Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 8 september 2023

Published

on

Clas Ohlson AB höll under fredagen den 8 september 2023 sin årsstämma för verksamhetsåret 2022/23 genom fysisk årsstämma med möjlighet till förhandsröstning (poströstning) i enlighet med föreskrifterna i Clas Ohlson AB:s bolagsordning, varvid nedan huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om beslutsförslagen som årsstämman tog ställning till hänvisas till kallelsen till årsstämman, som offentliggjordes den 2 augusti 2023. Kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, https://about.clasohlson.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022/23.

Disposition av vinstmedlen

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes av årsstämman och föreslagen utdelning till aktieägarna med 1,50 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag beslutades till den 12 september 2023. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 15 september 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022/23.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med totalt 4 320 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 900 000 kronor per år till styrelseordföranden och 400 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Slutligen ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet utgå med 135 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 67 500 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023)

Inrättande av LTI 2023

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2023”) omfattande högst 570 000 B-aktier i Clas Ohlson. LTI 2023 riktas till högst 50 anställda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Clas Ohlson-koncernen och innefattar en möjlighet att erhålla B-aktier i Clas Ohlson efter en intjänandeperiod som löper till dagen för offentliggörandet av första kvartalsrapporten för räkenskapsåret 2026/2027, förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor avseende nettoomsättning, vinst per aktie och hållbarhet. LTI 2023 syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 570 000 B-aktier i bolaget med anledning av LTI 2023. Förvärv får ske för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i LTI 2023 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att likvidmässigt säkra kostnader relaterade till LTI 2023, huvudsakligen sociala avgifter. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att överlåta högst 440 000 B-aktier i bolaget med anledning av LTI 2023. Rätt att förvärva B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som deltar i LTI 2023, med rätt för varje deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i LTI 2023. Överlåtelse av B-aktier till deltagare i LTI 2023 ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor i LTI 2023 som deltagare i LTI 2023 har rätt att tilldelas aktier. Antalet aktier som kan komma att överlåtas ska omräknas i händelse av mellanliggande fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagsåtgärder.

Bemyndigande om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Överlåtelse enligt bemyndigandet får omfatta samtliga egna B-aktier som bolaget vid var tid innehar och ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar dels till att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av utestående incitamentsprogram, dels till att bolaget ska kunna överlåta sådana aktier som återköpts inom ramen för tidigare incitamentsprogram men inte har behövts för leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammen.

Bolaget innehar för närvarande 2 242 711 egna B-aktier.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av B-aktier. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet får inte innebära att det sammanlagda antalet B-aktier som kan komma att ges ut motsvarar mer än tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande.

För mer information kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, telefon 0247-444 29,
niklas.carlsson@clasohlson.se

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på tre marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 9 miljarder kronor. Clas Ohlsons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi vill hjälpa människor att fixa sina hem med praktiska och hållbara lösningar till attraktiva priser. Läs mer om hur vi gör hemmafixet tillgängligt, hållbart och roligt för alla på about.clasohlson.com/sv/

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.