Kallelse till årsstämma i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004 (”Bolaget”)

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Dag och tid: Den 7 juni 2022, klockan 10:00.

Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Magnus Ladulåsgatan 65, 118 28 Stockholm

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen som är torsdag den 27 maj 2022, dels ii) senast torsdag den 3 juni 2022 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till: Avida Finans AB (publ), Box 38101, 100 64 Stockholm (märk kuvertet ”extra bolagsstämma”) eller via e-post till [email protected] Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, person-/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredag den 27 maj 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd före denna dag.

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra en anmälan till DNB Bank ASA senast tisdagen 21 maj 2022 klockan 09:00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Veripapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post [email protected] Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i god tid före denna dag för att omregistreringen till Euroclear Sweden AB ska kunna genomföras.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos Bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och revisor.
 10. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på bolagsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust, punkt 7 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets vinst/förlust balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden, punkt 8

Styrelsen föreslår styrelsen att Teresa Robson-Capps ska erhålla ett styrelsearvode om 60 000 GBP för tiden intill nästa årsstämma.

Val till styrelsen och revisor, punkt 9

Avidas nomineringskommitté föreslår omval av Varun Khanna, Geir Langfeldt Olsen, Daniel Knottenbelt, Celina Midelfart, Vaibhav Piplapure och Teresa Robson-Capps. Vidare föreslås att stämman utser Deloitte AB till registrerat revisionsbolag med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor.

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 70 576 359 aktier med en röst vardera, således totalt 70 576 359 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar
Handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.avida.se, senast fyra veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det. Sådan begäran skickas via e-post till [email protected]

Personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

_________________

Stockholm i April 2022

Avida Finans AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations på Avida. E-post: [email protected] Telefon +46 70 307 29 36.

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 140 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.