
Det är uppenbart att allt som hände under Q3 känns ganska obetydligt i ljuset av den rekommendation vi fick från Data Monitoring Committee (DMC) den 21 november, om att vi bör avbryta Induktionsstudie 1 i fas III-programmet CONCLUDE. Vi har därför beslutat att stoppa vårt pågående fas III-program.

Vår dosvalsanalys hade bland annat syftet att kunna avbryta studien, om det fanns en låg sannolikhet för att cobitolimod (oavsett dos) skulle visa en statistiskt signifikant fördel jämfört med placebo i form av klinisk remission vid studiens slut.

Nyheten om att DMC rekommenderar att vi avbryter studien nådde oss för ett par dagar sedan, så vi är fortfarande i chock, verkligen besvikna och förvånade.

Det är viktigt att notera att vi inte kommer att fatta några beslut om nästa steg förrän vi till fullo förstår orsaken till DMC:s rekommendation. Vi vill inte dra några förhastade slutsatser, och vi har sett många exempel på företag som ändrat sin syn på en studie eller substans efter att ha analyserat och förstått data.

Vad händer nu?

Inga fler doser (vare sig cobitolimod eller placebo) kommer att ges till patienter i fas III-programmet. Studien kommer att avblindas och alla patienter kommer att följas upp enligt protokollet. All tillgänglig data kommer att samlas in och kvalitetskontrolleras. Efter det kommer vi att analysera data och se till att vi förstår den helt innan vi fattar några beslut om hur vi ska gå vidare. Nu tjänar det inget syfte att spekulera i vad som kan vara orsaken till utfallet från DMC eller vad vi ska göra härnäst.

Cirka 40% av fas III-studier misslyckas. Det varierar något beroende på terapiområde och företag, men misslyckanden händer både för små bioteknikföretag och stora läkemedelsföretag. Om vi visste utfallet av en fas III-studie skulle vi inte behöva göra den. Detta visar på den verkliga komplexiteten och utmaningen med läkemedelsutveckling.

Det är hjärtskärande att se, att det som så många medarbetare, patienter, vårdpersonal och samarbetspartners har hoppats på inte blir som vi önskat. Data från de cirka 400 patienter som hittills behandlats med cobitolimod pekade på en effektiv och säker behandling, så detta resultat var inte väntat.

Jag vill framföra min uppriktiga tacksamhet till alla som har visat sitt engagemang, beslutsamhet och uthållighet så här långt.

Jenny Sundqvist, VD

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Fullständing rapport bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.indexpharma.com/sv/finansiella-rapporter/

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2023 kl. 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Bolaget fokuserar på läkemedelskandidaten cobitolimod, som har en ny och unik verkningsmekanism, med målet att erbjuda ett effektivt och säkert behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.