Kallelse till årsstämma i BellPal Holding AB (publ)

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

BellPal Holding AB (publ), org. nr. 559274-9997, kallar till årsstämma den 9 juni 2022 kl. 13.00 på Magnus Ladulåsgatan 3 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 maj 2022 och dels senast den 2 juni 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till BellPal Holding AB, att: Bolagsstämma, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 63 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till [email protected] . Kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bellpal.com, och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 31 maj 2022, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

Fullmaktsformulär och årsredovisning finns tillgängliga hos bolaget på adress Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm och på hemsidan, www.bellpal.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
   2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 9 – 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Fullständigt förslag från huvudägare kommer att meddelas senare.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med.

Beslutet kräver stöd av mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i maj 2022

BellPal Holding AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsidawww.bellpal.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.