KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIGNATUR FASTIGHETER AB (PUBL)

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ), org.nr 556648-6204, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 oktober 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 oktober 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 oktober 2021, och
 • dels senast fredagen den 15 oktober 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen Signatur Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till adressen [email protected] Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.signaturfastigheter.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 15 oktober 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.signaturfastigheter.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 7. Fastställande av arvoden till styrelsen
 8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Robert Öjfelt utses till ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster

Punkt 3 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Dan Astrén, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Fastighets AB Trianon (publ) föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre utan suppleanter.

Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Fastighets AB Trianon (publ) föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Fastighets AB Trianon (publ) föreslår att, med entledigande av samtliga nuvarande styrelseledamöter, Mari-Louise Hedbys, Lars Åkewall och Olof Andersson nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Olof Andersson.
 

Kort presentation av föreslagna ledamöter

Mari-Louise Hedbys

Mari-Louise har en ekonomexamen från Lunds universitet. Hon är för närvarande ekonomichef och vice VD för Fastighets AB Trianon (publ) samt styrelseledamot i Mahema Invest AB.

Lars Åkewall

Lars Åkewall har en civilekonomutbildning från Lunds universitet. Han är för närvarande förvaltningschef för Fastighets AB Trianon (publ).

Olof Andersson

Olof Andersson är för närvarande verkställande direktör i Fastighets AB Trianon (publ), styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag, samt styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port Aktiebolag, Malmö Citysamverkan Service AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan och Anbace Invest AB.

För ytterligare information av föreslagna ledamöter, se Fastighets AB Trianons hemsida, www.trianon.se.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Signatur Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö eller per e-post till adressen [email protected] Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.signaturfastigheter.se och på Bolagets kontor med adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn samt på Bolagets webbplats, www.signaturfastigheter.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Malmö i september 2021

Signatur Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

[email protected]

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *