Connect with us

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHROMOGENICS AB

Published

on

Aktieägarna i ChromoGenics AB, org.nr 556630-1809, kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2023 klockan 10.00 på Clarion Hotel Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels              är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 juni 2023,
 
dels              anmält sig till bolaget per brev under ChromoGenics AB, Ullforsgatan 15, 753 28 Uppsala, eller per e-post till info@chromogenics.com, senast den 15 juni 2023.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 13 juni 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 15 juni 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 15 juni 2023 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Deltagande genom ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget per brev under ChromoGenics AB, Ullforsgatan 15, 753 28 Uppsala, eller per e-post till info@chromogenics.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.chromogenics.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra nyemission enligt punkt 14
 1. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
 2. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
 1. Beslut om ändring av bolagsordningen
 2. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
 3. Beslut om (a) sammanläggning av aktier och (b) ändring av bolagsordningen
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen, som består av Gerald Engström, ordförande i valberedningen, Bengt Josefsson, Lennart Jarvén och styrelsens ordförande Johan Hedin (”Valberedningen”), föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor, utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma förblir oförändrade. Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 200 000 kronor och till övriga ledamöter föreslås ett arvode om 100 000 kronor vardera.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Valberedningen föreslår omval av Johan Hedin, Anders Brännström, Andreas Jaeger och Fredrik Andersson som styrelseledamöter samt nyval av Sirpa Engman som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mari Broman har meddelat att hon avböjer omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Johan Hedin som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Presentation av Sirpa Engman
Sirpa Engman är född 1969 och har som utbildningsbakgrund en M.Sc. i Organisk och Analytisk Kemi från Mittuniversitetet/KTH och en MBA från Handelshögskolan- Stockholm. Sirpa Engman har därtill genomfört Post Diploma Executive Transition Program 2014 vid ESMT, Berlin Tyskland (European School of Management and Technology). Sirpa Engman är för närvarande styrelseledamot i Anaven LLP och 2 D FAB. Sirpa Engman har tidigare varit styrelseledamot för KemaNord Kraft och har även tidigare varit ledamot i Advisory Board för Åkroken Science Park and Business Incubator där hon var styrelseledamot från 2011 till 2014. Sirpa Engman är för närvarande marknadsdirektör för den utländska kemikoncernen Nouryon där hon varit anställd sedan 2000 och innehaft flertalet befattningar. Varken Sirpa Engman eller någon till henne närstående innehar några värdepapper i ChromoGenics AB. Sirpa Engman är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag, auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra nyemission enligt punkt 14
Allmän information om styrelsens förslag enligt punkt 12
För att möjliggöra genomförandet av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 14 föreslås att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och justeringar av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet. Ärendena under punkterna 12 (a) – (b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av årsstämman som ett beslut. Beslut enligt denna punkt 12 är villkorat av att stämman även beslutar enligt punkterna 13 och 14. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Punkt 12 (a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
För att möjliggöra aktiekapitalsminskningen under punkt 12 (b) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagets gränser för aktiekapital enligt 4 § i bolagsordningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet ska vara lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet ska vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.

Punkt 12 b) – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 19 742 718,84 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den företrädesemission som föreslås godkännas enligt punkt 14. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 14 592 444,36 kronor fördelat på sammanlagt 171 675 816 (före företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier), envar aktie med ett kvotvärde om 0,085 kronor.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen
Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 19 742 718,84 kronor, från 34 335 163,20 kronor till 14 592 444,36 kronor. Styrelsen har samtidigt beslutat att föreslå för årsstämman att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Nyemissionen som beslutades av styrelsen den 17 maj 2023 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt högst cirka 25 536 777,63 kronor. Emissionen har garanterats till cirka 80 procent vilket innebär att nyemissionen av aktier medför att aktiekapitalet kommer öka med minst cirka 20 429 400 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemission som ökar aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Allmän information om styrelsens förslag enligt punkt 13
För att möjliggöra registrering av beslut om företrädesemission enligt punkt 14 nedan föreslår styrelsen att bolagsordningen justeras i enlighet med vad som anges nedan.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt 13 är villkorat av att stämman även beslutar enligt punkterna 12 och 14. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse (efter ändring enligt punkt 12 ovan)
Aktiekapitalet ska vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet ska vara lägst 34 000 000 kronor och högst 136 000 000 kronor.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 115 000 000 och högst 460 000 000.

Föreslagen lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Punkt 14 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 17 maj 2023 om nyemission av högst 300 432 678 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 536 777,630 kronor och nyemission av högst 300 432 678 teckningsoptioner av serie TO 6 berättigande till teckning av totalt 300 432 678 aktier i bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 25 536 777,63 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 6 (”Företrädesemissionen”). Sammanlagt kan aktiekapitalet öka med högst 51 073 555,26 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units. En (1) Unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6.

I övrigt ska följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna Units ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma den som per den 26 juni 2023 (”Avstämningsdagen”) är registrerad som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller sju (7) uniträtter per varje innehavd aktie. Fyra (4) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit.
 1. Teckningskursen för varje Unit är 0,1 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,1 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 1. En (1) teckningsoption av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptioner av serie TO 6 ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023.
 1. Teckning av Units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna Units med företrädesrätt ska tillkomma den som är registrerad som aktieägare hos Euroclear Sweden AB på Avstämningsdagen.
 1. Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 12 juli 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.    
 1. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 12 juli 2023. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
 1. De nya aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som tillkommer efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 6 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 1. För det fall inte samtliga Units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Vid överteckning ska tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper:
 1. I första hand ska Units tilldelas dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till så många Units som varje tecknare tecknat med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska, om samtliga Units inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för ChromoGenics teckningsoptioner av serie TO 6” som återfinns på bolagets webbplats.

Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av, utöver årsstämmans efterföljande godkännande, att stämman även beslutar enligt punkterna 12 och 13.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 15 – Beslut om (a) sammanläggning av aktier och (b) ändring av bolagsordningen
I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med (a) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag (a) behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt (b) nedan.

(a) Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid hundra (100)

befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:100).

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för

sammanläggningen. Styrelsen avser att fastställa avstämningsdagen efter att företrädesemissionen enligt punkt 14 ovan har registrerats vid Bolagsverket.

Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att en av bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med hundra (100). Denna aktieägare ska även åta sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med hundra (100).

(b) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten
(a) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse (efter ändring enligt punkt 13 ovan)

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Beslutet om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av bolagsordningen
i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska rymmas inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Dokumentation
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala, och på www.chromogenics.com senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. ChromoGenics AB har organisationsnummer 556630-1809 och säte i Uppsala.

_________________

Uppsala i maj 2023
ChromoGenics AB
Styrelsen

 

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46 (0) 18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
ChromoGenics

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2023 kl. 17:45 CEST.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter.  Bolagets produkt ConverLight® Dynamic bygger på unik patenterad teknologi från Ångströms-laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm. Resultatet är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. Samtliga produkter från ChromoGenics har ledorden miljö och hälsa. Det innebär ett fokus på miljö-vänligt material, minskad energianvändning, ökad tillgång till dagsljus och utsikt samt förbättrad inomhuskomfort.

Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Vator Securities som Certified Adviser.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RLS Global AB årsredovisning 2022

Published

on

By

RLS Global årsredovisning 2022 finns från och med idag, 9 juni 2023, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här för nedladdning.
Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska.

Denna information är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-09 16:45 CET.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO, RLS Global
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Tel: +46 766 20 17 25

Eva Jagenheim, CFO, RLS Global
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Tel: +46 730 23 13 57

 

OM RLS GLOBAL:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS Global produkter under varumärket ChloraSolv® för indikationer inom avancerad sårvård.
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat sårvård och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron arbetar RLS Global med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS Globals övertygelse är att företagets plattformsteknologi och dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter runt om i världen. Läs mer på rls.global.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Delregistrering av företrädesemission samt sista dag för handel med BTA i Inhalation Sciences

Published

on

By

Företrädesemissionen i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (”ISAB” eller ”Bolaget”) har delregistrerats vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas av aktier. Sista dag för handel med BTA är den 14 juni 2023 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive aktieägares depå/VP-konto den 20 juni 2023.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

ISAB har valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier och få del av emissionslikviden utbetald.  Delregistreringen har idag den 9 juni 2023 registrerats vid Bolagsverket.

Information om betalda tecknade aktier

Kortnamn: ISAB BTA

ISIN-kod: SE0020053718

Sista handelsdag: 14 juni 2023

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 21 april 2023. Inga åtgärder har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller att erbjudande om att sälja nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagsstiftning.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Manoush Masarrat, VD
Tel: +46 (0) 73 628 9153
E-post:
manoush.masarrat@inhalation.se  

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Continue Reading

Marknadsnyheter

EURIS: Rättelse av pressmeddelande: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i European Institute of Science AB

Published

on

By

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: European Institute of Science AB gick idag ut med ett pressmeddelande om avstämningsdag för den sammanläggning som beslutats om vid årsstämman den 31 maj 2023. Bolaget har erhållit fel ISIN-kod för A-aktien och B-aktien. Rätt ISIN-koder är:

A-aktien: SE0020357440

B-aktien: SE0020357457

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

Dario Kriz

Informationsansvarig

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.