Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké efter årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 17 maj 2023

Published

on

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) har idag hållits. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning (poströstning) samt med fysisk närvaro av aktieägare.

Räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag, med den 22 maj 2023 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom Euroclear den 25 maj 2022.

Styrelse och revisor

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om omval av Håkan Sjunnesson, Fredrik Wester, Mathias Hermansson, Linda Höglund och Andras Vajlok som styrelseledamöter samt omval av Håkan Sjunnesson som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 670 000 kronor för ordföranden och 335 000 kronor för ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande, samt med 75 procent av respektive ordförandes arvode till övriga ledamöter i utskotten.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Införande av personaloptionsprogram 2023/2027 och riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att implementera ett incitamentsprogram riktat till vissa anställda i bolaget. Vid fullt deltagande och utnyttjande i programmet skulle antalet aktier i bolaget öka med cirka 0,72 procent.

Antal företrädda aktier och röster

Totalt företräddes 74 004 554 aktier och röster på årsstämman, motsvarande 70,1 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com 
Telefon: 0703-555418

Om Paradox Interactive
Paradox Interactive är en av de främsta utvecklarna och förläggarna av strategi-och managementspel för PC och konsol. Spelarna finns över hela världen men till de största marknaderna hör Nordamerika, Västeuropa och Asien. I spelportföljen finns populära franchises som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Prison Architect, Surviving-spelen, Age of Wonders och Victoria. Paradox Interactive äger även World of Darkness varumärkeskatalog. Idag spelar över fem miljoner spelare Paradoxspel varje månad. 

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North Premier, ticker PDX. Certified Advisor: FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.paradoxinteractive.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sedana Medical publicerar sin årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sedana Medical AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser och finansiell information för 2023, samt bolagets framsteg på sina strategiska huvudprioriteringar under året.

”Under 2023 tog Sedana Medical flera viktiga steg mot att bli ett långsiktigt lönsamt och välmående bolag. Vi har återgått till en stabil försäljningstillväxt efter den utmanande perioden efter covid, vi har tagit avgörande steg mot att nå lönsamhet i vår verksamhet utanför USA och vi gör framsteg mot lansering i USA – vår enskilt största tillväxtmöjlighet och en avgörande milstolpe för bolaget”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sedanamedical.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

Denna information är sådan information som Sedana Medical är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 21:00 CEST.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bio Vitos Pharma meddelar styrelseledamots avgång

Published

on

By

Bio Vitos Pharma meddelar att Igor Lokot avgår som styrelseledamot i bolagets styrelse per idag.

Jag avgår på egen begäran då övriga uppdrag inte gör det möjligt för mig att avsätta nödvändig tid och engagemang som uppdraget kräver, säger Igor Lokot.

Efter Igors avgång består styrelsen av två ledamöter, ordförande Richard Wall och Bo Ziedén. Kallelse till årsstämma den 14 maj är redan utfärdad, där val av ny styrelseledamot ska genomföras.

Bolaget riktar ett stort tack till den tid Igor lagt ned sedan han tillträdde som styrelseledamot för bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2023 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:

https://www.sensysgatso.com/se/investors/investors/investors/financial-reports/2023/%C3%A5rsredovisning-2023

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter som begär att få ett tryckt exemplar.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 19.50.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 302 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.