Kallelse till årsstämma i Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Esmaeilzadeh Holding AB (publ), org. nr. 559242-7388 (”EHAB” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma den 30 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Strandvägen 5A i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2022, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast den 24 maj 2022, per post till Esmaeilzadeh Holding AB, ”Årsstämma”, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm, eller per e-post till [email protected] Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 19 maj 2022. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisorer
 13. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Vissa aktieägares förslag till beslut (punkt 2, 9, 10, 11 och 12)

Ett antal aktieägare har föreslagit:

att Nils Fredrik Dehlin, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman (punkt 2),

att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 9),

att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ledamöter, och att ett (1) revisionsbolag ska utses till revisor (punkt 10),

att Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev, Saeid Esmaeilzadeh, Sebastian Karlsson, Roberto Rutili och Fredrik Holmström omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 11),

att KPMG AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall KPMG omväljs har KPMG meddelat att Duane Swanson kommer att utses till huvudansvarig revisor (punkt 12).

De ledamöter som föreslagits för omval intill slutet av nästa årsstämma har presenterats på bolagets webbplats, www.ehab.group.

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av fri överkursfond om 2 799 194 832 kronor, balanserat resultat om 324 487 278 kronor, samt årets resultat om -57 220 017 kronor, totalt 3 066 462 094 kronor. Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 13)

Ett antal aktieägare föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, samt anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021, samt till årsstämman relaterade dokument hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns

tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har sitt registrerade säte i Stockholm.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2022

Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

Telefon: +46 707 18 70 61

E-post: [email protected]

Nils Fredrik Dehlin, General Counsel & IR

Telefon: +46 720 90 26 99

E-post: [email protected] 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 08:00 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding

EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer. EHAB:s portfölj utvecklas ständigt allteftersom nya möjligheter och intressanta branscher identifieras. EHAB grundades år 2020 och bolagets substansvärde uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor. För mer information, se www.ehab.group.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.