Connect with us

Marknadsnyheter

Klimator genomför garanterad företrädesemission om totalt cirka 25,5 MSEK

Published

on

Styrelsen för Klimator AB (”Klimator” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022, beslutat om en nyemission om cirka 25,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och emissionslikviden kommer att användas för att fortsätta Bolagets offensiva tillväxtresa, återbetala lån samt för att stärka det egna kapitalet. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,7 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 78 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kan maximalt inbringa 25,5 MSEK till Klimator före emissionskostnader och kvittning av lån.

Bakgrund och motiv

Klimator har under närmare 20 års tid etablerat sig som en ledande aktör inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets teknologi gör det möjligt att med mycket hög noggrannhet prognostisera kommande vägväder för hela vägnät. Denna information är av betydelse för intressenter inom flertalet branscher, men Bolaget har initialt valt att fokusera på utveckling av tjänster inom vinterväghållning samt för fordonsindustrin.

Bolaget har sedan 2014 utvecklat en webbaserad mjukvara, Road Status Information (RSI), som gör det möjligt för vinterentreprenörer att effektivisera sitt arbete, vilket medför betydande kostnadsbesparingar och effektivare åtgärder. Klimator har idag kunder inom vinterväghållning i sex länder. Bolaget har sedan 2017 erhållit ett ökande intresse från fordonstillverkare som önskar använda Bolagets vägväderprognoser och AHEAD-teknologi för att utveckla funktioner inom säkerhet och självkörande teknologi. Klimator har de senaste åren genomfört flera framgångsrika utvecklingsprojekt tillsammans med globala fordonstillverkare och underleverantörer till fordonsindustrin.

 

2020 förvärvades IoT-delen från samarbetspartnern HedeDanmark. Sensorteknologin gör det möjligt att på ett mycket kostnadseffektivt och frekvent sätt mäta, bedöma och planera olika typer av kostnadsdrivande åtgärder för kommuner, trafikverk och banverk. Teknologin innebär i korthet att besparingar uppstår i minskat antal arbetstimmar, statistisk säkerställning av åtgärder och automatiska larm. Sensorerbjudandet kompletterar tydligt Klimators erbjudande och ökar förmågorna inom befintliga och nya SaaS och DaaS-lösningar.

Bolaget noterades på Spotlight Stock Market under 2020 och genomförde under sommaren 2022 ett listbyte till Nasdaq First North. Bolaget har under 2022 ingått flera viktiga avtal, gått in i nya internationella marknader och ingått partnerskap med aktörer inom såväl vinterväghållning som fordonsindustrin, samtidigt som Bolaget mottagit flertalet ordar. För att fortsätta sin offensiva tillväxtresa, samt för att stärka det egna kapitalet har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

 

Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Klimator beslutade den 25 november 2022, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022, om en Företrädesemission genom utgivande av högst 13 292 640 nya aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

 

Teckningskursen uppgår till 1,92 SEK per aktie, vilket innebär att Klimator vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt 25,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Kvittning kommer maximalt att kunna uppgå till 3,4 MSEK. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av skulder i form av utgivna konvertibler. Bolagets totala skulder, och därmed även finansiella kostnader, minskar vilket anses vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 5 december – 19 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 5 december – 14 december 2022.

 

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

 

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 30 november 2022.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga investerare om totalt cirka 7,7 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 20 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av Företrädesemissionen. För samtliga emissionsgarantier utgår en garantiprovision motsvarande 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande 15 procent vid ersättning i form av aktier.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 december 2022   Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

5 – 14 december 2022  Handel med teckningsrätter

5 – 19 december 2022  Teckningsperiod

20 december 2022  Offentliggörande av utfall

22 december 2022  Likviddag för teckning utan företräde

 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 664 632,00 SEK, från 775 404,20 SEK till 1 440 036,20 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 13 292 640 aktier, från 15 508 084 aktier till 28 800 724 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 46 procent.

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

 

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-25 13:50 CET.

För ytterligare information
Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhållning och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RhoVac AB skall genomgå ny noteringsprövning / RhoVac AB will be subject to a new listing process

Published

on

By

(for English version see below) 

Med anledning av det pressmeddelande som RhoVac AB (”Bolaget”) offentliggjorde 2022-12-05, “RhoVac AB genomför villkorat omvänt förvärv av Chosa ApS”, bedömer Spotlight att Bolaget kommer att genomgå en genomgripande förändring och Spotlight har därför beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav. 

Under noteringsprövningen kommer handeln i Bolagets finansiella instrument fortsatt ske på observationslistan, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering. 

Ovanstående gäller givet att beslutet om omvänt förvärv fattas på Bolagets extra bolagsstämma    2023-01-11. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: [email protected]

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Page Break 

Press release 2022-12-05 

RhoVac AB will be subject to a new listing process 

With reference to the press release that RhoVac AB (“the Company”) published 2022-12-05, “RhoVac AB genomför villkorat omvänt förvärv av Chosa ApS”, Spotlight considers that the Company will be subject to a farreaching change and Spotlight has therefore decided that the Company shall be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that the Company fulfills all the listing requirements. 

During the listing process, the Company’s financial instruments will continue to be traded on the observation list. Spotlight will, given approval of the listing, work towards a fast transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil the listing requirements, Spotlight will delist the Company. 

Above is dependent that the extra general meeting, 2023-01-11, decides to implement the reverse takeover. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: [email protected]

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Cerenos CIPO kommenterar bolagets starka patentportfölj

Published

on

By

Patentskydd är avgörande för alla bolag i life science-industrin, och det svenska bioteknikbolaget Cereno Scientific utgör inget undantag. Under H2 2022 har bolaget framgångsrikt erhållit patentgodkännanden för sina kandidater för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. BioStock pratade med Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer (CIPO) på Cereno Scientific, för att få veta mer om de senaste IP-nyheterna och vilket värde patent har för bolaget.

Läs hela intervjun med Jonas Faijerson Säljö på biostock.se:

Cereno’s CIPO comments on the company’s strong patent portfolio – BioStock

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Artisterna nominerade till P3 Guld 2023

Published

on

By

Nu är nomineringarna klara till P3 Guld 2023. Totalt är 32 artister nominerade och den som har störst chans att vinna pris är Tove Lo – som är trefaldigt nominerad. Dubbelt nominerade är Cleo, Yung Lean, Viagra Boys, Swedish House Mafia, Zara Larsson och Victor Leksell. Från och med idag kl. 10.15 kan svenska folket rösta på sina favoriter i samtliga kategorier. Röstningen stänger 19 december.


Artisterna med flest P3 Guld-nomineringar

För att tydligare spegla dagens musikscen och musikinnehållet i P3, som förändrats de senaste åren, så har Sveriges Radio uppdaterat priskategorierna på 2023 års P3 Guldgala. De tidigare nio kategorierna har omvandlats till sex stycken – P3 Ikon, Årets album, Årets artist/grupp, Årets låt, Framtidens artist och Guldmicken. Nytt är också att antalet nominerade per kategori ökar från fem till åtta stycken samt att genrekategorierna tagits bort. Musik i genrerna rock, metal, dans, hiphop, r&b, pop med flera kan fortfarande nomineras till samtliga av P3 Gulds kategorier.

– Den här galan är inget utan musikfansen. Nu är det helt upp till dem att avgöra vilka av alla dessa fantastiska nominerade som ska prisas, säger Tina Mehrafzoon som kommer att leda galan på Partille arena.

Publiken är med och röstar fram vinnarna i alla priskategorier förutom i Årets Ikon där vinnaren utses av P3:s jury. Röstningen öppnar idag måndag 5 december kl. 10.15 och det går att rösta fram till och med den 19 december kl. 23.59.

– P3 guld är en ärofylld gala som setts på tv många gånger. Det känns otroligt stort att vara nominerade, det är ju inte vad vi hade trott för ett år sedan när vi åkte ut i industrierna på arbetsskift. Ska bli kul att se Göteborg också, inte varje dag man har vägarna förbi där, hälsar Hooja som är nominerade till Årets artist/grupp.

– Jag är så så tacksam för all support jag fått av P3 under det senaste året och den här nomineringen känns så kul! Att få bli så väl mottagen på den svenska pop-scenen är stort för mig. Den här nomineringen sätter stämpeln på allt fantastiskt roligt som har hänt mig det här året jag har släppt musik, säger Paula Jivén som är nominerad till Framtidens artist.

Röstningen sker på https://p3guld.se/

Vinnarna presenteras på P3 Guld som äger rum på Partille arena fredag 27 januari 2023. Galan direktsänds i P3, SVT Play och i appen Sveriges Radio Play kl. 21.00 och i SVT2 kl. 21.45. Programledare är Tina Mehrafzoon.

Nominerade till P3 Guld 2023:

GULDMICKEN

Cleo 
Daniela Rathana 
Håkan Hellström 
Thomas Stenström 
Viagra Boys 
Victor Leksell 
Yung Lean 
Zara Larsson

FRAMTIDENS ARTIST

23 
Casper The Ghost 
Discrete 
Gerd 
L1na 
Miynt 
Paula Jivén 
Stella Explorer

ÅRETS ARTIST/GRUPP

Ant Wan 
First Aid Kit 
Ghost 
Hooja 
Swedish House Mafia 
Tove Lo 
Veronica Maggio 
Yung Lean

ÅRETS ALBUM

Axel Boman – Luz/Quest For Fire 
Cleo – Missaoui 
Deki Alem – Among Heads 
Jonathan Johansson – Om vi får leva 
Miriam Bryant – Ps jag hatar dig 
Swedish House Mafia – Paradise Again 
Tove Lo – Dirt Femme 
Viagra Boys – Cave World

ÅRETS LÅT

Alesso & Zara Larsson – Words 
Hannes & Waterbaby – Stockholmsvy 
Jireel – Mano 
Miss Li – X 
Neiked (Mae Muller, Polo G) – Better Days 
Olivia Lobato – Syrener 
Tove Lo – No One Dies From Love 
Victor Leksell & Einár – Din låt

Pressbilder

Nominerade artister: 

https://sverigesradio.bildbank.nu/sv/delad/ghb167pz1a

Tina Mehrafzoon, foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

https://sverigesradio.bildbank.nu/sv/delad/bbm16wz5ak

För mer information, vänligen kontakta:

Molly Brunner/ILES PR, pressansvarig
[email protected]  
0702 70 70 64

Jonas Westman, redaktionschef för musiken i P3 och P4 och ordförande i P3 Guld-juryn 
[email protected] 
070-854 88 52

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.