Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 9 september 2022

| 9 september, 2022 | 0 kommentarer

Clas Ohlson AB höll under fredagen den 9 september 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021/22 genom fysisk årsstämma med möjlighet till förhandsröstning (poströstning) i enlighet med föreskrifterna i Clas Ohlson AB:s bolagsordning, varvid nedan huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om beslutsförslagen som årsstämman tog ställning till hänvisas till kallelsen till årsstämman, som offentliggjordes den 3 augusti 2022. Kallelsen till årsstämman, fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida https://about.clasohlson.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021/2022.

Disposition av vinstmedlen
Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes av årsstämman och föreslagen utdelning till aktieägarna med 13,00 kronor per aktie fastställdes, varav 6,75 kronor per aktie utgör ordinarie utdelning och 6,25 kronor per aktie utgör extra utdelning. Utdelningen beslutades betalas ut uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 6,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen beslutades till den 13 september 2022 och avstämningsdag för den andra utbetalningen beslutades till den 17 januari 2023. Utbetalningen av första delen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 16 september 2022 och utbetalningen av den andra delen av utdelningen beräknas ske den 20 januari 2023.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/22.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde Deloitte till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode
Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå med totalt 4 200 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 850 000 kronor per år till styrelseordföranden och 390 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två (2)) ledamöterna i utskottet. Slutligen ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet utgå med 135 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 67 500 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två (2)) ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022)

Inrättande av LTI 2022
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2022”) omfattande högst
440 000 B-aktier i Clas Ohlson. LTI 2022 riktas till högst 50 anställda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Clas Ohlson-koncernen och innefattar en möjlighet att erhålla B-aktier i Clas Ohlson efter en intjänandeperiod som löper till dagen för offentliggörandet av första kvartalsrapporten för räkenskapsåret 2025/2026, förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor avseende nettoomsättning, vinst per aktie och hållbarhet. LTI 2022 syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 440 000 B-aktier i bolaget med anledning av LTI 2022. Förvärv får ske för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i LTI 2022 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att likvidmässigt säkra kostnader relaterade till LTI 2022, huvudsakligen sociala avgifter. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att överlåta högst 345 000 B-aktier i bolaget med anledning av LTI 2022. Rätt att förvärva B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som deltar i LTI 2022, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i LTI 2022. Överlåtelse av B-aktier till deltagare i LTI 2022 ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor i LTI 2022 som deltagare i LTI 2022 har rätt att tilldelas aktier. Antalet aktier som kan komma att överlåtas ska omräknas i händelse av mellanliggande fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagsåtgärder.

Överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att högst 95 000 B-aktier kan, före årsstämman 2023, överlåtas i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av utestående incitamentsprogram. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Antalet aktier som kan överlåtas, kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Bolaget innehar 2 243 435 egna B-aktier.

För mer information kontakta:
Niklas Carlsson, Kommunikationschef, telefon 0247-444 29, [email protected]

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i lnsjön, Dalarna. ldag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fyra marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi förenklar hemmafixet for alla på ett ansvarsfullt sätt på about.clasohlson.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.