Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till årsstämma i SAS AB

Published

on

Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 mars 2024. Årsstämman hålls kl. 10:00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Stämmolokalen öppnas kl. 09:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

Vänligen notera att särskilda instruktioner och tidsfrister gäller för innehavare av stamaktier registrerade i Danmark och Norge, som närmare beskrivet nedan.

Instruktioner till innehavare av stamaktier registrerade vid Euroclear Sweden AB i Sverige (dvs. andra än innehavare av stamaktier registrerade vid Euronext Securities Copenhagen i Danmark eller vid Euronext Securities Oslo i Norge)

Stamaktieägare registrerade i Sverige som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 8 mars 2024, dels senast tisdagen den 12 mars 2024 anmäla sig till Bolaget, helst före kl. 16:00, via Bolagets hemsida www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”) eller per telefon

+46-709977070 vardagar kl. 9:00-16:00. Anmälan kan även göras per post till adress SAS AB (publ), Att. SAS Legal department, Kristin Ljungdahl, 195 87 Stockholm. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och antalet eventuella biträden (högst två) och vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 12 mars 2024.

Stamaktieägare registrerade i Sverige som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 8 mars 2024, dels senast tisdagen den 12 mars 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt instruktionerna ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 8 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 12 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Instruktioner till innehavare av stamaktier registrerade hos Euronext Securities Copenhagen i Danmark

Stamaktieägare registrerade i Danmark som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 8 mars 2024, dels senast måndagen den 11 mars 2024 kl. 15:00 anmäla sig till Euronext Securities Copenhagen på det sätt som anges nedan avseende rösträttsregistrering. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska därutöver avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 12 mars 2024.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 8 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos Euronext Securities Copenhagen måste därför begära hos Euronext Investor Services att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Begäran om sådan rösträttsregistrering ska vara Euronext Securities Copenhagen tillhanda senast måndagen den 11 mars 2024 kl. 15:00 och kan göras genom att skicka ifylld och undertecknad registreringsblankett per post till Euronext Securities Copenhagen, Nicolai Eigtveds Gade 8, DK-1402 Copenhagen, Denmark eller e-post till
CPH-investor@euronext.com, eller genom Euronext InvestorPortalen som nås via www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”) eller www.euronext.com/cph-agm. Vid omregistrering bör anges det kontoförande institut i Danmark (med depånummer) hos vilket aktieägarens stamaktier finns deponerade. Begäran om rösträttsregistrering som inkommit till Euronext Securities Copenhagen i enlighet med ovan gäller även som anmälan till stämman.

Blankett för registrering och anmälan finns tillgänglig på www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”).

Aktieägare vars stamaktier är registrerade i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 8 mars 2024 kan till Bolaget anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast tisdagen den 12 mars 2024, i enlighet med ovan instruktioner för innehavare registrerade i Sverige.

Instruktioner till innehavare av stamaktier registrerade hos Euronext Securities Oslo i Norge

Stamaktieägare registrerade i Norge som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 8 mars 2024, dels senast onsdagen den 28 februari 2024 kl. 15:00 anmäla sig till Nordea Norge på det sätt som anges nedan avseende rösträttsregistrering. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska därutöver avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 12 mars 2024.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 8 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos Euronext Securities Oslo måste därför begära hos Nordea Norge att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Begäran om sådan rösträttsregistrering ska vara Nordea Bank Abp, filial i Norge, Securities Services – Issuer Services tillhanda senast onsdagen den 28 februari 2024 klockan 15:00 och kan göras genom att skicka ifylld och undertecknad registreringsblankett per post till Postboks 1166 Sentrum, NO-0107, Oslo, Norge eller e-post till nis@nordea.com. Begäran om rösträttsregistrering som inkommit till Nordea Norge i enlighet med ovan gäller även som anmälan till stämman.

Blankett för registrering och anmälan finns tillgänglig på www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”).

Aktieägare vars stamaktier är registrerade i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 8 mars 2024 kan till Bolaget anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast tisdagen den 12 mars 2024, i enlighet med ovan instruktioner för innehavare registrerade i Sverige.

Gemensamma instruktioner till samtliga aktieägare

Aktieägare som har aktier registrerade i mer än ett land bör ange detta vid anmälan.

Fysiskt deltagande

Aktieägare som önskar att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan avseende anmälan om aktieägares deltagande för varje land.

Om aktieägare företräds av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”). Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakten samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till en av de i denna kallelse angivna adresserna i samband med anmälan.

Poströstning

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 12 mars 2024. Formuläret kan skickas med e-post till info@computershare.se eller med post till Computershare AB, ”SAS AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer och har svenskt BankID kan även avge poströst elektroniskt via Bolagets hemsida www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”). Närmare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”).

För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon +46-771246400.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”). Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Inträdeskort

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut via e-post omkring torsdagen den 14 mars 2024 till alla aktieägare som har anmält sig till årsstämman i enlighet med ovan instruktioner och angett sin e-postadress. Inträdeskort kommer dock inte att skickas till aktieägare som har poströstat, om aktieägaren inte särskilt meddelat att aktieägaren avser närvara i stämmolokalen.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid denna kallelses publicering 7 266 039 292 stamaktier, 0 förlagsaktier och 0 aktier av serie C utgivna, motsvarande sammanlagt 7 266 039 292 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisors yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
 8. Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet följt av verkställande direktörens anförande samt i anslutning till detta, möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen.
 9. Beslut om:

      a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

      b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

      c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.                                     

 1. Beslut om:

a. antalet styrelseledamöter,

b. arvoden till styrelsen, och

c. arvode till Bolagets revisor.

 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 2. Val av revisor.
 3. Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen.
 4. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 5. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 6. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen som, tillsammans med styrelsens ordförande Carsten Dilling, har utgjorts av aktieägarrepresentanterna Åsa Mitsell, Finansdepartementet, för svenska staten (ordförande), Adrian Lübbert, Finansministeriet, för danska staten samt Jacob Wallenberg, för Wallenberg Investments AB, föreslår advokaten Andreas Steen som ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut avseende upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår att röstlängden som godkänns är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning (punkt 9.b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att utdelning till Bolagets aktieägare inte lämnas för räkenskapsåret 1 november 2022 – 31 oktober 2023.

Valberedningens förslag till beslut avseende styrelse, revisor, arvoden, valberedning m.m. (punkterna 10.a–c, 11, 12 och 13)

Beslut om antalet styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås uppgå till sju ledamöter och inga suppleanter.

Beslut om arvoden till styrelsen

Arvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå oförändrat med 630 000 SEK till styrelsens ordförande, 420 000 SEK till styrelsens vice ordförande och 320 000 SEK till respektive övrig bolagsstämmovald styrelseledamot och ordinarie arbetstagarledamot.

Vidare föreslås att varje suppleant till ordinarie arbetstagarledamöter arvoderas med ett oförändrat mötesarvode om 5 000 SEK för varje styrelsemöte som de deltar i.

I tillägg till dessa ersättningar, föreslås ersättning utgå oförändrat för arbete i styrelsens ersättningsutskott med 80 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och med 27 000 SEK till envar av ersättningsutskottets övriga ledamöter samt för arbete i styrelsens revisionsutskott med 100 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 SEK till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

Beslut om arvode till Bolagets revisor

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås omval av de nuvarande sju styrelseledamöterna Carsten Dilling, Lars-Johan Jarnheimer, Nina Bjornstad, Michael Friisdahl, Henriette Hallberg Thygesen, Kay Kratky och Oscar Stege Unger för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås omval av Carsten Dilling som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor

Det föreslås omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med Bolagets revisionsutskotts rekommendation.

Beslut om valberedning

Det föreslås att årsstämman beslutar att det ska väljas en valberedning med uppgifter enligt förslag till instruktion till valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Utöver styrelsens ordförande, som ska ingå som ledamot i valberedningen, ska valberedningen utgöras av följande aktieägarrepresentanter: Åsa Mitsell, Finansdepartementet, för svenska staten, Adrian Lübbert, Finansministeriet, för danska staten samt Jacob Wallenberg, för Wallenberg Investments AB.

Vidare föreslås att årsstämman fastställer instruktion till valberedningen innehållande bestämmelser om val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat aktieinnehav samt andra bestämmelser kring valberedningens sammansättning och arbete, att gälla för den av stämman utsedda valberedningen och för det uppdrag denna ska genomföra intill slutet av nästa årsstämma. Instruktionen överensstämmer med gällande instruktion.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter årsstämman 2024 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att SAS kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

För information om bolagets affärsstrategi, se SAS hemsida (https://www.sasgroup.net/en/strategic-priorities/).

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således vara individuell och differentierad.

Rörlig lön

Utöver fast lön kan ledande befattningshavare rapporterande till VD, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig lön vid uppfyllande av beslutade kriterier och mot att befattningshavarens fasta lön fryses för revision under viss period efter det att rörlig lön har utgått. Eventuell rörlig lön ska bestå av årlig rörlig kontant lön och får som högst motsvara 20 procent av den fasta årliga lönen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön ska kunna mätas under en period om ett år.

Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella, såsom EBT, CASK och PASK, eller icke-finansiella, såsom CO2 utsläpp, flygsäkerhet, medarbetarengagemang och kundnöjdhet. Den rörliga ersättningen ska till mindre än 30 procent vara beroende av icke finansiella kriterier. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets resultat och hållbarhet främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 20 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Pension

För VD ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda och premierna ska inte överstiga 40 procent av den fasta årliga lönen. För övriga medlemmar av koncernledningen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premierna för avgiftsbestämd pension ska inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren (gäller Sverige och avgiftsbestämd pension). I det fallet ska premierna för avgiftsbestämd pension inte överstiga 36 procent av den fasta årliga lönen som en följd av pensionsavsättningar för rörlig lön.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, som bl.a. kan omfatta bilförmån, reseförmån och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen.

Villkor vid uppsägning

För VD och övriga medlemmar av koncernledningen ska uppsägningstiden vara sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt tolv månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst ett års fast lön med full avräkning om befattningshavaren erhåller ersättning från ny anställning eller uppdrag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.

Arvode till styrelseledamöter

SAS stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av SAS affärsstrategi och tillvaratagandet av SAS långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda principer för ersättning till koncernledningen och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättning till VD ska beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av VD inom ramen för fastställda principer och efter avstämning med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

____________________

Valberedningens motiverade yttrande, inklusive information om de som föreslås till Bolagets styrelse, samt poströstningsformulär och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”).

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till stämmobeslut och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det hos Bolaget på adress SAS AB (publ), Att. SAS Legal department, Kristin Ljungdahl, 195 87 Stockholm och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen före årsstämmans öppnande.

____________________

Om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget ska styrelsen och den verkställande direktören vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Detsamma gäller koncernredovisningen samt andra koncernföretag.

____________________

Kallelsen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”). Kallelsen kommer även att skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare som begär det hos Bolaget på adress SAS AB (publ), Att. SAS Legal department, Kristin Ljungdahl, 195 87 Stockholm och därvid uppger sin postadress.

____________________

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Stockholm i februari 2024

SAS AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder

Published

on

By

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Avhandlingen: Novel Marine Ingredients for Aquaculture – Fish Nutrition, Physiology and Intestinal Health

Kontakt: Niklas Warwas, doktorand på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, telefon: 0736-94 26 75, e-post: niklas.warwas@bioenv.gu.se

Olof Lönnehed
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 69 70

e-post: olof.lonnehed@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 800 studenter och 6 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

 • Totala intäkter minskade med -7,4 % till 297 121 (320 778) TSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till -12,6 % (6,4 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,1 % (32,3 %)
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 33 045 (29 979) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 432 (29 131) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 24 881 (21 570) TSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,04 (1,77) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 915 (46 453) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 227 239 (178 646) TSEK
 • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: -0,1 (0,2)
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2023
   

Viktiga affärshändelser under kvartalet
 

 • BudAB AB förvärvades med tillträde från och med oktober 2023
 • Kvalitetstransport A/S förvärvades med tillträde från och med januari 2024

 

Helåret 1 januari – 31 december 2023
 

 • Totala intäkter minskade med -5,5 % till 1 183 714 (1 253 147) TSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till -9,1 % (11,4 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,6 % (31,3 %)
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 121 561 (125 602) TSEK
 • Nedskrivning av goodwill uppgick till -51 705 (-) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 64 193 (122 215) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 39 379 (86 922) TSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 3,23 (7,13) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 133 795 (127 033) TSEK

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

 
 

VD kommenterar

Det fjärde kvartalet kännetecknades av en fortsatt lägre efterfrågan inom våra huvudmarknader, något som påverkade de flesta aktörerna inom vår bransch. Detta ledde till en fortsatt prispress och en ökad efterfrågan på billigare, men långsammare transporttjänster.

 

Trots nuvarande marknadsvillkor och prispress har Jetpak uppnått solida resultat under såväl fjärde kvartalet som helåret. Detta drivet av en stark kostnadskontroll, en kostnadsvariabel produktionsmodell i kombination med fortsatt hög kvalitet och väl kontrollerade omkostnader.
Vår prissättning har anpassats i takt med de förändrade marknadsförhållandena och vår ”cash conversion” har upprätthållits på en hög nivå.
 

Jetpaks totala intäkter under kvartalet uppgick till 297 121 (320 778) TSEK, motsvarade en negativ tillväxt på -7,4 % (16,5 %).
Rörelseresultatet blev 31 432 (29 121) TSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på
10,6 % (9,1 %).
Jetpaks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 40 915 (46 453) TSEK.

Express Air-segmentet hade en nettoomsättning på 137 893 (161 525) TSEK, vilket motsvarade en minskning på -14,6 % (26,0 %), medan bruttomarginalen uppgick till 36,6 % (38,6) %.
Den största intäktsminskningen inom segmentet kom från Europa och Danmark, med intäktsminskningar på 34,6 respektive 20,0 %. Vår europeiska verksamhet påverkades fortsatt av lägre volym och intäkter från marknaden för reservdelslogistik, där kunder har initierat kostnadsbesparingsprogram och gått över till mindre tidskritiska vägtransportlösningar. 

I vår danska verksamhet drevs intäktsminskningen av minskade volymer samt att vissa kunder valde mer standardiserade lösningar. Även Sverige, Norge och Finland redovisade minskade intäkter, främst drivet av en minskad volym inom sjuk- och hälsovård.
 

Express Road-segmentet hade en nettoomsättning på 152 024 (149 244) TSEK, motsvarande en intäktsökning på 1,9 % (7,4 %), och bruttomarginalen ökade till 22,9 % (21,3 %), huvudsakligen drivet av förändrad kundmix och en volymminskning för större kunder med lägre marginaler. Nedgången inom Road segmentet kom från Norge, Danmark och Finland, som tillsammans minskade med -8,1 %. Sverige och Europa redovisade ökade intäktsnivåer.

 

Resultatförbättringsprogrammen för både Danmark och Europa följer vår plan.

Båda länderna arbetar hårt med nya kommersiella initiativ och med sin pipelineuppbyggnad,
trots att det tar längre tid att stänga nya affärer på grund av den fortsatta konjunkturella osäkerheten.

Jetpaks ESG-strategi är baserad på vårt långsiktiga engagemang för miljön samt engagemang för våra kunder, anställda och andra intressenter. Vi har lanserat vår ESG-strategi för att ytterligare integrera hållbarhet i alla våra affärsprocesser. En del av ESG- strategin är att gå mot ny och effektivare teknologi.
Jetpak har under kvartalet fortsatt att undersöka i vilken utsträckning drönartekniken kan stödja Jetpaks framtida leveranskedja. Vi har ett fortsatt samarbete kring flera möjliga distributionsområden för drönarleveranser inom Norden. Kommersiellt startdatum är ännu inte definierat men väntar på myndighetsgodkännande samt kommersiellt åtagande från kunder.

 

Inom vårt Express Road segment kan stora fördelar vinnas genom att nyttja nya teknologier.
Vi undersöker och analyserar AI-baserade lösningar, vilket kan resultera i förbättrad ruttplanering och förbättrat fordonsutnyttjande. Ett avtal har träffats med en av våra större kunder där ett antal elfordon kommer att introduceras under kommande månader. Dessutom görs en fördjupad analys inom våra tätaste distributionsområden, då en ökad batteriräckvidd och lastkapacitet ger fler möjligheter i framtiden.

Under 2023 genomförde vi tre bolagsköp, vilket var ett rekord i Jetpaks historia; först Budakuten i Malmö i maj, därefter BudAB vid Stockholm-Arlanda i oktober samt dagarna innan jul annonserades förvärvet av Kvalitetstransport vid Oslo-Gardermoens flygplats, med tillträde från och med januari 2024.
Dessa förvärv var viktiga för att förstärka Jetpaks marknadsnärvaro, inte minst vid Nordens viktigaste hubbar för flygtransporter. Tillsammans med CTS förvärvet under 2022 så har vi nu stärkt vår marknadsposition vid både Kastrup, Arlanda och Gardermoen och kan samordna dessa förvärv med Jetpaks befintliga verksamheter vid dessa flygplatser och huvudstadsregioner i våra nordiska hemmamarknader.

Direkt efter övertagandet av Kvalitetstransport i januari 2024 inleddes integrationsarbetet med Jetpaks befintliga verksamhet vid Gardermoen, och vi räknar med att redan under 2024 succesivt kunna realisera integrationsvinster.  

Vi kommer att fortsätta att konsolidera den nordiska marknaden för snabb och tidskritisk logistik, nu när försäljningsmultiplarna kommit ner på mer attraktiva nivåer. Dock kommer vi att dra ner på antalet förvärv under kommande kvartal för att fokusera på att säkerställa en god integration med under året förvärvade verksamheter.

Vi gör vårt yttersta för att motverka den nuvarande volatiliteten i efterfrågan och minskande volymer. Inom ramen för våra strategiska fokusområden har vi ökat på aktiviteter med fokus på organisk tillväxt.
Detta inkluderar införandet av en vidare geografisk täckning av utvalda tjänster, såsom special- och temperaturkontrollerade tjänster. Dessutom rampar vi upp våra försäljningskanaler samt lanserar digitaliserade marknadsföringskampanjer.

 

Direkt och indirekt kostnadseffektivisering eftersträvas i våra kostnadsbesparingsprojekt, när vi siktar på ytterligare kostnadsbesparingar baserat på optimering av våra leverantörsmodeller samt även synergier från nyförvärvade verksamheter.

 

Baserat på nuvarande marknadssituation förväntar vi oss att åtminstone första hälften av 2024 fortsätter att vara utmanande. Den negativa tillväxten förväntas fortsätta även under kommande kvartal, men vi räknar med en fortsatt stabil justerad EBITA, tack vare vår fortsatt goda kostnadskontroll. Vi förväntar oss en långsam marknadsåterhämtning från slutet av det andra kvartalet 2024.

Till årsstämman i juni 2024 föreslår styrelsen ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2023. 

 

Trots dessa makroekonomiska utmaningar återupprepar vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt samt en kontinuerligt förbättrad justerad EBITA.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

Telefonkonferens
 

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson
att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige:   020 089 63 88 
Norge:  +47 2 156 3319 
Finland:  +358 9 2319 5436                          
Danmark:  +45 3272 9274 
Tyskland:  +49 (0) 89 2444 32976     
Belgien:  +32 (0) 2 792 0435 
Holland  +31 (0) 20 794 8428                   
USA:  +1 786 496 5601
England:  +44 (0) 33 0551 0202 

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 650 79 26 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

________________________________________________________________________

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.

Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
28 februari 2024 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd till detta pressmeddelande, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

 
För ytterligare information

Håkan Mattisson, CFO
telefon: +46 (0)8 5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.

Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB (publ)

Published

on

By

Styrelsen i Minesto AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdag den 14 mars 2024 i stället för onsdagen den 13 mars 2024. Anledningen till det nya datumet är för att kunna säkerställa att stämman kommer kunna genomföras på ett formellt korrekt sätt. Endast datum för stämman, sista dag för anmälan samt aktuella avstämningsdagar har uppdaterats, kallelsen är i övrigt oförändrad. Uppdaterad kallelse återfinns nedan. Den uppdaterade kallelsen publiceras även på bolagets webbplats och ersätter tidigare publicerad version.

Aktieägarna i Minesto AB (publ), org.nr 556719-4914 (”Minesto” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 6 mars 2024, samt
 2. dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 mars 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 8 mars 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 8 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast fredagen den 8 mars 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

 1. genom post till Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet ”EGM 2024”), eller
 2. genom e-post till ir@minesto.com.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet ”EGM 2024”) i god tid före stämman och gärna senast fredagen den 8 mars 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.minesto.com.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 8. Beslut om justeringsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 26 februari 2024 om en nyemission om högst 40 183 173 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 009 158,65 kronor, samt en emission av högst 13 394 391 teckningsoptioner av serie TO4, berättigande till teckning av totalt 13 394 391 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 669 719,55 kronor.

Emissionerna behandlas som ett beslut och ska genomföras genom utgivande av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger.
 2. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4.
 3. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 15 mars 2024.
 5. Teckningskursen per unit ska vara 9,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den eventuella del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptioner av serie TO4 emitteras vederlagsfritt.
 6. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 19 mars 2024 till och med den 2 april 2024. Teckning av units med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av uniträtter) ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska ske på därför avsedd anmälningssedel under perioden som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för units som tecknats utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
 9. För det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units:
 • i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
 • i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 • i sista hand tilldelas de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata i förhållande till deras ställda garantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. Varje teckningsoption av serie TO4 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst aktiernas kvotvärde och högst 4,50 kronor per aktie.
 2. Varje teckningsoption av serie TO4 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall, se punkt 12 nedan.
 3. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO4 framgår av de särskilda villkor som kommer att tillgängliggöras inför stämman i enlighet med rubriken ”Övrigt” nedan.
 4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om Företrädesemissionen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de angivna rösterna.

8 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 160 732 694. Bolaget inne­har inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på J A Wettergrens Gata 14 i Västra Frölunda och på Bolagets webbplats, www.minesto.se, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i februari 2024

Minesto AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 45 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.