Kallelse till årsstämma i BHG Group

| 6 april, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 27 april 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast tisdagen den 4 maj 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 27 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.wearebhg.com/sv. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Ifyllt formulär skickas till BHG Group AB (publ), Att: Bolagsstämma 2021, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected] Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

I bolaget finns totalt 120 928 437 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ett inspelat anförande från Adam Schatz, VD och koncernchef, kommer att läggas upp på bolagets hemsida efter stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
  a. Omval av Christian Bubenheim som styrelseledamot.
  b. Omval av Gustaf Öhrn som styrelseledamot.
  c. Omval av Johan Giléus som styrelseledamot.
  d. Omval av Niklas Ringby som styrelseledamot.
  e. Nyval av Camilla Giesecke som styrelseledamot.
  f. Nyval av Mariette Kristensson som styrelseledamot.
  g. Omval av Gustaf Öhrn som styrelseordförande.
  h. Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.
 11. Beslut om valberedning.
 12. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 15. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram.

Justeringspersoner (punkt 2)

Till justeringspersoner föreslås Mikael Aru och Erik Hensfelt eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 1 och 8-11)

Valberedningen, som består av Fredrik Åtting (EQT, ordförande), Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder), Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder) och Gustaf Öhrn (styrelsens ordförande), föreslår följande:

 • Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.
 • Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 • Ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 900 000 (1 750 000) kronor enligt följande fördelning. 500 000 (400 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 (200 000) kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 (100 000) kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 (50 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande.
 • Omval av styrelseledamöterna Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn, Johan Giléus och Niklas Ringby samt nyval av Camilla Giesecke och Mariette Kristensson. Bert Larsson och Ingrid Jonasson Blank har avböjt omval.
 • Omval av Gustaf Öhrn som styrelsens ordförande.
 • Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
 • Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
 • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Camilla Giesecke, född 1980, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Camilla Giesecke har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom finans och M&A, såsom analytiker på JP Morgan (2005-2006), Investment Professional på Investor AB (2006-2013), Director, M&A på Saab AB (2014-2015), Vice President, Head of M&A på Permobil AB (2015-2016), Vice President, Head of Finance EMEA på Permobil AB (2016-2017), och Chief Financial Officer på Klarna Bank AB (2017-2021). Hon är sedan mars 2021 Chief Expansion Officer på Klarna Bank AB och har ett externt styrelseuppdrag för Nordic Corporate Bank ASA. Camilla Giesecke äger inga aktier i BHG.

Mariette Kristensson, född 1977, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet samt en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Mariette Kristensson har under merparten av sitt yrkesliv innehaft ledande befattningar inom detaljhandel, såsom Chief Executive Officer på Reitan Convenience Norway AS (2012-2018), Marketing Director på Pressbyrån, Reitan Convenience Sweden AB (2007-2012), Regional Manager på Pressbyrån & 7-Eleven, Reitan Convenience Sweden AB (2005-2007) och District Manager på Pressbyrån & 7-Eleven, Reitan Convenience Sweden AB (2003-2005). Hon är sedan 2018 Chief Executive Officer på Reitan Convenience Sweden AB och har ett externt styrelseuppdrag för CAKK TopCo AB. Mariette Kristensson äger inga aktier i BHG.

Upplysningar om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på www.wearebhg.com/sv.

Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2022 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2021, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna (med ”aktieägare” nedan avses enskild aktieägare eller ägargruppering) i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utnyttja sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande bereda nästa aktieägare i storleksmässig turordning möjlighet att utse en ledamot.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren i valberedningen förutsatt att ledamöterna inte enas om en annan ordförande. Valberedningens ordförande ska inte vara styrelseledamot i bolaget. En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ersättare. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse en ny ledamot till valberedningen. Om det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i bolaget efter 31 augusti 2021 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.

Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för anlitande av rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därutöver ska bolaget på begäran av valberedningen tillhandahålla skäliga personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allmänt
Dessa riktlinjer omfattar VD och de två övriga personerna i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets affärsstrategi är i korthet att kapitalisera på sin ledande position på online-marknaden för hemförbättring för att fortsätta dra nytta av den underliggande tillväxten i marknaden som ökat internetanvändande resulterar i, samt att kombinera organisk tillväxt med fortsatta aktiva konsolideringsåtgärder såsom förvärv.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.wearebhg.com/sv.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2021 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga program. Programmen omfattar ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda inom koncernen. Programmen uppställer krav på egen investering och flerårig innehavstid. För mer information om dessa program, se www.wearebhg.com/sv.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 200 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst nio månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivningar av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. BHG har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna att beakta vid framtagandet av detta förslag.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att, i enlighet med bolagets etablerade förvärvsstrategi, finansiera förvärv med egna aktier samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa seniora befattningshavare, verkställande direktörer och nyckelpersoner inom koncernen genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2021/2024) i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 15 a)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av högst 1 200 006 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 36 000,18 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida medarbetare i koncernen. Styrelsen ska besluta om tilldelning av teckningsoptioner snarast möjligt efter årsstämman. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2021.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under den femdagarsperiod som föregår årsstämman 2021. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 augusti 2024 till och med den 30 september 2024.

Beredning av och motiv för förslaget
Principerna för LTIP 2021/2024 har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och baseras på de incitamentsprogram i bolaget som tidigare har antagits. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2021/2024 för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner inom bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Utspädning
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 200 006, vilket motsvarar cirka 1 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall de långsiktiga incitamentsprogram som antogs under  2019 och 2020 inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 3 procent av antalet aktier och röster.

Kostnader m.m.
Deltagarna i LTIP 2021/2024 erhåller en subvention från bolaget som motsvarar 50 procent av optionernas verkliga värde vid teckningstidpunkten. Ett värde motsvarande subventionen redovisas därför som aktierelaterad ersättning enligt IFRS 2. Uppskattad kostnad för bolaget baserad på optionsvärdet per den 1 april 2021 uppgår totalt till cirka 30 000 000.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15 b)
För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt LTIP 2021/2024 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att godkänna att dotterbolaget, direkt eller indirekt, får överlåta teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 15 a ovan till deltagarna i LTIP 2021/2024 till ett pris per tecknad teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Senior koncernledning och plattformschefer (högst 10 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 450 000 teckningsoptioner. Vissa verkställande direktörer och vissa nyckelpersoner på koncernnivå (högst 20 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 500 000 teckningsoptioner. Vissa andra nyckelpersoner (högst 32 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 256 000 teckningsoptioner.

Majoritetskrav
För giltiga beslut enligt punkten 15 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övriga incitamentsprogram
För en beskrivning av BHG Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till BHG Groups hemsida www.wearebhg.com/sv.

________________________

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar
På årsstämma ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, bolagets och dotterbolags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernbolag. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [email protected], per telefon 072-402 02 17 eller via post till BHG Group AB (publ), Att: Bolagsstämma 2021, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö, senast söndagen den 25 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, www.wearebhg.com/sv senast fredagen den 30 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär
Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.wearebhg.com, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. BHG Group AB (publ) har organisationsnummer 559077-0763 och säte i Malmö.

Malmö i april 2021

BHG Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Adam Schatz, VD och koncernchef BHG Group
Tel: +46 (0)709 32 43 00. E-post: 
[email protected]

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Tel: +46 (0)70 605 63 34. E-post: 
[email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2021.

Om BHG
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.sewww.trademax.sewww.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se – och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 2 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *