Connect with us

Marknadsnyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Published

on

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2023
 

 • Totala intäkter ökade med 4,7 % till 313 123 (299 107) TSEK
 • Den organiska tillväxten blev 2,9 % (10,2 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,6 % (31,2 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 30 677 (30 231) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 24 706 (21 583) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,03 (1,80) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,03 (1,78) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 706 (13 138) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 153 079 (127 184) TSEK
 • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 0,4 (0,9)
 • Reservering för det långsiktiga incitamentsprogrammet uppgick till -2 210 (-2 170) TSEK
   

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

VD kommenterar

Totala intäkter för första kvartalet uppgick till 313 123 TSEK, motsvarande en tillväxt på 4,7 %. Rörelseresultatet, liksom justerad EBITA, uppgick till 30 677 TSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 9,8 %. Kvartalets resultat påverkades av kostnadsreserveringar för det långsiktiga incitamentsprogrammet uppgående till 2 210 (2 170) TSEK, vilket påverkade kvartalets rörelseresultat negativt med 0,7 procentenheter.

Express Air-segmentet redovisade en omsättning på 164,7 MSEK, motsvarande en tillväxt på 6,4 % och med en bruttomarginal på 38,2 (40,5) %.
Största tillväxtfaktorn var Europa (Nederländerna och Belgien), tack vare ökande aktivitetsnivåer för större kunder inom både systematiserade och ad hoc-tjänster.
Segmentets bruttomarginal minskade på grund av ökade intäkter från stora europeiska kunder med lägre genomsnittliga marginaler.
Tillgänglig flygkapacitet var fortsatt en utmaning på grund av den fortsatta ekonomiska pressen på många flygbolag, något som också bidrog till SAS pågående Chapter 11-process. Denna situation resulterade i en högre volatilitet i form av nät- och kapacitetsförändringar, vilket fortsatte att ha en viss negativ inverkan på specifika kundflöden, särskilt på den svenska marknaden.

Segmentet Express Road redovisade en omsättning på 141,3 MSEK, motsvarande en tillväxt på 3,2 % och en bruttomarginal på 20,3 (19,6) %.
Tillväxten drevs främst av större svenska B2B- och B2C-kunder med efterfrågan på både systematiska och ad hoc-tjänster. Även Finland visade tillväxt tack vare försenad bagage-distribution. Tillväxten för segmentet påverkades ytterligare positivt av införandet av ”Fuel &; Sustainability surcharge” från april 2022, vilket infördes för att neutralisera kostnadsökningar. Danmark Road hade en negativ tillväxt på 3 MSEK på grund av vissa förlorade kunder. En förbättringsplan finns därför på plats för att förbättra både intäkter och marginaler för den danska vägverksamheten.
Express Road-segmentets bruttomarginal förbättrades något tack vare en bra kundmix samt prishöjningar.

Omsättningstillväxten fortsatte för båda segmenten under kvartalet, även om vårt Express Road-segment hade en mer blygsam tillväxt främst på grund av ökad konkurrens samt kundförluster i Danmark.
Konkurrensen inom vårt Express Air-segment var fortsatt stabil, även om ad hoc-verksamheten påverkades något av den volatila kapacitetsutvecklingen.

Jetpaks ESG-strategi bygger på vårt långsiktiga engagemang för miljöansvar samt engagemang för våra kunder, anställda och övriga intressenter. Vi har lanserat vår ESG-strategi för att ytterligare integrera hållbarhet i alla våra affärsprocesser.

Hållbarhetsarbetet inom ramen för FN:s Global Compact-program har under denna period fokuserat på fortsatt optimering av försörjningskedjan baserat på ökat kapacitetsutnyttjande samt CO2-reducerande aktiviteter inklusive förbrukning av HVO-bränsle och projekt för att öka användningen av elfordon i tätbefolkade områden.
Vidare har den miljövänliga körutbildningen för förare fortsatt under kvartalet.

Vår ESG-strategi bygger på transformativa mål som driver våra prioriteringar, beslut och åtgärder. Det är vår avsikt att årligen rapportera våra utvalda mål inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Jetpak samarbetar med ett antal aktörer inom drönarindustrin – med syfte att delta i utvecklingen av branschstandarden för drönarlogistikdistribution och därmed skapa en position när väl drönarlogistik kommer att bli ett standardalternativ för leverans inom vissa marknadssegment. Pilotprojekt pågår för närvarande i Sverige där Jetpak deltar, och vi är väl förberedda för att integrera drönarleveranser i våra supply chain-lösningar, så snart som de är operativt och kommersiellt gångbara.

Förvärv har fortsatt att vara en viktig del av vår tillväxtstrategi och under kvartalet har vi ökat vår nordiska och europeiska förvärvspipeline och fört ingående diskussioner med bolag.
Dessa diskussioner har nu resulterat i vårt senaste förvärv av den Malmöbaserade budfirman Budakuten som förra året hade en omsättning på 25,6 MSEK och ett rörelseresultat på 3,8 MSEK. Budakuten har positionerat sig som en stark aktör inom expresslogistik i södra Sverige och kommer att ge ett värdefullt bidrag till Jetpaks tillväxtstrategi.
Det initiala förvärvsbeloppet uppgick till 10 MSEK, med en tilläggsköpeskilling om max 15 MSEK, beroende på uppnådda resultat under åren 2023 – 2025. Förvärvet betalades kontant.
Vi kommer under kommande kvartal intensifiera arbetet med att söka intressanta M&A-kandidater, då värderingarna börjar blir alltmer attraktiva, drivet av rådande marknads-förutsättningar och ökande räntenivåer.

Under detta kvartal har vi upplevt en ökad intäktsvolatilitet, i kombination med periodisk omsättningsminskning för vissa större konton. De senaste delårsrapporterna från stora multinationella logistikföretag understryker vår oro, då dessa rapporter ofta pekat på betydligt minskande volymer och lönsamhet inom både flyg- och vägsegmenten. Nordisk och europeisk BNP-tillväxt förväntas under kommande kvartal vidare vara fortsatt blygsam, vilket potentiellt kan leda till ökad prispress och uppskjutna affärskontrakt.

Baserat på nuvarande osäkra marknadsförhållanden förväntar vi oss därför konservativt en nolltillväxt alternativt en något negativ organisk tillväxt under kommande kvartal.

Vi fortsätter därför att noggrant följa utvecklingen och vi kommer att söka minimera möjliga negativa effekter genom att ytterligare öka våra strategiska initiativ:

 • Realisera M&A-möjligheter för att stärka vår marknadsposition och vårt produkterbjudande samt erhålla operativa och kommersiella fördelar.
 • Lansera nya tjänster för att säkerställa organisk tillväxt, stärka vårt erbjudande och våra marginaler.
 • Optimera kostnadseffektiviteten genom förbättrade och automatiserade teknikdrivna lösningar samt genom ett förbättrat kapacitetsutnyttjande.

Trots dessa störningar och utmanande marknadsförhållanden bibehåller vi våra långsiktiga mål avseende organisk tillväxt och kontinuerligt förbättrat EBITA.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

Telefonkonferens
 

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschefen Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige:     020-089 63 88
Norge:  +47 2 156 3319                           
Danmark:  +45 3272 9274 
Tyskland:  +49 (0) 69 6677 75757     
Frankrike: +33 (0) 1 7099 4742
Belgien:  +32 (0) 2 792 0435                    
USA:  +1 786 496 5601
England:  +44 (0) 33 0551 0202 

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 27 43 124 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.

Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

 

Rapporten i sin helhet finns bilagd här nedan, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Håkan Mattisson, finanschef
telefon: +46 (0)8 5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.

Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.