Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till årsstämma den 20 april 2023

Published

on

Aktieägarna i Havsfrun Investment AB (publ), org.nr 556311-5939, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 kl. 13.30 hos KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till stämman
Den som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 april 2023, och
  • dels ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 14 april 2023, helst före kl. 13.00, per post till Havsfrun Investment AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, med e-post till info@havsfrun.se eller per telefon 08-506 777 00.

Vänligen lämna uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden (högst två) i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per onsdagen den 12 april 2023. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistreringar som är verkställda hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 14 april 2023 beaktas vid framställning av aktieboken.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud måste fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast fredagen den 14 april 2023. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmakts- och anmälningsformulär på bolagets hemsida (www.havsfrun.se) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:

a. årsredovisning och revisionsberättelse
b. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
c. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
d. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
e. styrelsens rapport om ersättning till ledande befattningshavare
8. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c. avstämningsdag för utdelning, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
d. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
e. godkännande av styrelsens rapport om ersättning till ledande befattningshavare
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter samt revisor
12. Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås advokaten Björn Kristiansson.

Punkt 8 b och c: Utdelning samt avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2022 lämnas med 1,00 kr per aktie, sammanlagt 12 105 940 kronor och att 30 499 209 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås den 24 april 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen betalas ut från och med den 27 april 2023.

Punkt 9: Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 10: Arvoden åt styrelsen och revisor
Till styrelsens ordförande föreslås inget arvode utgå. Till envar av övriga ordinarie ledamöter föreslås arvodet uppgå till 105 000 kronor. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter samt revisor
För tiden fram till utgången av årsstämman 2024, föreslås omval av Claes Werkell, Håkan Gartell, Christian Luthman och John CF Tengberg till styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes Werkell.

Styrelsen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av årsstämman 2024. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att om man väljs som revisor kommer den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsätta som huvudansvarig revisor.

Information om de personer som föreslås för omval till bolagets styrelse och om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida (www.havsfrun.se).

Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett inlösenprogram enligt vilket högst 1 855 330 aktier av serie A och högst 2 500 000 aktier av serie B, dock sammanlagt högst 2 500 000 aktier, ska kunna inlösas till marknadspris. Årsstämman bemyndigar därvid styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2024 ingå s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i swap-avtalet ska erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

Styrelsen anser att det skulle vara en fördel om bolaget, som har en stark ekonomisk ställning, har möjlighet att uppdra åt tredje part att förvärva aktier i bolaget, för att därmed bidra till ett högre aktieägarvärde. Om inlösen av aktier kan ske med substansrabatt, dvs. till ett marknadspris som är lägre än substansvärdet, leder detta till att substansvärdet för kvarvarande aktier ökar. En nackdel är att det förvaltade kapitalet samtidigt minskar liksom antalet utelöpande aktier.

Ett bemyndigande ger styrelsen möjlighet att besluta om inlösen om tillfälle skulle yppa sig då fördelarna bedöms uppväga nackdelarna. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet om swap-avtal med efterföljande minskning av aktiekapitalet genom inlösen, vilket fordrar ytterligare beslut av bolagsstämma, kan förhållandet mellan aktier av de båda aktieslagen komma att förändras på följande sätt.

Om bemyndigandet utnyttjas endast för förvärv av samtliga aktier av serie A kommer antalet aktier att uppgå till 10 250 610 aktier, samtliga av serie B, samt antalet röster uppgå till 10 250 610 röster, samtliga för aktier av serie B. Om bemyndigandet utnyttjas endast för förvärv av aktier av serie B kommer antalet aktier att uppgå till 9 605 940 aktier, varav 1 855 330 av serie A och 7 750 610 aktier av serie B, samt antalet röster att uppgå till 26 303 910 röster, varav 18 553 300 röster för aktier av serie A och 7 750 610 röster för aktier av serie B.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsen eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i årsstämmans beslut avseende förslagen ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, tecknings-optioner eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av nya aktier av serie A, B och/eller serie C alternativt teckningsoptioner och konvertibler avseende sådana aktier. Det antal aktier, teckningsoptioner och konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv i enlighet med bolagets expansionsplaner.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt envar av punkterna 12 och 13 på dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i bolaget 12 105 940, varav 1 855 330 utgör aktier av serie A och 10 250 610 utgör aktier av serie B. Inga aktier av serie C har utgivits. Varje aktie av serie A har tio röster och varje aktie av serie B har en röst. Det totala antalet röster i bolaget är 28 803 910.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgängliga senast från och med torsdagen den 30 mars 2023 hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget kommer i likhet med tidigare år att på bolagets hemsida tillhandahålla en presentation av verkställande direktören rörande bolagets verksamhet under det gångna året. Denna presentation kommer att finnas tillgänglig så snart bolagsstämman hållits.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter
För behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2023

Havsfrun Investment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00, mobil 0734 17 40 21.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2023 kl. 9.30 (CET)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tendo AB deltar på investerarträff med Financial Stockholm den 29 mars 2023

Published

on

By

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en emission av units, vars teckningstid avslutas den 4 april 2023. Syftet med emissionen att finansiera förberedelser inför CE-märkning av Tendo OneGrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process, samt marknadsbearbetning i Norden och förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader. På onsdag, den 29 mars 2023, presenterar Bolagets VD Sofie Woge på investerarträff i Stockholm.

Investerarträff

Datum och tid: 29 mars 2023. Eventet startar kl. 17:30 och beräknas avslutas omkring kl. 20:30. Woges presentation pågår kl. 18:10-18:30.

Plats: Banérska Palatset i Kungsträdgården, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till eventet görs här.

Arrangör: Financial Stockholm.

 

För mer information om företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 12, 2023

Published

on

By

Mellan den 20 mars 2023 och 24 mars 2023 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 856 540 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 23 september 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 23 september 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

20 mars 2023

143 960

30,6642

4 414 418,23

21 mars 2023

172 836

30,2998

5 236 896,23

22 mars 2023

215 276

29,9101

6 438 926,69

23 mars 2023

162 488

30,2608

4 917 016,87

24 mars 2023

161 890

30,1964

4 891 212,87

Total ackumulerat under vecka 12/2023

856 540

30,2361

25 898 470,89

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

10 230 592

34,2370

350 265 043,58

 

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 24 mars 2023 till

10 230 592 B-aktier och 5 100 000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379 059 710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 363 729 118. 

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 338 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: WntResearchs vd om optionsprogrammet och NeoFox-studien

Published

on

By

Utvecklingsbolaget WntResearch är just nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO5. Kapitalinjektionen görs för att driva vidare fas IIb-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5. I samband med BioStock Investor Meeting berättade bolagets vd Pernilla Sandwall om optionsprogrammet, förändringar i studieplanen och utfallet i bolagets emission.

Se hela videointervjun med Pernilla Sandwall på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2023/03/wntresearchs-vd-om-optionsprogrammet-och-neofox-studien/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.