Connect with us

Marknadsnyheter

Invoicery Group – Delårsrapport januari-september 2023

Published

on

Sammanfattning perioden juli-september för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 382 MSEK jämfört med 391 MSEK motsvarande period 2022, en minskning med -2,3 procent.
 • EBITDA uppgick till 0,6 (5,8) MSEK motsvarande en marginal om 0,15 (1,49) procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (4,8) MSEK.
 • Rörelsemarginalen försämrades till -0,1 (1,2) procent. 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,3 (5,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,7 (4,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,024**(0,17) SEK.

Sammanfattning perioden januari-september för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 169 MSEK jämfört med 1 180 MSEK motsvarande period 2022, en minskning med -1,0 procent.
 • EBITDA uppgick till -4,5 (12,6) MSEK motsvarande en marginal om -0,38 (1,06) procent. Justerad EBITDA* uppgick till 4,4 (12,6) MSEK med en justerad marginal* om 0,37 (1,06) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,8 (9,4) MSEK. Det justerade rörelseresultatet* uppgick till 1,1 (9,4) MSEK.
 • Rörelsemarginal försämrades till -0,7 (0,8) procent. Den justerade rörelsemarginalen* minskade till 0,1 (0,8) procent.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,7 (11,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,1 (7,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,30**(0,33) SEK.
 • Balansomslutningen uppgick till 241 (237) MSEK.
 • Eget kapital uppgick till 41,2 (40,6) MSEK, motsvarande en soliditet på 17,1 (17,2) procent.
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 55,4 (57,7) MSEK.

*Jämförelsestörande poster under perioden uppgick till- 8,8 MSEK och avser kostnader relaterade till notering som börsbolag inklusive legala kostnader varav 7,7 MSEK är en listningskostnad och är en redovisningsmässig effekt av det omvända förvärvet och inte en avgift till börsplatsen hos Spotlight Stock Market. Kostnaden är av ej återkommande natur och har ingen påverkan på koncernens kassaflöde.

**Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier av Invoicery Group AB vid rapportperiodens utgång.

”I en utmanande omvärld fortsatte Invoicery Group uppvisa en stabil utveckling, trots en något minskad omsättning under tredje kvartalet var nedgången begränsad där den totala omsättningen minskade med 2,3 procent till 382 (391) MSEK. För årets första nio månader var den totala omsättningen 1 169 (1 180) MSEK, vilket motsvarar en nedgång om -1,0% ”

” Vi befinner oss fortfarande i ett svårbedömt läge på de marknader där Invoicery Group är verksamma. I den miljön uppvisar vi ändå motståndskraft och växer samtidigt, om än från låga nivåer, på marknaderna utanför Sverige. På lite längre sikt, när situationen stabiliserats, är jag övertygad om att uppdragsbaserat arbete genom egenanställningsformen, som innebär både trygghet och flexibilitet för arbetstagaren, återupptar den goda tillväxten även i Sverige. Utöver att kontinuerligt arbeta på vårt erbjudande arbetar vi även med att få ner de externa kostnaderna som ökat tydligt under året, inte minst som en konsekvens av noteringen på Spotlight Stock Market. Vi räknar med att minskning av konsultkostnader kommer att bli synliga redan nu i fjärde kvartalet.”

Stephen Schad, VD Invoicery Group

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Inga väsentliga händelser har ägt rum under det tredje kvartalet.

Stephen Schad, vd, stephen.schad@frilansfinans.se

Om Invoicery Group

Invoicery Group erbjuder tjänster inom egenanställning (B2C) och Workforce Management (B2B). Invoicery Group är verksamma inom egenanställning under varumärkena Frilans Finans i Sverige och Norge och Invoicery i Finland, Danmark och Frankrike. Workforce Management bedrivs under varumärket Invoicery Business. Egenanställning är det dominerande av de två affärsområdena och utgör cirka 87 procent av koncernens verksamhet för perioden januari – september 2023.

Med egenanställning avses arbetstagare som äger rätten att förhandla med uppdragsgivare för egenanställningsföretagets (arbetsgivarens) räkning om uppdrag som arbetstagaren själv anlitas för att utföra i de fall egenanställningsföretaget (arbetsgivaren) väljer att godkänna uppdraget. Vid sidan av egenanställningen erbjuder Invoicery Int företagskunder att anställa sin intermittenta personal hos Invoicery Groups dotterbolag (Workforce Management)

I april förvärvade moderbolaget Invoicery Group AB (tidigare SPACtvå) Invoicery Int genom ett omvänt förvärv vilket tidigare har rapporterats i delårsrapporten Q2. Med anledning av detta redovisas jämförelsetal i denna rapport för det juridiska dotterbolaget Invoicery Int AB som redovisningsmässigt sett utgör förvärvare i enlighet med principen om omvänt förvärv.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.