Connect with us

Marknadsnyheter

Insiderinformation: Fiskarskoncernen avser förenkla sin organisationsstruktur i syfte att försnabba den fortsatta omställningen av bolaget och öka effektiviteten

Published

on

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
13.9.2023 kl. 7.45 EEST

Insiderinformation: Fiskarskoncernen planerar att förenkla sin organisationsstruktur i syfte att försnabba den fortsatta omställningen av bolaget och öka effektiviteten

Fiskarskoncernen planerar att förenkla sin organisationsstruktur i syfte att stöda den fortsatta omställningen av bolaget och öka effektiviteten. De planerade ändringarna inkluderar en ytterligare förstärkning av verksamhetsenheternas och varumärkenas roller samt minska organisationsnivåer i vissa av de centrala koncernfunktionerna, särskilt globala leveranskedjan.

Bolaget planerar att slå samman de nuvarande verksamhetsenheterna Terra och Crea i en enda verksamhetsenhet, Fiskars, som skulle erbjuda produkter under varumärkena Fiskars och Gerber i kategorierna trädgård, friluftsliv, matlagning, saxar och pyssel. En sammanslagning av samtliga Fiskars-produktkategorier i en enda verksamhetsenhet skulle möjliggöra frigörande av bolagets största varumärkes fulla potential genom mer integrerade och förenklade sätt att arbeta. Den nuvarande verksamhetsenheten Vita skulle fortsätta enligt nuvarande organisation och erbjuda produkter inom kategorierna dukning, glas samt inredning i premium- och lyxklassen. Bolaget planerar ytterligare att förenkla sin globala leveranskedjeorganisation i syfta att öka effektiviteten och säkerställa konkurrenskraften.

”Vår målsättning är att påskynda verkställandet av vår tillväxtstrategi i en utmanande verksamhetsmiljö. För att lyckas med detta måste vi vara smidiga och organisera oss kring det som är viktigt för konsumenterna: våra varumärken. De tilltänkta omställningarna utgör en fortsättning på de organisatoriska förändringar som vi implementerade i våras, i syfte att ytterligare förstärka våra verksamhetsenheters helhetsansvar”, säger Fiskarskoncernens VD Nathalie Ahlström.

De planerade organisatoriska ändringarna uppskattas leda till en nettominskning på cirka 400 arbetsroller globalt, varav majoriteten sker inom den globala leveranskedjeorganisationen. Samtidigt som planeringsarbetet fortsätter kommer Fiskarskoncernen att föra dialog och samarbeta nära med personalen och representanter för de anställda, för att säkerställa att de är väl informerade och deltar i samråd angående förslagen. Processerna och tidtabellerna kommer att variera från land till land och mellan olika enheter.

De planerade omställningarna uppskattas resultera i årliga kostnadsbesparingar om totalt cirka 25 miljoner euro, varav merparten skulle förverkligas under år 2024. Engångskostnader i anslutning till de planerade ändringarna förväntas uppgå till totalt cirka 6 miljoner euro och de väntas bokas som jämförelsestörande poster för Q4 2023.

Bolaget förväntar sig också årliga kostnadsbesparingar om totalt 30 miljoner euro ifrån omställningarna som meddelades i januari 2023 och verkställdes i våras. Ungefär hälften av dessa kostnadsbesparingar väntas förverkligas under andra halvåret 2023 och resterande del under 2024. Engångskostnader i anslutning till dessa ändringar uppgår uppskattningsvis till totalt 5 miljoner euro och bokas som jämförelsestörande poster för 2023.

Ändringar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp

Fiskarskoncernen kommer också att göra ändringar i sin ledningsgrupp med omedelbar effekt.

Charlene Zappa, nuvarande EVP för verksamhetsenheten Terra, kommer att lämna bolaget. Johan Hedberg, nuvarande försäljningsdirektör för Amerika och President, Americas, kommer att lämna ledningsgruppen men kommer att fortsätta stöda Amerikaområdet i en tillfällig roll inom verksamhetsenheten Vita.

”Jag vill rikta ett varmt tack till Charlene och Johan för deras värdefulla bidrag i ledningsgruppens arbete. Jag önskar Charlene all lycka i hennes framtida uppdrag och ser fram emot att fortsätta arbeta med Johan i hans nya roll”, säger Fiskarskoncernens VD Nathalie Ahlström.

Till följd av ändringarna kommer Fiskarskoncernens ledningsgrupp, från och med den 13 september 2023, att bestå av följande medlemmar:

  • Nathalie Ahlström, Verkställande direktör
  • Jussi Siitonen, Ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör
  • Christian Bachler, EVP, verksamhetsenheten Vita
  • Peter Holmberg, Direktör för digital utveckling
  • Gennady Jilinski, Försäljningsdirektör för Europa och APAC (utom Kina)
  • Anna Mindelöf, HR-direktör
  • Aamir Shaukat, Direktör för leveranskedjan

Beroende av resultatet av omvandlingsförhandlingarna, avser bolaget att utse en direktör för den nya planerade verksamhetsenheten.

För att säkerställa snabbhet i beslutsfattandet kommer den direkta kanalen (Direct to Consumer, DTC) att fortsätta som en del av verksamhetsenheten Vita, som står för merparten av koncernens DTC-försäljning. I avvikelse från vad som kommunicerades den 15 november 2022, kommer Fiskarskoncernen inte att utse en direktör för DTC i ledningsgruppen.

Ändringar i rapporteringsstrukturen

Till följd av den planerade sammanslagningen av verksamhetsenheterna Terra och Crea avser Fiskarskoncernen att ändra strukturen för sin finansiella rapportering. Från och med Q4 2023 skulle Fiskarskoncernens primära rapporteringssegment vara: verksamhetsenheterna Vita och Fiskars samt segmentet Övriga som omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner. Fiskarskoncernen skulle dessutom fortsätta rapportera omsättningen på koncernnivå för tre sekundära rapporteringssegment: Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.

För att ge en grund för jämförelse bifogas omklassificerade, ej reviderade nyckeltal för 2022 och 1–6/2023 till detta meddelande.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Mer information:

Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) – Förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 har genomförts

Published

on

By

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 31 augusti 2023 att Tingsvalvet, genom dotterbolaget RetailFast Karlskoga AB, ingått avtal med Poplanäs Invest AB avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 (”Förvärvet”). Idag, den 2 oktober 2023, genomfördes Förvärvet. Den preliminära köpeskillingen för samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 uppgår till cirka 41,8 MSEK, varav cirka 25,3 MSEK erläggs kontant. Den återstående delen av köpeskillingen om 16,5 MSEK erläggs genom revers, vilken kvittas mot 55 000 nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet till en teckningskurs om 300 kronor per aktie (”Kvittningsemissionen”). Styrelsen för Tingsvalvet har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat om en riktad kvittningsemission om 55 000 aktier i Bolaget till Poplanäs Invest AB.

 

Genom förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 förvärvar Bolaget fastigheten Gnosjö Marås 1:26. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst med ett tioårigt triple net-hyresavtal. Direktavkastningen uppgår till 8,66 procent och fastighetsvärdet uppgår till 46,5 MSEK.

 

Den slutliga köpeskillingen, som ska fastställas senast 60 bankdagar från idag, den 2 oktober 2023, ska motsvara eget kapital i Fastighets AB Marås 1:26 (summa eget kapital plus 79,4 procent av obeskattade reserver och 100 procent av avsättningar för uppskjuten skatt hänförliga till temporära skillnader mellan fastighetens bokförda värden och skattemässiga värden) plus ett belopp motsvarande det överenskomna fastighetsvärdet om 46,5 MSEK minus fastighetens bokförda värden och eventuell uppskjuten skattefordran. Det ska inte göras något avdrag för uppskjuten skatt från köpeskillingen då överenskommet fastighetsvärde redan är satt med hänsyn taget till aktuellt skattemässigt restvärde på fastigheten. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

 

Skälet till kvittningsemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Tingsvalvet ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga en del av köpeskillingen i form av nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet.

 

Teckningskursen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 300 kronor per preferensaktie. Teckningskursen har fastställts utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Styrelsen för Tingsvalvet anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

 

Säljaren Poplanäs Invest AB har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

 

Kvittningsemissionen i samband med Förvärvet har fattats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023. Kvittningsemissionen kommer medföra att det totala antalet aktier i Tingsvalvet ökar med 55 000 aktier, från 13 640 000 aktier till 13 695 000 aktier, samt att det totala antalet röster i Tingsvalvet ökar med 5 500, från 7 160 000 röster till 7 165 500 röster. Aktiekapitalet ökar med 55 000 kronor, från 13 640 000 kronor till 13 695 000 kronor. Kvittningsemissionen innebär en utspädning om cirka 0,40 procent av antalet aktier och cirka 0,08 procent av antalet röster, baserat på antalet aktier och röster i Tingsvalvet efter Kvittningsemissionen.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

 

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD 

+46 70 618 24 61    + 46 70 618 24 60

hakan.karlsson@tingsvalvet.se   magnus.falt@tingsvalvet.se

 

 

Informationen lämnades, enligt kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande 2 oktober 2023 kl. 17.00 CEST.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

 

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) – Förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 har genomförts

Published

on

By

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 31 augusti 2023 att Tingsvalvet, genom dotterbolaget RetailFast Karlskoga AB, ingått avtal med Poplanäs Invest AB avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 (”Förvärvet”). Idag, den 2 oktober 2023, genomfördes Förvärvet. Den preliminära köpeskillingen för samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 uppgår till cirka 41,8 MSEK, varav cirka 25,3 MSEK erläggs kontant. Den återstående delen av köpeskillingen om 16,5 MSEK erläggs genom revers, vilken kvittas mot 55 000 nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet till en teckningskurs om 300 kronor per aktie (”Kvittningsemissionen”). Styrelsen för Tingsvalvet har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat om en riktad kvittningsemission om 55 000 aktier i Bolaget till Poplanäs Invest AB.

 

Genom förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 förvärvar Bolaget fastigheten Gnosjö Marås 1:26. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst med ett tioårigt triple net-hyresavtal. Direktavkastningen uppgår till 8,66 procent och fastighetsvärdet uppgår till 46,5 MSEK.

 

Den slutliga köpeskillingen, som ska fastställas senast 60 bankdagar från idag, den 2 oktober 2023, ska motsvara eget kapital i Fastighets AB Marås 1:26 (summa eget kapital plus 79,4 procent av obeskattade reserver och 100 procent av avsättningar för uppskjuten skatt hänförliga till temporära skillnader mellan fastighetens bokförda värden och skattemässiga värden) plus ett belopp motsvarande det överenskomna fastighetsvärdet om 46,5 MSEK minus fastighetens bokförda värden och eventuell uppskjuten skattefordran. Det ska inte göras något avdrag för uppskjuten skatt från köpeskillingen då överenskommet fastighetsvärde redan är satt med hänsyn taget till aktuellt skattemässigt restvärde på fastigheten. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

 

Skälet till kvittningsemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Tingsvalvet ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga en del av köpeskillingen i form av nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet.

 

Teckningskursen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 300 kronor per preferensaktie. Teckningskursen har fastställts utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Styrelsen för Tingsvalvet anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

 

Säljaren Poplanäs Invest AB har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

 

Kvittningsemissionen i samband med Förvärvet har fattats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023. Kvittningsemissionen kommer medföra att det totala antalet aktier i Tingsvalvet ökar med 55 000 aktier, från 13 640 000 aktier till 13 695 000 aktier, samt att det totala antalet röster i Tingsvalvet ökar med 5 500, från 7 160 000 röster till 7 165 500 röster. Aktiekapitalet ökar med 55 000 kronor, från 13 640 000 kronor till 13 695 000 kronor. Kvittningsemissionen innebär en utspädning om cirka 0,40 procent av antalet aktier och cirka 0,08 procent av antalet röster, baserat på antalet aktier och röster i Tingsvalvet efter Kvittningsemissionen.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

 

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD 

+46 70 618 24 61    + 46 70 618 24 60

hakan.karlsson@tingsvalvet.se   magnus.falt@tingsvalvet.se

 

 

Informationen lämnades, enligt kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande 2 oktober 2023 kl. 17.00 CEST.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

 

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lohilo Foods AB (Publ) har genomfört den riktade nyemission som tidigare kommunicerats

Published

on

By

I enlighet med det beslut som Lohilo Foods AB (”Lohilo” eller ”Bolaget”) kommunicerat genom pressmeddelande den 6 september 2023, och genom nyttjande av det emissionsbemyndigande som årsstämman beslutade om den 2 juni 2023 har 9 756 097 nya aktier emitterats mot kontant betalning från Voxson Carl-L Eriksson AB, Sebbot Invest AB samt 247 Group Ventures AB.

Den riktade emissionen fulltecknades, varigenom antalet aktier i Bolaget ökade med 9 756 097 till 32 085 996.

Utspädningen uppgick till 30,4% procent.

Lohilo Foods ABs aktiekapital ökade till 1 347 611,83 kronor.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats förväntas utfall i den pågående företrädesemissionen att offentliggöras kring den 4 oktober.

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB innehar FNCA Sweden AB uppdraget som Certified Adviser.”

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.