Connect with us

Marknadsnyheter

JS Security publicerar bokslutskommuniké 2023

Published

on

Sammanfattning fjärde kvartalet (Q4) 2023

  • Totala intäkterna ökade med cirka 91 procent till 2,1 MSEK (1,1)
  • Justerad EBITDA förbättrades med cirka 70 procent till -0,3 MSEK (-1,0)
  • Rörelseresultatet minskade under till -1,1 MSEK (-1,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,14 SEK)

Sammanfattning helår 2023

  • Totala intäkterna ökade med cirka 18 procent till 7,2 MSEK (6,1)
  • Justerad EBITDA förbättrades med cirka 56 procent till -2,4 MSEK (-5,5)
  • Rörelseresultatet minskade med cirka 27 procent till -5,3 MSEK (-7,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,62 SEK)

Vd har ordet

Kära aktieägare, 

Under 2023 har JS Security präglats av en konstant strävan mot innovation och tillväxt fortsatt att utvecklas i rätt riktning. Under detta år har vi inte bara fortsatt att leverera, utan även arbetat aktivt för att bygga en stabil finansiell grund som koncernen kan vila sig emot. Jag ser att vi gjort framsteg och vi har uppnått mycket, men vi har fortsatt mer att göra och ser med tillförsikt fram emot vad framtiden har att erbjuda. 

Under början av året säkrade vi flera betydande order, vilket understryker efterfrågan på våra lösningar inom säker dokumenthantering. Det återkommande förtroendet från en av våra nyckelkunder är ett tydligt erkännande av vår expertis inom informationssäkerhet och dokumenthantering, och det stärker vår ställning som en pålitlig och ansvarsfull partner. 

Vi har under året aktivt genomfört initiativ för att optimera vår kostnadsstruktur och minska kostnadsmassan, vilket har visat sig gett resultat jämfört med föregående år. Därtill har vi genomfört betydande förändringar inom bolagsstyrning och ledningssammansättning. Mitt tillträde som VD är en del av dessa förändringar, vilket jag ser som avgörande för att säkerställa att JS Security förblir på rätt spår och fortsätter att driva innovation och hållbar tillväxt inom våra verksamhetsområden. 

Vår produktportfölj har fortsatt att utvecklas för att möta de skiftande kraven på marknaden. Genom att investera i forskning och utveckling strävar vi alltid efter att ligga i framkant av branschens utveckling. Vårt fokus på decentraliserade lösningar och användningen av blockchain-teknologi är central i vår strävan att erbjuda våra kunder ännu säkrare och effektiva alternativ för att skydda deras data. Vårt partnerskap med Oracle kompletterar vårt erbjudande genom att ge oss möjlighet att leverera omfattande och skräddarsydda dokumenthanteringslösningar. 

Vi kan inte förbise det omvärldsläge som präglas av en eskalerande hotbild inom cybersäkerhet. Med den ökade digitaliseringen av samhället och affärsverksamheter, samt genom påverkanskampanjer från fientliga stater, har vi sett en dramatisk ökning i cyberkriminaliteten, dataintrång och attacker, vilket är en utmaning för företag och organisationer världen över. Denna utveckling kräver inte bara en reaktiv, utan även en proaktiv och strategisk ansats för att säkerställa skyddet av känslig data och infrastrukturer. 

Jag anser oss vara väl positionerade för att dra nytta av den ökade efterfrågan på robusta och innovativa lösningar för informationssäkerhet och dokumenthantering. Vår breda erfarenhet ger oss en fördel i att möta dessa utmaningar. 

Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min tacksamhet till alla på JS Security för ert arbete och engagemang under det gångna året. Det är er professionalism som driver oss framåt och som gör det möjligt för oss att nå våra mål. 

Nu blickar vi framåt mot år 2024 och gör detta till ett år att lägga till historieböckerna.

Stockholm 22 februari 2024 

Mårten Bergsten 
Verkställande direktör 

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecgroup.com

Om JS Security

JS Security är en svensk företagsgrupp som grundades år 2019. Vi är experter inom avancerad informationssäkerhet och dokumenthantering för företag och organisationer inom Web3-sfären. Vår målsättning är att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till våra partners och kunder, både nationellt och internationellt. Med kontor i Stockholm strävar vi efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter våra kunders unika behov. Koncernen är noterad på Spotlight Stock Market under tickern ”JSSEC”.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.