Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till årsstämma i Norditek Group AB

Published

on

Aktieägarna i Norditek Group AB org.nr 559307-6986 (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Askim, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 jan 2023 kl 17.00. Bolagsstämman äger rum på Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, Askim i Göteborg

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 jan 2023 (för förvaltarregistrerade akter, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),

dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 19 jan 2023 under adressen Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim eller per e-post: [email protected] Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den tisdagen den 17 jan 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 19 jan 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller flera justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslag till dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 1. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 3. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 5. Beslut om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattninghavare och nyckelmedarbetare
 6. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande till stämman

Styrelsen föreslår att Göran Nordlund, styrelsens ordförande, väljs till stämmans ordförande.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 8 – Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter.
Styrelsen föreslår vidare att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsearvode ska utgå med 52 500 kronor (ett prisbasbelopp 2023) till den externa styrelseledamoten Nina Modig för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av styrelseledamöterna Göran Nordlund, Daniel Carlberg, Eric Johansson, Martin Larsson och Nina Modig samt att fatta beslut om omval av det registrerade revisionsbolaget Bright Norr AB. Bright Norr AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Oskar Hettinger att vara huvudansvarig revisor. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Syftet med bemyndigandet är att öka den finansiella flexibiliteten och styrelsens handlingsutrymme.

Bemyndigandet får utnyttjas för emission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemitterade aktier eller den summa som inbringas vid en nyemission ska kunna användas som betalning vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag.

Emissionen ska kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 12 – Beslut om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattninghavare och nyckelmedarbetare.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 350 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Norditek Produktion AB som berättigar till teckning av högst 350 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Norditek Produktion AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Teckning av aktier enligt optionsprogrammet ska ske under tiden från och med den 1 feb 2026 till och med den 28 feb 2026. Vid teckning av aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 35 000 kronor.

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, enligt ovan, skall vara 150% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen 1 jan 2023 och 30 jan 2023.

Norditek kommer att offentliggöra teckningskursen innan den första dagen i nyttjandeperioden.

Norditek Produktion AB ska erbjuda ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner att senast den 28 feb 2023 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningskursen ska erläggas kontant senast 30 mars 2023.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande:

Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att

Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11) ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om införande av teckningsoptionsprogram (punkt 12) ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 12 637 727. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.norditek.se, hos Bolaget på adress Stora Åvägen 21, 436 34 Askim samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- svenska.pdf.

Certified advisor

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information:

Daniel Carlberg

Telefon: +46702190491

Mail: [email protected]

_____________________________

Askim  i dec 2022

Norditek Group AB

Styrelsen

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bellpal Holding AB:s David Ziemsky medverkar i en VD-intervju

Published

on

By

David Ziemsky, VD för Bellpal Holding AB, medverkar i en VD-intervju med Diaz Agency Group, publicerad idag, söndag 29/1 2023.

Video-intervjun kan nås via följande länk:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NMCedJggzSE)

I avsnittet diskuteras bland annat kommersialiseringen av Bellpals mjukvara. Därtill potentialen och innebörden av det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Motorola. David Ziemsky beskriver också Bellpals kortsiktiga och långsiktiga övergripande mål.       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Josafat Mendes lämnar AIK Fotboll

Published

on

By

AIK Fotboll är överens med den portugisiska klubben SC Braga om en omgående transfer av backen Josafat ”Joe” Mendes. Mendes debuterade 2022 för AIK:s A-lag och det blev sammanlagt 35 tävlingsmatcher, två mål och tre målgivande passningar för honom under debutsäsongen i AIK-tröjan.

– Det känns speciellt att lämna AIK med tanke på att jag har kommit från akademin. Så det är lite blandade känslor med tanke på att jag har fått leva min dröm då jag sedan jag var liten har haft som mål att representera AIK. Men när denna klubb visade ett så stort intresse för mig så vill jag ta chansen. Jag vill tacka alla i klubben, ledare, spelare och supportrar som stöttade mig hela 2022. Jag är tacksam att AIK har trott så mycket på mig och vill avslutningsvis tacka alla inblandade, säger Josafat Mendes.

AIK Fotboll AB har infört en klassificering av spelartransfers baserat på nettoresultatet av fasta ersättningar, exklusive eventuella villkorade framtida rörliga ersättningar, enligt nedanstående skala:

Klass         Från (kSEK) Till (kSEK)
I                          0         2 500
II                  2 500         5 000
III                 5 000       10 000
IV               10 000       20 000
V                20 000       40 000
VI               40 000       70 000

Transfern av Josafat Mendes till SC Braga hamnar i klass IV. Beloppen i skalan avser resultateffekt netto av en spelarförsäljning i enlighet med Uefas definition av resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelförsäljning med avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare.

För en längre faktapresentation av Josafat Mendes, se det bifogade materialet i detta pressmeddelande.

– Joe har haft en snabb utveckling i år och även fått göra landslagsdebut. Intresset har varit stort runt Joe och vi är glada för hans skull att vi kunde finna en lösning som alla parter är nöjda med. Som med alla spelare som lämnar AIK för äventyret nere i Europa så önskar vi ett stort lycka till och hoppas få se dem tillbaka i AIK-tröjan igen, säger Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef.

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2023, kl 11:00 (CET).

För mer information, kontakta:
Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef (herr)
Mobil: 070 – 843 18 91
E-post: [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

De vann årets P3 Guld!

Published

on

By

Ikväll 27 januari 2023 återvände P3 Guld-galan till Partille arena utanför Göteborg för att inför storpublik prisa 2022 års bästa musik. Galan sändes i radio och tv och går även att se och höra i efterhand på SVT Play och i Sveriges Radio Play. Victor Leksell blev återigen musikfestens mest hyllade med två vinster – Guldmicken och Årets låt för Din låt som han gjort tillsammans med Einár. Sammanlagt delades sex priser ut under kvällen. Robyn vann den nya priskategorin P3 Ikon, Årets artist/grupp tilldelades Hooja, Miriam Bryant vann nya priset Årets album för PS jag hatar dig och artisten Gerd vann Framtidens artist.

Victor Leksell, tvåfaldig vinnare. Foto: Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Det nya priset P3 Ikon tilldelas en person som har ikonisk status i svenskt musikliv och som med sin musik inspirerar andra artister.

– Tack, vilken ära att få ett så fint pris! Jag har ju hållit på i typ trettio år, och därför känns det här kanske rimligt. Jag är jätteglad för att jag fortfarande skapar och är en del av världens konstnärliga samtal. Vi är många som håller på, jag är en av dem, och om jag har inspirerat någon så är det absolut den största komplimangen. För det är ju det jag själv alltid vill vara, inspirerad. Tack så mycket, säger Robyn, vinnare av P3 Ikon, i en tackfilm på galan.

Årets gala leddes av P3-profilen och musikexperten Tina Mehrafzoon. På scen uppträdde Zara Larsson som premiärspelade den nya låten Can’t tame her. Vinnarna av Årets artist/grupp Hooja tog med sig älg och eld från Norrbotten upp på scen, Cleo åkte bil till hiten Tjejerna, tjejerna, tjejerna och Viagra Boys skapade härligt rock-kaos med multipla upplagor av sångaren Sebastian Murphy. Deportees & Sarah Klang, Loam & Estraden och Olivia Lobato bjöd på stämningsfulla nummer innan Thomas Stenström avslutade galan med låtarna Väntar på en solig dag och hiten Sista sommaren.

Kvällens prisutdelare var Icona Pop, Zara Larsson, Veronica Maggio och Årets album-vinnaren Miriam Bryant. Även skådespelarna Adam Kais och Mustafa Al-Mashhadani samt komikertrion Örjan, Bosse och Mange delade ut priser.

Pressbilder:

Bilder på vinnarna:
https://portal.bildbank.se/p/sverigesradio-p3guld/album-52246
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Bilder på uppträdande artister:
https://portal.bildbank.se/sv/portal/sverigesradio-p3guld/album-52247
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Bilder från röda mattan:
https://portal.bildbank.se/sv/portal/sverigesradio-p3guld/album-52248
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Vinnarna av P3 Guld 2023 är följande:
Guldmicken: Victor Leksell
Framtidens artist: Gerd
Årets artist/grupp: Hooja

Årets album: PS jag hatar dig – Miriam Bryant
Årets låt: Din låt – Victor Leksell & Einár
P3 Ikon: Robyn

Vinnaren av P3 Ikon är framtagen av P3 Gulds jurygrupp. I de övriga fem kategorierna är det P3-publiken som röstat fram vinnarna på egen hand.

P3 Guld 2023 går att lyssna på igen i appen Sveriges Radio Play och se på SVT Play.

Mer info finns att läsa på hemsidan sverigesradio.se/p3guld och på instagramkontot p3sverigesradio.

Presskontakter till vinnarna:
Victor Leksell: [email protected]
Gerd: [email protected]
Hooja: [email protected]
Miriam Bryant: [email protected] 
Robyn:
[email protected]

För vidare information om P3 Guld 2023, vänligen kontakta:
Molly Brunner, pressansvarig /ILES PR
[email protected]
0702 70 70 64

Jonas Westman, redaktionschef för musiken i P3 och P4 och ordförande i P3 Guld-juryn
[email protected]
070-854 88 52

Sveriges Radios presswebb:sverigesradio.se/press

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.