Information om värderingsutlåtande avseende budpliktsbud till aktieägarna i Netmore

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande från Polar Structure AB

6 juli 2022

Polar Structure AB (”Polar Structure”) offentliggjorde den 15 juni 2022 ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Netmore Group AB (publ) (”Netmore”) för ett vederlag om 1,55 kronor per aktie (”Erbjudandet”) enligt bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). Skyldigheten att lämna Erbjudandet enligt bestämmelserna om budplikt uppstod efter att Polar Structure den 20 maj 2022 förvärvat 16 715 601 aktier av serie A och 126 083 605 aktier av serie B i Netmore. Den 20 juni 2022 offentliggjorde Polar Structure att ytterligare 18 421 052 B-aktier i Netmore förvärvats utanför erbjudandet för ett vederlag om 1,55 kronor per aktie. Sammanlagt innehar Polar Structure idag 16 715 601 A-aktier och 207 470 730 B-aktier, representerandes cirka 70,9 procent av kapitalet och cirka 80,3 procent av rösterna, i Netmore.

Det innebär att Polar Structure är moderbolag till Netmore varför Netmores styrelse har en skyldighet enligt avsnitt IV Takeover-reglerna att senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende aktierna i Netmore från oberoende expertis samt att acceptperioden i Erbjudandet ska löpa under minst fyra veckor. Netmores styrelse har meddelat att de avser att offentliggöra ett sådant värderingsutlåtande i sådan tid att det kan inkluderas i erbjudandehandlingen. Värderingsutlåtandet kommer att offentliggöras, och acceptfristen beräknas löpa, enligt nedan preliminära tidplan.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av värderingsutlåtande 26 juli 2022
Acceptfrist 27 juli – 24 augusti 2022
Redovisning av utfall i Erbjudandet 25 augusti 2022
Utbetalning av Vederlaget 30 augusti 2022

Denna information är sådan som Polar Structure AB är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2022, 16.00.

Kontakt

För frågor, vänligen kontakta:

Tobias Emanuelsson, VD, [email protected]

Karim Sahibzada, styrelseordförande, [email protected]

Om Polar Structure AB

Polar Structure utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer uthålligt och hållbart samhälle. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon. Polar Structure har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet och är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

Mer information om Polar Structure finns på www.polarstructure.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Polar Structure kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom Budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.