K-Fast Holding AB (publ): Delårsrapport januari–september 2021

| 12 november, 2021 | 0 kommentarer

Nyckeltal för perioden 1 januari30 september 2021

  Nyckeltal     2021 
 jul–sep 
    2020 
 jul–sep 
   2021 
 jan–sep 
    2020 
 jan–sep 
   2020 
 jan–dec 
  Hyresintäkter, mkr  68,2   51,0   190,7   147,7  203,9 
  Förvaltningsresultat, mkr  29,8   21,2  74,4   56,2   75,3 
  Periodens totalresultat, mkr  313,0   99,9  685,6   303,5  473,1 
  Förvaltningsfastigheter, mkr 8 765,6   6 128,1   8 765,6   6 128,3   6 853,5 
  Långsiktigt substansvärde (NAV), mkr 4 561,8  3 444,8   4 561,5   3 444,8   3 661,2 
  Antal lägenheter i förvaltning 2 448   2 043  2 448   2 043  2 237 
  Antal byggstartade lägenheter 79  100  535  719  912 
  Antal lägenheter i pågående byggnation  1 634   1 284   1 634   1 284   1 311 
  Antal lägenheter under projektutveckling  5 723   3 356   5 723   3 356  3 880 
  Räntetäckningsgrad, ggr  2,9  2,7   2,8   2,6   2,6 
  Soliditet, %  36,7%   42,5%   36,7%   42,5%   41,9% 
  Belåningsgrad, %  55,1%   42,2%   55,1%   55,1%   46,7% 
  Förvaltningsresultat, kr per aktie*  0,14   0,10   0,35  0,27   0,36 
  Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie, % 36,0%   -7,3%  25,9%  -7,0%  6,3% 
  Långsiktigt substansvärde (NAV), kr per aktie*  21,19   16,00  21,19   16,00   17,00 
  Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie, %  8,9%   15,4%  24,6%   28,1%   36,1% 
  Resultat, kr per aktie* 1,45   0,48  3,17   1,48    2,29 
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, miljoner* 215,3  215,3   215,3   215,3  215,3 
  Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden, miljoner* 215,3  207,9   215,3  204,9   207,5 

*Justerat för split 6:1 genomförd den 7 juni 2021.

VD har ordet

Vi befinner oss i en händelserik tid och tredje kvartalet 2021 var inget undantag. Stora transaktioner, samarbeten, spännande projekt, eventuell cementbrist och namnbyte. För K-Fastigheter betyder detta möjligheter och jag är stolt över att vi ständigt flyttar fram vår position och kan hantera oväntade situationer och även vända negativa situationer.

Låt mig börja med cementtillgången. Hanteringen av den svenska tillverkaren Cementas miljötillstånd har resulterat i ett läge som är skadligt för hela vår bransch, med osäkerhet och prisökningar som måste hanteras på kort och lång sikt. För vårt dotterbolag, som nyligen bytte namn till K-Prefab, är tillgången till cement nyckeln till produktionen av ett hållbart sortiment av betongstommar och andra prefabricerade betongprodukter. Cementa har varit huvudleverantör i många år och nyligen kunde vi komplettera med ytterligare leverantörer som säkrar att K-Prefab kan leverera till alla sina kunder, inklusive K-Fastigheter, under 2022 oaktat utfall i Slite. Rätt cement är en del i vårt erbjudande av klimatpositiva betongstommar, men vi har också höga krav på andra insatsvaror, exempelvis använder vi enbart återvunnet stål i armeringsjärn.

Jag brukar lyfta fram hur vi skapar värden och vill gärna påminna om detta. Det samlade anskaffningsvärdet för egna nu pågående produktioner uppgår till ca 70 procent av marknadsvärdet vid färdigställande baserat på våra marknadsvärderingar per tredje kvartalets utgång, mot ca 72 procent motsvarande period föregående år. Ökad effektivitet bidrar till att möta de kostnadsökningar på råvaror och insatsvaror som vi noterat under perioden. Detta är ett nyckeltal som vi internt betecknar ”PTV” (produktion till värde) och innebär att vi har hela 29,5 procents marginal vid nybyggnation. Denna marginal redovisar vi som orealiserade värdeförändringar, vilka vi successivt avräknar i förhållande till projektens färdigställandegrad. Detta tal ska tolkas som vår bruttomarginal i projektutveckling och byggnation då den är direkt hänförlig till kostnadseffektiviteten i våra egna projekt. Inte att förväxla med orealiserade värdeförändringar i beståndet av färdigställda förvaltningsfastigheter även om det redovisningstekniskt landar på samma rad.

K-Fastigheters tre koncepthus är förutsättningen för att vi ska bli en av Nordens största aktörer på hyresmarknaden. Sedan bolagets start har vi haft fokus på kostnadseffektivitet och koncepttänk, något som vi har nytta av varje dag i förhandlingar och genomförande av byggprojekt. Med K-Prefab som en del i koncernen har vi fått än större möjligheter att engagera oss i hela byggkedjan. Att K-Fastigheter har en stark produktions- och logistikprocess har också uppmärksammats av byggbranschen, vi var en av tre finalister när byggsektorn i oktober utsåg Årets Leanbyggare 2021. Vi gratulerar vinnaren, JM Logistik, och ser detta som inspiration att bli ännu lite bättre.

Även under ett kvartal med semester i kalendern var takten hög. Vi tecknade avtal om köp av fastigheter i Kristianstad, Hässleholm, Värmdö och Nyköping och byggstartade ytterligare 79 lägenheter, vilket resulterat i byggstart om totalt 535 nya lägenheter under 2021.

Tillsammans med de lägenheter vi planerar att byggstarta under årets tre sista månader kommer vi att nå 1 000 byggstarter under ett verksamhetsår. Vi har en god framförhållning i projektbanken och ligger bra i fas internt men upplever att tillståndsprocesser förknippade med bygglov i vissa fall kan ta något längre tid. Skulle nödvändiga beslut dröja kan detta betyda en förskjutning i kommande kvartal. Något som för oss får obetydlig effekt och vi har alla resurser på plats för att till 2023 nå vårt operativa mål om att på årlig basis byggstarta 1 300 lägenheter. Vid periodens utgång uppgick den samlade bygg- och projektportföljen till 7 357 lägenheter, vilket är en ökning med 59 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi ser att vår affärsmodell med projektutveckling, byggnation och förvaltning i egen regi och med investering i och utveckling av våra byggrätter är den överlägset bästa metoden att skapa värden och starka kassaflöden över tid. Under årets första nio månader har detta genererat orealiserade värdeförändringar om totalt 752,0 mkr, nästan en fördubbling jämfört med samma period föregående år. Därtill ökade förvaltningsresultat med 18,2 mkr.

Koncernens resultat för perioden uppgick till 682,6 mkr, vilket är en ökning om 125 procent jämfört motsvarande period föregående år. Vårt substansvärde per aktie ökade med 25 procent under årets första nio månader. Under samma period ökade våra hyresintäkter med 29 procent och förvaltningsresultatet med 32 procent jämfört motsvarande period föregående år. Vakansgraden förbättrades under tredje kvartalet och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 97 procent vid kvartalets utgång. För oss är det viktigaste att våra hyresgäster trivs hos oss, och nu kan vi även glädjas över att våra hus uppskattas av de som bor runtomkring. Årets stadsbyggnadspris från Hässleholms kommun har tilldelats vårt koncepthus på T4-området!

Vi stärker kontinuerligt K-Fastigheter genom att anställa fler duktiga medarbetare. Sedan förra kvartalet har vi välkomnat 19 ytterligare kollegor och vi söker fler som vill vara med och skapa historia i ett av Sveriges mest innovativa bolag. Under kvartalet fick vi två nya kollegor i ledningsgruppen, Leif Astikainen och Martin Johannesson. Leif är ansvarig för K-Fastigheters HR-funktion samt vice VD och HR-chef i dotterbolaget K-Prefab AB och Martin är chef för affärsområde Förvaltning. För att säkerställa K-Fastigheters fokus på den långsiktiga försörjningen av byggrätter har ledningsgruppen från november utökats med Magnus Persson, affärsutvecklingschef.

Den grundläggande ambitionen att skapa värden för aktieägarna är gemensam för alla i K-Fast-koncernen. Vi har en stark balansräkning och ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter. Detta, tillsammans med mina duktiga kollegor, gör att jag redan nu är trygg med att vi får ett bra slut på 2021 och en stark start på 2022.

Jacob Karlsson, november 2021

Komplett delårsrapport för januari-september 2021 bifogas och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, under rubriken Finansiella rapporter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD, e-post: [email protected], telefon: 0738 219 626
Martin Larsson, vVD/Finanschef, e-post: [email protected], telefon: 0703 533 160
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: [email protected], telefon: 0708 730 900

Denna information är sådan information som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CET den 12 november 2021.

K-Fastigheters VD och koncernchef, Jacob Karlsson samt CFO, Martin Larsson, kommenterar koncernens delårsrapport den 12 november 2021 kl 08.30. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på k-fastigheter.com/for-investerare/presentation. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till [email protected], svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats, www.k-fastigheter.com.

Denna information är sådan som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-12 08:00 CET.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *