Inission AB publicerar obligatoriskt offentligt erbjudande för alla aktier i Enedo Plc

| 1 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Kina, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i USA eller i någon annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag.

(An English version of the press release can be found below)

Den 1 juli 2022 meddelade Inission AB (”Inission”) sin skyldighet att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande i enlighet med 11 kap. 19 § enligt den finska värdepappersmarknadslagen (”Erbjudandet”) för alla aktier och värdepapper som berättigar till aktierna i Enedo Plc (”Enedo” eller ”Bolaget”), en europeisk produktutvecklare och tillverkare av högkvalitativa elektroniska nätaggregat och system noterad på Nasdaq Helsinki.

Bakgrunden till uppköpserbjudandet är Inissions förvärv av 21 113 257 aktier i Enedo från Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Rausanne Oy, Soinitilat Oy och 10 andra större aktieägare (”Säljande aktieägare”) i Bolaget för en köpeskilling av 0,26 EUR per aktie den 1 juli 2022. Inission äger för närvarande sammanlagt 55 113 257 Enedo-aktier motsvarande cirka 80,43 procent av samtliga aktier och tillhörande rösträtter i Bolaget.

Det kontanta vederlaget som ska erbjudas i det obligatoriska offentliga uppköpserbjudandet för varje Enedo-aktie, som giltigt lämnas in i enlighet med villkoren för Erbjudandet, kommer att vara 0,26 EUR (”Erbjudandepriset”). Alternativt kommer Inission också att erbjuda ett aktievederlag där 0,086 nya Inission B-aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm erbjuds för varje Enedo-aktie som giltigt lämnats in i enlighet med villkoren för Erbjudandet.

Erbjudandepriset motsvarar det pris som överenskommits med de Säljande Aktieägarna när Inission förvärvade cirka 31 procent av samtliga aktier i Enedo från de Säljande Aktieägarna den 1 juli 2022 i utbyte mot nya Inission B-aktier. Erbjudandepriset är också det högsta priset som Inission betalat för någon Enedo-aktie under sexmånadersperioden före det datum då Inission blev skyldig att lämna Erbjudandet. Slutkursen för Enedo på Nasdaq Helsinki var 0,27 EUR den 30 juni 2022, det vill säga den sista handelsdagen före det datum då Inission blev skyldig att lämna Erbjudandet.

Det aktiebytesförhållande som ska användas i Erbjudandets aktievederlagsalternativ är samma aktiebytesförhållande som användes med de Säljande Aktieägarna när Inission förvärvade deras Enedo-aktier den 1 juli 2022 i utbyte mot nya Inission B-aktier.

Slutkursen för Inission på Nasdaq First North Growth Market Stockholm var 32,50 SEK (3,03 EUR) den 30 juni 2022, det vill säga den sista handelsdagen före det datum då Inission blev skyldig att lämna Erbjudandet.

Enedo har inga andra värdepapper som berättigar till aktierna i Enedo som bör omfattas av det obligatoriska offentliga uppköpserbjudandet.

Om Inission erhåller mer än 90 procent av samtliga aktier och tillhörande rösträtter i Enedo till följd av Erbjudandet kommer Inission, i enlighet med den finska aktiebolagslagen, att inleda ett obligatoriskt inlösenförfarande för de återstående aktierna och därefter kommer Enedo att ansöka om avnotering av sina aktier från Nasdaq Helsinki.

Inission uppskattar att det finns betydande outnyttjade intäkter, kostnader och finansiella synergier som skulle kunna realiseras i framtiden om man lyckas ta full äganderätt till Enedo som ett resultat av Erbjudandet. Effekten av Erbjudandet på Inissions vinst och finansiella ställning begränsas av det faktum att Enedo redan är Inissions cirka 80,43 procent ägda dotterbolag men också av graden av acceptans av Erbjudandet från Enedos aktieägare och deras preferens för kontanter eller aktievederlag. Om alla återstående aktieägare i Enedo accepterar kontantvederlaget i Erbjudandet uppgår betalningen av den sammanlagda kontanta köpeskillingen till cirka 3,5 MEUR (36,0 MSEK) och har en motsvarande effekt på Inissions nettoskuldposition.

Ovanstående belopp motsvarar cirka 0,17 EUR (1,81 SEK) per varje aktuell Inission-aktie. Om alla återstående Enedo-aktieägare accepterar aktievederlaget i Erbjudandet, representerar respektive nya B-aktier i Inission cirka 5,45% av alla aktier och cirka 2,69% av alla röster i Inission.

Inission förväntar sig inte att genomförandet av Erbjudandet kommer att ha någon betydande överhängande effekt på verksamheten eller tillgångarna eller ställningen för ledningen eller andra anställda hos Inission eller Enedo.

Enligt den finska värdepappersmarknadslagen 22 § i 11 kap. ska erbjudandeperioden i det obligatoriska uppköpserbjudandet börja inom en månad från offentliggörandet av erbjudandet. Den finska finansinspektionen har dock beviljat Inission ett undantag för att inleda erbjudandeperioden senast den 15 september 2022. Anbudsperioden förväntas börja omkring den 8 september 2022 kl. 9:30 (finsk tid) och löpa ut på eller omkring 29 september 2022 kl. 16:00 (finsk tid) om inte erbjudandeperioden förlängs i enlighet med villkoren för Erbjudandet. Anbudshandlingen förväntas publiceras omkring den 8 september 2022 inklusive detaljerade instruktioner och villkor för Erbjudandet.

Baserat på Inissions förståelse kräver fullföljandet av Erbjudandet inget godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Inission har tillräckliga finansiella arrangemang på plats för att genomföra Erbjudandet i den mån erbjudandet betalas kontant och styrelsen för Inission har bemyndigats av Inissions årsstämma att emittera ett tillräckligt antal nya B-aktier i Inission för att möjliggöra för Inission att genomföra Erbjudandet även i den mån erbjudandet erläggs i nya B-aktier i Inission.

Inission förbehåller sig rätten att förvärva aktier i Bolaget före erbjudandeperiodens början, under erbjudandeperioden och/eller efter Erbjudandets erbjudandeperiod genom offentlig handel på Nasdaq Helsinki eller på annat sätt.

I Erbjudandet kommer Inission att följa rekommendationen i enlighet med 11 kap. 28 § i lagen om värdepappersmarknaden om de förfaranden som ska följas vid offentliga anbudserbjudanden (Helsingfors Takeover Code).

Jonver Capital Oy agerar som finansiell rådgivare och Bird & Bird Attorneys Ltd. agerar som juridisk rådgivare till Inission i Erbjudandet.

Inission AB

STYRELSEN

För mer information vänligen kontakta
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission
+46 732 02 22 10

[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2022 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Inissions tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Sverige, Finland, Norge och Estland.

Inissions omsättning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 uppgick till cirka 1 003 miljoner svenska kronor (cirka 94 miljoner euro) och bolaget har cirka 520 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:

www.inission.com/investor-relations

Inission AB: reg.no./org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad

__________________________________________________

English version:

Inission AB publishes mandatory public tender offer for all shares in Enedo Plc

Not to be published or distributed, directly or indirectly, in Australia, Canada, China, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or in the United States or in any other jurisdiction where prohibited by applicable law.

Inission AB (”Inission”), a North European contract manufacturer listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm, has on 1 July 2022 disclosed its duty to make a mandatory public tender offer in accordance with Chapter 11, Section 19 of the Finnish Securities Market Act (“Offer”) for all the shares and securities entitling to the shares in Enedo Plc (”Enedo” or the ”Company”), an international designer and producer of high quality electronic power supplies and systems listed on Nasdaq Helsinki, as a result of an acquisition of 21,113,257 shares in Enedo from Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Rausanne Oy, Soinitilat Oy and 10 other major shareholders (“Selling Shareholders”) of the Company for a purchase price of EUR 0.26 per share on 1 July 2022. Inission owns currently altogether 55,113,257 Enedo shares corresponding approximately to 80.43 per cent of all the shares and related voting rights in the Company.

The cash consideration to be offered in the mandatory public tender offer for each Enedo share validly tendered in accordance with the terms and conditions of the Offer will be EUR 0.26 (“Offer Price”). Alternatively, Inission will also offer a share consideration whereby 0.086 new Inission Class B shares listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm are offered for each Enedo share validly tendered in accordance with the terms and conditions of the Offer.

The Offer Price corresponds to the price agreed with the Selling Shareholders when Inission acquired approximately 31 per cent of all the shares in Enedo from the Selling Shareholders on 1 July 2022 in exchange for new Inission Class B shares. The Offer Price is also the highest price paid by Inission for any Enedo share during the six-month period preceding the date when Inission became obligated to make the Offer. The closing price of Enedo on Nasdaq Helsinki was EUR 0.27 on 30 June 2022, i.e. on the last trading day preceding the date when Inission became obligated to make the Offer. 

The share exchange ratio to be used in the share consideration alternative of the Offer is the same share exchange ratio used with the Selling Shareholders when Inission acquired their Enedo shares on 1 July 2022 in exchange for new Inission Class B shares. 

The closing price of Inission on Nasdaq First North Growth Market Stockholm was SEK 32.50 (EUR 3.03) on 30 June 2022, i.e. on the last trading day preceding the date when Inission became obligated to make the Offer.

Enedo has no other securities entitling to the shares in Enedo which should be subject to the mandatory public tender offer.

If Inission obtains more than 90 per cent of all the shares and related voting rights in Enedo as a result of the Offer, Inission will initiate mandatory redemption proceedings for the remaining shares in accordance with the Finnish Companies Act and, thereafter, Enedo will apply for delisting of its shares from Nasdaq Helsinki.

Inission estimates there to be significant untapped revenue, cost and financial synergies, which could be materialized in the future, if it manages to take full ownership of Enedo as a result of the Offer. The effect of the Offer on Inission’s profit and financial position is limited by the fact that Enedo already is Inission’s approximately 80.43 per cent owned subsidiary and also depends on the rate of acceptance of the Offer by Enedo shareholders and their preference for cash or share consideration. If all remaining Enedo shareholders accept the cash consideration in the Offer, the payment of the aggregate cash purchase price amounts to approximately EUR 3.5 million (SEK 36.0 million) and has a corresponding effect on Inission’s net debt position. The above amount corresponds to approximately EUR 0.17 (SEK 1.81) per each current Inission share. If all remaining Enedo shareholders accept the share consideration in the Offer, the respective new Class B shares in Inission represent approximately 5.45 per cent of all the shares and approximately 2.69 per cent of all the voting rights in Inission. 

Inission does not expect the execution of the Offer to have any significant imminent effect on the business or assets or the position of the management or other employees of Inission or Enedo.

Pursuant to the Finnish Securities Markets Act Section 22 of Chapter 11, the offer period in the mandatory tender offer shall begin within a month from the publishing of the tender offer. However, the Finnish Financial Supervisory Authority has granted Inission an exemption to start the offer period by 15 September 2022. The offer period is expected to commence on or about 8 September 2022 at 9:30 am (Finnish time) and expire on or about 29 September 2022 at 4:00 pm (Finnish time) unless the offer period is extended in accordance with the terms and conditions of the Offer. The tender offer document is expected to be published on or about 8 September 2022 including detailed instructions and terms and conditions of the Offer.

Based on Inission’s understanding, the completion of the Offer does not require approval from the competition authorities.

Inission has sufficient financial arrangements in place to carry out the Offer as far as the offer consideration is paid in cash and the Board of Directors of Inission has been authorised by the Annual General Meeting of Inission to issue a sufficient number of new Class B shares in Inission to enable Inission to carry out the Offer also as far as the offer consideration is paid in new Class B shares in Inission.

Inission reserves the right to acquire shares in the Company before the commencement of the offer period, during the offer period and/or after the offer period of the Offer through public trading on Nasdaq Helsinki or otherwise.

In the Offer Inission will comply with the recommendation in accordance with Chapter 11, Section 28 of the Finnish Securities Market Act on the procedures to be complied with in public tender offers (Helsinki Takeover Code).

Jonver Capital Oy acts as the financial advisor and Bird & Bird Attorneys Ltd. acts as the legal advisor to Inission in the Offer.

Inission AB

THE BOARD OF DIRECTORS

For further information please contact
Fredrik Berghel, CEO Inission
+46 732 02 22 10
[email protected]

About Inission
Inission is a profitable total supplier that offers demanding industrial customers in the Nordic region complete electronic and mechanical products of the highest quality. Inission’s services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket. By combining this with logistics services and a production based on high flexibility, customer adaptation and short lead times, our offer becomes very competitive. Inission has factories in Sweden, Finland, Norway and Estonia.

The revenue of Inission for the financial period ended on 31 December 2021, was approximately SEK 1 003 million (approximately EUR 94 million) and it employs approximately 520 people. Inission is listed on Nasdaq First North with Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) as a certified adviser. The company’s reports are filed under:

www.inission.com/investor-relations

Inission AB: reg.no./org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.