Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till SCAs årsstämma 2024

Published

on

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”), org.nr 556012-6293, kallas till årsstämma fredagen den 22 mars 2024, kl. 13.00 i Sundsvall, Clarion Hotel Sundsvall (inregistrering från kl. 11.30)

Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

 

Rätt att delta och anmälan till deltagande i stämmolokalen
 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller via ombud ska

dels  vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 14 mars 2024,

 

dels  ha anmält sig senast måndagen den 18 mars 2024. Anmälan kan göras på bolagets hemsida www.sca.com eller per telefon 060-19 33 00, vardagar kl. 09.00-16.00. Anmälan kan också göras skriftligen till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall antalet biträden (högst två stycken).

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på bolagets hemsida www.sca.com  och tillhandahålls även av bolaget på begäran. En fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar översändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman och senast måndagen den 18 mars 2024.

 

Rätt att delta och anmälan genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 

dels  vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 14 mars 2024,

dels  anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 18 mars 2024.

 

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller via ombud måste anmäla detta enligt anvisningar under rubriken ”Rätt att delta och anmälan till deltagande i stämmolokalen” ovan. Det innebär att en anmälan endast genom poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com  och gäller som anmälan till årsstämman.

 

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 18 mars 2024 och skickas med post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast måndagen den 18 mars 2024.

 

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på bolagets hemsida www.sca.com och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

 

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman personligen, via ombud eller genom poströstning måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 14 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 18 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

 

 

 

 

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.  Val av två justeringsmän.

4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.  Godkännande av dagordning.

6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

7.  Anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

8.  Beslut om

a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023.

9.  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10.  Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11.  Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Omval av

i. Åsa Bergman,

ii. Lennart Evrell,

iii. Annemarie Gardshol,

iv. Carina Håkansson,

v. Ulf Larsson,

vi. Martin Lindqvist,

vii. Anders Sundström,

viii. Barbara M. Thoralfsson. 

Nyval av

ix. Helena Stjernholm.

13.  Val av styrelseordförande.

14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

16. Beslut om långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för 2024-2026.

17.  Stämmans avslutande.

 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen för SCA, som består av Bengt Kjell, AB Industrivärden (ordförande), Nikolai Schjold, Norges Bank Investment Management, Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder, Mikael Hallåker, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., och Pär Boman, styrelseordförande i SCA, föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid stämman.

 

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

 

Punkt 8 b) – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en kontantutdelning för verksamhetsåret 2023 om 2,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara tisdagen den 26 mars 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB tisdagen den 2 april 2024.

 

Punkterna 9–14 – Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

 

         Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.

 

         Punkt 10: Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

 

         Punkt 11: Styrelsearvode ska utgå med 715 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 145 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 125 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 145 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 290 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 410 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

         Punkt 12: Omval av styrelseledamöterna Åsa Bergman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström och Barbara M. Thoralfsson. Nyval av Helena Stjernholm till styrelseledamot. Pär Boman och Karl Åberg har avböjt omval.

 

 Helena Stjernholm är född 1970 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Helena är verkställande direktör för AB Industrivärden sedan 2015. För närvarande är Helena styrelseledamot i AB Industrivärden, AB Volvo, Sandvik AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Svenskt Näringsliv. Tidigare har Helena arbetat som partner och investeringsansvarig på IK Investment Partners samt som strategikonsult på Bain & Company. 

         Punkt 13: Nyval av Helena Stjernholm till ordförande i styrelsen.

 

         Punkt 14: Omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

 

Punkt 16 – Beslut om långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för 2024-2026

Styrelsen för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2024 beslutar om ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram riktat till medlemmar av koncernledningen samt identifierade nyckelmedarbetare inom SCA-koncernen (”Programmet”).

 

Bakgrund

I syfte att främja ett gemensamt intresse mellan programdeltagarna och aktieägarna kring en långsiktigt god avkastning samt att främja Bolagets förmåga att rekrytera och behålla medarbetare med affärskritisk kompetens, anser styrelsen att Bolaget bör ha långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram. Programmen bör beslutas årligen och ha prestationsvillkor kopplade till dels relativ värdeutveckling av SCAs B-aktie, dels SCAs klimatnytta. Styrelsen anser även att det bör finnas krav på egen investering i SCA-aktier av hela det utbetalda nettobeloppet och innehav av sådana aktier under minst en treårsperiod.

 

Sedan 2022 har årsstämman beslutat om långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram med treåriga prestationsvillkor. Programmen redovisas i Bolagets årsredovisningar och i de ersättningsrapporter som läggs fram på årsstämman för godkännande.

 

Styrelsen föreslår mot bakgrund därav att årsstämman 2024 godkänner ett kontantbaserat incitamentsprogram för Bolaget, enligt vad som närmare framgår nedan.

 

Huvudsakliga villkor för Programmet

Styrelsen föreslår att Programmet ska baseras på följande huvudsakliga villkor:

 

a) Programmet föreslås riktas till medlemmar av koncernledningen och därutöver högst 20 nyckelmedarbetare inom SCA-koncernen (“Deltagarna”).

 

b) Deltagarna ska ha möjlighet att, beroende på uppfyllande av prestationsvillkor enligt punkt c) nedan, erhålla en kontantersättning (”Kontantersättning”) efter utgången av räkenskapsåret 2026. Kontantersättningen får för respektive Deltagare som högst uppgå till en viss procentsats av Deltagarens fasta årliga kontantlön (brutto) under räkenskapsåret 2026, enligt följande: (i) för verkställande direktören högst 50 procent, (ii) för övriga medlemmar av koncernledningen högst 40 procent och (iii) för övriga Deltagare högst 15 procent.

 

c) Utbetalning av Kontantersättning ska vara beroende av i vilken utsträckning prestationsvillkoren för Programmet uppfyllts. Prestationsvillkoren ska bestå av dels ett finansiellt mål relaterat till den sammanlagda totalavkastningen (”TSR”) på Bolagets B-aktie under räkenskapsåren 2024, 2025 och 2026[1]  (”Prestationsperioden”), vilket ska mätas till 60 procent i förhållande till en jämförelsegrupp av andra bolag[2]  och till 40 procent i förhållande till index OMXS30GI (”TSR-villkoret”), dels ett hållbarhetsmål relaterat till SCAs klimatnytta under räkenskapsåret 2026 (miljoner ton CO2-ekvivalenter, se definition i årsredovisningen, ”Klimatnytta”) (”Hållbarhetsvillkoret”). TSR-villkoret kommer att viktas med 90 procent och Hållbarhetsvillkoret med 10 procent vid bestämmande av utbetalning av Kontantersättning. Styrelsen kommer efter utgången av Prestationsperioden att offentliggöra i vilken utsträckning TSR- och Hållbarhetsvillkoret har uppfyllts.

 

Utbetalning av Kontantersättning relaterad till TSR-villkoret ska beräknas i enlighet med följande:

 

  • En förutsättning för utbetalning är att TSR för SCAs B-aktie inte understiger det viktade TSR-utfallet för Jämförelsegruppen och index OMXS30GI under Prestationsperioden (”Miniminivån”). Om Miniminivån inte uppnås sker ingen utbetalning av Kontantersättning relaterad till TSR-villkoret.

 

  • För maximal utbetalning krävs att TSR för SCAs B-aktie överstiger det viktade TSR-utfallet för Jämförelsegruppen och index OMXS30GI med minst 5 procentenheter under Prestationsperioden (”Maximinivån”).

 

  • Om TSR för SCAs B-aktie uppgår till mellan Miniminivån och Maximinivån under Prestationsperioden sker en linjär utbetalning.

 

Utbetalning av Kontantersättning relaterad till Hållbarhetsvillkoret ska beräknas i enlighet med följande:

 

  • En förutsättning för utbetalning är att SCAs Klimatnytta under räkenskapsåret 2026 uppgår till minst 10 miljoner ton CO2-ekvivalenter (”Miniminivån”). Om Miniminivån inte uppnås sker ingen utbetalning av Kontantersättning relaterad till Hållbarhetsvillkoret.

 

  • För maximal utbetalning krävs att SCAs Klimatnytta under räkenskapsåret 2026 uppgår till minst 15 miljoner ton CO2-ekvivalenter (”Maximinivån”).

 

  • Om Klimatnyttan uppgår till en nivå mellan Miniminivån och Maximinivån under räkenskapsåret 2026, sker en linjär utbetalning.

 

d) Kontantersättning ska normalt sett betalas ut efter utgången av Prestationsperioden.

 

e) En förutsättning för att en Deltagare ska kunna erhålla full Kontantersättning ska vara att denne, med vissa specifika undantag, har varit fast anställd inom SCA-koncernen under hela Prestationsperioden.

 

f) Deltagare ska åta sig att, så länge Deltagaren är anställd inom SCA-koncernen, dels förvärva SCA-aktier för hela det utbetalda nettobeloppet av Kontantersättningen senast den 30 juni 2027 (eller snarast därefter om Deltagaren varit förhindrad enligt tillämpliga insiderregler att förvärva SCA-aktier vid sådan tidpunkt), dels behålla sådana aktier under en period om minst tre år efter förvärvet (med vissa av styrelsen godkända undantag). Om Deltagare inte förvärvar eller inte behåller SCA-aktier enligt ovan, ska Deltagarens rätt till utbetalning enligt andra incitamentsprogram som Deltagaren blivit inbjuden att delta i bortfalla.

 

g) Om det sker extraordinära förändringar i SCA-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för Kontantersättning enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl.a. en rätt att besluta om reducerad rätt till Kontantersättning, eller att ingen Kontantersättning ska utbetalas över huvud taget.

 

h) Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. Styrelsen ska i det avseendet äga rätt att vidta nödvändiga justeringar av dessa villkor för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige.

 

i) Deltagande i Programmet förutsätter att sådant deltagande lagligen kan ske i de berörda jurisdiktionerna.

 

_________________

 

 

Kostnader för programmet, utspädning

Kostnaden för Programmet, inklusive sociala avgifter, beräknas uppgå till högst 42 miljoner kronor vid uppfyllelse av TSR- respektive Hållbarhetsvillkoret om 100 procent. Denna kostnad kan jämföras med SCAs totala kostnad för löner och ersättningar, inklusive sociala avgifter, om 2,7 miljarder kronor för 2023. Kostnadseffekten på nyckeltal och vinst per aktie är marginell.

 

Programmet är kontantbaserat och medför således ingen utspädning i antalet utestående aktier för Bolagets aktieägare. Inga säkringsåtgärder avses vidtas avseende Programmets finansiella exponering.

 

 

Förslagets beredning

Det föreslagna Programmet har beretts av SCAs ersättningsutskott. Ersättningsutskottet har presenterat underlag för styrelsen, varefter styrelsen har beslutat att föreslå att Programmet godkänns av årsstämman 2024.

 

Majoritetsregler

För giltigt beslut om godkännande av Programmet erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

 

Övriga incitamentsprogram i SCA

Bolagets övriga incitamentsprogram beskrivs närmare i not C3 i SCAs årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

________________

 

 

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier, varav 64 435 149 A-aktier och 637 907 340 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 282 258 830 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

 

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende dessa riktlinjer och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.sca.com, senast fredagen den 1 mars 2024. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress, och kommer att finnas tillgängliga på stämman. De fullständiga förslagen framgår under respektive punkt i kallelsen. Information om föreslagna styrelseledamöter och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida www.sca.com.

 

 

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Sundsvall i februari 2024

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel. +46 (0)60 19 32 12

Sofia Haga, Chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel. +46 (0)60 19 31 03

 

[1] Beräkningen av TSR görs på följande sätt: Viktade genomsnittliga aktiekurser under fjärde kvartalet 2023 jämförs med viktade genomsnittliga aktiekurser under fjärde kvartalet 2026, inklusive återinvesterad utdelning.

[2] Jämförelsegruppen består av Holmen, Stora Enso, UPM Kymmene och Billerud (viktade med lika delar) och kan justeras enligt beslut av styrelsen om styrelsen bedömer det lämpligt (”Jämförelsegruppen”).

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stort intresse för varmvattenmätning i brf:er

Published

on

By

Fjärrvärmepriserna stiger kraftigt på många platser i landet, inte minst i Stockholm där Stockholm Exergi nyligen meddelade att de chockhöjer priserna med 12 procent. Det har ökat brf:ers intresse för IMD, att individuellt mäta och debitera för faktisk vattenförbrukning. Det visar uppgifter från Infometric, ledande i Sverige när det gäller IMD.

– Vi har den senaste tiden sett ett kraftigt ökat intresse för IMD vatten bland landets bostadsrättsföreningar. Att mäta vattenförbrukning är rättvist och hållbart. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med vatten, säger Henrik Nygård, marknadschef på Infometric, som erbjuder IMD till brf:er och fastighetsägare.

IMD vatten är en energieffektivisering som betalar sig på kort tid och som är bra både för plånboken och miljön. Med tanke på att elpriserna också stigit rejält så har kostnaderna även ökat för de brf:er som själva värmer upp sitt varmvatten.

Varmvattenmätning är idag en obligatorisk energiåtgärd vid nybyggnation och stamrenoveringar. För befintliga fastigheter finns ännu inget krav på IMD vatten, men däremot finns mycket att vinna på att installera det.

– Att boende får betala för sin faktiska förbrukning uppskattas av de flesta. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när IMD införs. Med IMD vatten får de boende kostnaden för sin vattenförbrukning på månadsavin från sin förvaltare, säger Henrik Nygård.

I Infometrics webbportal Panorama kan de boende följa sin egen och grannarnas vattenförbrukning och de besparingar som görs.

Att införa IMD är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att reducera förbrukningen av vatten och energi. Faktum är att varje krona som investeras i IMD resulterar i en besparing på 100 liter vatten, visar en studie från Stockholms universitet. Utöver det så tillkommer sänkta koldioxidutsläpp, till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

– Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos storförbrukarna, de som gör av mest varmvatten. Om varmvattnet är inkluderat i avgiften eller hyran tenderar storförbrukarna annars att åka snålskjuts på andra, som är mer sparsamma, säger Henrik Nygård.

Henrik NygårdMarknads- och kommunikationschefhenrik.nygard@infometric.se

Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. Vi är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa våra kunder att hushålla med våra gemensamma resurser. Vi erbjuder moderna tekniska lösningar och hållbara energilösningar som lönar sig – för både plånboken och klimatet.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen AB på drygt 3,4 MSEK

Published

on

By

Holmen AB har avropat en option som tecknats i ett tidigare avtal med RemaSawco AB. Optionen gäller brädhanteringssystemet RS-ProSort till råsorteringen på företagets sågverk Braviken utanför Norrköping. Ordervärdet uppgår till drygt 3,4 MSEK.

Holmens sågverk Braviken utanför Norrköping är Skandinaviens modernaste sågverk och man väljer nu att befästa den positionen genom att fortsätta moderniseringen. Denna gång avropar man den option som fanns med i det avtal som tecknades under 2023. Beställningen innefattar RemaSawcos brädhanteringssystem RS-ProSort som ska installeras i råsorteringen på Holmen Braviken.

Leverans, installation och driftsättning är planerat till oktober 2024.

”Vi är mycket glada att Holmen nu tar nästa steg och går vidare med planerade investeringar i Braviken. Vi ser fram emot att hjälpa Holmen behålla positionen som Skandinaviens modernaste sågverk”

Säger Emilien Saindon, VD RemaSawco.

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis, och kunderna finns inom ett stort antal branscher globalt. Koncernen har cirka 70 anställda i Sverige, Finland och Norge samt säljkontor i USA, Frankrike, Israel och Kina. Huvudkontoret ligger i Linköping, Sverige. År 2022 omsatte koncernen 180 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diamyd Medical presenterar nya genetiska data på ASIT Summit i Boston

Published

on

By

Diamyd Medical är inbjuden talare vid 7th Antigen Specific Immune Tolerance Summit som hålls i Boston den 18–20 mars 2024. Vd Ulf Hannelius kommer att presentera uppdaterade frekvensdata på genetiska HLA-typer inom typ 1-diabetes som samlats in som en del av den pågående precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3. Den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® tilldelades nyligen som tidigare meddelats Fast Track designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

– De genetiska data som samlats in från den pågående fas 3-studien bekräftar den tidigare uppskattade prevalensen av den genetiska patientpopulation vi adresserar med Diamyd, samt också betydelsen och genomförbarheten av genetisk screening för precisionsmedicinska immunoterapier, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Datan ger dessutom insikter om hur det invecklade samspelet mellan kön, ålder och genetik kopplar till förekomsten av typ 1-diabetes, vilket belyser komplexiteten hos autoimmuna sjukdomar och vikten av individanpassade behandlingar som Diamyd.

Presentationen med rubriken ”Decoding the Future: Leveraging Biomarkers in Antigen-Specific Immunotherapy for Type 1 Diabetes”, kommer att fokusera på de senaste insikterna om genetisk HLA-bestämning i den pågående fas 3-studien DIAGNODE-3 och potentialen för framtidens diabetesvård inklusive screening och individanpassad behandling.

Som tidigare meddelas tilldelade nyligen den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® Fast Track designation för att förbättra blodsockerkontroll i nyligen diagnostiserad steg 3 typ 1-diabetes hos patienter med gentypen HLA DR3-DQ2.  

HLA-dataanalysen, baserad på 239 individer med typ 1-diabetes screenade fram till 9 januari 2024 inom ramen för den pågående DIAGNODE-3-studien, bekräftar att cirka 50% av alla screenade individer bär HLA DR3-DQ2-gentypen som i tidigare studier förknippats med ett positivt svar på Diamyd®-behandling. Också som förväntat uppfyller cirka 40% av de screenade patienterna alla inklusionskriterier för studien. Dessutom visar data att 53% av alla screenade manliga patienter bär gentypen DR3-DQ2 jämfört med 45% av alla screenade kvinnliga patienter. Detta fynd är i linje med vad man sett i tidigare kliniska studier med Diamyd® och indikerar att i den studerade åldersgruppen 12- till 29-åringar är DR3-DQ2-haplotypen vanligare hos manliga patienter med typ 1-diabetes jämfört med kvinnliga patienter.

Antigen-Specific Immune Tolerance Summit (https://as-immunetolerance.com/) som äger rum den 18-20 mars i Boston, samlar ledande experter för att diskutera de senaste framstegen inom antigenspecifik immunoterapi. Detta evenemang är avgörande för experter inom fältet som är dedikerade till att förstå och förbättra terapier som specifikt kan rikta in sig på och modulera immunsystemet på ett antigenspecifikt sätt för att behandla en mängd olika autoimmuna sjukdomar.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Designation (särläkemedelstatus) i USA och som i  i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. Betydande kliniska fördelar med bevarande av C-peptid och förbättrad glykemisk kontroll har tidigare visats i den relativt stora patientgruppen som bär på den genetiska HLA DR3-DQ2-markören identifierad med hjälp av rutinmässigt tillgängliga blodprov. Dessa statistiskt signifikanta effekter sågs i en större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Injektion i en ytlig lymfkörtel är en väl tolererad procedur som utförs inom några minuter och är avsedd att optimera immunsvaret. En anläggning för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd® inrättas i Umeå. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 13.10.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.