Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från årsstämma den 30 maj 2024 i Grangex AB (publ)

Published

on

Vid årsstämman i GRANGEX AB (publ) (”Bolaget”) avhållen idag den 30 maj 2024 beslutades, med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens och en större grupp aktieägares förslag, följande:

På årsstämman enligt lag och bolagsordning förekommande ärenden:

 • Stämman fastställde i årsredovisningen respektive koncernårsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för Bolaget respektive för koncernen, samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas av Bolaget utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
 • Stämman beslutade bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet.
 • Stämman beslutade, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter varefter omvaldes Klas Åström, Annika Billberg, Bård Bergfald, Johan Lundqvist och Thomas Söderqvist. Klas Åström utsågs till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden, och med 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver ska ersättning utgå med 50 000 kronor till bolagsstämmovalda ledamöter som är medlem i revisionsutskott, samt ett tillägg på 25 000 kronor för bolagsstämmovalda ledamöter som är medlem i ersättningsutskottet.
 • Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig för perioden till slutet av årsstämman 2025.

Beslut om instruktion för valberedningen

 • Stämma beslutade, i enlighet med en grupp större aktieägares förslag, att anta instruktioner för valberedningen, såsom redovisats i kallelsen.

Incitamentsprogram

 • Stämman beslutade att, i enlighet med aktieägarna Christer Lindqvist (via bolag) tillsammans med Need Invest AB förslag att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 85 810 teckningsoptioner till styrelseledamöter.
 • Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, styrelseledamöter i Bolaget.
  • Varje teckningsoption ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionens bedömda marknadsvärde vid dagen för årsstämman 2024. Värderingen och beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut och beräknas med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).
  • Varje teckningsoption ger en rätt att fr.o.m. den 30 maj 2027 t.o.m. den 31 augusti 2027 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande hundratrettio (130) procent per aktie av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic under en period om tio (10) handelsdagar närmast före dagen för årsstämman (dock lägst aktiernas kvotvärde).
  • Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 1 juli 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
  • Emissionslikviden ska betalas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast 5 bankdagar efter sista dagen för teckningen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
  • Givet att samtliga 85 810 teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 429 050,02 kronor vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
 • Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 347 680 teckningsoptioner till bolagsledning, samtliga anställda i koncernen och vissa för Bolaget strategiskt viktiga konsulter.
  • Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget med rätt och skyldighet att enligt styrelsens anvisningar samt i enlighet med vad som anges nedan, överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida ledande befattningshavare, anställda och konsulter i koncernen enligt följande.
  • Christer Lindqvist, verkställande direktör i Bolaget, erbjuds att sammanlagt förvärva högst 42 907 teckningsoptioner.
  • Övriga nuvarande samt framtida ledande befattningshavare och anställda i koncernen kan erbjudas att förvärva sammanlagt högst 244 703 teckningsoptioner varvid enskild person som högst kan erbjudas att förvärva 20 023 teckningsoptioner.
  • Vissa för Bolaget strategiskt viktiga konsulter kan erbjudas att sammanlagt förvärva högst 60 070 teckningsoptioner varvid enskild person som högst kan erbjudas att förvärva 28 605 teckningsoptioner.
  • Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
  • Varje teckningsoption ger en rätt att fr.o.m. den 30 maj 2027 t.o.m. den 31 augusti 2027 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande hundratrettio (130) procent per aktie av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic under en period om tio (10) handelsdagar närmast före dagen för årsstämman (dock lägst aktiernas kvotvärde).
  • Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 1 juli 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
  • Givet att samtliga 347 680 teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 1 738 400,07 kronor vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

 • Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av existerande fordran på Bolaget.
 • Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas genom utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

Kompletterande information

 • Styrelsens och huvudaktieägarnas fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.grangex.se där också protokoll från årsstämman kommer publiceras inom lagstadgad tid.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, Verkställande direktör, telefon +46 70 591 04 83.

GRANGEX AB (publ)

GRANGEX är ett svenskt mineralutvecklingsbolag med visionen att aktivt bidra till ett hållbart samhälle inom Europa. Bolaget strävar efter att bli den främsta mineralutvecklingskoncernen i Europa, som utvecklar och bedriver ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler, främst järnmalmsprodukter och andra kritiska mineraler för den gröna omställningen. Inom ramen för denna verksamhet skall GRANGEX ha en minimal klimatpåverkan.

Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN: SE0018014243
FISN: GRANGEX/SH Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information www.grangex.se/

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

 • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

 • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

 • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.