Connect with us

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSIDOSE AB

Published

on

Välkommen till Sensidose AB:s årsstämma onsdagen den 15 juni 2022, kl. 16.00.

Plats: Silversalen, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna.

Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma onsdagen den 15 juni 2022, kl 16.00. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare:

* dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 juni 2022,

* dels ha anmält sig till stämman senast fredagen den 10 juni 2022 enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering”) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan kan ske per post under adress Sensidose AB, Att: Jack Spira, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna eller till jack.spira@sensidose.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sensidose.se.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.sensidose.se senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och aktiekapitalet

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i Bolaget totalt 11 958 651 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden och förslag till dagordning
 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 10. Beslut om tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen
 11. Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier och/eller konvertibler
 12. Beslut om incitamentsprogram
 13. Stämmans avslutande

Förslag till årsstämman 2022

Styrelsen och valberedningen, som tillsatts enligt årsstämmans beslut den 30 juni 2021, föreslår årsstämman följande:
 

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningenföreslårstyrelseordförande Per Nilsson som ordförande vid stämman.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman fastställer dispositionen av årets förlust, – 4038 TSEK, att balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens förslag; 

 • Arvodet för styrelseledamöterna föreslås till 100.000 kr per år.
 • Arvodet för styrelseordföranden föreslås till 200.000 kr per år
 • Arvodet för revisornsker enligt löpande räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Valberedningens förslag till styrelse:

Per Nilsson                          -omval
Sten-Magnus Aquilonius     -omval
Lasse Tenerz                      -omval
Jack Spira                           -omval
Åsa Kornfeld                       -nyval

Valberedningen kommer att lämna förslag till val av revisor senast i samband med årsstämman.

Punkt 10Beslut om tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande instruktion för Sensidose valberedning inför årsstämman 2023.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget baserat på Bolagets aktiebok per den 1 januari 2023. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om under mandatperioden aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de tre(eller i förekommande fall högst sex) största aktieägarna, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna ska då ha rätt att utse en ledamot. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger. Om ledamot väljer att lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till a) årsstämmans ordförande, b) val av styrelseledamöter, c) val av styrelseordförande, d) styrelsearvode, e) revisorsarvode, f) val av revisor samt g) förändringar i instruktionen för valberedningen, i förekommande fall. Valberedningens förslag till årsstämman ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 11Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 25% i förhållande till det aktiekapital som föreligger på dagen för denna kallelse.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12Beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge ut högst 300 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets anställda. VD skall ha rätt att teckna högst 150 000 teckningsoptioner och 150 000 teckningsoptioner skall fördelas mellan övriga anställda enligt styrelsens fördelning.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger möjlighet att ta del av positiv värdeutveckling i Bolaget.
 3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 30 augusti 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
 4. För varje teckningsoption som tecknas och tilldelas, skall den teckningsberättigade betala en premie beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade och tilldelade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 30september 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
 5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 300 000 kronor.
 6. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande tio (10) kronor. Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska överstigande beloppet redovisas i den fria överkursfonden.
 7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 29 maj 2026 till och med den 30 juni 2027.
 8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
 9. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Villkorsbilaga till teckningsoptionerna.
 10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta smärre justeringar samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 300 000 kronor. Det innebär att utspädningseffekten av de nya aktierna, vid fullt utnyttjande, kommer att motsvara cirka 2,45 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier (utan beaktande av utestående teckningsoptioner i Bolaget).

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkt 12 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

***

Uppsala den 13 maj 2022

Sensidose AB

Styrelsen

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Railway Metrics and Dynamics vd Jan Lindqvist i expertpanelen på stor europeisk järnvägskonferens

Published

on

By

”Digitalisering av järnväg är mer än positionering av fordon och underhållsfönster. Det är först när vi delar data fullt ut som vi kommer att se de riktigt stora nyttorna.”

Det sa Railway Metrics and Dynamics vd jan Lindqvist när han talade på Rail Transport Day i Stockholm 30 maj 2023.

Railway Metrics and Dynamics vd Jan Lindqvist var inbjuden att tala och som del av expertpanelen på Rail Transport Day i Stockholm. Evenemanget anordnades gemensamt av Europeiska kommissionen, RNE, Trafikverket, Europe’s Rail Joint Undertaking och det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Under den fjärde sessionen, som modererades av Keir Fitch från vid EU:s generaldirektorat för transport och rörlighet (GD MOVE), som Railway Metrics and Dynamics (RMD) fick möjlighet att presentera sin syn på det kanske hetaste ämnet inom järnvägsvärlden – digitala järnvägssystem.

– Vi diskuterade digitaliseringens roll för att järnvägstransporter ska bli mer tillförlitliga och flexibla, och hur vi kan minska kostnaderna och öka kapaciteten, berättar Jan Lindqvist.

Tre större områden täcktes in, införandet av den digitala automatkopplingen (DAC), integreringen av information om tillgångars status (Asset Management) och utveckling med trafikledningssystem (TMS) samt spårning av tåg, vagnar och containrar.

System i systemet skapar unika ekosystem

– Det är väldigt tydligt att vår plattformsstrategi ligger helt rätt i tiden när Europa nu påbörjar full digitalisering av järnvägen, säger Jan Lindqvist.

RMD:s plattform är ett unikt ekosystem som bäst beskrivs som ett så kallat system i systemet. Enkelt förklarat är det en samling av uppgiftsorienterade och unikt dedikerade system, som tillsammans skapar ett nytt, mer komplext system som erbjuder ännu mer funktionalitet och prestanda än vad summan av de ingående systemen klarar var för sig.

– Själva hjärtat i vår systemplattform är PMU-sensorn. Den identifierar i realtid rörelsemönster och mäter acceleration i tre dimensioner. Alla dessa rörelser verifieras mot unika algoritmer. Ju mer data som samlas in – och ju fler PMU:er som installeras runt om i världen – desto bättre blir analysen och desto effektivare blir systemet, säger Jan Lindqvist och fortsätter.

Riktig digitalisering skapar större nytta

Det är med system i system som kan vi höja farten på digitaliseringen på riktigt. Eftersom RMD jobbar med öppen standard kan bolaget samarbeta med alla andra system i Europa.

– Ibland blir andra system en del av vårt och ibland blir vår plattform en del i något större. Nyttan av systemen är inte enbart för individuella vagnsägare, utan för hela systemet. Det är riktig digitalisering, säger Jan Lindqvist.

Dagens Inledningsanförande hölls av Kristian Schmidt, direktör för landtransporter vid GD Move. Därefter syntes många kända profiler på scen, bland andra Andreas Carlsson, Sveriges infrastruktur- och bostadsminister, Roberto Maiorana, generaldirektör för Trafikverket, Paul Mazataud, ordförande för RNE, och Giorgio Travaini, verkställande direktör för Europe’s Rail.

Utöver digitala järnvägssystem, innehåll Rail Transport tre andra större paneldiskussioner. Den första handlade om hur man kan göra gränsöverskridande och multimodala godstransporter lättillgängliga på internationell nivå, den andra fokuserade på biljettsamarbeten över nationsgränser, den tredje diskuterade hur marknaden kan utnyttja järnvägsnätet från start till mål genom Europa på ett så effektivt sätt som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressinbjudan: Kärcher och ihopa accelererar cirkulär satsning med nya delningsboxar

Published

on

By

Kärcher, ett ledande företag inom rengöringsteknik, vill uppmana fler människor att konsumera hållbart. En viktig del i främjandet av ett mer hållbart konsumerande är att förändra sättet vi konsumerar och att utveckla nya affärsmodeller. Därför har Kärcher tillsammans med ihopa, en svenskt startup, valt att samarbeta ihop för att testa en tjänst som ger konsumenter en möjlighet till att testa olika produkter. Efter en pilotfas med positivt utfall skalas nu tjänsten upp för att erbjuda premiumprodukter till fler hushåll.

Sedan två år tillbaka har ihopa drivit och vidareutvecklat en ny och hållbar konsumenttjänst som heter Grannbox, där privatpersoner kan få tillgång till produkter för hem och fritid på ett bekvämt och cirkulärt sätt. Tjänsten är enkel att använda och lokalt tillgänglig där folk bor. Detta i kombination med hållbarhetsaspekten motiverade Kärcher att bidra med sina högkvalitativa rengöringsmaskiner till ihopas grannboxar.

– Kärchers höga produktkvalitet och vårt fokus på miljö gör den cirkulära affärsmodellen mycket intressant. Genom vårt nära samarbete med ihopa utvärderar vi hur den cirkulära affärsmodellen kan bidra till ett hållbart användande av våra produkter både ur ett miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Vi får direkt feedback på hur konsumenten uppfattar tjänsten och data som hjälper oss förstå hur affärsmodellen påverkar oss långsiktigt, både utifrån produktutveckling, försäljning och underhåll, säger Mikael Rasmusson, vd Kärcher AB.

Varför är det hållbart?

Det finns många produkter som flera hushåll köper och endast använder ett fåtal gånger per år. Grannboxens lösning är att i stället för att varje hushåll ska köpa varsin produkt, finns möjligheten att fler använder en gemensam produkt – på så sätt behövs inte lika många produkter. Det är grundlogiken som på ett radikalt sätt kan komma att minska vårt klimatavtryck.

Pressinbjudan 12 juni 12.00 

Den 12 juni klockan 12:00 bjuds utvald media in för att få ta del av en djupare information om modellen, utfallet och data tills nu, samt riktningen framåt.

Presentationen hålls av Johannes Dahlberg, medgrundare på ihopa, tillsammans med Fredrik Währborg, Quality & Sustainability Manager på Husqvarna och Rasmus Falck, Regional Business Director på Robert Bosch AB samt Mikael Rasmusson, vd för Kärcher Sverige. Eventet hålls vid en nyinvigd grannbox i nyproduktionsområdet Riksten, söder om Stockholm. Transport till platsen erbjuds kostnadsfritt.

Anmäl deltagande senast 9 juni genom email till info@ihopa.com

Kontaktuppgifter:

Johannes Dahlberg, ihopa, 070-756 60 89 johannes@ihopa.com
Mikael Rasmusson, Kärcher AB, 070-325 20 10 mikael.rasmusson@karcher.com

ihopa

ihopa är en startup som grundades 2017 i Stockholm med visionen att göra delning så enkelt, säkert och bekvämt att det kan utkonkurrera standardalternativet att äga själv.

Kärcher AB
Kärcher är världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter för både professionella och privata användare. Sortimentet omfattar bland annat högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, skur- och sopmaskiner, biltvättar och redskapsbärare för markvård. Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Företagets huvudkontor finns i Göteborg och med säljare, återförsäljare och servicepartners i hela landet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för maj 2023

Published

on

By

Stockholm 2023-06-08

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från dotterbolag inom industri för maj 2023. Försäljningen uppgick preliminärt till 2,7 MSEK (3,5 MSEK 2022*).

*Justerat för avyttrade dotterbolag

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.