Connect with us

Marknadsnyheter

K-Fastigheter avser genomföra en riktad nyemission av konvertibler

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

K-Fast Holding AB (publ) (”K-Fastigheter” eller ”Bolaget”) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av konvertibla skuldebrev (”Konvertiblerna”) till ett förväntat sammanlagt belopp om 300 MSEK genom ett öppet anbudsförfarande riktat till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär (den ”Riktade Emissionen”). Konvertiblerna kan under vissa villkor konverteras till nya B-aktier i K-Fastigheter. Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank och Pareto Securities som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”) i samband med den Riktade Emissionen.

K-Fastigheters utredning av förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen är ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt. Bolaget utreder kontinuerligt alternativ som möjliggör att K-Fastigheter kan bibehålla en god expansionstakt samt utnyttja attraktiva möjligheter som uppkommer att förvärva ändamålsenliga byggrätter för K-Fastigheters bostadsbyggnation. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen är avsedd att användas till refinansiering av befintliga skulder samt öka det finansiella handlingsutrymmet för byggstarter och byggrättsförvärv.

Den initiala konverteringskursen för Konvertiblerna kommer att fastställas genom ett öppet anbudsförfarande (s.k. bookbuildingförfarande) och förväntas fastställas till lägst 24,75 kronor, vilket motsvarar en premie om cirka 35 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 15 september 2023 för Bolagets B-aktier. Bookbuildingförfarandet kommer genomföras av Joint Bookrunners och inledas klockan 09.00 CET idag den 18 september 2023 och beräknas slutföras under tisdagen den 19 september 2023. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuildingförfarandet fastställs av Bolaget och Bolaget kan när som helst förkorta, förlänga eller avbryta samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen samt de slutliga villkoren och likviddag för Konvertiblerna genom ett pressmeddelande efter att bookbuildingförfarandet har avslutats.

Konvertiblernas konverteringskurs kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor för konvertibler. Konvertiblerna förväntas löpa med en fast årlig räntekupong om 6,00 procent med kvartalsvis utbetalning i efterskott. Konvertiblerna kommer ha ett nominellt belopp om 1 250 000 kronor. Vid utnyttjande av konverteringsrätten har Bolaget möjlighet att kontantavräkna värdet av konverteringsrätten som alternativ till utgivande av nya B-aktier i Bolaget. Konvertiblerna kommer ha en löptid om 3,5 år med förfall i mars 2027. Bolaget har för avsikt att ansöka om upptagande till handel för Konvertiblerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar. 

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genomföra en konvertibelemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen gör bedömningen att det föreligger begränsade möjligheter bland K-Fastigheters ägare att investera i konvertibler vilket skulle ha en negativ påverkan på intresset bland K-Fastigheters befintliga ägare att teckna Konvertiblerna i en företrädesemission och härigenom försvåra möjligheterna att emissionen fulltecknas. Bolaget har därför gjort bedömningen att det ligger i Bolagets aktieägares intresse och är det mest fördelaktiga alternativet för K-Fastigheter att rikta emissionen av Konvertiblerna till investerare för vilka konvertibler särskilt lämpar sig att investera i. Mot denna bakgrund anser Bolagets styrelse att skälen för att genomföra konvertibelemissionen som en riktad nyemission överväger huvudregeln att kontanta nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att villkoren för Konvertiblerna avses fastställas genom ett bookbuildingförfarande är det styrelsens bedömning att marknadsmässighet kommer att säkerställas.

Beslutet att emittera Konvertiblerna kommer att vara villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma i Bolaget. Kallelse till sådan bolagsstämma kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande. Bolagets största ägare, Jacob Karlsson och Erik Selin genom bolag, som tillsamman innehar cirka 70 procent av aktierna och cirka 79 procent av rösterna har förbundit sig att rösta för sådant godkännande på denna bolagsstämma. 

Carnegie Investment Bank och Pareto Securities är Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls är legal rådgivare till Bolaget och Roschier är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD,
e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738-219 626

Martin Larsson vVD/Finanschef
e-post: martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon 0703-533 160

Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 0708-730 900

 

Detta pressmeddelande avser offentliggörandet av information som kvalificerade, eller kan ha kvalificerats, som insiderinformation enligt artikel 7(1) i förordning (EU) 596/2014 (”EU:s Marknadsmissbruksförordning”). Informationen lämnades för offentliggörande, genom de kontaktpersoner som anges ovan, den 18 september 2023, kl. 06:50 CET.

Framåtblickande uttalanden
DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN. DESSA UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM KAN LEDA TILL ATT DE FAKTISKA RESULTATEN AVVIKER VÄSENTLIGT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HURUVIDA EMITTENTEN KOMMER ATT ERBJUDA KONVERTIBLERNA, DE FÖRVÄNTADE VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET, HURUVIDA EMITTENTEN KOMMER ATT KUNNA GENOMFÖRA ERBJUDANDET, DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET, UPPFYLLANDET AV SEDVANLIGA STÄNGNINGSVILLKOR MED AVSEENDE PÅ ERBJUDANDET AV KONVERTIBLERNA, RÅDANDE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN, DEN FÖRVÄNTADE ANVÄNDNINGEN AV NETTOINTÄKTERNA FRÅN ERBJUDANDET AV KONVERTIBLERNA  OCH EFFEKTEN AV ALLMÄNNA EKONOMISKA, INDUSTRIELLA ELLER POLITISKA FÖRHÅLLANDEN. FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN KAN IDENTIFIERAS GENOM ANVÄNDANDET AV ORD SOM ”KAN”, ”KOMMER”, ”FÖRVÄNTAR”, ”AVSER” OCH LIKNANDE UTTRYCK. DESSA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN FRÅN EMITTENTENS LEDNING SOM, ÄVEN OM DE ANSES VARA RIMLIGA, ÄR FÖRENADE MED OSÄKERHETSFAKTORER OCH FÖREMÅL FÖR ETT ANTAL RISKER. DE FAKTISKA RESULTATEN KAN KOMMA ATT AVVIKA VÄSENTLIGT FRÅN DE FÖRUTSEDDA ELLER FÖRVÄNTADE RESULTATEN SOM ANGES I EMITTENTENS FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN. PRESUMTIVA INVESTERARE BÖR INTE FÄSTA OTILLBÖRLIG VIKT VID DESSA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN, SOM ENDAST GÄLLER FÖR DATUMET HÄRAV. ALLA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN ÄR I SIN HELHET FÖRBEHÅLLNA DETTA VARNANDE MEDDELANDE, OCH EMITTENTEN ÅTAR SIG INGEN SKYLDIGHET ATT REVIDERA ELLER UPPDATERA DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR ATT ÅTERSPEGLA HÄNDELSER ELLER OMSTÄNDIGHETER SOM INTRÄFFAT EFTER DATUMET FÖR DETTA PRESSMEDDELANDE, UTOM NÄR DET KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Viktig information
INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV EMITTENTEN OCH JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE NÄRSTÅENDE SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV KONVERTIBLERNA ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER ERBJUDANDET ELLER PUBLICERAT MATERIAL ANGÅENDE KONVERTIBLERNA I NÅGON JURISDIKTION DÄR NÅGON ÅTGÄRD KRÄVS FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖRBINDER SIG GENTEMOT EMITTENTEN OCH JOINT BOOKRUNNERS ATT INFORMERA SIG OM, OCH ATT IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, DESS TERRITORIER ELLER PROVINSER (TILLSAMMANS ”USA”), AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER ELLER EN UPPMANING OM NÅGOT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER. DET ÄR INTE HELLER NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT SECURITIES ACT ELLER HOS NÅGON ANNAN REGULATORISK MYNDIGHET FÖR VÄRDEPAPPER I NÅGON STAT ELLER JURISDIKTION I USA OCH INGA AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I EMITTENTEN FÅR ERBJUDAS, SÄLJAS, PANTSÄTTAS, UPPTAS, UTNYTTJAS, ÅTERFÖRSÄLJAS, AVSTÅS FRÅN, ÖVERLÅTAS ELLER LEVERERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, UTOM I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV, REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR I NÅGON DELSTAT ELLER ANNAN JURISDIKTION I USA. VÄRDEPAPPRENA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE GODKÄNTS UNDERKÄNTS ELLER REKOMMENDERATS AV AMERIKANSKA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, NÅGON DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET USA ELLER ANNAN MYNDIGHET I USA. INTE HELLER HAR NÅGON SÅDAN MYNDIGHET BEDÖMT ELLER UTTALAT SIG OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS HÄRI. INGET ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN LÄMNAS I USA.

DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ETT EVENTUELLT ERBJUDANDE ÄR ENDAST ADRESSERAT OCH RIKTAT TILL   PERSONER SOM ÄR ”KVALIFICERADE INVESTERARE” I DEN MENING SOM AVSES I PROSPEKTFÖRORDNINGEN (”KVALIFICERADE INVESTERARE”) I STORBRITANNIEN OCH MEDLEMSSTATER I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (”EES”). MED UTTRYCKET “PROSPEKTFÖRORDNINGEN” AVSES FÖRORDNING (EU) 2017/1129 OCH FÖRORDNING (EU) 2017/1129 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (”EUWA”).

ENDAST I SYFTE ATT UPPFYLLA de PRODUKTSTYRNINGskrav SOM ÅTERFINNS I: (A) europaparlamentets och rådets DIREKTIV 2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, I DESS VID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE (”MIFID II”); (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593 sOM KOMPLETTERar MIFID II; (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER I EES; (D) FÖRORDNING (EU) NR 600/2014 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA (”UK MIFIR”); OCH (E) FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (TILLSAMMANS, ”PRODUKTSTYRNINGSKRAV”), SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ALLT ANSVAR, SÅVÄL UTOMOBLIGATORISKT, INOMOBLIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR, SOM NÅGON ”TILLVERKARE” (I DEN MENING SOM AVSES enligt PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN) ANNARS KAN HA MED ANKNYTNING DÄRTILL, HAR KONVERTIBLERNA VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKT­GODKÄNNANDE­PROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT: (I) KONVERTIBLERNAS MÅLMARKNAD (A) I EES ENDAST UTGÖR GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFESSIONELLA KUNDER SÅSOM DE DEFINIERAS I MIFID II OCH (B) I STORBRITANNIEN GODTAGBARA MOTPARTER (SÅSOM DE DEFINIERAS I FCA HANDBOOK CONDUCT OF BUSINESS SOURCEBOOK) OCH PROFESSIONELLA KUNDER (SÅSOM DE DEFINIERAS I UK MIFIR); OCH (II) ALLA KANALER FÖR DISTRIBUTION AV KONVERTIBLERNA TILL GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFFESIONELLA KUNDER ÄR LÄMPLIGA. ENVAR SOM sedermera ERBJUDER, SÄLJER ELLER REKOMMENDERAR KONVERTIBLERNA (”DISTRIBUTÖR”) BÖR BEAKTA TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING; EMELLERTID ÄR EN DISTRIBUTÖR SOM LYDER UNDER MIFID II ELLER FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA EN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE KONVERTIBLERNA (GENOM ATT ANTINGEN ANTA ELLER FÖRFINA PRODUCENTERNAS MÅLMARKNADSBEDÖMNING) OCH BESTÄMMA LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.

MÅLMARKNADSBEDÖMNINGen PÅVERKAR INTE EVENTUELLA KONTRAKTUELLA ELLER LEGALA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER HÄNFÖRLIGA TILL KONVERTIBLERNA.

MÅLMARKNADSBEDÖMNING UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE: (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II ELLER UK MIFIR; ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD ÖVERHUVUDTAGET AVSEENDE KONVERTIBLERNA.

KONVERTIBLERNA ÄR INTE AVSEDDA ATT ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS OCH SKA INTE ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL NÅGON ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRITANNIEN. fÖR DETTA ÄNDAMÅL INNEBÄR EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE (A) I EES, EN PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV FÖLJANDE: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (11) ARTIKEL 4(1) I MIFID II; ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I DIREKTIV (eu) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFFESIONELL KUND ENLIGT PUNKT (10) I artikel 4(1) I MIFID II och (b) i storbritannien, en person som är en (eller flera) av följande: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (8) ARTIKEL 2 AV FÖRORDNINGEN (EU) NR 2017/565 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 I STORBRITANNIEN (“FSMA”) OCH ALLA REGLER ELLER FÖRORDNINGAR SOM HAR UTFÄRDATS ENLIGT FSMA FÖR ATT GENOMFÖRA DIREKTIV (EU) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (8) ARTIKEL 2(1) I FÖRORDNING (EU) NR 600/2014 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK NATIONELL LAGSTIFTNING GENOM EUWA.

FÖLJAKTLIGEN HAR INTE SÅDANT FAKTABLAD SOM KRÄVS ENLIGT EUROPAPARLAMENETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1286/2014, (”PRIIPS-FÖRORDNINGEN”) I DESS TID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE ELLER PRIIPS-FÖRORDNINGEN SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA (“BRITTISKA PRIIPS-FÖRORDNINGEN”) FÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV KONVERTIBLER ELLER TLLGÄNGLIGGÖRANDE AV KONVERTIBLER PÅ ANNAT SÄTT TILL EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRITANNIEN UPPRÄTTATS OCH DÄRAV KAN DET VARA FÖRBJUDET ENLIGT PRIIPS-FÖRORDNINGEN ATT ERBJUDA ELLER SÄLJA ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRA KONVERTIBLER I EES ELLER STORBRITANNIEN OCH/ELLER DEN BRITTISKA PRIIPS-FÖRORDNINGEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE DISTRIBUERAS DÄRUTÖVER I STORBRITANNIEN ENBART TILL, OCH RIKTAS ENBART TILL, KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET I FRÅGOR SOM RÖR INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS TID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE (”ORDERN”) OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I ORDERN, OCH (II) TILL NÅGON DET ANNARS LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVISAS TILLSAMMANS TILL SOM ”RELEVANTA PERSONER”). DETTA PRESSMEDDELANDE SKA INTE LIGGA TILL GRUND FÖR ÅTGÄRDER ELLER FÖRLITAS PÅ (I) I STORBRITANNIEN, AV PERSONER SOM INTE ÄR EN RELEVANT PERSON OCH (II) NÅGON MEDLEMSSTAT I EES, AV PERSONER SOM INTE ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE. DE INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENBART TILLGÄNGLIGT FÖR (A) RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH KOMMER ENDAST ENGAGERA RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I MEDLEMSSTATER INOM EES.

VARJE BESLUT OM ATT FÖRVÄRVA KONVERTIBLER BÖR ENDAST GÖRAS PÅ GRUNDVAL AV EN OBEROENDE GRANSKNING AV EN PRESUMPTIV INVESTERARE AV EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. VARKEN JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNINGEN AV, ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I, DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖREMÅL FÖR ÄNDRING I DESS HELHET UTAN FÖRVARNING FRAM TILL CLOSINGDAGEN.

VARJE POTENTIELL INVESTERARE BÖR UTGÅ FRÅN ATT INVESTERAREN MÅSTE BÄRA DEN EKONOMISKA RISKEN FÖR EN INVESTERING I KONVERTIBLER ELLER STAMAKTIER SOM EMITTERAS ELLER ÖVERFÖRS OCH LEVERERAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNA OCH SOM OMFATTAS AV KONVERTBLERNA (TILLSAMMANS MED KONVERTIBLERNA, ”VÄRDEPAPPREN”). VARKEN EMITTENTEN ELLER JOINT BOOKRUNNERS LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE (I) LÄMPLIGHETEN AV VÄRDEPAPPREN FÖR NÅGON INVESTERARE, (II) REDOVISNINGSMÄSSIGA EFFEKTER ELLER POTENTIELLA SKATTEKONSEKVENSER MED ANLEDNING AV INVESTERING I VÄRDEPAPPREN ELLER (III) FRAMTIDA UTVECKLING AV VÄRDEPAPPREN ANTINGEN I ABSOLUTA TAL ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE INVESTERINGAR.

JOINT BOOKRUNNERS AGERAR PÅ UPPDRAG AV EMITTENTEN OCH INGEN ANNAN MED ANLEDNING AV KONVERTIBLERNA OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIG GENTEMOT NÅGON ANNAN PERSON FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV DET SKYDD SOM LÄMNAS KUNDER TILL JOINT BOOKRUNNERS ELLER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV RÅDGIVNING MED ANLEDNING AV VÄRDEPAPPREN.

VAR OCH EN AV EMITTENTEN OCH JOINT BOOKRUNNERS OCH DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCLKIGEN ALLA SKYLDIGHETER ELLER ÅTAGANDEN ATT UPPDATERA, GRANSKA ELLER REVIDERA NÅGOT UTTALANDE I DETTA PRESSMEDDELANDE, OAVSETT PÅ GRUND AV NY INFORMATION, FRAMTIDA UTVECKLING ELLER ANNAT.

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 4 000 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 14,3 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 528 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Det europeiska bostadsnätverket Eurhonet inleder samarbete med AktivBo

Published

on

By

Det europeiska bostadsnätverket Eurhonet anlitar AktivBo för att öka fokus på kundnöjdhet och datadrivna förbättringar. Eurhonet består av 36 allmännyttiga bostadsföretag från Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien. 

Proptech-företaget AktivBo kommer att stödja Eurhonets medlemsföretag med benchmarkingdata och analys baserat på hyresgästfeedback från standardiserade hyresgästundersökningar. Det övergripande syftet med initiativet är att öka fokus på kundnöjdhet genom internationell benchmarking. Utifrån ett europeiskt perspektiv stödjer Eurhonet med kunskapsdelning och best practice för social housing och allmännyttiga bostadsföretag.  

 

– Servicekvalitet och kundnöjdhet är naturligtvis viktiga frågor för oss och passar väl in i våra satsningar inom social hållbarhet. När det kommer till hyresgästundersökningar och datadrivna förbättringar inom bostadsbranschen är AktivBo definitivt en thought-leader, och benchmarkingstudien kommer att ge oss värdefulla insikter. Vi kommer också att fokusera på ledarskap och kundnöjdhetsarbetet kan användas för att öka medarbetarengagemanget, säger Alessandro Cesale, generaldirektör på Eurhonet.  

 

De internationella jämförelserna baseras på hyresgästfeedback som samlats in genom AktivBos CustomerScoreCard, en standardiserad hyresgästundersökning som ger ett arbetsunderlag för att förbättra den totala hyresgästupplevelsen. Analysen kommer att ge insikter om vilka områden som är viktigast för hyresgästerna att förbättra samt belysa internationella skillnader mellan privata och allmännyttiga bostadsföretag. 

– Vi är glada över möjligheten att stödja Eurhonet och den data vi kan bidra med kommer definitivt att ge värdefulla insikter. Förutom den interna benchmarkingen mellan Eurhonets medlemsföretag kommer vi också att analysera resultaten jämfört med andra europeiska privata och allmännyttiga bostadsföretag som vi samarbetar med. Vår ambition är att dela med oss av kunskap och lyckade initiativ samt lyfta fram de många vinsterna man får genom att satsa på kundnöjdhet, säger Jon Svensson, VD AktivBo Group.  

AktivBo kommer vara huvudtalare på Eurhonet Leadership Summit i London i juni, samt genomföra en workshop med fokus på förändringsledning och kundnöjdhet. Benchmarking och analys kommer också att sammanfattas i en rapport för alla Eurhonets medlemsföretag.

För ytterligare information, kontakta:
Victoria Adamczak, pressansvarig
+46 70-878 12 56
victoria.adamczak@aktivbo.se

Om AktivBo
AktivBo är ett kunskaps- och plattformsföretag som stödjer fastighets- och förvaltningsbolag i arbetet med datadrivna förbättringar. Genom kundundersökningar och en kontinuerlig kunddialog skapas underlag för analys och styrning av fastighetsbolagens verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i fler än femton länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

Om Eurhonet
Eurhonet – det europeiska bostadsnätverket – är ett nätverk av 36 bostadsleverantörer spritt över sex länder som är engagerade i att leverera utmärkta tjänster till sina hyresgäster. Nätverket främjar lärande och utveckling för att förbättra kundresan, grannskapen och samhället i stort. Tillsammans strävar nätverksmedlemmarna efter att identifiera förbättringsområden, förbättra processer och höja den övergripande förvaltningskvaliteten.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Published

on

By

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2024

 

  • Nettoomsättningen minskade med -2,9 % till 300 575 (309 466) TSEK
  • Organisk tillväxt uppgick till -13,4 % (2,9 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 31,7 % (30,6 %)
  • Justerat EBITA resultat uppgick till 23 842 (31 562) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 244 (30 677) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till 13 963 (24 706) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,15 (2,03) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 070 (- 2 706) TSEK
  • Likvida medel uppgick till 204 801 (153 079) TSEK
  • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: -0,02 (0,40)

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

 

 

VD kommenterar

Jetpaks nettoomsättning under kvartalet uppgick till 300 575 (309 466) TSEK, motsvarade en negativ tillväxt uppgående till -2,9 % (4,9 %).
Rörelseresultatet blev 22 244 (30 677) TSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,3 % (9,8 %). Jetpaks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 070 (-2 706) TSEK.

Den organiska växten på -13,4% med en minskad rörelsemarginal var i linje med våra förväntningar och följde den negativa intäktsutvecklingen från förra året, där endast första kvartalet 2023 hade en positiv organisk tillväxt. Vi har räknat med att denna trend kommer att fortsätta under de två första kvartalen 2024.
De utmanande marknadsförhållandena understryks också av kvartalsrapporterna från stora logistikföretag som indikerar stora negativa avvikelser i intäkter och resultat.

Express Air-segmentet hade en nettoomsättning på 134 751 (164 715) TSEK, vilket motsvarade en minskning på -18,2 % (6,4 %), medan bruttomarginalen uppgick till 38,9 % (38,2) %.
Den största intäktsminskningen inom segmentet kom från Europa och Finland, med intäktsminskningar på 49,1 respektive 21,6 %, vilka motsvarade.14, 2 procentenheter av segmentets totala intäktstapp. Sverige och Norge stod så för de återstående fyra procentenheterna.
Vår europeiska verksamhet påverkades fortsatt av lägre volym och intäkter från marknaden för reservdelslogistik, där kunder har initierat kostnadsbesparingsprogram och gått över till mindre tidskritiska vägtransportlösningar. De nordiska länderna påverkades negativt av en svagare konjunktur, vilket var i linje med trenden från föregående kvartal. 

 

Express Road-segmentet hade en nettoomsättning på 165 824 (144 751) TSEK, motsvarande en intäktsökning på 14,6 % (4,0 %), och bruttomarginalen ökade till 25,7 % (22,2 %). Intäktsökningen inom segmentet kom huvudsakligen från förvärven av Kvalitetstransport och BudAB, som bidrog till omsättningen in Norge respektive i Sverige. Marginalförbättring påverkades av en förändrad kundmix och en volymminskning för större kunder med relativt lägre marginaler.  Därutöver, genomförde Jetpak under kvartalet en lönsamhetsöversyn och vidtog åtgärder för kundkonton med otillfredsställande marginaler. 

De nuvarande marknadsförhållandena har resulterat i en ökad konkurrens, särskilt inom vårt Road segment, där vi sett en högre konkurrens. Baserat på vår höga kvalitet och fokus på mervärdestjänster har vi dock behållit en stark marknadsposition. Vi förväntar oss att våra pågående kostnadseffektiviseringsåtgärder och fokus på produktförbättring kommer att ytterligare stärka vår position. Inom vårt Air segment har vi inte upplevt någon betydande förändring konkurrensmässigt, eftersom vi fokuserar på hög kvalitet baserat på ett unikt tjänsteerbjudande.

Trots en negativ tillväxt lyckades vi öka bruttomarginalen till 31,7 % (30,6 %), tack vare avslut av olönsamma kontrakt, förbättrad trafikledningsprocess och resursutnyttjande främst inom Road segmentet.

Rörelsemarginalen minskade till 7,3 % (9,8 %), främst på grund av den marknadsdrivna negativa intäktstillväxten, i kombination med ökade omkostnader. Den ökade omkostnadskvoten orsakas av den negativa intäktsökningen, i kombination med ökade personalkostnader och integrationskostnader relaterade till genomförda förvärv. Synergipotentialen kommer att realiseras under kommande kvartal – i enlighet med vår plan.

 

Intäkterna i båda segmenten påverkades negativt av en tidig påsksemester i mars, vilket resulterade i minskade första kvartalsintäkter under det första kvartalet jämfört med föregående år. Intäktspåverkan av denna påskeffekt uppskattas till mer än 10 MSEK för kvartalet – motsvarande en intäktsminskning på 3 % jämfört första kvartalet förra året.

Under 2023 utmanades den danska Road-verksamheten av minskad försäljning och några tappade kontrakt, vilket hade inverkan på intäktstillväxt och lönsamhet. Vårt förbättringsprogram pekade initialt på en långsam återhämtning, men takten har framgångsrikt ökat tack vare ytterligare initiativ i vårt kostnadseffektivitetsprogram samt nya kommersiella initiativ och kontraktstecknande. Vi förväntar oss att dessa initiativ kommer att resultera i avsevärt förbättrade resultat för Danmark Road under 2024.

Intäkter och lönsamhet för den europeiska verksamheten har också varit under press på grund av affärsnedgångar i stora konton under 2023. Baserat på ett aggressivt program för kostnadsminskningar och introduktionen av nya kunder förväntar vi oss en ökad lönsamhet under kommande kvartal.
 

”Onboardingen” av de två senast förvärvade bolagen, BudAB från oktober 2023 och Kvalitetstransport från januari 2024, fortskrider enligt plan. Kvalitetstransport kommer att bli fullt integrerad inom den befintliga norska road verksamheten, vilket resulterar i vissa initiala integrationskostnader under detta kvartal. Båda dessa förvärvade bolag påverkades av mer utmanande marknadsförhållanden under kvartalet, men planer finns för att säkerställa betydande synergier, särskilt i Norge, som kommer att få full effekt från och med andra halvåret.
 

Som tidigare nämnts kommer Jetpak att fortsätta att delta i konsolideringen av den nordiska marknaden för snabb och tidskritisk logistik, då bolagsmultiplarna nu har kommit ner till mer attraktiva nivåer.

Vi kommer dock att minska antalet förvärv under kommande kvartal, för att kunna fokusera på att säkerställa en god integration av de verksamheter som förvärvas under 2023.

 

Vi gör vårt yttersta för att motverka den nuvarande efterfrågevolatiliteten och minskande volymer. Inom våra strategiska fokusområden har vi ökat på aktiviteter med fokus på organisk tillväxt. Detta inkluderar införandet av en bredare geografisk lansering av vissa tjänster såsom temperaturkontrollerade transporter och special-tjänster. Dessutom ökar vi på försäljningskanalerna samt lanserar digitaliserade marknadsföringskampanjer.

 

Jetpaks ESG-strategi stödjer vårt långsiktiga engagemang för miljöansvar samt engagemang för våra kunder, anställda och andra intressenter. Vi har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2021 och följer de 10 principerna kopplade till huvudfokusområdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Vi har policyer och nyckeltal på plats som mäter de viktigaste förbättringsområdena relaterade till vår verksamhet.
 

Vi arbetar intensivt med miljöfrågorna som är en integrerad del av vår affärsstrategi och strategiska fokusområden, inklusive CSRD-ramverket med mätning från 2025 och rapportering från 2026.
 

En del av ESG-strategin är att driva nya, mer miljövänliga teknologier. Vårt kostnadseffektivitetsprogram tar upp områden i linje med vår ESG-strategi och fokusområden. Vi undersöker ytterligare kostnadsoptimeringsmöjligheter från nya teknologier som AI, drönartransporter och CO2-neutrala vägtransportlösningar. Dessutom analyserar vi olika sätt att ytterligare förbättra vårt kapacitetsutnyttjande inom Road segmentet samt förbättra vår trafikplanering och kundsupport med automatiserade lösningar. Sammantaget områden som kommer att förbättra vår effektivitet, lönsamhet samt vårt miljöavtryck.

 

Baserat på rådande marknadsförhållanden förväntar vi oss att åtminstone första halvåret 2024 kommer att fortsätta vara utmanande. En långsam marknadsåterhämtning förväntas från slutet av andra kvartalet 2024.

 

Trots de makroekonomiska utmaningarna upprepar vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt, med en kontinuerligt förbättrad justerad EBITA.

 

Jetpak Top Holding AB:s styrelse har beslutat att kalla till årsstämma tisdagen den 11 juni 2024 i Stockholm. Detaljer om förslagen till årsstämman finns i kallelsen till stämman som publicerades den 7 maj.

 

 

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

 

 

Telefonkonferens
 

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige:   020 089 63 88 
Norge:  +47 2 156 3319 
Finland:  +358 9 2319 5436                          
Danmark:  +45 3272 9274 
Tyskland:  +49 (0) 30 3001 90613     
Belgien:  +32 (0) 2 792 0435 
Holland  +31 (0) 20 794 8428                   
USA:  +1 786 496 5601
England:  +44 (0) 33 0551 0202 

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 515 40 52 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

________________________________________________________________________

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.

Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
28 maj 2024 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd här nedan, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

 

För ytterligare information

Håkan Mattisson, CFO
telefon: +46 (0)8 5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

 

 

 

Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.

Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.