Connect with us

Marknadsnyheter

Kiwoks bokslutskommuniké för 2023

Published

on

Kiwok Nordic AB (publ) (”Kiwok” eller ”Bolaget”) avlägger härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023. Bolaget redovisar ingen försäljning för perioden, att jämföra med 15 TSEK för motsvarande period 2022.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

Oktober – december 2023

Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK

Resultatet EBIT uppgick till – 656 TSEK

Resultat efter skatt uppgick till – 838 TSEK

Resultat per aktie var – 0,04 SEK

Januari – december 2023

Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK

Resultatet EBIT uppgick till – 1 681 TSEK

Resultat före skatt uppgick till – 1 875 TSEK

Resultat per aktie var – 0,08 SEK

Kassaflödet uppgick till 17 TSEK

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas.

 

VD KOMMENTAR

Vårdens anpassning mot mer proaktiv och individuell hälsa
Din viktigaste uppgift i livet är att behålla en god hälsa, bara då kan du vara en positiv kraft för dig själv, för dina nära och kära och för din omgivning. Vårt mål med Kiwok är att bidra till att alla ges möjligheten att leva längre och friskare. Genom att följa din personliga hälsoutveckling kombinerat med professionella livsstilsråd kan de flesta få en positiv effekt på livslängd och hälsostatus.   

Vårdens uppgift är att förse alla med tillgång till god och nära vård. Vår lösning BodyKom för hemmonitorering leder till tidigare prognoser av hälsoutvecklingen, möjligheten till förebyggande insatser samt ett personligt engagemang baserat på praktiska livsstilsråd. Sjukhusen avlastas, resurser som friställs kan förbättra vården av svårt sjuka och hela vårdområdet blir mer hållbart och negativ miljöpåverkan minskar.

Transformationen av vården för att, via digitalisering, lösa strukturproblemen har bara inletts. Stora resurser satsas på att minska vårdköer men lite resurser på att minska inflödet till vårdköerna. Proaktiv hälsovård med screening, monitorering och livsstilsråd skulle minska inflödet till vårdköerna. De riktigt stora förbättringsmöjligheterna ligger i att flytta ut vården närmre patienterna och utgå från att det är patienten som är beställaren och som sådan ansvarig för sin förebyggande hälsovård och för sitt nödvändiga engagemang i den egna sjukvården. För att lyckas med denna transformation krävs att politiker, myndigheter, vårdgivare, forskare, systemleverantörer och inte minst individerna samverkar inom ekosystemet.

Om inte alla parter är beredda att samverka för att få till förändringen så kommer vi misslyckas. Överbeläggning, underbemanning, köer och väntetider tar över och pengarna räcker inte till för en god och kvalitativ vård. Kiwok har valt att delta i förändringsarbetet för friskare individer och en mer hållbar vård. Vi ställer våra lösningar och kompetens inom distansmonitorering till forskningens förfogande och kommer succesivt att rikta information till vårdgivare om vår utveckling. Detta för att överbrygga informationsgapet som existerar i marknaden mellan vårdgivare och systemleverantörer och för att positionera BodyKom som ett avancerat och effektivt hjälpmedel i vårdens transformation.         

Vårt unika värdeerbjudande
Vi erbjuder helt unika lösningar för kontinuerlig distansmonitorering av hälsoutvecklingen baserat på vitala hälsoparametrar i kombination med en individuell hälsoprofil. Vi kan erbjuda hälsodata som är helt nödvändigt för AI-utveckling inom det medicinska området. Allt för att påskynda utvecklingen mot mer förebyggande insatser och minska det långsiktiga behovet av avancerad vård. Visionen är att kunna bidra till att erbjuda människor möjligheten till ytterligare 10 hälsosamma år i livet.

Affärsmodell och Intäktsstrategi
Vår affärsidé är att erbjuda avancerade och effektiva lösningar på många människors hälsoproblem globalt. Tjänsten erbjuds som ”Remote Monitoring as a Service”, kunden tecknar ett tvåårs abonnemang på ett visst antal patientutrustningar och debiteras per månad. Antalet utrustningar kan öka och minska under avtalstiden och eventuellt felaktiga utrustningar byts ut omgående. Affärsmodellen tar bort behovet av investeringar i utrustningar för kunden och skapar en jämn och säker intäktsström för Kiwok.       

Kiwok har hittills tagit rollen att utveckla innovativa lösningar inom hemmonitorering som stöttar och möjliggör vårdens transformation. Eftersom Kiwok ligger långt framme tekniskt med lösningar som klinikerna precis börjar efterfråga kan man anta att affärerna dröjer något så har vi valt att initialt vända oss mot forskare för våra intäkter.

Marknaden och behovsvalidering
Globalt spenderar innevånare 9 000 miljarder USD eller 10 % av GWP (Gross World Product) på hälso- och sjukvård. Vårdmarknaden är av naturliga skäl helt global, människor är i grund och botten lika vad det gäller fysiologi och sjukdomar. Vården använder samma behandlingar, läkemedel och utrustning var patienterna än råkar befinna sig. Vid behov flyttas (ibland flygs) patienterna till kliniker som kan behandla och bota dem. Patienter och läkare kan få en second opinion från experter globalt om en sjukdom eller behandling inom några timmar. Denna globalisering innebär att ett svenskt företag kan erbjuda sina medicinsktekniska utrustningar var som helst i världen så snart man uppfyller kraven på certifiering.     

I Sverige gick 11,3 % av bruttonationalprodukten år 2021 till Hälso- och sjukvården. Trotts stora resurser räcker de inte till, det skapas vårdköer, överbeläggning på sjukhusen, personalbrist och oönskade patientresor. Vi hör ofta kravet på mer pengar till vården. Dessutom ökar efterfrågan på sjukvård fortare än utbudet på grund av befolkningens ökade livslängd och ökande välfärdssjukdomar som följer av förändrad livsstil. Det råder brist på rätt vård, vid rätt tillfälle och på rätt plats, enbart mera pengar löser dock inte problemen. Vårdprocesser måste effektiviseras, patienter måste engageras i att förebygga och behandla ohälsa, fördelarna med ny teknik behöver utnyttjas och den del av sjukvården som kan, som undersökningar, mätningar och tester, skall flyttas ut till patienterna som blir Point of Care. Vården är en av de få riktigt stora återstående områdena som behöver digitaliseras och effektiviseras.

Ett annat förändringsbehov inom vården, förutom ökad kostnadseffektivitet, är miljö- och klimatavtryck som måste reduceras. Miljöeffekterna är resultatet av den centraliserade verksamhetsmodell som används med stora sjukhus och komplexa organisationer ofta långt från behovsägaren patienten. Visst arbete pågår för att minska avtrycket och gå mot en mer miljövänlig modell men förändringsarbetet har litet fokus och går långsamt. Detta trotts att lösningarna för tex hemmonitorering redan existerar och vilka skulle minska beläggningen och behovet av nyinvesteringar i sjukhus, förbättra arbetsmiljön för de som jobbar inom vården samt bidra till samhällets minskad miljö- och resursförstöring.

Distanshantering av patienter leder till ”the decarbonized patient pathway” samt en jämlik och demokratisk vård där läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal blir patienternas rådgivare för att undvika ohälsa. Nya vårdteam uppstår Patienten, läkaren, AI, övriga professionen.  

För effektivisera verksamheten och minska miljöavtrycket måste vården förändra sättet att ta hand om både friska personer och sjuka patienter. Vården behöver implementera ny teknik och öka informationen om nyttan av ändrad livsstil både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Corona-pandemin har visat på behovet av separation av patienter, digitalisering och förberedelser för nästa pandemi. Den snabbt växande e-hälsomarknaden (den del av marknaden där man använder ny teknologi för att förbättra vård och hälsa) uppskattas till 170 miljarder USD (varav well-being utgör 80 miljarder USD) och är en av de snabbast växande marknaderna med en årlig tillväxt på 10 – 30 %.

På väg mot god, nära, jämlik, och hållbar vård
Det pågår en trend mot mer vård i hemmet via hemmonitorering, videosamtal och mobila hälsoteam. Det största kostnaden för sjukvården idag är att vårda kroniskt sjuka patienter med tex hjärtsvikt, KOL och diabetes. Dessa patientgrupper som har stort behov av vård kan ofta med viss hjälp på plats behandlas och monitoreras från hemmet vilket minskar beläggningen på sjukhusen och behovet av sjuktransporter. Vi behöver ställa om vården och minska behovet av resurser för att vårda de redan sjuka genom att tidigt sätta in preventiva insatser som minskar ohälsa och lösgör resurser. Den globala marknaden avseende distansmonitorering (Remote Patient Monitoring) beräknas uppgå till cirka 50 miljarder USD med en årlig tillväxt om 25 %. Remote Care förutspås bli den nya normen. Pandemin banade vägen för distanshantering och visade att det är inte bara möjligt utan också önskvärt. Nu återstår bara den kulturella transformationen. 

En annan tydlig trend inom vården är precisionshälsa vilket innefattar prevention, wellness samt mer individuell och precis behandling. Det i sin tur kommer att kräva att hela ekosystemet av vårdgivare, läkemedelsföretag, medicinsktekniska företag samt patienter samverkar. Ingen enskild aktör har idag resurser, lösningar, kunskap och data som krävs för att möta konsumenternas behov under hela deras livslängd. Den globala marknaden för precisionshälsa är under snabb tillväxt och beräknas till 50 miljarder USD. Den mycket kraftiga tillväxten beror inte minst på att läkemedelsindustrin med dess resurser ser precisionshälsa som en del i sin framtid. Här kan Kiwoks avancerade lösningar och kompetens skapa affärer.

Precisionen i hälsovården är helt beroende av patient-centrering och involvering. För att förbättra precisionen krävs att effekterna av vårdinsatserna kontinuerligt monitoreras och justeras samt att patienterna engageras i sin vård. För detta krävs att patienterna är regelbundet uppkopplade och att vitala hälsoparametrar mäts och jämförs med tidigare gjorda mätningar på samma individ. Behandlingseffekterna är också beroende av att man via tidig monitorering kan sätta in förebyggande åtgärder och ge råd om livsstilsförändringar som minskar risken för ohälsa.

En stor möjlighet och samtidigt ett eventuellt hinder för Kiwok är den reglerade marknaden för personliga hälsodata. Utveckling av AI applikationer och hälsolösningar kräver hälsodata för inlärning och validering. Kiwoks lösning BodyKom fångar hälsodata från individer vilket naturligtvis primärt används för vård av individen men sekundärt för studier och forskning. Detta är en möjlighet för Kiwok att komma in marknaden för forskning och utveckling.

Vår Innovationskraft
BodyKom är en unik lösning anpassad för olika applikationsområden. Ursprungligen togs lösningen fram för att möjliggöra hemmonitorering och sömlös monitorering av patienten vid förflyttning mellan hemmet, primärvården och specialistvården samt under sjuktransport. Data överförs från patienten till vårdgivaren i realtid. Eventuell försämring av hälsoläget kan registreras omedelbart med en liten bärbar utrustning.

Vi utvecklar nu BodyKom så att vi kan mäta fler vitala parametrar, vi skapar en personlig hälsoprofil för varje patient vilket ökar precisionen, vi automatiserar nu analysen av hälsoutvecklingen via AI på ett ansvarsfullt sätt, vi har utvecklat en e-shirt, en tröja med integrerade textila elektroder för att kunna följa vitala parametrar under träning eller belastning,

Lösningen kan användas för att förstärka nyttan av riktade hälsosamtal i kombination med mätning av vitala parametrar och livsstilsråd. Lösningen passar för att användas vid precisionshälsa och öka effekterna för varje enskild patient av medicinering samtidigt som att negativa effekter av felmedicinering minskar.

Lösningen kan användas inom företagshälsa och elitidrott för att motivera återhämtning och minska utbrändhet. BodyKom kan användas för screening av större populationsgrupper och för patientseparation vid pandemier, inom Försäkringsindustrin, Katastrofmedicin, Försvarsmakten, Polisen och Fångvården.

Klinisk validering och evidens
BodyKom utvecklades ursprungligen i samarbete med Hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, KS, i Huddinge, dåvarande Kompetenscentrum vid Landstingen Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona. Lösningen validerades vid KS och BTH med 200 – 300 patienter per studie vilka senare låg till grund för CE-märkningen av lösningen. Terese Lindbergs, Universitetslektor vid BTH, doktorsavhandling vid Lunds universitet avsåg användningen av BodyKom på undersökningen av äldres hälsoutveckling över längre tid, i SNAC projektet. Både studierna och avhandlingen visade på fördelarna med BodyKom i förhållande till traditionella lösningar.  

Skalbarhet
Kiwoks strategi är att med de resurser vi har för handen definiera olika vårdrelaterade marknadsbehov, driva utvecklingen av produkten BodyKom, certifiera lösningar och skydda IP samt initialt marknadsföra våra lösningar för forskning & utveckling via sociala media och vårt nätverk. Vi bygger vår Scale-up på kompetensen i nuvarande ledningsgrupp kompletterat med samarbetspartners inom industri, akademi och kliniker samt på möjligheten att i utbyten med akademin få hjälp av doktorander och Post Docs.

Konkurrenssituation
Idag finns det fortfarande ett stort antal företag som erbjuder traditionella utrustningar för långtidsmätning av EKG utan uppkoppling, så kallad Holter. Mobila online-lösningar har också introducerats i USA och Europa de senaste åren. Oftast är dessa lösningar antingen icke avsedda för medicinsk användning och är inte certifierade för medicinsk användning alternativ är de avsedda för medicinsk användning men fungerar endast för omedelbar avläsning och inte för långa mätningar.

Det finns ett mindre antal företag världen över, inklusive Kiwok, som erbjuder online lösningar för långtidsövervakning av vitala parametrar. Exempel på företag i Sverige som erbjuder utrustningar för korta EKG-mätningar är Coala och Zenicore samt AliveCore i USA. Exempel på internationella företag som erbjuder utrustningar för långa EKG-mätningar är Philips, Schiller och Spacelabs. Det finns ett fönster i marknaden som Kiwok vill fylla, att erbjuda avancerade lösningar för kontinuerlig långtidsmätning av personers individuella vitala parametrar med automatisk realtidsanalys och prediktion av kommande hälsoutveckling samt råd om hur man kan förbättrar sin framtida hälsa.

Finansiell plan
Omsorgen om vår kassalikviditet och vår låga burn rate är och har varit viktig för långsiktig överlevnad för Kiwok. Speciellt i tider när extern finansiering är svår att hitta är stödet från våra nu ca 1 700 aktieägare en väldigt stor tillgång. Ledningen tar inte kontant ersättning utan ersätts via aktieprogram. Vår strategi innebär även att i stort sett all utveckling sker i samverkan med akademi, kliniker och kollegor i den medicinsktekniska branschen. Allt som inte är kärnverksamhet försöker vi lägga ut på partners så att vår interna organisation kan fokusera på utveckling och försäljning. Vår plan för att skapa omsättningstillväxt och lönsamhet innehåller

  • Kontinuerlig kostnadskontroll och därmed låg burn rate
  • Implementering av våra produkter i forskningsprojekt för proof of concept
  • Bygga en användarbas som skall erbjudas abonnemang efter test
  • Rekryteringar inom sälj, produktion, regelefterlevnad och kommunikation
  • Fortsatt bearbetning av internationella forskningsprojekt
  • Regulatorisk anpassning och certifiering
  • Utveckling av vårt erbjudande via samverkansprojekt med kliniker
  • Skapa nya marknadskanaler för bearbetning av kliniker
     

Regelefterlevnad
Produkten BodyKom har varit CE-märkt i enlighet med det tidigare europeiska regelverket MDD och vi har inlett processen för CE-mätning enligt det nya regelverket MDR. Kiwok har en plan för omcertifiering och har klara fördelar i samband med den nya certifieringsprocessen då vi sedan tidigare har ett komplett kvalitetsledningssystem implementerat samt tekniska filer och riskanalyser för produkten. Detta kommer att innebära att processen för certifiering i detta skede kan gå förhållandevis snabbare och kosta mindre än om man skulle börja utan dessa fördelar.

Partnerskap och Samarbete
Kiwoks affärsmodell bygger på att tjänsteutvecklingen sker i samverkan med akademi, industrikollegor och forskningsinstitut. Samverkan är grunden för att kunna förverkliga bolagets utvecklingsplaner och kommersialisera sina tjänster. Akademin har nytta av samverkan med Kiwok när det gäller att formulera utvecklingsidéer, möjligheter att fånga hälsodata och att marknadsföra resultaten av projektet internationellt. Mervärdet med samverkan är att Kiwok får möjlighet att utveckla mer avancerade tjänster med kompetens från forskare. Akademin får också möjligheter att marknadsföra sin utveckling internationellt via Kiwok.

Kiwok arbetar löpande med våra partners Wireless Independent Provider (WIP), Karlskrona, och SR Medizinelektronik, Stuttgart, inom produktutveckling. Bolaget har haft samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset samt Region Blekinge och BTH i utvecklingen och validering av BodyKom. KTH, Högskolan Borås och Mälardalens Universitet i olika utvecklingsprojekt. Kiwok har deltagit i ansökningar om forskningsfinansiering tillsammans med bla RISE och Fraunhofer, Tyskland, samt ett större antal företag inom e-hälsa och digital teknik. Vi har nyligen sökt forskningsfinansiering för projekt inom AI och digitala tillsammans med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Mälardalens universitet.  

Exitplan
Kiwoks styrelse har som mål att lista bolagets B-aktie på NGM:s lista Nordic SME. Ansökan till NGM är sedan tidigare inlämnad och listningsprocessen är inledd. Som förutsättningar för att fullfölja listningsansökan har styrelsen beslutat att bolaget, förutom att uppfylla NGM:s och finansmarknadens krav, även ha uppnått Proof of Concept både medicinskt, tekniskt och kommersiellt. Bolaget uppfyller de flesta krav, nu återstår huvudsakligen att säkerställa positivt kassaflöde alternativt en uppkapitalisering om 5 MSEk samt Proof of Concept. Det senare kan vi nå via lyckad implementering av BodyKom hos ett mindre antal betalande kunder.    

Varför drar det då ut på tiden med implementeringen
Att sätta innovationer på alla typer av marknader kräver alltid en viss uthållighet. Att introducera nya tekniska lösningar på vårdmarknaden är helt annan sak oberoende av om lösningen kan göra stor nytta eller inte. De första hindren som möter en innovation inom vården är regulatoriska krav på valideringar, certifieringar och etiska hänsynstaganden. Dessa hinder är väl definierade och lika för alla och därför egentligen inte svåra att uppfylla, det är bara att göra enligt regelboken. Andra hinder som möter vårdrelaterade innovationer är mer kulturella så som ”not invented here”, ni förstår inte behoven, bra idé men vi har annat för oss och det där har jag hört förut det är inget nytt. Motivationen för vården att ändra på invanda arbetssätt är just nu låg.

Slutligen är informationsgapet en barriär, vårdgivare vet inte vilka lösningar som finns i marknaden och systemleverantörerna känner inte alltid till vårdens behov. Många innovativa mindre företag orkar inte igenom det slagfält det innebär att sätta en ny innovativ medicinsk produkt på marknaden. Resurserna tar helt enkelt slut innan man är i mål med en produkt på marknaden eller man väljer att gå mot konsumentmarknaden. Kiwok har valt en annan väg och riktar sig nu mot den medicinska forskningen med erbjudande om utvecklingssamarbete och lösningar för att fånga hälsodata för studier.

Bakgrund om Kiwok 
Kiwok var 2005, enligt Gartner, en av de första i världen som presenterade en fungerande mobil hälsolösning. Produkten BodyKom, en flerkanals, långtids-EKG med datakommunikation i näst intill realtid var revolutionerande. Sedan detta första steg mot online-vård på distans har det hänt mycket på marknaden men inte inom proaktiv vård. Det har kommit många enklare lösningar för tex pulsmätning men inte för mätningar av mer avancerad EKG. Vi får löpande bekräftat att BodyKom fortfarande är världsunik när det kommer till uppkopplad och avancerad monitorering av patienter på distans.

Vår plan är fortsatt att utveckla AI-baserad automatanalys för snabbare upptäckt av ohälsa men med ansvarsfull mänsklig övervakning, en individuell hälsoprofil baserad på digital tvilling teknologi för en mer precis mätning, analys och uppföljning och vi breddar även antalet vitala mätvärden som vi kan monitorera, från flerkanals EKG, temperatur och rörelse till att vi tittar på att mäta tex andning och blodsockerhalt. Med kompletta vitala parametrar för kroniskt sjuka personer som presenteras i realtid och med förutsägelser om den kommande utvecklingen i presenterat i en vy så kommer vi ha en mycket attraktiv produkt som vi i första skedet erbjuder forskare att använda i utvecklingsprojekt.

Denna information är insiderinformation som Kiwok Nordic AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s markadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 11:00.

 

Stockholm den 31 januari 2024
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

 

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076 880 08 00, mejl klas.nystrom@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.