Connect with us

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I Game Chest group AB (PUBL)

Published

on

 Aktieägarna i Game Chest group AB (publ), org.nr 559095–1942 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 29 december 2022 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 113 43 Stockholm, 5:e våningen.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 december 2022 (avstämningsdagen), och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 december 2022. Anmälan ska ske skriftligen till Game Chest Group AB (publ) med adress Box 7005, 103 86 Stockholm med angivande av ”Extra bolagsstämma” eller via e-post till [email protected]

I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd senast på avstämningsdagen, dvs. tisdag den 20 december 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet som ska uppvisas på stämman. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen uppvisas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gamechestgroup.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 10 677 168 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Beslut om ändring av bolagsordning;
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare;
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
 9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten;
 10. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Ali Ghafori föreslås som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den styrelsen istället anvisar.

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor

§ 5 Antalet aktier

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 Antalet aktier ska vara lägst 11 000 000 och högst 44 000 000

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkt 7 nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av företrädesemissionen (enligt definition nedan) understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslut enligt denna punkt 6 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 25 november 2022 om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 32 031 504 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 3 203 150,4 SEK (”Företrädesemissionen”). För Företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,35 SEK per aktie vilket ger en total teckningslikvid om 11 211 026,40 SEK vid full teckning. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 2. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 2 januari 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. 
 3. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. 
 4. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna nedan:
  1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  3. I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 5. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 4 januari 2023 till och med den 18 januari 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 6. Betalning av aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtligt som teckning sker under perioden från och med den 4 januari 2023 till och med den 18 januari 2023. Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast två (2) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.

Det erinras även om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551). För det fall styrelsen medger betalning av aktier genom kvittning med stöd av förutnämnda lagrum kommer sådant beslut ske under förutsättning att (i) sådan kvittning inte strider mot emissionsbeslutet, (ii) styrelsen finner det lämpligt och (iii) att kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer.

 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkt 6 ovan.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, inom gränserna för gällande bolagsordning, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Beslut enligt denna punkt 8 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

EMISSIONSGARANTIER

Företrädesemissionen omfattas av vederlagsfria emissionsgarantier om cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 49,06 procent av Företrädesemissionen. 

Emissionsgarantierna har lämnats dels av styrelseledamöterna Ali Ghafori (ordförande) och Krister Elmgren, dels externa garanter.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

HANDLINGAR

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kallelsen och handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.gamechestgroup.com, och läggas fram på bolagsstämman. 

  

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

KKM Gruppen, dotterbolag till Thinc Collective AB, vinner kommunikationsuppdrag inom arbetsmarknadsfrågor

Published

on

By

Aktör inom byggbranschen har givit KKM Gruppen i uppdrag att konceptualisera, bygga och implementera en ny satsning som syftar till att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Den nya satsningen ska bestå av en digital och gamifierad plattform som ger en uppdaterad och nyanserad bild av byggbranschens arbetsmarknad och olika yrken. Storleken på affären väntas bli cirka 2 500 000 sek för KKM Grupp

”KKM ser arbetsmarknadsåtgärder och stödet till nyanlända som en nyckelfråga i samhället. Vi har lång erfarenhet att utföra denna typ av uppdrag och ser fram emot att göra en viktig insats för en utsatt grupp i samhället och hjälpa en bransch som vill locka fler till sig”, säger Per Hazelius, VD KKM Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

[email protected]

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FLOWave – en framtidslösning för Food & Beverage

Published

on

By

Som experter på på mät, styr- och reglerteknik är vi på Bürkert aktiva i många branscher. Ett av de områden där vi just nu växer snabbt av Food & Beverage, och anledningen till det stavas tveklöst FLOWave. Ulf Neldefors, Business Development Manager på Bürkert förklarar varför fler borde upptäcka produkten.

– Vår flödesmätare FLOWave togs ursprungligen fram för pharmaindustrin, och då framförallt för att mäta ultrarent vatten. Men i dag ser vi att allt fler branscher upptäcker fördelarna med FLOWave. Kan du mäta tillräckligt exakt för pharmaindustrin, så kan du även göra det till de flesta andra branscher.

 Varför ska man använda FLOWave?

– Fördelarna med att använda FLOWave är många. Det är ett sätt att säkerställa produktionen, minska svinnet och se till att samma goda och repeterbara resultat uppnås varje gång. FLOWave kan mäta flera olika media med samma sensor, och kan bland annat mäta temperatur, massflöde, densitet, viskositet och volym.

 I vilken process lämpar sig FLOWave bäst?

– Den fungerar otroligt bra för alla typer av livsmedelsföretag som hanterar rinnande vätskor i sin produktion.  Våra produkter används inom bland annat bagerier, bryggerier, mejerier, och andra livsmedelstillverkare för att mäta flytande margarin, olja, vatten m.m.

Finns det fler fördelar med FLOWave?

– Vi ser tydligt att kunder som använder sig av FLOWave sänker sina underhållskostnader. Våra produkter har inga rörliga delar som kan gå sönder, och eftersom vi kan mäta olika media med samma sensorer blir reservdelslagret minimalt och behovet av underhåll snudd på obefintligt. FLOWave är också mycket enkel att installera. Genom dess kompakta utformning och låga vikt, ca 4kg,  så behövs inga extra lyftanordningar för att få FLOWave på plats, vilket medför att den är en enkel att installera av en montör. Historiskt har flödesmätare varit ganska stora, klumpiga enheter – men inte längre.

Vill du veta mer om FLOWave och hur produkten kan användas i din verksamhet? Kontakta Ulf Neldefors, Business Development Manager, Bürkert Sweden E-post: [email protected] eller Mobil: 070-688 93 30.

Bürkert är ett av världens ledande företag inom industriell mät-, kontroll- och reglerteknik för gaser och vätskor.
Vi finns representerade med säljkontor i 36 länder och har 5 fabriker, 4 forskningscenter och 5 systemhus runt om i världen med totalt 3000 anställda. Bürkert grundades 1946 i Tyskland och är ett helägt familjeföretag som genom kompetens, framåtanda och närhet har skapat en plats bland de främsta inom sitt område. 1968 startades Bürkert i Sverige och har idag säljkontor i Stockholm och Malmö.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning för Stockholm Nord

Published

on

By

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över sex år med möjlighet till ytterligare ett optionsår. Anbudssumman uppgår till 651 MSEK.

– Det är glädjande att vi nu tilldelats basunderhållet för Stockholm Nord. Tillsammans med vårt kontrakt Stockholm Syd stärker det vår position i stockholmsregionen, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Det nya kontraktet för Stockholm Nord gäller från den 1 oktober 2023 och omfattar teknikområdena bana, el och signal. Uppdraget sträcker sig mellan Huvudsta och Bålsta samt Helenelund och norra Uppsala.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta kontrakt och att uppfylla vårt viktiga uppdrag med att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

[email protected]  
 

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
[email protected]  

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 700 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.