Kallelse till årsstämma i Lyckegård Group AB den 31 maj 2022

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Lyckegård Group AB, 556757-7597, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl. 15:00 på bolagets kontor på Trollebergsvägen 102-28, 245 61 i Staffanstorp.

 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 24 maj 2022 skriftligen till Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp. Anmälan kan också göras per telefon till 0702-56 67 05 eller per e-post till [email protected] I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
   

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 20 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 24 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.lyckegard.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 515 360 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt koncernbalansräkningen,  

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 4. Stämmans avslutande.
   

Beslutsförslag i korthet:

 

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att två (2) revisorer och ingen revisorssuppleant ska utses.

 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp per år till styrelseordförande samt med ett (1) prisbasbelopp per år till externa styrelseledamöter som ej har sin anställning i Lyckegård Group AB.

 

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av Anders Holm, Anita Sindberg, Hans Bergengren, Fredrik Lundén, Lars Askling och Ulf Annvik som ordinarie styrelseledamöter. Vidare har Anders Holm föreslagits som styrelseordförande.

 

Vidare har styrelsen föreslagit att revisionsbolaget Mazars AB, med Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor, och Mattias Kristensson omväljs som bolagets revisorer, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

 

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

 

Övrigt
Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp, och på bolagets hemsida www.lyckegard.com senast tre (3) veckor innan årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp, eller per e-post till [email protected] Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp, och på www.lyckegard.com, senast två (2) veckor efter att frågan har kommit bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

 

Staffanstorp i april 2022

 

STYRELSEN – Lyckegård Group AB

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Nilsson, CFO, Lyckegård Group AB
Telefon: +46 (0)702 566 705
E-post: [email protected]

 

Certified Adviser
Erik Penser Bank
Telefon: +46 (0)8 463 80 00
E-post: [email protected]

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används istället organiskt gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.