Kallelse till extra bolagsstämma i Sparbanken Skaraborg AB (publ)

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 december 2021 kl. 13:00, i bankens lokaler på Klostergatan 11 i Skara.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan kan göras per telefon till Elin Dafgård, 0511 – 281 27 eller per mail till [email protected]

Sista dag för anmälan är fredagen 10 december 2021 kl. 12.00.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
  3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om vinstutdelning
  8. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 2. Styrelsen föreslår att Mats Johansson väljs till ordförande vid den extra bolagstämman och Elin Dafgård till sekreterare vid den extra bolagsstämman eller vid förhinder den eller de personer som styrelsen anvisar.

Punkt 3. Styrelsen föreslår att Svante Andersson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Punkt 4. Som röstlängd föreslås bolagets aktiebok.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om vinstutdelning till ett belopp om 100 000 000 kronor. På stämman den 9 april 2021 beslutades att dela ut 35 000 000 kronor, vilket har verkställts. Under 2020 skedde ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2019.

Handlingar inför stämman

Kallelsen finns tillgänglig på bankens webbplats www.sparbankenskaraborg.se samt på bankens huvudkontor på Klostergatan 11 i Skara. Kallelsen kommer att skickas till bankens aktieägare. Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Bankens årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, styrelsens yttrande och redogörelse enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Sparbanken Skaraborg, Klostergatan 11 samt skickas till aktieägare.

Skara den 24 november 2021

Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Styrelsen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *