Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från årsstämma i Ellen AB (publ)

Published

on

Idag, tisdagen den 23 maj 2023, hölls årsstämma i Ellen Aktiebolag, org.nr. 556419-2663, (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022, samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode samt valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och revisionsarvoden.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Jens Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf, Sven Mattsson och Charlotta Nilsson för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman utsåg Jan Kockum (omval) till ordförande i valberedningen, Sven Mattsson (omval) och Jens Engström (omval) till ledamot i valberedningen.

Bemyndigande avseende nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Ändring av gränser för aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

  • Gränserna för aktiekapitalet i §4 ändras med följande nya lydelse:

Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 kronor och högst 1 500 000 kronor.

  • Gränserna för antalet aktier i §5 ändras med följande nya lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 11 000 000 och högst 30 000 000.

Nedsättning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med nedan:

  • Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
  • Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 3 821 074,342846 kronor.
  • Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 553 926,60 kronor, fördelat på sammanlagt 11 078 532 aktier (beräknat efter registrering av nya aktier enligt beslut om företrädesemission från den 8 mars 2023), med ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Införande av incitamentsprogram

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2023/2026 som ska vara riktat till Bolagets VD och styrelseordförande där båda erbjuds att förvärva 244 051 teckningsoptioner vardera, totalt 488 102 teckningsoptioner.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska ske till en optionspremie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Preliminärt uppgår optionspremien till 0,3278 kronor per teckningsoption.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie under perioden från och med 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen vid nyttjandet av teckningsoption ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde.

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 488 102 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt då teckningsoptionerna endast ska kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i enlighet med av bolagstämman antagna principer.

I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026 tecknas och utnyttjas så kommer antalet aktier att öka med 488 102, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 4,22 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget

Anförande från VD

Presentation från VD:s anförande finns att ta del av på Ellen AB:s hemsida; https://ellen.se/finansinformation/arsstamma/

Kontaktperson:
Charlotta Nilsson, vd på Ellen AB

Telefon 08-412 10 00, info@ellen.se

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett globalt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

  1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

  2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

  1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

  2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.