Kommuniké från årsstämma den 10 juni 2021 i Respiratorius AB (publ)

| 10 juni, 2021 | 0 kommentarer

Idag, den 10 juni 2021, hölls årsstämma i Respiratorius AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kristina Drott, Ingemar Kihlström och Anna Törner som styrelseledamöter, att välja Niklas Prager och Peter Buhl Jensen som nya styrelseledamöter, samt att välja Niklas Prager som ny styrelseordförande. Christer Fåhraeus, Sarah Fredriksson och Olov Sterner hade avböjt omval som styrelseledamöter. Styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Det noteras att årsstämman 2019 valde Crowe Osborne AB till revisor för tiden intill årsstämman som hålls under 2022.

Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en instruktion för valberedningen inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste september. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Lund den 10 juni 2021

Respiratorius AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
[email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021.

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *