Connect with us

Marknadsnyheter

Klimatstressad skog ändrar doft

Published

on

Att vandra i skogen är inte bara en naturupplevelse, det är också en doftsensation. Men en ändrad doft från träden kan vara ett tecken på att skogen är klimatstressad. Detta är resultat som forskare tar med sig in i ett nytt projekt som ska utvärdera konsekvenserna av ett förändrat skogsbruk. Forskningsprojektet koordineras av Lunds universitet och finansieras av EU med 60 miljoner kronor.

Kunskap om hur skogen påverkas av klimatförändringar är kärnan för Horizon Europe-projektet CLIMB-FOREST. Ett tiotal europeiska länder ingår i den femåriga satsningen som sker i samverkan med skogsbruk och skogsindustri. Några aspekter som projektet ska fokusera på är biodiversitet, vad skogens träråvara används till och hur det inverkar på klimatet, samt socioekonomiska perspektiv som hur skogen påverkas av global handel.

Trädens doft kan vara en stressignal

Ett perspektiv som forskarna vid Lunds universitet fördjupar sig i är hur klimatets förändringar påverkar trädens doft.

De välluktande dofter som träden släpper ifrån sig är terpener – organiska gaser som forskarna studerar precis som växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas. Terpener är trädens försvarsmekanism som aktiveras vid luftföroreningar, höga temperaturer och insektsangrepp till följd av att klimatet förändras.

– Även om trädens gaser doftar gott så är de ofta ett tecken på att skogens balans är påverkad och att träden är under någon form av stress som bland annat beror på att klimatet ändras, säger Thomas Holst, forskare i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet och en av dem som ingår i projektet CLIMB-FOREST.

Mer terpener till följd av granbarkborrens angrepp

Att trädens terpener har ökat efter torkan år 2018 är tydligt, menar Thomas Holst, som studerar trädens gaser tillsammans med bland annat Erica Jaakkola, doktorand i naturgeografi och ekosystemvetenskap.

– Insekten granbarkborren har blivit mycket mer aktiv i sina angrepp på skogen – attacker som resulterat i att den stressade skogen påtagligt utökat sitt försvar av terpener, säger Thomas Holst.

Försvarsmekanismen hos träden märks som en förändrad doftupplevelse, men skogsbesökaren kan också lägga märke till angreppen genom kådan som kan se ut som tårar på trädstammen.

Ger fler partiklar och mer moln

Å andra sidan kan utsläppen av terpener bidra till att fler partiklar bildas i luften och att moln så småningom uppstår.

– Det skulle då kunna bli en självreglerande process där ett varmare klimat gör att träden släpper ifrån sig mer doftämnen, som i sin tur leder till ökad molnbildning och i nästa steg bidrar till en nedkylning av klimatet, säger Adam Kristensson.

Adam Kristensson är aerosolforskare inom kärnfysik vid LTH och koordinerar det europeiska projektet. Han fortsätter:

– Men självklart kan inte doftämnena och skogen lösa klimatproblemen. Högsta prioritet är fortfarande att minska utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen.

Kalhuggen mark en utmaning

En annan del av forskningsprojektet undersöker hur bruket av skogen, som att kalhugga mark, påverkar ekosystemets växthusgasbalans. Kalhuggen mark kan leda till att det ekologiska systemet förlorar lagrad koldioxid och att den biologiska mångfalden påverkas på ett negativt sätt, berättar Adam Kristensson.

– Avverkad mark är en utmaning särskilt för det svenska skogsbruket, och inom projektet undersöker vi hur stor dess påverkan är och vilka alternativ som kan användas i stället för att kalhugga marken, säger han.

Ett alternativ skulle enligt Adam Kristensson kunna vara att avverka marken i schackrutor. Då tas träd bort som mönstret på ett schackbräde – vissa ytor är nerhuggna och andra inte.

Orörd skog behöver bevaras

För att ytterligare bekämpa klimatförändringar har EU fattat beslut om att plantera tre miljarder träd på tidigare jordbruksmark, men forskarna inom projektet är tveksamma till om det är rätt väg att gå.

Adam Kristensson förklarar att skog lättare tar upp solljus än marken träden planteras på och att ny skog därmed skulle kunna bidra till en ökad uppvärmning. Det innebär att den positiva effekten av skogens kolupptag först sker i ett senare skede när skogen fått växa i flera decennier.

– Att begränsa klimatförändringar genom att odla skog på mark som inte varit skogsmark tidigare är alltså inte en snabb lösning, säger han.

Det är även skillnad på planterad skog och äldre naturskog samt urskog. Urskog har alltid varit orörd och naturskog är den skog som har fått växa oförändrat i mer än 150 år. Dessa så kallade gammelskogar har lagrat en stor mängd koldioxid i vegetationen och i jorden – koldioxid som försvinner från skogen om den avverkas, och sedan frigörs snabbare eller långsammare, beroende på vad virket används till efter avverkningen.

Modellering en viktig del av projektet

För att få mer kunskap om hur klimatets förändringar inverkar på skogen är modellering en viktig del. Forskarna vid Lunds universitet ansvarar för modelleringsarbetet inom projektet, och Adam Kristensson berättar att växthusgasmätningar samt klimat- och väderdata från forskningsstationer och satelliter används för att ta fram modeller som ger en tydligare bild av hur klimatet och skogen påverkar varandra.

– Luftens och atmosfärens mätdata om hur naturen reagerar på klimatförändringar och människans skogsbruk gör det möjligt att skapa modeller som ökar vår kunskap om hur klimatet påverkas av olika parametrar och gör det möjligt att förutse klimatförändringar, säger han.

Forskarna inom CLIMB-FOREST-projektet har hopp om att ta fram lösningar för ett hållbart skogsbruk i Europa på både kort och lång sikt.

– Med hjälp av de medverkande ländernas forskningsexpertis, modelleringsarbetet och samverkan med skogsindustrin är vår förhoppning att projektet ska kunna bidra med nya skogsbruksmetoder och öka drivkraften för att bevara gammelskog, säger Adam Kristensson.

______________________________________

Kontakt

Adam Kristensson, forskare i Kärnfysik vid LTH, Lunds universitet samt koordinator för Horizon-Europe-projektet CLIMB-FOREST
[email protected]
046-222 76 45 och 0706-47 49 95

Thomas Holst, forskare i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet
[email protected]
046-222 48 65 och 0730-57 09 69

______________________________________

Mer information

CLIMB-FOREST
Horizon Europe-projektet CLIMB-FOREST finansieras med 60 miljoner kronor och ska undersöka hur klimatet påverkas av olika sätt att sköta skogen. Projektet koordineras av Lunds universitet där Kärnfysik vid LTH, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Naturvetenskapliga fakulteten och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) medverkar i satsningen. Forskare från Lunds universitet som medverkar är Anders Ahlström, Jonas Ardö, Lars Eklundh, Thomas Holst, Natascha Kljun, Adam Kristensson, Paul Miller, Tom Pugh och Pontus Roldin. Länder som ingår i projektet är Belgien, Finland, Frankrike, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckien och Tyskland.

Data från forskningsstationer och satelliter
Mätdata från forskningsstationer och satelliter gör det möjligt att kvantifiera olika klimateffekter som sker i skogen. Två av stationerna – ICOS och ACTRIS – kartlägger växthusgaser, aerosoler, moln och gaser i atmosfären vid marknivå och uppe i träden. Stationernas mätdata är öppen för alla att använda, och bland annat klimatmodelleringen inom CLIMB-FOREST hämtar information från forskningsstationerna.

Mer om terpener
Artikel om hur terpener ökar till följd av granbarkborrens angrepp på träd:
Spruce bark beetle infestation cause up to 700 times higher bark BVOC emission rates from Norway spruce – Biogeosciences Discussions (BGD), PrePrint, (på engelska)

Artikel om växters försvar mot insektsväxtätande i en värmande arktisk tundra:
Amplification of plant volatile defence against insect herbivory in a warming Arctic tundra – Nature Plants (på engelska)

______________________________________
 

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 46 000 studenter och över 8 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Prenumera på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av våra drygt 5 000 forskare kommenterar aktuella händelser: https://www.lu.se/kategori/nyhetsbrevet-apropa

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB

Published

on

By

Som tidigare kommunicerats har Spotlight Group AB tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel. Avyttringen var villkorad av Finansinspektionens godkännande. Finansinspektionen har nu givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna.

I och med Finansinspektionens godkännande kan affären nu slutföras. Försäljningen kommer som aviserats att ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, men snabbt bidra till besparingar.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hemnet under den 28 november – 2 december, 2022 (v.48)

Published

on

By

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) (”Hemnet”) har under den 28 november till den 2 december 2022 återköpt sammanlagt 63 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. 

 

Stamaktier i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

28-november-2022

10 000

135,5250

1 355 250

29-november-2022

20 000

133,0704

2 661 407

30-november-2022

10 000

133,1500

1 331 500

1-december-2022

15 000

133,9591

2 009 387

2-december-2022

8 000

137,1183

1 096 947

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 2 095 083 stamaktier. Det totala antalet aktier i Hemnet är 101 131 478.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.