Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

| 28 september, 2021 | 0 kommentarer

På begäran av aktieägarna Hamberg Förvaltning AB, Fam. Hamberg & Boyer, Fam. Kling, Berit Lindwall, Svea Ekonomi med flera aktieägare, som tillsammans äger mer än en tiondel av samtliga aktier i Betsson AB, kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 25 oktober 2021 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 28 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 15 oktober 2021, och
 • dels anmäla sig till stämman senast måndagen den 18 oktober 2021.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske via bokningsformuläret på www.betssonab.com. Anmälan kan också göras per telefon 08-506 403 00. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget [email protected] i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier – utöver att anmäla sig till bolagsstämman eller avge poströst enligt nedan – registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 19 oktober 2021 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Poströstning

Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.betssonab.com. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Betsson AB (publ), Att: Bolagsstämma, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm eller med e-post till [email protected] och ska vara bolaget tillhanda senast den 22 oktober 2021. Ingivande av poströstningsformulär gäller även som anmälan till stämman. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och supplenater
 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna
 9. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 10. Beslut angående valberedning
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Aktieägaren Hamberg Förvaltning AB föreslår att Gaetan Boyer väljs som justeringsperson. I justeringspersonernas uppdrag ingår även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Som röstlängd förslås den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken per den 15 oktober 2021 och mottagna anmälningar eller poströster, samt kontrolleras av justeringspersonerna.

Val av styrelse m.m. (punkterna 7-9)

Aktieägaren Hamberg Förvaltning AB föreslår följande enligt punkterna 7-9 på dagordningen:

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jan Nord, Fredrik Carlsson, Johan Lundberg och Eva Leach samt nyval av Pontus Lindwall och Peter Hamberg. Vidare föreslås att Johan Lundberg väljs till styrelseordförande.  

Information om föreslagna ledamöter:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB

Född 1965, hemvist Stockholm, Sverige. Anställd i koncernen sedan 1991. Medlem av styrelsen 2011-2018. Styrelseordförande 2011-2015 samt 2016 – september 2017. Tidigare VD och koncernchef 1998-2011 samt juli 2015 – februari 2016.

Övriga uppdrag: Infrea AB, Nya Solporten Fastighets AB, Fibbl AB och Mostphotos AB samt ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranchen, både offline- och onlinespel, bland annat som grundare och styrelseledamot NetEnt, VD och koncernchef för Cherryföretagen.

Utbildning: Civilingenjör från KTH, Stockholm.

Peter Hamberg, VD Hamberg Förvaltning AB

Född 1973, hemvist Ekerö, Sverige. Storägare genom familjen i Betsson i över 50 år.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB, Solporten Fastighets AB, ABG Fastena Livsmedelsfastigheter AB och ägarbolagen Pamir Intressenter (A, B, D och E).

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranchen, både offline- och onlinespel, bland annat som styrelseledamot i NetEnt under 2008-2020.

Utbildning: Kandidatexamen i International Business med fokus på finans från San Francisco State University.

Styrelsearvode föreslås utgå med 235 000 kronor till Peter Hamberg (motsvarande hälften av det arvode de ledamöter som valdes på årsstämman den 5 maj 2021 erhåller). Pontus Lindwall i sin egenskap av VD för Betsson ska inte erhålla något styrelsearvode.

Styrelsearvode enligt beslut av årsstämman den 5 maj 2021 ska utgå till de avgående styrelseledamöterna och styrelseordföranden med en tolftedel för varje påbörjad månad av mandattiden mellan årsstämman och den extra bolagsstämman.

Beslut angående valberedning (punkt 10)

Aktieägaren Hamberg Förvaltning AB föreslår att instruktionen för valberedningen justeras sålunda, att styrelsens ordförande inte ska vara en del av valberedningen. Hamberg Förvaltning AB föreslår att första stycket i instruktionen för valberedningen ersätts med följande:

”Valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte längre vara del av valberedningens arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.”

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 142 729 838 aktier i bolaget, representerande totalt 285 928 838 röster, fördelat på 15 911 000 aktier av serie A representerande 159 110 000 röster, 121 571 405 aktier av serie B representerande 121 571 405 röster samt 5 247 433 aktier av serie C representerande 5 247 433 röster. Per den 28 september 2021 innehar Bolaget 681 233 aktier av serie B och 5 247 433 aktier av serie C, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.

Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor med adress enligt nedan. Betsson AB (publ) har org.nr 556498–8425 och säte i Stockholm.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2021

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Lundberg, styrelseordförande Betsson AB, tfn +46 (0)8 506 403 00
Alexandra Laurell, bolagsjurist, tfn +46 (0)767 891 213 e-mail: [email protected]

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *