Connect with us

Marknadsnyheter

Insiderinformation: Fiskarskoncernen förvärvar Georg Jensen och utvidgar sin portfölj av lyxvarumärken

Published

on

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
14.9.2023 kl. 08.30

Insiderinformation: Fiskarskoncernen förvärvar Georg Jensen och utvidgar sin portfölj av lyxvarumärken

Fiskarskoncernen har träffat ett avtal med Investcorp om att förvärva Georg Jensen, det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket genom att förvärva 100% av aktierna i Georg Jensen Investment APS, för en köpeskilling om 151,5 miljoner euro på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value)[1]. Varumärket erbjuder ikoniska produkter i hem- och smyckeskategorier. Med 120 år av traditioner och ett starkt fokus på hantverk, kreativitet och design, passar Georg Jensen väl in i Fiskarskoncernens portfölj av lyxhemvarumärken och ökar lyxvarumärkenas andel av koncernens nettoomsättning från 25%[2] till mer än en tredjedel. Georg Jensens nettoomsättning år 2022 var 158,1 miljoner euro och EBIT var 14,9 miljoner euro[3].

Transaktionen erläggs kontant och finansieras med lån. Transaktionens enterprise value (EV) uppgår till 151,5 miljoner euro, motsvarande en EV/EBITDA[4] multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med kostnadssynergierna beaktade, netto av integrationskostnader.

Förvärvet stöder Fiskarskoncernens tillväxtstrategi genom att utöka bolagets portfölj av lyxhemvarumärken  som redan omfattar de ikoniska varumärkena Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Återförenandet av de uppskattade danska designvarumärkena Georg Jensen och Royal Copenhagen medför dessutom attraktiva möjligheter för kommersiell excellens. Georg Jensen har starka direktkanaler (DTC) och över 50 % av Georg Jensens försäljning härstammar från egen detaljhandel och e-handel. Beträffande marknader ser Fiskarskoncernen möjligheter att öka varumärkets närvaro särskilt i Kina. Kommersiell excellens, DTC och Kina utgör tre av fyra tillväxtfaktorer i Fiskarskoncernens tillväxtstrategi.

”Som ett ikoniskt varumärke med starka traditioner och fokus på banbrytande design, passar Georg Jensen synnerligen väl in i Fiskarskoncernens varumärkesfamilj, både strategiskt och kulturellt. Det är med glädje vi välkomnar Georg Jensen och dess anställda till Fiskarskoncernen.

Genom detta förvärv förstärker vi vår portfolio inom lyxhemprodukter. Vi på Fiskarskoncernen vill bygga holistiska livsstilsvarumärken som omger konsumenterna och Georg Jensen passar utmärkt in den beskrivningen. På basis av vår erfarenhet av att skapa relevans för konsumenterna och förstå konsumenternas önskemål, ser vi många möjligheter att ytterligare upphöja detta välrenommerade livsstilsvarumärke,” säger Fiskarskoncernens VD Nathalie Ahlström.  

Slutförande av transaktionen och inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023

Fiskarskoncernen förväntas konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, efter slutförande av transaktionen. Slutförande av transaktionen väntas ske i början av Q4, och förvärvet är föremål sedvanliga slutförandevillkor.

Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte den här offentliggjorda transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen först då transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

De viktigaste uppgifterna om transaktionen

Enterprise value, finansiering och finansiell påverkan
Transaktionen erläggs kontant och finansieras med lån. Transaktionens enterprise value (EV) uppgår till 151,5 miljoner euro, motsvarande en EV/EBITDA multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med kostnadssynergierna beaktade, netto av integrationskostnader.

Fiskarskoncernen kommer att finansiera transaktionen med lån och har slutit ett avtal om bryggfinansiering med Nordea Bank Abp and OP Corporate Bank plc. Bryggfinansieringen kommer att förfalla till betalning senast 18 månader efter att förvärvet har slutförts. Fiskarskoncernen ämnar konvertera faciliteten till långfristig finansiering.

Den 30 juni 2023 var Fiskarskoncernens nettoskuld 342,2 miljoner euro och Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 mån) relationstalet var 2,08. Fiskarskoncernens nettoskuld kommer att påverkas av förvärvet men de finansiella nyckeltalen förväntas därefter återgå mot målnivåerna. Fiskarskoncernens soliditet förväntas förbli stabil.

Baserat på preliminära förväntningar på förvärvsallokeringens inverkan, förväntas transaktionen ha en utspädande effekt på resultatet per aktie (EPS) under 2023 och 2024. Utan allokering av köpeskillingen och transaktionskostnader, förväntas transaktionen ha en positiv effekt på EPS från och med att transaktionen har slutförts. Dessutom förväntas transaktionen ha en positiv effekt på det fria kassaflödet från och med att transaktionen har slutförts. Fiskarskoncernen håller sina finansiella mål gällande organisk omsättningstillväxt, EBIT marginal, Cash Conversion och nettoskuld / EBITDA oförändrade.

Synergier
Transaktionen väntas medföra betydande kostnadssynergier i förhållande till, bland annat, stödfunktionerna och inköp. De årliga synergierna väntas uppgå till cirka 18 miljoner euro och största delen av dem väntas förverkligas före slutet av 2025.

Transaktions- och integrationskostnader
Uppskattade transaktionskostnader förväntas uppgå till cirka 5 miljoner euro och kommer att bokas som jämförelsestörande poster under Q4 2023. Kostnader relaterade till integration förväntas uppgår till 10 miljoner euro och kommer att bokas under åren 2024–2026.

Georg Jensen i korthet

Georg Jensen är ett danskt designvarumärke grundat år 1904 av en silversmed med samma namn. Bolaget erbjuder ikoniska och samtida produkter i hem- och smyckeskategorier, där vartdera kategori utgör ungefär hälften av Georg Jensens omsättning. Georg Jensen har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark och är närvarande i över 10 länder. Europa är Georg Jensens största marknad och står för 52 % av omsättningen år 2022, efterföljd av APAC som står för 41 % och Nordamerika som står för 6 % av omsättningen år 2022. Bolagets huvudsakliga försäljningskanaler är partihandel, detaljhandel och e-handel. År 2022 uppgick direktkanalerna (egen detaljhandel och e-handel) till över 50% av Georg Jensens omsättning.

Georg Jensen har två egna produktionsanläggningar; den ena i Köpenhamn, Danmark för silverprodukter och serveringsskålar och den andra i Chiang Mai, Thailand för smyckesprodukter. Bolaget kompletterar den egna produktionen med specialiserade tredjepartsleverantörer, till vilka tillverkningen av produkter i hem-segmentet har utlokaliserats.

År 2022 hade Georg Jensen 1 205 anställda (heltidsekvivalenter). Georg Jensens anställda kommer att bli Fiskarskoncernens anställda efter slutförande av transaktionen.

Georg Jensen delar en gemensam historia med Royal Copenhagen eftersom båda tidigare ägdes av Royal Scandinavia Group A/S.

Georg Jensens nyckeltal
Enligt Georg Jensens årsredovisningar och kvartalsrapporter enligt IFRS[5]

Senaste 12 månader (juni 2023) 1-6/2023 2022 2021
Omsättning, Mn euro 153,5 59,3 158,1 149,3
Bruttovinst, Mn euro 94,1 36,0 97,8 92,8
Bruttomarginal 61 % 61 % 62 % 62 %
EBITDA, Mn euro 26,9 3,7 30,6 31,1
EBITDA-marginal 18 % 6 % 19 % 21 %
EBIT, Mn euro 11,5 -4,1 14,9 14,6
EBIT-marginal 8 % -7 % 9 % 10 %
Nettoskuld, inkl. leasingskulder enligt IFRS 16, Mn euro 56,3 39,9 39,4
Nettoskuld, Mn euro 37,4 21,0 10,6
Antal anställda (FTEs) 1 205 1 097
Antal butiker 96 96 93

Rådgivare

Rothschild & Co. agerar som finansiell rådgivare till Fiskarskoncernen i samband med transaktionen.

Webbsändning för analytiker, investerare och media

Fiskarskoncernens VD Nathalie Ahlström och ekonomidirektör Jussi Siitonen kommer att presentera förvärvet idag den 14 september 2023 kl. 11.15 EEST under en direkt webbsändning.

Webbsändningen kommer att hållas på engelska och kan följas via: https://fiskars.videosync.fi/info

En inspelning av webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att göras tillgängliga på bolagets webbplats. Personuppgifter som samlas in under evenemanget kommer inte användas för något annat syfte.   

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström

Verkställande direktör

Bilder för media: https://fiskars.emmi.fi/l/7_CNvkzMRSvx
 

För ytterligare information:

Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Viktig information

Detta börsmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden om framtida händelser, inklusive uttalanden om Fiskarskoncernens strategi, verksamhetsplaner och fokusområden. Orden ”kan”, ”kommer ”, ”skulle”, ”kunde”, ”borde”, ”förväntar”, ”avser”, ”ämnar”, ”tror”, ”estimerar”, ”uppskattar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”eventuell”, ”fortsätter”, ”eftersträvar” eller liknande uttryck är, när de återfinns i detta dokument, avsedda att identifiera framåtriktade uttalanden. Frånvaro av dessa ord innebär emellertid inte att uttalandet inte är framåtriktat. Den framåtriktade informationen i detta börsmeddelande baserar sig på ledningens nuvarande förväntningar och prognoser och är behäftade med risker, osäkerheter och viktiga faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat kan komma att avvika väsentligt från det som uttryckligen eller underförstått angivits i framåtriktade uttalanden i detta börsmeddelande, inklusive samtliga hänvisningar till Fiskarskoncernens affärsverksamhet, strategi, mål, kostnadssynergier och förväntad tidplan samt konkurrens från andra bolag. Fiskarskoncernen uppmanar läsarna av detta börsmeddelande att inte förlita sig på något av de framåtriktade uttalandena eftersom dessa endast talar för det datum på vilket de är uttalade. Framåtriktade uttalanden i detta börsmeddelande avser endast Fiskars bedömning på detta datum och ska inte anses utgöra Fiskars bedömning vid någon senare tidpunkt.

Detta börsmeddelande innehåller också uppskattningar om de kostnadssynergier som förväntas uppstå som en följd av transaktionen och sammanslagningen av Fiskarskoncernen och Georg Jensens affärsverksamheter samt om de relaterade integrationskostnaderna. Uppskattningarna som Fiskarskoncernen har upprättat baserar sig på ett antal antaganden och omdömen. Antagandena som hänför sig till de uppskattade kostnadssynergierna och de relaterade integrationskostnaderna är till sin natur osäkra och föremål för många betydande affärsmässiga, ekonomiska och konkurrensmässiga risker och osäkerheter, som kan förorsaka att de eventuella verkliga kostnadssynergierna, om några, från transaktionen och sammanslagningen av affärsverksamheterna och de relaterade integrationskostnaderna skiljer sig väsentligt från uppskattningarna i detta börsmeddelande. Det kan vidare inte finnas någon säkerhet om att transaktionen kommer att verkställas på det sätt och inom den tidtabell som beskrivs i detta börsmeddelande eller att transaktionen kommer att verkställas överhuvudtaget.

[1] Enterprise value (EV) definieras i USD och är 165 miljoner USD. I detta meddelande det har konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0890 och är därför föremål för förändringar baserat på valutafluktuationer och säkringseffekter.

[2] Per utgången av 2022. Inkluderar nettoomsättningen för Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood varumärkena.

[3] Siffror konverterade från DKK till EUR baserat på genomsnittskurs 2022.

[4] EV/EBITDA utan påverkan av standarden IFRS 16 Leasingavtal.

[5] Siffror konverterade från DKK till EUR baserat på genomsnittskurs för varje rapporteringsperiod.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.