Connect with us

Marknadsnyheter

Kährs mål validerade och godkända av Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Published

on

Kährs Group meddelar stolt att företagets vetenskapsbaserade mål för minskning av växthusgasutsläpp på kort sikt och för netto noll har validerats och godkänts av Science Based Targets-initiativet, SBTi. 


Kährs har gjort ett offentligt åtagande att sätta kortsiktiga mål och netto-nollmål med Science Based Target Initiativet (SBTi) enligt Net-Zero standarden, inklusive FLAG, dvs markbaserade utsläpp och kolinlagring. Dessa mål har nu godkänts av SBTi.  

”Jag är stolt över denna validering, som är en viktig milstolpe för Kährs i arbetet med att nå våra hållbarhetsmål. Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg för framtiden. SBTi ger en gemensam, robust och vetenskapsbaserad förståelse av netto-noll som förtydligar och försäkrar oss om att våra mål är i linje med klimatvetenskapen”, säger Therése Gerdman, Sustainability Manager på Kährs Group.

”Sedan vi tillkännagav vårt mål om koldioxidneutralitet 2030 har vi gjort riktade insatser och satt en övergångsplan för sänkta koldioxidutsläpp, som beskriver de steg vi behöver ta för att nå våra mål. Våra kunder kan lita på att vi kommer att matcha deras ambitioner och mål, och att vi tillsammans kan agera och ta ansvar.”

 

Övergripande mål för netto-noll: Kährs Holding AB (Kährs Group) åtar sig att uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2040.

Mål på kort sikt: Kährs Group åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 95 % till 2030 från basåret 2020.* Kährs Group åtar sig också att öka den verkliga årliga användningen av förnybar el från 74,5% 2022 till 100% 2030. Kährs Group åtar sig vidare att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 42% till 2030 från basåret 2020.* 

Långsiktiga mål: Energi & Industri: Kährs Group åtar sig att bibehålla minst 95 % absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2 från 2030 till 2040 från ett basår 2020.* Kährs Group åtar sig också att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 90% till 2040 från ett basår 2020.* 

*Målets omfattning inkluderar biogena markrelaterade utsläpp och upptag från bioenergiråvaror.

FLAG: Kährs Group åtar sig att minska de absoluta scope 3 FLAG GHG-utsläppen med 72% till 2040 från basåret 2020 (inkluderar FLAG-utsläpp och kolinlagring).

Kährs Groups mål kommer att finnas tillgängliga på SBTi:s dashboard för företagsmål från och med den 6 juni 2024 https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard   

 
 

Om SBTi
SBTi är ett globalt organ som gör det möjligt för bolag att sätta ambitiösa och validerade mål för utsläppsminskningar som är i linje med senaste klimatvetenskapen, och de fokuserar på att påskynda bolag världen över att halvera sina utsläpp före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. SBTi definierar och stödjer god praxis för att sätta vetenskapsbaserade mål, samt erbjuder resurser och vägledning och bedömer och godkänner företagens uppsatta mål.

Initiativet är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (World Wildlife Fund for Nature, WWF) och We Mean Business Coalitions.

Om SBTi FLAG
Skogs-, mark- och jordbrukssektorn (Forest, Land and Agriculture – FLAG) är de branscher som löper störst risk från klimatförändringarnas påverkan men är också en betydande källa till utsläpp. Den representerar nästan en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen – den största utsläppssektorn efter energi, men den har också potential att absorbera en betydande mängd befintliga utsläpp från atmosfären. För att åtgärda denna lucka i utsläppsredovisning och -lagring införde Science Based Target initiative (SBTi) nya FLAG-riktlinjer i april 2023 som kräver att företag med SBTi-åtagande redovisar sina FLAG-utsläpp och sätter mål för dekarbonisering i linje med 1,5-gradersscenariot.

GHG-redovisningskriterier och rekommendationer kring hantering av FLAG-relaterade utsläpp har historiskt sett varit eftersatt och det har inte funnits något ramverk för att sätta mål kring dessa emissioner. Endast ett fåtal företag har redovisat och rapporterat dessa utsläpp på någon nivå. Anledningen till detta är brist på data och metodik, vilket resulterar i att cirka 22% av de globala utsläppen från marksektorn inte redovisas korrekt i företagens beräkningar av koldioxidavtryck.

SBTi:s FLAG-riktlinjer är världens första standardiserade metod för företag i markintensiva sektorer att sätta vetenskapligt baserade mål som inkluderar markbaserade utsläpp och kolinlagring.

Läs mer om FLAG här: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture

  
 

Läs mer om Kährs hållbarhetsarbete här: Sustainability Report 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta
Therése Gerdman, Global Sustainability Manager, Kährs Group
Tel: +46 73 024 23 26
therese.gerdman@kahrs.com

Helén Johansson, Communication, Kährs Group
Tel: +46 70 364 60 30
helen.johansson@kahrs.com

  

Om Kährs
Kährs är en ledande tillverkare och distributör av golv, med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till ca. 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige och Finland och har starka positioner på andra nyckelmarknader som Norge, Storbritannien, USA, Tyskland och Schweiz. Koncernen har 1 100 anställda och en årlig omsättning på 2,9 miljarder SEK. www.kahrs.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årsredovisning för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

 Cline Scientific AB (publ) (”Cline” eller ”Bolaget”) avger årsredovisning för 2023.

Rapporten publiceras på www.clinescientific.com/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 09:15 CEST den 26 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                
Pepparedsleden 1
AstraZeneca BioVentureHub 
                                              E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

  1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
  1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
  1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

  1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
  1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
  1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.