Connect with us

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KILIARO AB

Published

on

Aktieägarna i Kiliaro AB (”Bolaget”), org.nr 556955-4271, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2023 klockan 14:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13:30.   

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen onsdagen den 22 mars 2023, samt
 • dels senast fredagen den 24 mars 2023, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Kiliaro AB, ”Extra bolagsstämma 2023”, Box 2297 Folkungagatan 132c, 116 30 Stockholm eller per e-post till hello@kiliaro.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 22 mars 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 24 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.kiliaro.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om apportemission av aktier.
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 8. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1 OCH 6–7 PÅ DAGORDNINGEN    

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Peter Werme väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6          Beslut om apportemission av aktier

Kiliaro AB, org.nr. 556955-4271 (“Bolaget”) har den 13 mars 2023 ingått avtal med ägarna till det turkiska bolaget Sosyopix İnternet Hizmetleri A.Ş. ett registrerat aktiebolag i Turkiet (”Sosyopix”) om att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Sosyopix. Sosyopix ägs till 50 procent av Sezgi Abat och till 50 procent av Hasan Emre Abat (”Säljarna”). 

Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna ska erläggas genom att Säljarna erhåller (i) kontant betalning motsvarande 3 875 000 EUR vilket kommer att erläggas under en period om 24 månader, (ii) erhåller kontant betalning motsvarande 359 761 EUR vilket kommer baseras på värdet av Sosyopix lager per den 31 januari 2023, och som kommer erläggas under en period om tolv månader, samt (iii) tecknar samt tilldelas 6 200 446 nya aktier i Bolaget till ett värde av 11 284 812 SEK, motsvarande cirka 990 417 EUR. Därutöver har Säljarna rätt till en kontant tilläggsköpeskilling baserad på Sosyopix EBITDA enligt den fastställda resultaträkningen för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av Sosyopix framgår av Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2023.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om apportemission av aktier på följande villkor:

 1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 620 044,6 SEK genom nyemission av högst 6200 446 aktier.
 2. De nya aktierna får endast tecknas av Säljarna med rätt och skyldighet att betala för de nya aktierna med apportegendom bestående av aktier i Sosyopix motsvarande 11 284 812 SEK (”Apportegendomen”). Det värde som apportegendomen upptagits till i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,820000045158042 SEK. Det slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning samt teckningskursen kommer dock, i enlighet med tillämpliga redovisningsregler, att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värde som anges i styrelsens redogörelse.
 3. Teckning ska ske på separat teckningslista samtidigt med att tillträde av aktierna i Sosyopix genomförs, dock senast den 19 maj 2023.
 4. Överkursen tillförs fri överkursfond.
 5. Betalning för tecknade aktier i Bolaget ska erläggas i samband med tillträdet genom att Apportegendomen tillförs Bolaget, dock senast den 19 maj 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 6. Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen och revisorsyttrande framgår av styrelsens redogörelser enligt 13:6 och 13:7 aktiebolagslagen.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
 8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna.

Punkt 7          Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Den 13 mars 2023 fattade styrelsen för Kiliaro AB, org.nr 556955-4271 (“Bolaget”) beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Skälet till företrädesemissionen är att säkerställa finansiering för genomförandet av förvärvet av Sosyopix İnternet Hizmetleri A.Ş. (”Sosyopix”). Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av Sosyopix framgår av Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2023.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen för Bolaget att extra bolagsstämman den 30 mars 2023 godkänner nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på följande villkor:

 1. De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Kiliaro på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Varje aktie i Kiliaro kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier. Sju (7) teckningsrätter för teckning av aktier berättigar till teckning av tolv (12) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. 
 2. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, ii) i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av, och iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata i förhållande till deras ställda garantier. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
 3. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 5 april 2023 till och med den 19 april 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 4. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 april 2023.
 5. Teckningskursen är 1,35 SEK per ny aktie. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 1 518 052,8 SEK genom nyemission av maximalt 15 180 528 nya aktier.
 6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
 8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 71 procent (under förutsättning av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om apportemission enligt punkt 6 i dagordningen), men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 april 2023 till och med den 14 april 2023.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna samt för aktietecknarna. 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Blekholmstorget 30F i Stockholm senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

______________

Stockholm i mars 2023

Kiliaro AB

Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Tel: +46 72 33 33 026
E-post: elie@kiliaro.com

Certified adviser
Svensk kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Kiliaro är en social fotogalleriapp för privatpersoner som letar efter det smidigaste sättet att lagra och dela minnen. Med Kiliaros sociala plattform får du innovativa funktioner för att dela foton och videos – direkt från ditt bildgalleri till mottagarens galleri där ni sedan kan interagera kring innehållet. Tillsammans med ett obegränsat utrymme och höga krav på integritet och säkerhet, sparas dina dyrbaraste digitala livsminnen utan att du förlorar kontrollen över dem. Kiliaro är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med kortnamnet KILI. Läs mer på kiliaro.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bostadsministern besökte K2A:s studentbostäder

Published

on

By

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) besökte idag K2A Knaust & Andersson Fastigheters studentbostäder i Barkarbystaden i Järfälla. Ministern träffade studenter som tack vare bygget av nya studentbostäder kunnat flytta till Stockholmsregionen för att studera och fick även se konkreta exempel på K2A:s prisbelönta hållbarhetsarbete.

– Att kunna hitta en bostad på den ort där man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning. Det är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation att det finns tillräckligt med tillgängliga studentbostäder, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD).

K2A är ett av få rikstäckande studentbostadsföretag och har studentbostäder från Lund i söder till Kiruna i norr med en gemensam kö för samtliga orter, som alla som fyllt 16 år kan ställa sig i – oavsett var de sedan kommer att studera.

– När man är ung är det väldigt svårt att på förhand veta vad eller var man kommer att plugga efter gymnasiet. Det kan också vara så att man vill byta lärosäte när man väl börjar läsa på universitet eller högskola. Vi ser att det finns en väldigt stark poäng med att det finns ett studentbostadsföretag som har bostäder i alla delar av landet, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Mer från ministerbesöket går att lyssna på i kommande avsnitt av K2A:s egen podd Den gröna fastighetspodden.

För ytterligare information:
Johan Knaust, vd, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Pontus Ekerljung, pr-chef, 073-024 36 00, pontus.ekerljung@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navian inleder samarbete med Propstreet

Published

on

By

Navian och Propstreet är glada över att meddela att bolagen inleder ett strategiskt partnerskap med syfte att skapa en mer transparent och effektiv marknad för bostadsfastighetsutveckling.

Som två prisbelönta företag vid årets Nordic PropTech Awards, för med sig detta partnerskap toppmodern teknologi och djup branschkunskap för att erbjuda fastighetsinvesterare och utvecklare innovativa lösningar för fastighetsutveckling.

 ”Vi är mycket nöjda över att samarbeta med Propstreet. Deras rykte som ett ledande PropTech-företag och engagemang för att skapa en mer transparent fastighetsmarknad gör dem till den perfekta partnern för oss. Detta partnerskap kommer att möjliggöra att vi kan erbjuda nya och spännande projekt för våra kunder, vilket resulterar i en bättre fastighetsupplevelse för alla”, säger Sergey Kazachenko, VD på Navian.

”Det gläder oss att kunna samarbeta med Navian i vårt gemensamma mål att skapa en mer transparent och effektiv marknad för kommersiella fastigheter. Navians internationella nätverk och expertis inom branschen gör dem till den perfekta partnern för oss. Tillsammans är vi engagerade i att öka likviditeten på marknaden och tillhandahålla innovativa lösningar som gynnar fastighetsinvesterare och utvecklare”, säger Henrik Olofsson, VD på Propstreet.

Genom detta partnerskap är Navian och Propstreet engagerade i att driva positiv förändring och göra fastighetsmarknaden mer tillgänglig och effektiv. Som ett resultat kan fastighetsinvesterare och utvecklare förvänta sig en omfattande och effektiv upplevelse som kommer att förändra deras tillvägagångssätt för bostadsfastighetsutveckling.

Matias Rodriguez
Head of Marketing
E-post:matias.rodriguez@naviangroup.com

Tel: +46 705 65 44 55

Navian Tech är den första digitala plattformen på marknaden som kopplar samman alla faserna i fastighetsutvecklings– och investeringsresan. Plattformen erbjuder de tjänster du behöver för att göra fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling enklare, mer effektivt och mer tillgängligt för alla. 

Företagets vision är att öppna dörren till nya sätt att utveckla och investera i fastigheter för privata och institutionella investerare, små och mellanstora utvecklare samt andra inom fastighetstjänster och teknikleverantörer. Navian Tech grundades i Sverige och är numera också verksamt i Storbritannien. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BELLPAL med Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America

Published

on

By

BELLPAL med  Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America om att leverera lösningar som ska ta över den traditionella “larmknappen”. Projektet startade i början av mars.  Idag har bolaget drygt 1,1 miljoner trygghets-larmknapp kunder. Connect America är Nordamerikas största bolag inom Connective Care, med ca $359 miljoner i omsättning (2022). Bolaget har i sin helhet ca 4,5 miljoner kunder.Connect America äger flera bolag som är anses vara  Best in Class på marknaden. Projektet är i steg, där delmålen är tydliga.

“Deras egna ambitioner är att med de produkter och lösningar vi redan har, och potentiellt  kommer leverera, ska penetrera marknaden ytterligare med fokus målgruppen 70-80 år, som idag inte väljer det traditionella trygghetslarmet av alla kända och uttalade faktorer målgruppen uttrycker. Till det vill Connect America i sin helhet inom koncernen att halva den befintliga kundbasen ska gå över till den nya produkten i steg, över en 24 månadersperiod. Det är ett stort strategiskt beslutat fattat av dem, där Motorola BELLPAL är deras val för att gå vidare i processen. 

Det är givetvis hedrande att bli utvald, de är noggranna och seriösa. Det är ett bevis på att vårt samarbete med Motorola skapar möjligheter med aktörer som annars inte vänder sig till små bolag som oss. En validering helt enkelt på att vi har något riktigt bra som fungerar. 

Jag ser fram emot att i närtid delge marknaden mer information om status avseende detta projekt.” Säger David Ziemsky VD och grundare. 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.