Kommuniké från årsstämma i Fuud AB 14 juni 2022

| 14 juni, 2022 | 0 kommentarer

STOCKHOLM, 14 juni, 2022 15.00 CEST

Vid årsstämman i FUUD AB (publ) (”bolaget”) den 14 juni 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fuudunited.com

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Det beslutades att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Henrik Hedelius, Anna Hällöv, Peter Blom och Nici Ferber och Henrik Palm samt nyval av Therese Lundquist som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades om omval av Henrik Hedelius till styrelseordförande.

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kr vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades att ändra (i) bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, och (ii) införa en ny bestämmelse i bolagsordningen enligt vilken styrelsen ges rätt att samla in fullmakter inför bolagsstämma och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Det beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för personer i bolagets bolagsledning (exklusive verkställande direktören), andra nyckelpersoner i den koncern i vilken bolaget utgör moderbolag (”koncernen”) och övriga anställda i koncernen genom (A) beslut om emission av högst 21 200 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 från bolaget till deltagare i incitamentprogrammet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget, och ska överlåtas till deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget under perioden från och med den 20 juni 2025 till och med den 15 juli 2025. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska dock tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under tio (10) handelsdagar direkt före den 14 juni 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 1 060 000 kronor.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fuudunited.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet eller minska bolagets skuldsättning samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Blom, VD

E-mail: [email protected]

Tfn: 070-655 56 98

Om Fuud-koncernen

Med visionen att bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-marknaden med strategi att fortsätta anskaffa och utveckla nya varumärken med stabil intjäningspotential samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly, Bezzt of Nature och Legendz.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email [email protected].

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.